Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aldara (imiquimod) – Fylgiseðill - D06BB10

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsAldara
ATC-kóðiD06BB10
Efniimiquimod
FramleiðandiMeda AB

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Aldara 5% krem

Imiquimod

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Aldara krem og við hverju er það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Aldara krem

3.Hvernig nota á Aldara krem

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Aldara krem

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Aldara krem og við hverju er það notað

Aldara krem má nota við þrenns konar mismunandi sjúkdómum. Læknirinn getur ávísað Aldara kremi til meðferðar á:

Vörtum (condylomata acuminata) á ytri kynfærum og við endaþarmsop

Yfirborðslægu grunnfrumukrabbameini.

Þetta er algeng tegund húðkrabbameina sem er hægvaxta og mjög litlar líkur er á dreifingu til annarra hluta líkamans. Það kemur yfirleitt fram hjá miðaldra eða eldra fólki, einkum þeim sem eru ljósir á húð og hafa verið mikið í sól. Ef grunnfrumukrabbamein er ekki meðhöndlað getur það valdið lýtum, einkum í andliti og þess vegna er mikilvægt að það greinist snemma og verði meðhöndlað.

Geislunarhyrningu

Geislunarhyrning er myndun hrjúfra húðsvæða hjá þeim sem eru mikið í sól á lífsleiðinni. Geislunarhyrning getur verið húðlit, gráleit, bleik, rauð eða brún. Hún getur verið óupphleypt og hreistruð eða upphleypt, hrjúf, hörð og vörtukennd. Aldara á aðeins að nota á óupphleypta geislunarhyrningu á andliti og í hársverði hjá sjúklingum með heilbrigt ónæmiskerfi, þegar læknirinn hefur ákveðið að Aldara sé sú meðferð sem eigi best við.

Aldara krem hjálpar ónæmiskerfi líkamans við að framleiða náttúruleg efni sem hjálpa til við að ráða við yfirborðslæg grunnfrumukrabbamein, geislunarhyrningu eða veiruna sem veldur vörtunum.

2. Áður en byrjað er að nota Aldara krem

Ekki má nota Aldara krem

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir imiquimod eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Aldara krem er notað.

Hafir þú notað Aldara krem eða önnur svipuð lyf áður þarf að láta lækninn vita af því áður en þessi meðferð hefst.

Láttu lækninn vita ef þú hefur átt við kvilla í ónæmiskerfi að stríða.

Ekki nota Aldara krem fyrr en svæðið, sem á að meðhöndla, hefur gróið eftir undangengna lyfjagjöf eða skurðaðgerð.

Forðast skal að lyfið komist í snertingu við augu, varir og nasir. Ef slíkt gerist fyrir slysni, skal þvo kremið af með vatni.

Kremið á ekki að nota innvortis

Ekki nota meira krem en læknirinn hefur ráðlagt

Ekki má hylja vörturnar með plástri eða umbúðum eftir að kremið hefur verið borið á.

Finnir þú fyrir miklum óþægindum á meðferðarsvæðinu á að þvo kremið af með mildri sápu og vatni. Um leið og óþægindin hverfa má hefja meðferð að nýju.

Láttu lækninn vita ef blóðkornafjöldi er óeðlilegur.

Vegna verkunar Aldara er hugsanlegt að bólga, sem fyrir er á meðferðarsvæðinu, aukist.

Ef þú ert í meðferð við vörtum á kynfærum skaltu fylgja þessum viðbótarvarúðarráðstöfunum:

Karlar með vörtur undir forhúðinni ættu að draga hana upp daglega og þvo vel svæðið undir henni. Ef það er ekki gert daglega er líklegra að það valdi forhúðarþrengingu, bólgu og húðsliti og verði til þess að erfitt sé að draga forhúðina upp. Ef þessara einkenna verður vart á að hætta meðferð strax og hafa samband við lækninn.

Ef þú ert með opin sár: ekki bera kremið á fyrr en sárin eru að fullu gróin.

Ef þú ert með innri vörtur: ekki bera kremið í þvagrás, fæðingarveg, á legháls eða inn í endaþarm.

