Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bemfola (follitropin alfa) – Samantekt á eiginleikum lyfs - G03GA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsBemfola
ATC-kóðiG03GA05
Efnifollitropin alfa
FramleiðandiGedeon Richter Plc.

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu. Í kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

1.HEITI LYFS

Bemfola 75 a.e./0,125 ml stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

2.INNIHALDSLÝSING

Hver ml af lausninni inniheldur 600 a.e. (jafngildi 44 míkrógramma) af follítrópíni alfa*. Hver áfylltur lyfjapenni gefur 75 a.e. (jafngildi 5,5 míkrógramma) í 0,125 ml.

* raðbrigða FSH manna (recombinant human follicle stimulating hormone (r-hFSH)) framleitt með erfðatæknilegum aðferðum í eggfrumum kínverskra hamstra.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.LYFJAFORM

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna (stungulyf).

Tær, litlaus lausn.

pH-gildi lausnar er 6,7 - 7,3.

4.KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1Ábendingar

Hjá fullorðnum konum

Ef egglos er ekki til staðar (þ.m.t. fjölblöðrusjúkdómur í eggjastokkum, PCOD) hjá konum sem hafa ekki svarað meðferð með klómífensítrati.

Örvun margra eggbúa samtímis hjá sjúklingum við tæknifrjóvgun (assisted reproductive technologies, ART) eins og við glasafrjóvgun (IVF), ísetningu kynfrumna í eggjaleiðara (gamete intra-fallopian transfer, GIFT) og ísetningu okfrumna í eggjaleiðara (zygote intra- fallopian transfer, ZIFT).

Mælt er með follítrópíni alfa ásamt gulbúsörvandi hormóni (LH) til örvunar á eggbúsmyndun hjá konum þar sem mikill skortur er á LH og FSH. Í klínískum rannsóknum voru þessir sjúklingar skilgreindir ef innrænt LH gildi í sermi var < 1,2 a.e./l.

Hjá fullorðnum karlmönnum

Follítrópín alfa er ætlað til örvunar sæðisframleiðslu hjá karlmönnum sem hafa meðfædda eða áunna kynkirtlavanseytingu samhliða meðferð með æðabelgskynhormónavaka manna (hCG).

4.2Skammtar og lyfjagjöf

Meðferð með Bemfola skal vera undir eftirliti sérfræðings í meðferð frjósemisraskana.

Sjúklingar þurfa að fá réttan fjölda lyfjapenna fyrir meðferðarlotuna og fræðslu í réttri inndælingartækni.

Skammtar

Mælt er með sömu skömmtum fyrir follítrópín alfa og FSH unnu úr þvagi. Klínískt mat á follítrópíni alfa bendir til að dagskammtar, lyfjagjafir og meðferðareftirlit ætti ekki að vera öðruvísi en það sem notað er þegar lyf sem innihalda FSH unnið úr þvagi er annars vegar. Mælt er með að stuðst sé við byrjunarskammta samkvæmt neðangreindum ráðleggingum.

Klínískar samanburðarrannsóknir sýna að sjúklingar þurfa að meðaltali lægri uppsafnaða

skammta og meðferð í styttri tíma með follítrópíni alfa en FSH unnu úr þvagi. Því þykir viðeigandi að gefa lægri heildarskammta af follítrópíni alfa en venjulega eru notaðir af FSH unnu úr þvagi, ekki aðeins til að hámarka þroska eggbúa heldur einnig til að lágmarka hættu á óæskilegri oförvun eggjastokka (sjá kafla 5.1).

Konur sem hafa ekkert egglos (anovulation) (þ.m.t. fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum)

Gefa má Bemfola til inndælingar daglega um nokkurt skeið. Hjá konum sem hafa tíðir ætti meðferð að hefjast innan 7 daga frá upphafi tíðahrings.

Algengt er að meðferð sé hafin með 75-150 a.e. af FSH daglega og skammtastærð síðan aukin um 37,5 a.e. eða 75 a.e. með 7 en helst 14 daga millibili, ef nauðsyn krefur til að ná fram nægilegri en ekki of mikilli svörun. Meðferð ætti að sníða að svörun einstakra sjúklinga samkvæmt eggbússtærð sem ákvörðuð er með ómskoðun og/eða estrógenseytingu. Hámarksdagskammtur er venjulega ekki stærri en 225 a.e. af FSH. Ef sjúklingur sýnir ekki nægjanlega svörun eftir fjögurra vikna meðferð, skal meðferð hætt og sjúklingur skal gangast undir frekara mat en í kjölfarið má hefja nýja meðferð, í næsta tíðahring, með stærri skömmtum en í þeim fyrri.

Þegar bestu svörun hefur verið náð skal gefa stakan 250 míkrógramma skammt af raðbrigða æðabelgsgónadótrópíni alfa (r-hCG) eða 5.000 - 10.000 a.e. af hCG 24 - 48 klst. eftir síðustu inndælingu með follítrópíni alfa. Mælt er með að sjúklingurinn hafi samfarir sama dag og daginn eftir hCG-gjöf. Annar kostur er að framkvæma tæknisæðingu (IUI).

Ef svörun er of mikil skal hætta meðferð og ekki gefa hCG (sjá kafla 4.4). Meðferð skal þá hafin að nýju í næsta tíðahring með lægri skammti en í þeim fyrri.

Konur sem eru í meðferð til að örva eggjastokkana til að framleiða mörg eggbú fyrir glasafrjóvgun eða annars konar tæknifrjóvgun

Algengt er að meðferð til að ná fram mörgum fullþroskuðum eggjum í senn sé hafin með 150 - 225 a.e. af follítrópíni alfa á dag, á 2. eða 3. degi tíðahrings. Meðferð er framhaldið þar til nægileg örvun eggbúa er tryggð (ákvarðað með mælingum á estrógenmagni í sermi og/eða ómskoðun) og

skammtarnir stilltir af eftir svörun sjúklings, þó er sjaldan gefið meira en 450 a.e./dag. Að jafnaði fæst nægileg örvun eggbúa eftir u.þ.b. 10 daga meðferð (á bilinu 5 - 20 dagar).

Einum til tveimur sólarhringum eftir síðustu follítrópín alfa inndælinguna er gefinn stakur 250 míkrógramma skammtur af r-hCG eða frá 5.000 - 10.000 a.e. af hCG til að ná fram fullum eggbúsþroska.

Nú er algengt að nota örva eða blokka gónadótrópín-losunarhormóns (GnRH agonist/antagonist) til að hemja innræna aukningu á LH (LH surge) og til að stjórna styrk (tonic levels) LH. Algeng meðferð er sú að hefja gjöf follítrópíns alfa u.þ.b. 2 vikum eftir upphaf meðferðar með örvanum og samhliða meðferð haldið áfram þar til nægilegum eggbúsþroska er náð. Til dæmis eru gefnar 150 - 225 a.e. af follítrópíni alfa fyrstu 7 dagana eftir tveggja vikna meðferðina með örvanum. Skammturinn er síðan stilltur af í samræmi við svörun eggjastokkanna.