Þú átt ekki að endurtaka meðferðina ef þú átt við alvarleg vandamál að stríða í sambandi við ónæmiskerfið, vegna veikinda eða vegna lyfja sem þú tekur. Ef þig grunar að þetta geti átt við þig, talaðu þá við lækninn.

HIV jákvæðir sjúklingar eiga að segja lækninum frá því, þar sem ekki hefur verið sýnt fram á að Aldara krem hafi áhrif hjá HIV jákvæðum sjúklingum. Ef þú ákveður að hafa kynmök meðan þú ert enn með vörtur skaltu bera kremið á vörturnar eftir kynmök - en ekki á undan -. Aldara krem getur dregið úr vörn smokks og hettu og því á ekki að hafa það á við kynmök.

Athugið! Aldara krem kemur ekki í veg fyrir að aðrir smitist af alnæmi eða af öðrum kynsjúkdómum.

Ef þú ert í meðferð vegna grunnfrumukrabbameins eða geislunarhyrningar skaltu fylgja þessum viðbótarvarúðarráðstöfunum:

Ekki nota sólarlampa eða sólarbekki og forðastu sólarljós eins og hægt er meðan á meðferð með Aldara kremi stendur. Vertu í fatnaði sem hylur húðina og með barðastóran hatt þegar þú ert úti.

Líklegt er að meðferðarsvæðið verði talsvert frábrugðið eðlilegri húð að útliti meðan meðferð varir og þar til húðin hefur gróið.

Börn og unglingar

Notkun fyrir börn og unglinga er ekki ráðlögð.

Notkun annarra lyfja samhliða Aldara kremi

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Ekki er vitað til þess að önnur lyf hafi áhrif á Aldara krem.

Meðganga og brjóstagjöf

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

Þú verður að láta lækninn vita af því ef þú ert þunguð eða ef þungun er fyrirhuguð. Hann fer þá yfir áhættu og ávinning þess að nota Aldara krem á meðgöngu. Rannsóknir á dýrum benda hvorki til beinna né óbeinna, skaðvænlegra áhrifa á meðgöngu.

Þú skalt ekki gefa barni brjóst meðan á meðferð með Aldara kremi stendur því ekki er vitað hvort imiquimod berist yfir í brjóstamjólk.

Akstur og notkun véla

Lyfið hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

Aldara krem inniheldur metýlhýdroxýbensóat, própýlhýdroxýbensóat, cetýlalkóhól og sterýlalkóhól

Metýlhýdroxýbensóat (E 218) og própýlhýdroxýbensóat (E 216) geta valdið ofnæmisviðbrögðum (hugsanlega síðkomnum). Cetýlalkóhól og sterýlalkóhól geta valdið staðbundnum viðbrögðum í húð (t.d. snertiexem).

3.Hvernig nota á Aldara krem

Börn og unglingar:

Notkun fyrir börn og unglinga er ekki ráðlögð.

Fullorðnir:

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Þvoið hendur vandlega fyrir og eftir að kremið hefur verið borið á. Meðferðarsvæðið á ekki að hylja með plástri eða öðrum sáraumbúðum eftir að Aldara krem hefur verið borið á.

Opnið nýjan poka í hvert sinn sem nota á krem. Hendið pokanum með afgangskremi eftir notkun. Pokann má ekki geyma til að nota síðar.

Hve oft kremið er notað og meðferðarlengd er mismunandi eftir því hvort um vörtur, grunnfrumukrabbamein eða geislunarhyrningu er að ræða (sjá sérstakar leiðbeiningar fyrir hvert tilvik).

Aldara Krem Notkunarleiðbeiningar

Ef þú ert í meðferð vegna vartna á kynfærum:

Notkunarleiðbeiningar – (mánud., miðvikud. og föstud.)

1.Þvoðu þér um hendurnar áður en þú ferð í rúmið, svo og svæðið sem þú ætlar að bera á, með mildri sápu. Þurrkaðu þér vandlega á eftir.

2.Opnaðu nýjan poka og þrýstu svolitlu kremi á fingurgóminn.

3.Berðu þunnt lag af Aldara kremi á hreint, þurrt vörtusvæði og nuddaðu kreminu varlega inn í húðina þar til það hverfur.

4.Þegar kremið hefur verið borið á skaltu henda pokanum og þvo hendurnar með sápu og vatni.

5.Láttu Aldara krem liggja á vörtunum í 6–10 klst. Ekki fara í bað eða sturtu á meðan.

6.Eftir 6–10 klst. er svæðið, sem Aldara kremið var borið á, þvegið með mildri sápu og vatni.

Aldara krem skal bera á þrisvar sinnum í viku. Til dæmis getur þú borið kremið á mánudag, miðvikudag og föstudag. Einn poki inniheldur nægilegt krem til að þekja 20 cm2 vörtusvæði.

Karlar með vörtur undir forhúðinni eiga að draga forhúðina upp á hverjum degi og þvo svæðið undir henni vel. (sjá kafla 2 „Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun Aldara krems“).

Aldara krem á að halda áfram að nota samkvæmt leiðbeiningunum þar til vörturnar hverfa alveg (vörturnar hverfa á 8 vikum hjá helmingnum af þeim konum, þar sem vörturnar hverfa og á 12 vikum hjá helmingnum af þeim körlum þar sem vörturnar hverfa, en hjá sumum sjúklingum geta þær horfið á aðeins 4 vikum).

Ekki nota Aldara krem lengur en 16 vikur í hverri meðferðarlotu gegn vörtum.

Leitaðu til læknisins eða lyfjafræðings ef þér finnst áhrifin af Aldara kremi vera of mikil eða of lítil.

Ef þú ert í meðferð vegna grunnfrumukrabbameins:

Notkunarleiðbeiningar – (mánud., þriðjud., miðvikud., fimmtud. og föstud.)

1.Þvoðu þér um hendur áður en þú ferð í rúmið með mildri sápu og vatni, svo og meðferðarsvæðið. Þurrkaðu þér vel.

2.Opnaðu nýjan poka og kreistu svolítið krem á fingurgóminn.

3.Berðu Aldara kremð á sýkta svæðið og um það bil 1 cm út fyrir það. Nuddaðu kreminu varlega inn í húðina þar til það hverfur.

4.Fleygðu opna pokanum eftir notkun. Þvoðu þér um hendur með sápu.

5.Láttu Aldara kremið vera á húðinni í um það bil 8 klukkustundir. Farðu hvorki í bað né sturtu á þessum tíma.

6.Þvoðu svæðið sem Aldara var borið á með mildri sápu og vatni eftir um það bil 8 klukkustundir.

Berðu nægilegt Aldara krem á til að þekja meðferðarsvæðið og um það bil 1 cm út frá því á hverjum degi, 5 daga í röð í hverri viku í 6 vikur. Berðu kremið til dæmis á þig á mánudegi til föstudags. Berðu þá ekki á þig krem laugardag og sunnudag.

Ef þú ert í meðferð vegna geislunarhyrningar:

Notkunarleiðbeiningar – (mánud., miðvikud. og föstud.)

1.Þvoðu þér um hendur áður en þú ferð í rúmið með mildri sápu og vatni, svo og meðferðarsvæðið. Þurrkaðu þér vel.

2.Opnaðu nýjan poka og kreistu svolítið krem á fingurgóminn.

3.Berðu kremið á meðferðarsvæðið.Nuddaðu kreminu varlega inn í húðina þar til það hverfur.

4.Fleygðu opna pokanum eftir notkun. Þvoðu þér um hendur með sápu.

5.Láttu Aldara vera á húðinni í 8 klukkustundir. Farðu hvorki í bað né sturtu á þessum tíma.

6.Þvoðu svæðið sem Aldara var borið á með mildri sápu og vatni eftir um það bil 8 klukkustundir.

Berðu Aldara krem á þrisvar sinnum í viku. Berðu kremið til dæmis á þig á mánudegi, miðvikudegi og föstudegi. Einn poki inniheldur nægilegt krem til að þekja 25 cm2 svæði. Haltu meðferðinni áfram í fjórar vikur. Fjórum vikum eftir að fyrstu meðferð lýkur metur læknirinn húðina. Hafi blettirnir ekki allir horfið getur reynst nauðsynlegt að halda meðferðinni áfram í fjórar vikur til viðbótar.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of mikið af kremi er borið á vörturnar á að þvo umfram magn af með mildri sápu og vatni. Meðferð má halda áfram um leið og erting í húð, ef einhver verður, er horfin.