Reynsla af glasafrjóvgun (IVF) bendir almennt til að árangur meðferðarinnar sé hinn sami í fyrstu fjórum tilraununum en dali smám saman eftir það.

Konur sem hafa ekki egglos vegna mikils skorts á LH og FSH

Hjá konum með skort á LH og FSH (kynkirtlavanseyting, hypogonadotrophic hypogonadism), er markmið Bemfola-meðferðar ásamt lútrópíni alfa að mynda eggbú (Graafian follicle) þar sem eggfruman losnar út eftir hCG-gjöf. Gefa á follítrópín alfa daglega með inndælingu samhliða lútrópíni alfa. Þar sem þessir sjúklingar hafa tíðateppu og litla innræna estrógenseytingu er hægt að hefja meðferð á hvaða tíma sem er.

Mælt er með að upphafsskammtur af lútrópíni alfa sé 75 a.e. daglega ásamt 75 - 150 a.e. af FSH. Meðferð ætti að sníða að svörun hvers sjúklings með mælingu á stærð eggbúa með ómskoðun eða estrógensvörun.

Sé talin þörf á aukningu á FSH-skammti skal viðeigandi skammtaaðlögun helst fara fram með 7 - 14 daga millibili og helst með 37,5 - 75 a.e. aukningu í hvert sinn. Það getur verið ásættanlegt að lengja örvunartímann í hverjum hring í allt að 5 vikur.

Þegar ákjósanleg svörun hefur náðst er stakur 250 míkrógramma skammtur af r-hCG eða frá 5.000 - 10.000 a.e. af hCG gefinn 24 - 48 klukkustundum eftir síðustu gjöf follítrópíns alfa og lútrópíns alfa. Sjúklingnum er ráðlagt að hafa samfarir sama dag og næsta dag eftir hCG-gjöf.

Annar kostur er að framkvæma tæknisæðingu (IUI).

Aðstoð við gulbúsfasa gæti komið til greina þar sem skortur á efnum með gulbúsvirkni (LH/hCG) eftir egglos gæti leitt til ótímabærrar bilunar á gulbúi.

Ef svörun er of mikil skal hætta meðferð og ekki gefa hCG. Meðferð ætti að hefja aftur í næsta hring með lægri skammti af FSH en var í síðasta hring.

Karlmenn með kynkirtlavanseytingu

Gefa skal 150 a.e. af Bemfola þrisvar í viku samhliða hCG í minnst 4 mánuði. Ef sjúklingurinn hefur ekki svarað meðferð að þessum tíma liðnum má framlengja samsettu meðferðina.

Fyrirliggjandi klínískar rannsóknir benda til að nauðsynlegt geti verið að halda meðferðinni áfram í allt að 18 mánuði til að ná upp sæðismyndun.

Sérstakir sjúklingahópar

Aldraðir

Notkun follítrópíns alfa á ekki við hjá öldruðum. Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun follítrópíns alfa hjá öldruðum.

Sjúklingar með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi, verkun og lyfjahvörf follítrópíns alfa hjá sjúklingum með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi.

Börn

Notkun follítrópíns alfa á ekki við hjá börnum.

Lyfjagjöf

Bemfola er ætlað til notkunar undir húð. Fyrsta inndælingin með Bemfola skal fara fram undir eftirliti læknis. Sjúklingar skulu aðeins sjá um lyfjagjöf Bemfola sjálfir ef þeir eru nægilega öruggir með sig, hafa hlotið fullnægjandi þjálfun og hafa aðgang að leiðbeiningum sérfræðings.

Þar sem Bemfola áfylltur lyfjapenni með stökum skammti í rörlykju er aðeins ætlaður til einnar inndælingar skal gefa sjúklingum skýr fyrirmæli um að forðast að nota staka skammtinn á rangan hátt.

Finna má leiðbeiningar um lyfjagjöf með áfylltum lyfjapenna í kafla 6.6 og í fylgiseðli.

4.3Frábendingar

ofnæmi fyrir virka efninu follítrópín alfa, FSH eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1;

æxli í undirstúku eða heiladingli;

stækkun eggjastokka og blöðrur á eggjastokkum sem ekki eru vegna fjölblöðruheilkennis í eggjastokkum;

blæðingar af óþekktum uppruna í kvenlíffærum;

krabbamein í eggjastokkum, legi eða brjóstum.

Ekki má nota follítrópín alfa þegar sýnt þykir að meðferðin beri ekki árangur, eins og t.d. þegar um er að ræða:

bilun í eggjastokkum;

missmíð á kynfærum, sem gerir meðgöngu ómögulega;

bandvefsæxli í legi, sem gerir meðgöngu ómögulega;

bilun í eistum.

4.4Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Follítrópín alfa er öflugt stýrihormón kynkirtla sem getur valdið vægum til miklum aukaverkunum og ættu því einungis læknar sem eru mjög vel að sér í vandamálum tengdum ófrjósemi og meðhöndlun hennar að ávísa því.

Meðferð með stýrihormónum kynkirtla krefst þess að læknar og annað heilbrigðisstarfsfólk gefi sér nægan tíma og að til staðar sé viðunandi aðstaða til eftirlits. Til að tryggja árangursríka meðferð með follítrópíni alfa hjá konum þarf að fylgjast reglulega með viðbrögðum eggjastokka með ómskoðun, annað hvort eingöngu en helst samhliða mælingum á magni estradíóls í sermi. Það getur verið munur á svörun við FSH-gjöf milli sjúklinga, þar sem sumir sjúklingar svara FSH illa og aðrir óeðlilega vel. Nota skal lægsta skammt sem dugar til meðferðar bæði hjá körlum og konum.

Purpuraveiki (porphyria)

Fylgjast skal gaumgæfilega með sjúklingum með purpuraveiki eða fjölskyldusögu um purpuraveiki meðan á meðferð með follítrópíni alfa stendur. Ef slíkt ástand versnar eða kemur fram í fyrsta sinn getur þurft að hætta meðferð.

Meðferð hjá konum

Áður en meðferð hefst er nauðsynlegt að meta ófrjósemi parsins með viðeigandi hætti og athuga hvort almennar frábendingar þungunar séu fyrir hendi. Sérstaklega skal gæta að vanstarfsemi skjaldkirtils, barksteraskorti og aukningu á prólaktíni í blóði og veita viðeigandi sértæka meðferð.