Ef kremið er tekið inn fyrir slysni á að hafa samband við lækni.

Ef gleymist að nota Aldara krem

Ef kremið gleymist einu sinni skaltu bera það á strax og þú manst eftir því og halda síðan meðferð áfram samkvæmt upphaflegri meðferðaráætlun. Ekki bera kremið á þig oftar en einu sinni á dag.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Tíðni aukaverkana er skilgreind á eftirfarandi hátt:

Mjög algengar (koma fyrir hjá fleirum en 1 af hverjum 10 sjúklingum) Algengar (koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum 10 sjúklingum) Sjaldgæfar (koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum 100 sjúklingum)

Mjög sjaldgæfar (koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum 1.000 sjúklingum)

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum 10.000 sjúklingum).

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Hafa skal samband við lækninn eða lyfjafræðing um leið og óþæginda verður vart, meðan á notkun Aldara krems stendur.

Húðlitur sumra sjúklinga getur breyst á því svæði sem Aldara krem hefur verið borið á. Þessar breytingar eru yfirleitt tímabundnar, en geta þó verið viðvarandi hjá sumum sjúklingum.

Ef húðin þolir kremið illa, á að hætta notkun þess og þvo kremið af með mildri sápu og vatni. Hafa á samband við lækni eða lyfjafræðing.

Fækkun blóðkorna hefur komið í ljós hjá nokkrum sjúklingum. Fækkun blóðkorna getur aukið næmi fyrir sýkingum, auðveldað myndun marbletta eða valdið þreytu. Ef eitthvert þessara einkenna kemur fram skal láta lækninn vita.

Í mjög sjaldgæfum tilvikum hefur verið greint frá alvarlegum áhrifum á húð. Við sár eða bletti, sem í fyrstu eru lítlir og rauðir en fara stækkandi, hugsanlega með einkennum eins og kláða, hita, almennri vanlíðan, liðverkjum, sjóntruflunum, sviða, verk eða kláða í augum og munnsárum á að hætta norkun Aldara krems og hafa tafarlaust samband við lækninn.

Nokkrir sjúklingar hafa orðið varir við hárlos á meðferðarsvæðinu eða þar í kring.

● Ef þú ert í meðferð vegna vartna á kynfærum:

Margar af aukaverkunum verða vegna staðbundinna áhrifa á húð.

Mjög algengar aukaverkanir eru roði (61% sjúklinga), fleiður (30% sjúklinga), flögnun eða bólga. Herslismyndun undir húð, lítil opin sár, hrúður sem myndast við batann og litlar blöðrur undir húðinni geta einnig komið fram. Einnig getur kláði (32% sjúklinga) komið fram, sviði (26% sjúklinga) eða verkur (8% sjúklinga) á því svæði, sem hefur verið meðhöndlað með Aldara kremi. Flest þessara einkenna eru væg og hverfa oftast innan tveggja vikna eftir að notkun er hætt.

Algeng aukaverkun (4% sjúklinga eða færri) er höfuðverkur, sjaldgæfari aukaverkanir eru hiti og inflúensulík einkenni og verkir í liðum og vöðvum, legsig, sársauki hjá konum við samfarir, ristruflanir, aukin svitamyndun, lasleikatilfinning, einkenni frá meltingarfærum, suð fyrir eyrum, roði, þreyta, svimi, mígreni, náladofi, svefnleysi, þunglyndi, lystarleysi, bólgnir eitlar, bakteríu-, veiru- og sveppasýking (t.d. frunsur), sýking í leggöngum, m.a. þruska, hósti og kvef með særindum í hálsi.

Einstaka tilvik eru um alvarlegar og sársaukafullar aukaverkanir, einkum þegar meira krem hefur verið notað en ráðlagt er. Tilvik eru um sársaukafull viðbrögð frá húð á kynfærum kvenna sem hefur gert það að verkum að erfitt getur verið að kasta vatni. Leita skal læknishjálpar strax ef þetta gerist.

● Ef þú ert í meðferð vegna grunnfrumukrabbameins:

Margar aukaverkana Aldara krems stafa af staðbundnum áhrifum á húðina. Staðbundin svörun í húð getur verið merki um lyfið verki eins og til er ætlast.

Mjög algeng aukaverkun er kláði á meðferðarsvæðinu.

Algengar aukaverkanir eru: náladofi, lítil bólgusvæði í húðinni, verkur, sviði, erting, blæðing, roði eða útbrot.

Ef þessi áhrif valda þér miklum óþægindum skaltu tala við lækninn. Hugsanlega lætur hann þig gera nokkurra daga hlé á notkun Aldara kremsins. Ef merki eru um gröft eða aðrar vísbendingar um sýkingu skaltu ræða það við lækninn. Algengar aukaverkanir, sem tengjast ekki húðinni, eru t.d. bólgnir eitlar og bakverkur.

Sjaldgæfari aukaverkanir sem sumir sjúklinga finna fyrir, eru breytingar á meðferðarsvæði (útferð, bólga, þroti, hrúðurmyndun, fleiður, blöðrur, húðbólga) eða erting, lasleikakennd, munnþurrkur, inflúensulík einkenni og þreyta.

● Ef þú ert í meðferð vegna geislunarhyrningar:

Margar aukaverkana Aldara krems stafa af staðbundnum áhrifum á húðina. Staðbundin svörun í húð getur verið merki um lyfið verki eins og til er ætlast.

Mjög algeng aukaverkun er kláði á meðferðarsvæðinu.

Algengar aukaverkanir eru m.a.: verkur, sviði, erting eða roði.

Ef áhrif á húð veldur miklum óþægindum skaltu tala við lækninn. Hugsanlega lætur hann þig gera nokkurra daga hlé á notkun Aldara kremsins (þ.e. gera nokkurra daga hlé á meðferðinni). Ef merki eru um gröft eða annað sem bendir til sýkingar skaltu ræða það við lækninn. Algengar aukaverkanir, sem tengjast ekki húðinni, eru t.d. höfuðverkur, lystarleysi, ógleði, vöðvaverkir, liðverkir og þreyta.

Sjaldgæfari aukaverkanir, sem sumir sjúklinga finna fyrir, eru breytingar á meðferðarsvæði (blæðing, bólga, útferð, viðkvæmni, þroti, bólgusvæði í húð, náladofi, hrúður- og örmyndun, fleiður og hita- eða óþægindakennd) eða bólga í nefslímhúð, nefstífla, inflúensueinkenni eða svipuð einkenni, þunglyndi, erting í augum, þroti í augnlokum, verkur í koki, niðurgangur, geislunarhyrning, roði, bólga í andliti, sár, verkir í útlimum, hiti, lasleikakennd og skjálfti.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Aldara krem

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið ekki við hærra hitastig en 25 °C.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum.

Ekki á að nota krem úr pokum sem hafa verið opnaðir áður.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

Aldara krem inniheldur

Virka innihaldsefni er imiquimod. Í hverjum poka eru 250 mg af kremi (Í 100 g af kremi eru

5 mg af imiquimod).

-Önnur innihaldsefni eru ísósterínsýra, bensýlalkóhól, cetýlalkóhól, sterýlalkóhól, hvítt, mjúkt paraffín, pólýsorbat 60, sorbítansterat, glýseról, metýlhýdroxýbensóat (E 218), própýlhýdroxýbensóat (E 216), xantangúmmí, hreinsað vatn.

Lýsing á útlit Aldara kremi og pakkningastærðir

-Hver poki með Aldara 5% kremi inniheldur 250 mg af hvítu/gulleitu krem.

-Hver askja inniheldur 12 eða 24 einnota poka úr pólýester/álþynnu. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Meda AB Pipers väg 2 170 73 Solna Svíþjóð

Framleiðandi

3M Health Care Limited,

Derby Road,

Loughborough,

Leicesterhire,

LE11 5SF, Bretland.

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Meda Pharma S.A./N.V.

Meda Pharma S.A./N.V.