Hjá sjúklingum sem fá meðferð til örvunar eggbúsvaxtar, hvort sem um er að ræða konur sem ekki fá egglos eða við tæknifrjóvgun (ART), getur komið fram stækkun eggjastokka eða oförvun. Hægt er að minnka þessa áhættu með góðu eftirliti, með því að fylgja ráðlögðum skömmtum við follítrópín alfa meðferð og fylgja ráðleggingum um notkun. Til þess að geta metið rétt þroska eggbúa skal læknirinn hafa hlotið þjálfun í að meta niðurstöður viðeigandi rannsókna.

Í klínískum rannsóknum sást aukning á næmni eggjastokka fyrir follítrópíni alfa þegar það var gefið með lútrópíni alfa. Sé talin þörf á aukningu á FSH-skammti skal skammtaaðlögun helst fara fram með 7 - 14 daga millibili og helst með 37,5 - 75 a.e. hækkun í hvert sinn.

Enginn beinn samanburður hefur verið gerður á follítrópíni alfa/LH gagnvart hMG (human menopausal gonadotropin). Samanburður á eldri gögnum bendir til þess að tíðni eggloss sé svipuð þegar follítrópín alfa/LH er gefið og fæst við hMG.

Oförvunarheilkenni eggjastokka (OHSS)

Búist er við nokkurri stækkun á eggjastokkum vegna örvunar þeirra. Þetta kemur oftar fram hjá konum með fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum og gengur oftast til baka án meðferðar.

Ólíkt slíkri stækkun eggjastokka er oförvunarheilkenni eggjastokka ástand sem getur haft misalvarlegar afleiðingar. Það lýsir sér með mikilli stækkun eggjastokka, háum gildum kynhormóna (sex steroids) í sermi og auknu gegndræpi í æðakerfi, sem getur valdið vökvasöfnun í kviðarholi, brjóstholi og, mjög sjaldan, gollurshúsi.

Vart getur orðið við eftirfarandi einkenni í alvarlegum tilfellum af oförvunarheilkenni eggjastokka: Kviðverki, þaninn kvið, mjög mikla stækkun eggjastokka, þyngdaraukningu, andnauð, þvagþurrð og einkenni frá meltingarvegi, þ.m.t. ógleði, uppköst og niðurgang. Skoðun getur leitt í ljós blóðþurrð, blóðstyrkt, ójafnvægi blóðsalta, skinuholsvökva, skinuholsblæðingu, fleiðruvökva, vökvasöfnun í fleiðruholi eða bráða öndunarerfiðleika. Örsjaldan geta fylgt alvarlegu oförvunarheilkenni eggjastokka eggjastokksvindingur eða segarek, svo sem lungnasegarek, heilablóðfall eða hjartadrep.

Óháðir áhættuþættir fyrir oförvunarheilkenni eggjastokka eru hraðhækkandi eða há heildargildi estradíóls í sermi vegna fjölblöðruheilkennis í eggjastokkum (t.d. > 900 pg/ml eða > 3.300 pmól/l ef ekkert egglos er fyrir hendi; > 3.000 pg/ml eða > 11.000 pmól/l við tæknifrjóvgun) og mikill fjöldi eggbúa í vexti (t.d. > 3 eggbú ≥ 14 mm í þvermál ef ekkert egglos er fyrir hendi; ≥ 20 eggbú ≥ 12 mm

í þvermál við tæknifrjóvgun).

Ef farið er eftir ráðleggingum um skammta og lyfjagjafaáætlun follítrópíns alfa getur það dregið úr hættu á oförvun eggjastokka (sjá kafla 4.2 og 4.8). Mælt er með eftirliti örvunarlota með ómskoðun og mælingum á estradíóli til að hægt sé að koma snemma auga á áhættuþætti.

Heimildir eru fyrir því að hCG gegni mikilvægu hlutverki við að hrinda af stað oförvunarheilkenni eggjastokka og að heilkennið kunni að verða alvarlegra og vara lengur ef þungun verður. Ef merki um oförvunarheilkenni eggjastokka koma fram, svo sem estradíól gildi í sermi > 5.500 pg/ml eða > 20.200 pmól/l og/eða ≥ 40 eggbú alls, er því mælt með að gefa ekki hCG og sjúklingi ráðlagt að hafa ekki samfarir eða nota viðeigandi getnaðarvarnir (smokka) í a.m.k. 4 daga. Oförvunarheilkenni eggjastokka getur þróast hratt (innan sólarhrings) eða á nokkrum dögum yfir í að verða alvarlegur kvilli. Það kemur oftast fram eftir að hormónameðferð er hætt og nær hámarki u.þ.b. sjö til tíu dögum eftir meðferð. Því er nauðsynlegt að fylgjast vel með sjúklingum í a.m.k 2 vikur eftir hCG-gjöf.

Hægt er að minnka líkurnar á oförvun við tæknifrjóvgun með því að fjarlægja öll eggbúin fyrir egglos.

Vægt eða í meðallagi alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka lagast venjulega af sjálfu sér. Ef vart verður við alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka er mælt með því að hætta gónadótrópínmeðferð ef hún stendur enn yfir, og leggja sjúklinginn inn og hefja viðeigandi meðhöndlun.

Fjölburaþungun

Hjá sjúklingum sem undirgangast meðferð til örvunar eggloss má búast við hærri tíðni fjölburaþungana samanborið við náttúrulegan getnað. Tvíburar eru algengastir við fjölburagetnað. Fjölburaþungun, einkum ef fóstrin eru mörg, eykur áhættu fyrir móður og fóstur.

Til að minnka líkurnar á fjölburaþungun er mælt með nákvæmu eftirliti með svörun eggjastokka.

Líkur á fjölburaþungun við tæknifrjóvgun er í hlutfalli við fjölda fósturvísa, gæði þeirra fósturvísa sem komið er fyrir og aldur sjúklings.

Gera skal sjúklingunum grein fyrir líkunum á fjölburafæðingum áður en meðferð hefst.

Fósturlát

Fósturlát eru tíðari hjá sjúklingum sem undirgangast meðferð til örvunar eggbúsvaxtar og eggloss eða

tæknifrjóvgun en við venjulegan getnað.

Utanlegsþykkt

Líkur á utanlegsþykkt eru meiri hjá konum með sögu um sjúkdóma í eggjaleiðurum, hvort sem þungun á sér stað án utanaðkomandi aðstoðar eða í kjölfar frjósemismeðferðar. Tíðni utanlegsþykktar eftir tæknifrjóvgun var hærri en almennt gerist.

Æxli í æxlunarfærum

Það hafa verið skráð tilfelli um æxli í æxlunarfærum, m.a. eggjastokkum, bæði góð- og illkynja, hjá konum sem hafa gengist undir margar meðferðir við ófrjósemi. Það er ekki staðfest hvort meðferð með gónadótrópíni eykur hættu á æxlisvexti í ófrjóum konum.

Meðfædd vansköpun

Algengi meðfæddrar vansköpunar eftir tæknifrjóvgun er hugsanlega aðeins hærra en eftir náttúrulegan getnað. Þetta er talið vera vegna mismunandi eiginleika foreldra (aldur móður, eiginleikar sæðisfruma) og fjölburaþungana.

Segarek

Hjá konum sem hafa nýlega verið með eða eru með segarekssjúkdóma eða konum með almennt þekkta áhættuþætti fyrir að fá segarek, svo sem að hafa áður fengið segarek eða segarek er í fjölskyldunni, getur meðferð með gónadótrópíni aukið enn frekar hættu á að slíkt versni eða komi fram. Hjá þessum konum þarf að vega og meta hag af gónadótrópíngjöf á móti mögulegri áhættu. Hafa skal í huga að meðgangan sjálf og oförvunarheilkenni eggjastokka auka einnig hættu á segareki.

Meðferð hjá körlum

Hækkun á innrænu FSH-gildi bendir til bilunar í eistum. Slíkir sjúklingar bregðast ekki við meðferð með follítrópíni alfa/hCG. Ekki skal nota follítrópín alfa ef ekki er unnt að fá fram árangursríka svörun.

Mælt er með sæðisgreiningu 4 til 6 mánuðum eftir að meðferð hefst sem hluta af mati á viðbrögðunum.

Natríuminnihald

Bemfola inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum skammti, þ.e.a.s. er nær laust við natríum.

4.5Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Samhliða notkun follítrópíns alfa með öðrum lyfjum sem notuð eru til örvunar eggloss (s.s. hCG, klómifen sítrat), getur eflt svörun eggbúanna, á meðan samhliða notkun GnRH-örva (agonist) eða - blokka (antagonist) til afnæmingar (desensitisation) heiladinguls getur valdið því að auka þurfi skammta follítrópíns alfa til að ná tilætlaðri svörun eggjastokka. Ekki hefur verið skýrt frá öðrum klínískum milliverkunum meðan á meðferð með follítrópíni alfa stendur.

4.6Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Engar ábendingar eru fyrir notkun Bemfola á meðgöngu. Upplýsingar um takmarkaðan fjölda útsetninga á meðgöngu (innan við 300 fædd börn) benda til þess að follítrópín alfa valdi hvorki vansköpun né eiturverkunum á fóstur/nýbura.

Ekki hefur orðið vart við vansköpunarvaldandi áhrif í dýratilraunum (sjá kafla 5.3). Ef útsetning verður á meðgöngu liggja ekki fyrir nægilegar klínískar upplýsingar til að útiloka vansköpunar- valdandi áhrif follítrópíns alfa.

Brjóstagjöf

Bemfola á ekki að gefa konum með barn á brjósti.

Frjósemi

Bemfola er ætlað til notkunar við ófrjósemi (sjá kafla 4.1).

4.7Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Bemfola hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

4.8Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanirnar sem tilkynnt var um voru höfuðverkur, blöðrur á eggjastokkum og viðbrögð á stungustað (t.d. verkir, roði, margúll, þroti og/eða erting á stungustað).

Algengt var að tilkynnt væri um vægt eða í meðallagi alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka og líta skal á það sem augljósa áhættu við örvunarferlið. Alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka er sjaldgæft (sjá kafla 4.4).

Segarek kemur örsjaldan fyrir, yfirleitt í tengslum við alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka (sjá kafla 4.4).

Eftirfarandi skilgreiningar eru notaðar við flokkun á tíðni:

Mjög algengar (≥1/10)

Algengar (≥1/100 til <1/10)

Sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100)

Mjög sjaldgæfar (≥1/10.000 til <1/1.000)

Koma örsjaldan fyrir (<1/10.000)

Meðferð hjá konum

 

Ónæmiskerfi

 

Koma örsjaldan fyrir:

Væg til alvarleg ofnæmisviðbrögð þ.m.t. bráðaofnæmisviðbrögð og lost.

Taugakerfi

 

Mjög algengar:

Höfuðverkur

Æðar

 

Koma örsjaldan fyrir:

Segarek, venjulega í tengslum við alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka

 

(sjá kafla 4.4)

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti

Koma örsjaldan fyrir:

Versnun á astma

Meltingarfæri

 

Algengar:

Kviðverkur, þaninn kviður, óþægindi í kvið, ógleði, uppköst, niðurgangur

Æxlunarfæri og brjóst

 

Mjög algengar:

Blöðrur á eggjastokkum

Algengar:

Vægt eða í meðallagi alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka (ásamt

 

tengdum einkennum)

Sjaldgæfar:

Alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka (ásamt tengdum einkennum) (sjá

 

kafla 4.4)

Mjög sjaldgæfar:

Fylgikvillar tengdir alvarlegu oförvunarheilkenni eggjastokka

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað

Mjög algengar:

Viðbrögð á stungustað (t.d. verkir, roði, margúll, þroti og/eða erting á

 

stungustað)

Meðferð hjá karlmönnum

Ónæmiskerfi

 

Koma örsjaldan fyrir:

Væg til alvarleg ofnæmisviðbrögð þ.m.t. bráðaofnæmisviðbrögð og lost.

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti

Koma örsjaldan fyrir:

Versnun á astma

Húð og undirhúð

 

Algengar:

Þrymlabólur

Æxlunarfæri og brjóst

 

Algengar:

Stækkuð karlmannsbrjóst, kólfsæðavíkkun (e. varicocele)

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað

Mjög algengar:

Viðbrögð á stungustað (t.d. verkir, roði, margúll, þroti og/eða erting á

 

stungustað)

Rannsóknaniðurstöður

 

Algengar:

Þyngdaraukning

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9Ofskömmtun

Áhrif ofskömmtunar með follítrópíni alfa eru ekki þekkt, en mögulegt er að oförvunarheilkenni eggjastokka komi fram (sjá kafla 4.4).

5.LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Kynhormónar og lyf, sem hafa mótandi áhrif á kynfæri, gónadótrópín, ATC flokkur: G03GA05.

Bemfola er samheitalíftæknilyf. Ítarlegar upplýsingar um þetta lyf eru fáanlegar á vefsíðu Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/.

Lyfhrif

Mikilvægustu áhrif þess að sprauta inn FSH er myndun þroskaðra blöðrueggbúa hjá konum. Hjá konum sem ekki fá egglos er tilgangurinn með follítrópín alfa meðferð að mynda eitt þroskað blöðrueggbú sem losar egg eftir lyfjagjöf með hCG.

Verkun og öryggi hjá konum

Íklínískum rannsóknum voru sjúklingar með innrænt (endogenous) LH-gildi í sermi < 1,2 a.e./l, mælt á rannsóknastofu, skilgreindir með alvarlegan skort á FSH og LH. Þrátt fyrir það ætti að taka með í reikninginn að breytileiki er á milli LH-mælinga sem gerðar eru á mismunandi rannsóknastofum.

Íklínískum rannsóknum sem báru saman r-hFSH (follítrópín alfa) og FSH unnið úr þvagi við tæknifrjóvgun (sjá töflu 1 hér á eftir) og til að örva egglos var follítrópín alfa öflugra en FSH unnið úr þvagi hvað varðar lægri heildarskammt og styttri meðferðartíma sem þurfti til að koma af stað þroskun eggbúa.

Við tæknifrjóvgun leiddi meðferð með follítrópíni alfa í lægri heildarskömmtum og í styttri tíma en FSH unnið úr þvagi til þess að fleiri eggfrumur náðust.

Tafla 1: Niðurstöður úr rannsókn GF 8407 (rannsókn á slembiröðuðum sambærilegum hópum sem bar saman verkun og öryggi fyrir follítrópín alfa og FSH unnið úr þvagi við tæknifrjóvgun)

 

Follítrópín

FSH unnið úr

 

alfa

 

þvagi

 

(n = 130)

(n = 116)

Fjöldi eggfruma sem náðist

11,0

± 5,9

8,8 ± 4,8

Nauðsynlegur fjöldi daga með

11,7

± 1,9

14,5

± 3,3

FSH örvun

 

 

 

 

Heildarskammtur af FSH (fjöldi

27,6

± 10,2

40,7

± 13,6

lykja af FSH 75 a.e.)

 

 

 

 

Þörf fyrir skammtahækkun (%)

56,2

 

85,3

 

Munurinn á milli hópanna tveggja var tölfræðilega marktækur (p< 0,05) fyrir öll gildin.

Verkun og öryggi hjá karlmönnum

Sé follítrópín alfa gefið samhliða hCG í a.m.k. 4 mánuði getur það örvað sæðismyndun hjá körlum sem skortir FSH.

5.2Lyfjahvörf

Eftir gjöf í æð berst follítrópín alfa út í utanfrumuvökvann með helmingunartíma sem er u.þ.b. 2 klst. og helmingunartími brotthvarfs er um einn dagur. Dreifingarrúmmál í jafnvægi (steady state) er 10 l og heildar úthreinsun er 0,6 l/klst. Um 1/8 af hverjum skammti follítrópíns alfa skilst út með þvagi.

Eftir gjöf undir húð er nýting um 70%. Eftir endurteknar lyfjagjafir safnast follítrópín alfa fyrir, allt að þrefalt, en síðan næst jafnvægi eftir 3 - 4 daga. Þó að konur hafi bælda innræna seytingu gónadótrópíns hefur verið sýnt fram á að follítrópín alfa örvar þroska eggbúa og steramyndun hjá konum, þrátt fyrir að LH-magn sé ekki mælanlegt.

5.3Forklínískar upplýsingar

Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna rannsókna á eiturverkunum eftir staka og endurtekna skammta og eiturverkunum á erfðaefni, umfram það sem kemur fram í öðrum köflum þessarar samantektar.

Vart varð minnkandi frjósemi hjá rottum, sem fengu stóra skammta af follítrópíni alfa (≥ 40 a.e/kg/dag) í lengri tíma.

Stórir skammtar (≥ 5 a.e./kg/dag) af follítrópíni alfa leiddu til fækkunar á fjölda lífvænlegra fóstra án vansköpunar og goterfiðleika svipuðum þeim og menn hafa séð með gónadótrópín tengt tíðahvörfum (hMG) unnu úr þvagi. Þar sem þungun er frábending fyrir gjöf Bemfola hafa þessar upplýsingar takmarkaða klíníska þýðingu.

6.LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1Hjálparefni

Póloxamer 188

Súkrósi

Metíónín

Tvínatríumhýdrógenfosfat tvíhýdrat

Natríumtvíhýdrógenfosfat tvíhýdrat

Fosfórsýra

Vatn fyrir stungulyf

6.2Ósamrýmanleiki

Áekki við.

6.3Geymsluþol

3 ár

6.4Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið í kæli (2°C - 8°C). Má ekki frjósa.

Geymsluþol lyfsins í órofnum umbúðum eftir að það hefur verið tekið úr kæli er allt að 3 mánuðir við eða undir 25°C en fleygja þarf lyfinu ef það hefur ekki verið notað í 3 mánuði eftir að það var tekið úr kæli.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

6.5Gerð íláts og innihald

0,125 ml af lausn til inndælingar í 1,5 ml rörlykju (gler af gerð I), með bullustoppara (halóbútýlgúmmí) og álhettuloki með gúmmífóðringu.

Pakkningastærðir eru 1, 5 eða 10 áfylltir lyfjapennar. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. Nota þarf eina nál og einn sprittklút með lyfjapennanum.

6.6Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Sjá fylgiseðil.

Ekki skal nota lausnina ef hún inniheldur agnir eða er ekki tær.

Bemfola 75 a.e./0,125 ml (5,5 míkrógrömm/0,125 ml) er ekki útbúið á þann hátt að fjarlægja megi rörlykjuna.

Fargið notuðum lyfjapenna og nál strax eftir inndælingu.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

7.MARKAÐSLEYFISHAFI

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ungverjaland

8.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/909/001

EU/1/13/909/006

EU/1/13/909/007

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 27. mars 2014

10.DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu .

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu. Í kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

1. HEITI LYFS

Bemfola 150 a.e./0,25 ml stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

2. INNIHALDSLÝSING

Hver ml af lausninni inniheldur 600 a.e. (jafngildi 44 míkrógramma) af follítrópíni alfa*. Hver áfylltur lyfjapenni gefur 150 a.e. (jafngildi 11 míkrógramma) í 0,25 ml.

* raðbrigða FSH manna (recombinant human follicle stimulating hormone (r-hFSH)) framleitt með erfðatæknilegum aðferðum í eggfrumum kínverskra hamstra.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3. LYFJAFORM

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna (stungulyf).

Tær, litlaus lausn.

pH-gildi lausnar er 6,7 - 7,3.

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1 Ábendingar

Hjá fullorðnum konum

Ef egglos er ekki til staðar (þ.m.t. fjölblöðrusjúkdómur í eggjastokkum, PCOD) hjá konum sem hafa ekki svarað meðferð með klómífensítrati.

Örvun margra eggbúa samtímis hjá sjúklingum við tæknifrjóvgun (assisted reproductive technologies, ART) eins og við glasafrjóvgun (IVF), ísetningu kynfrumna í eggjaleiðara (gamete intra-fallopian transfer, GIFT) og ísetningu okfrumna í eggjaleiðara (zygote intra- fallopian transfer, ZIFT).

Mælt er með follítrópíni alfa ásamt gulbúsörvandi hormóni (LH) til örvunar á eggbúsmyndun hjá konum þar sem mikill skortur er á LH og FSH. Í klínískum rannsóknum voru þessir sjúklingar skilgreindir ef innrænt LH-gildi í sermi var < 1,2 a.e./l.

Hjá fullorðnum karlmönnum

Follítrópín alfa er ætlað til örvunar sæðisframleiðslu hjá karlmönnum sem hafa meðfædda eða áunna kynkirtlavanseytingu samhliða meðferð með æðabelgskynhormónavaka manna (hCG).

4.2 Skammtar og lyfjagjöf

Meðferð með Bemfola skal vera undir eftirliti sérfræðings í meðferð frjósemisraskana.

Sjúklingar þurfa að fá réttan fjölda lyfjapenna fyrir meðferðarlotuna og fræðslu í réttri inndælingartækni.

Skammtar

Mælt er með sömu skömmtum fyrir follítrópín alfa og FSH unnu úr þvagi. Klínískt mat á follítrópíni alfa bendir til að dagskammtar, lyfjagjafir og meðferðareftirlit ættu ekki að vera öðruvísi en það sem notað er þegar lyf sem innihalda FSH unnið úr þvagi eru annars vegar. Mælt er með að stuðst sé við byrjunarskammta samkvæmt neðangreindum ráðleggingum.

Klínískar samanburðarrannsóknir sýna að sjúklingar þurfa að meðaltali lægri uppsafnaða

skammta og meðferð í styttri tíma með follítrópíni alfa en FSH unnu úr þvagi. Því þykir viðeigandi að gefa lægri heildarskammta af follítrópíni alfa en venjulega eru notaðir af FSH unnu úr þvagi, ekki aðeins til að hámarka þroska eggbúa heldur einnig til að lágmarka hættu á óæskilegri oförvun eggjastokka (sjá kafla 5.1).

Konur sem hafa ekkert egglos (anovulation) (þ.m.t. fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum)

Gefa má Bemfola til inndælingar daglega um nokkurt skeið. Hjá konum sem hafa tíðir ætti meðferð að hefjast innan 7 daga frá upphafi tíðahrings.

Algengt er að meðferð sé hafin með 75 - 150 a.e. af FSH daglega og skammtastærð síðan aukin um 37,5 a.e. eða 75 a.e. með 7 en helst 14 daga millibili, ef nauðsyn krefur til að ná fram nægilegri en ekki of mikilli svörun. Meðferð ætti að sníða að svörun einstakra sjúklinga samkvæmt eggbússtærð sem ákvörðuð er með ómskoðun og/eða estrógenseytingu. Hámarksdagskammtur er venjulega ekki stærri en 225 a.e. af FSH. Ef sjúklingur sýnir ekki nægjanlega svörun eftir fjögurra vikna meðferð skal meðferð hætt og sjúklingur skal gangast undir frekara mat en í kjölfarið má hefja nýja meðferð, í næsta tíðahring, með stærri skömmtum en í þeim fyrri.

Þegar bestu svörun hefur verið náð skal gefa stakan 250 míkrógramma skammt af raðbrigða æðabelgsgónadótrópíni alfa (r-hCG) eða 5.000 - 10.000 a.e. af hCG 24 - 48 klst. eftir síðustu inndælingu með follítrópíni alfa. Mælt er með að sjúklingurinn hafi samfarir sama dag og daginn eftir hCG-gjöf. Annar kostur er að framkvæma tæknisæðingu (IUI).

Ef svörun er of mikil skal hætta meðferð og ekki gefa hCG (sjá kafla 4.4). Meðferð skal þá hafin að nýju í næsta tíðahring með lægri skammti en í þeim fyrri.

Konur sem eru í meðferð til að örva eggjastokkana til að framleiða mörg eggbú fyrir glasafrjóvgun eða annars konar tæknifrjóvgun

Algengt er að meðferð til að ná fram mörgum fullþroskuðum eggjum í senn sé hafin með 150 - 225 a.e. af follítrópíni alfa á dag, á 2. eða 3. degi tíðahrings. Meðferð er framhaldið þar til nægileg örvun eggbúa er tryggð (ákvarðað með mælingum á estrógenmagni í sermi og/eða ómskoðun) og

skammtarnir stilltir af eftir svörun sjúklings, þó er sjaldan gefið meira en 450 a.e./dag. Að jafnaði fæst nægileg örvun eggbúa eftir u.þ.b. 10 daga meðferð (á bilinu 5 - 20 dagar).

Einum til tveimur sólarhringum eftir síðustu follítrópín alfa inndælinguna er gefinn stakur 250 míkrógramma skammtur af r-hCG eða frá 5.000 - 10.000 a.e. af hCG til að ná fram fullum eggbúsþroska.

Nú er algengt að nota örva eða blokka gónadótrópín-losunarhormónsins (GnRH agonist/antagonist) til að hemja innræna aukningu á LH (LH surge) og til að stjórna styrk (tonic levels) LH. Algeng meðferð er sú að hefja gjöf follítrópíns alfa u.þ.b. 2 vikum eftir upphaf meðferðar með örvanum og samhliða meðferð haldið áfram þar til nægilegum eggbúsþroska er náð. Til dæmis eru gefnar 150 - 225 a.e. af follítrópíni alfa fyrstu 7 dagana eftir tveggja vikna meðferðina með örvanum. Skammturinn er síðan stilltur af í samræmi við svörun eggjastokkanna.

Reynsla af glasafrjóvgun (IVF) bendir almennt til að árangur meðferðarinnar sé hinn sami í fyrstu fjórum tilraununum en dali smám saman eftir það.

Konur sem hafa ekki egglos vegna mikils skorts á LH og FSH

Hjá konum með skort á LH og FSH (kynkirtlavanseyting, hypogonadotrophic hypogonadism), er markmið Bemfola-meðferðar ásamt lútrópíni alfa að mynda eggbú (Graafian follicle) þar sem eggfruman losnar út eftir hCG-gjöf. Gefa á follítrópín alfa daglega með inndælingu samhliða lútrópíni alfa. Þar sem þessir sjúklingar hafa tíðateppu og litla innræna estrógenseytingu er hægt að hefja meðferð á hvaða tíma sem er.

Mælt er með að upphafsskammtur af lútrópíni alfa sé 75 a.e. daglega ásamt 75 - 150 a.e. af FSH. Meðferð ætti að sníða að svörun hvers sjúklings með mælingu á stærð eggbúa með ómskoðun eða estrógensvörun.

Sé talin þörf á aukningu á FSH-skammti skal viðeigandi skammtaaðlögun helst fara fram með 7 - 14 daga millibili og helst með 37,5 - 75 a.e. aukningu í hvert sinn. Það getur verið ásættanlegt að lengja örvunartímann í hverjum hring í allt að 5 vikur.

Þegar ákjósanleg svörun hefur náðst er stakur 250 míkrógramma skammtur af r-hCG eða frá 5.000 - 10.000 a.e. af hCG gefinn 24 - 48 klukkustundum eftir síðustu gjöf follítrópíns alfa og lútrópíns alfa. Sjúklingnum er ráðlagt að hafa samfarir sama dag og næsta dag eftir hCG-gjöf.

Annar kostur er að framkvæma tæknisæðingu (IUI).

Aðstoð við gulbúsfasa gæti komið til greina þar sem skortur á efnum með gulbúsvirkni (LH/hCG) eftir egglos gæti leitt til ótímabærrar bilunar á gulbúi.

Ef svörun er of mikil skal hætta meðferð og ekki gefa hCG. Meðferð ætti að hefja aftur í næsta hring með lægri skammti af FSH en var í síðasta hring.

Karlmenn með kynkirtlavanseytingu

Gefa skal 150 a.e. af Bemfola þrisvar í viku samhliða hCG í minnst 4 mánuði. Ef sjúklingurinn hefur ekki svarað meðferð að þessum tíma liðnum má framlengja samsettu meðferðina.

Fyrirliggjandi klínískar rannsóknir benda til að nauðsynlegt geti verið að halda meðferðinni áfram í allt að 18 mánuði til að ná upp sæðismyndun.

Sérstakir sjúklingahópar

Aldraðir

Notkun follítrópíns alfa á ekki við hjá öldruðum. Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun follítrópíns alfa hjá öldruðum.

Sjúklingar með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi, verkun og lyfjahvörf follítrópíns alfa hjá sjúklingum með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi.

Börn

Notkun follítrópíns alfa á ekki við hjá börnum.

Lyfjagjöf

Bemfola er ætlað til notkunar undir húð. Fyrsta inndælingin með Bemfola skal fara fram undir eftirliti læknis. Sjúklingar skulu aðeins sjá um lyfjagjöf Bemfola sjálfir ef þeir eru nægilega öruggir með sig, hafa hlotið fullnægjandi þjálfun og hafa aðgang að leiðbeiningum sérfræðings.

Þar sem Bemfola áfylltur lyfjapenni með stökum skammti í rörlykju er aðeins ætlaður til einnar

inndælingar skal gefa sjúklingum skýr fyrirmæli um að forðast að nota staka skammtinn á rangan hátt. Finna má leiðbeiningar um lyfjagjöf með áfylltum lyfjapenna í kafla 6.6 og í fylgiseðli.

4.3 Frábendingar

ofnæmi fyrir virka efninu follítrópín alfa, FSH eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1;

æxli í undirstúku eða heiladingli;

stækkun eggjastokka og blöðrur á eggjastokkum sem ekki eru vegna fjölblöðruheilkennis í eggjastokkum;

blæðingar af óþekktum uppruna í kvenlíffærum;

krabbamein í eggjastokkum, legi eða brjóstum.

Ekki má nota follítrópín alfa þegar sýnt þykir að meðferðin beri ekki árangur, eins og t.d. þegar um er að ræða:

bilun í eggjastokkum;

missmíð á kynfærum, sem gerir meðgöngu ómögulega;

bandvefsæxli í legi, sem gerir meðgöngu ómögulega;

bilun í eistum

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Follítrópín alfa er öflugt stýrihormón kynkirtla sem getur valdið vægum til miklum aukaverkunum og ættu því einungis læknar sem eru mjög vel að sér í vandamálum tengdum ófrjósemi og meðhöndlun hennar að ávísa því.

Meðferð með stýrihormónum kynkirtla krefst þess að læknar og annað heilbrigðisstarfsfólk gefi sér nægan tíma og að til staðar sé viðunandi aðstaða til eftirlits. Til að tryggja árangursríka meðferð með follítrópíni alfa hjá konum þarf að fylgjast reglulega með viðbrögðum eggjastokka með ómskoðun, annað hvort eingöngu en helst samhliða mælingum á magni estradíóls í sermi. Það getur verið munur á svörun við FSH-gjöf milli sjúklinga, þar sem sumir sjúklingar svara FSH illa og aðrir óeðlilega vel. Nota skal lægsta skammt sem dugar til meðferðar bæði hjá körlum og konum.

Purpuraveiki (porphyria)

Fylgjast skal gaumgæfilega með sjúklingum með purpuraveiki eða fjölskyldusögu um purpuraveiki meðan á meðferð með follítrópíni alfa stendur. Ef slíkt ástand versnar eða kemur fram í fyrsta sinn getur þurft að hætta meðferð.

Meðferð hjá konum

Áður en meðferð hefst er nauðsynlegt að athuga ófrjósemi parsins með viðeigandi hætti og athuga hvort almennar frábendingar þungunar séu fyrir hendi. Sérstaklega skal gæta að vanstarfsemi skjaldkirtils, barksteraskorti og aukningu á prólaktíni í blóði og veita viðeigandi sértæka meðferð.

Hjá sjúklingum sem fá meðferð til örvunar eggbúsvaxtar, hvort sem um er að ræða konur sem ekki fá egglos eða við tæknifrjóvgun (ART), getur komið fram stækkun eggjastokka eða oförvun. Hægt er að minnka þessa áhættu með góðu eftirliti, með því að fylgja ráðlögðum skömmtum við follítrópín alfa meðferð og fylgja ráðleggingum um notkun. Til þess að geta metið rétt þroska eggbúa skal læknirinn hafa hlotið þjálfun í að meta niðurstöður viðeigandi rannsókna.

Í klínískum rannsóknum sást aukning á næmni eggjastokka fyrir follítrópíni alfa þegar það var gefið með lútrópíni alfa. Sé talin þörf á aukningu á FSH-skammti skal skammtaaðlögun helst fara fram með 7 - 14 daga millibili og helst með 37,5 - 75 a.e. hækkun í hvert sinn.

Enginn beinn samanburður hefur verið gerður á follítrópíni alfa/LH gagnvart hMG (human menopausal gonadotropin). Samanburður á eldri gögnum bendir til þess að tíðni eggloss sé svipuð þegar follítrópín alfa/LH er gefið og fæst við hMG.

Oförvunarheilkenni eggjastokka (OHSS)

Búist er við nokkurri stækkun á eggjastokkum vegna örvunar þeirra. Þetta kemur oftar fram hjá konum með fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum og gengur oftast til baka án meðferðar.

Ólíkt slíkri stækkun eggjastokka er oförvunarheilkenni eggjastokka ástand sem getur haft misalvarlegar afleiðingar. Það lýsir sér með mikilli stækkun eggjastokka, háum gildum kynhormóna (sex steroids) í sermi og auknu gegndræpi í æðakerfi, sem getur valdið vökvasöfnun í kviðarholi, brjóstholi og, mjög sjaldan, gollurshúsi.

Vart getur orðið við eftirfarandi einkenni í alvarlegum tilfellum af oförvunarheilkenni eggjastokka: Kviðverki, þaninn kvið, mjög mikla stækkun eggjastokka, þyngdaraukningu, andnauð, þvagþurrð og einkenni frá meltingarvegi, þ.m.t. ógleði, uppköst og niðurgang. Skoðun getur leitt í ljós blóðþurrð, blóðstyrkt, ójafnvægi blóðsalta, skinuholsvökva, skinuholsblæðingu, fleiðruvökva, vökvasöfnun í fleiðruholi eða bráða öndunarerfiðleika. Örsjaldan geta fylgt alvarlegu oförvunarheilkenni eggjastokka eggjastokksvindingur eða segarek, svo sem lungnasegarek, heilablóðfall eða hjartadrep.

Óháðir áhættuþættir fyrir oförvunarheilkenni eggjastokka eru hraðhækkandi eða há heildargildi estradíóls í sermi vegna fjölblöðruheilkennis í eggjastokkum (t.d. > 900 pg/ml eða > 3.300 pmól/l ef ekkert egglos er fyrir hendi; > 3.000 pg/ml eða > 11.000 pmól/l við tæknifrjóvgun), og mikill fjöldi eggbúa í vexti (t.d. > 3 eggbú ≥ 14 mm í þvermál ef ekkert egglos er fyrir hendi; ≥ 20 eggbú ≥ 12 mm

í þvermál við tæknifrjóvgun).

Ef farið er eftir ráðleggingum um skammta og lyfjagjafaáætlun follítrópíns alfa getur það dregið úr hættu á oförvun eggjastokka (sjá kafla 4.2 og 4.8). Mælt er með eftirliti örvunarlota með ómskoðun og mælingum á estradíóli til að hægt sé að koma snemma auga á áhættuþætti.

Heimildir eru fyrir því að hCG gegni mikilvægu hlutverki við að hrinda af stað oförvunarheilkenni eggjastokka og að heilkennið kunni að verða alvarlegra og vara lengur ef þungun verður. Ef merki um oförvunarheilkenni eggjastokka koma fram, svo sem estradíól gildi í sermi > 5.500 pg/ml eða > 20.200 pmól/l og/eða ≥ 40 eggbú alls, er því mælt með að gefa ekki hCG og sjúklingi ráðlagt að hafa ekki samfarir eða nota viðeigandi getnaðarvarnir (smokka) í a.m.k. 4 daga. Oförvunarheilkenni eggjastokka getur þróast hratt (innan sólarhrings) eða á nokkrum dögum yfir í að verða alvarlegur kvilli. Það kemur oftast fram eftir að hormónameðferð er hætt og nær hámarki u.þ.b. sjö til tíu dögum eftir meðferð. Því er nauðsynlegt að fylgjast vel með sjúklingum í a.m.k 2 vikur eftir hCG-gjöf.

Hægt er að minnka líkurnar á oförvun við tæknifrjóvgun með því að fjarlægja öll eggbúin fyrir egglos.

Vægt eða í meðallagi alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka lagast venjulega af sjálfu sér. Ef vart verður við alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka er mælt með því að hætta gónadótrópínmeðferð ef hún stendur enn yfir, og leggja sjúklinginn inn og hefja viðeigandi meðhöndlun.

Fjölburaþungun

Hjá sjúklingum sem undirgangast meðferð til örvunar eggloss má búast við hærri tíðni fjölburaþungana samanborið við náttúrulegan getnað. Tvíburar eru algengastir við fjölburagetnað. Fjölburaþungun, einkum ef fóstrin eru mörg, eykur áhættu fyrir móður og fóstur.

Til að minnka líkurnar á fjölburaþungun er mælt með nákvæmu eftirliti með svörun eggjastokka.

Líkur á fjölburaþungun við tæknifrjóvgun er í hlutfalli við fjölda fósturvísa, gæði þeirra fósturvísa sem komið er fyrir og aldur sjúklings.

Gera skal sjúklingunum grein fyrir líkunum á fjölburafæðingum áður en meðferð hefst.

Fósturlát

Fósturlát eru tíðari hjá sjúklingum sem undirgangast meðferð til örvunar eggbúsvaxtar og eggloss eða tæknifrjóvgun en við venjulegan getnað.

Utanlegsþykkt

Líkur á utanlegsþykkt eru meiri hjá konum með sögu um sjúkdóma í eggjaleiðurum, hvort sem þungun á sér stað án utanaðkomandi aðstoðar eða í kjölfar frjósemismeðferðar. Tíðni utanlegsþykktar eftir tæknifrjóvgun var hærri en almennt gerist.

Æxli í æxlunarfærum

Það hafa verið skráð tilfelli um æxli í æxlunarfærum, m.a. eggjastokkum, bæði góð- og illkynja, hjá konum sem hafa gengist undir margar meðferðir við ófrjósemi. Það er ekki staðfest hvort meðferð með gónadótrópíni eykur hættu á æxlisvexti í ófrjóum konum.

Meðfædd vansköpun

Algengi meðfæddrar vansköpunar eftir tæknifrjóvgun er hugsanlega aðeins hærra en eftir náttúrulegan getnað. Þetta er talið vera vegna mismunandi eiginleika foreldra (aldur móður, eiginleikar sæðisfruma) og fjölburaþungana.

Segarek

Hjá konum sem hafa nýlega verið með eða eru með segarekssjúkdóma eða konum með almennt þekkta áhættuþætti fyrir að fá segarek, svo sem að hafa áður fengið segarek eða segarek er í fjölskyldunni, getur meðferð með gónadótrópíni aukið enn frekar hættu á að slíkt versni eða komi fram. Hjá þessum konum þarf að vega og meta hag af gónadótrópín-gjöf á móti mögulegri áhættu. Hafa skal í huga að meðgangan sjálf og oförvunarheilkenni eggjastokka auka einnig hættu á segareki.

Meðferð hjá körlum

Hækkun á innrænu FSH-gildi bendir til bilunar í eistum. Slíkir sjúklingar bregðast ekki við meðferð með follítrópíni alfa/hCG. Ekki skal nota follítrópín alfa ef ekki er unnt að fá fram árangursríka svörun.

Mælt er með sæðisgreiningu 4 til 6 mánuðum eftir að meðferð hefst sem hluta af mati á viðbrögðunum.

Natríuminnihald

Bemfola inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum skammti, þ.e.a.s. er nær laust við natríum.

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Samhliða notkun follítrópíns alfa með öðrum lyfjum sem notuð eru til örvunar eggloss (s.s. hCG, klómifen sítrat), getur eflt svörun eggbúanna, á meðan samhliða notkun GnRH-örva (agonist) eða - blokka (antagonist) til afnæmingar (desensitisation) heiladinguls getur valdið því að auka þurfi skammta follítrópíns alfa til að ná tilætlaðri svörun