Chaussée de la Hulpe 166

Chaussée de la Hulpe 166

Terhulpsesteenweg

Terhulpsesteenweg

1170 Brussels

B-1170 Brussels

Tél/Tel: +32 (0)2 5 04 08 11

Belgique / Belgien

 

Tél/Tel: +32 (0)2 5 04 08 11

България

Magyarország

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH,

MEDA PHARMA Hungary Kereskedelmi Kft.

представителство за България

1139 Budapest

Одрин 71-75

Váci ut 91

1303 София

Tel: +36 1 236 3410

Тел: +359 2 4177977

 

Česká republika

Malta

MEDA Pharma s.r.o.

Alfred Gera and Sons Ltd.

Kodaňská 1441 / 46

10,Triq il -Masgar

100 10 Praha 10

Qormi QRM3217

Tel: +420 234 064 203

Tel: +356 21 446205

Danmark

Nederland

Meda AS

MEDA Pharma B.V.

Solvang 8

Krijgsman 20

3450 Allerød

1186 DM Amstelveen

Tlf: +45 44 52 88 88

Tel: +31 (0)20 751 65 00

Deutschland

Norge

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Meda A/S

Benzstraße 1

Askerveien 61

61352 Bad Homburg

1384 Asker

Tel: +49 (0) 6172 888 01

Tlf: +47 66 75 33 00

Eesti

Österreich

Meda Pharma SIA

MEDA Pharma GmbH

Parda tn 4

Guglgasse 15

10151 Tallinn

1110 Wien

Tel: +372 62 61 025

Tel: + 43 (0)1 86 390 0

Ελλάδα

Polska

MEDA Pharmaceuticals A.E.

Meda Pharmaceuticals Sp.z.o.o.

Ευρυτανίας, 3

ul. Domaniewska 39A

GR-15231 Χαλάνδρι-Αττική

02-672 Warszawa

Τηλ: +30 210 6 77 5690

Tel: +48 22 697 7100

España

Portugal

Meda Pharma S.L.

MEDA Pharma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Avenida de Castilla, 2

Rua do Centro Cultural, 13

Parque Empresarial San Fernando

1749-066 Lisboa

Edificio Berlín

Tel: +351 21 842 0300

28830 San Fernando de Henares (Madrid)

 

Tel: +34 91 669 93 00

 

France

MEDA Pharma 40-44 rue Washington 75008 Paris

Tél: +33 (0)1 56 64 10 70

Hrvatska

Medical Intertrade d.o.o.

Dr. Franje Tuđmana 3

10431 Sveta Nedelja Tel: +385 1 3374 010

Ireland

Meda Health Sales Ireland Ltd.

Unit 34/35, Block A

Dunboyne Business Park

Dunboyne

Co Meath

Tel: +353 1 802 66 24

Ísland

Meda AB

Box 906 170 09 Solna Svíþjóð

Sími: +46 8 630 1900

Italia

Meda Pharma S.p.A.

Via Felice Casati, 20

20124 Milano

Tel: +39 039 73901

Κύπρος

Χρ.Γ. Παπαλοΐζου Λτδ Λεωφ. Κιλκίς 35, 2234 Λατσιά Τηλ. +357 22 49 03 05

Latvija

SIA Meda Pharma

Vienibas gatve 109

Riga LV1058

Tālr: +371 67616137

Lietuva

Meda Pharma SIA

Ukmergės street 369A

LT- 12142 Vilnius

Tel. + 370 52059367

România

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

Reprezentanța Romania

Calea Floreasca 141 143, et4

014467 București

Tel.: +40 21 230 90 3

Slovenija

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH Podružnica Ljubljana

Cesta 24. junija 23 Ljubljana

Tel: +386 59 096 951

Slovenská republika

MEDA Pharma spol. s. r. o. Trnavská cesta 50

821 02 Bratislava Tel: +421 2 4914 0172

Suomi/Finland

Meda Oy

Vaisalantie 4/Vaisalavägen 4

FIN-02130 Espoo/Esbo

Puh/Tel: +358 20 720 9550

Sverige

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel: +46 (0)8 630 1900

United Kingdom

Meda Pharmaceuticals Ltd.

Skyway House

Parsonage Road

Takeley

Bishop´s Stortford

CM22 6PU

Tel.: + 44 845 460 0000

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu. Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf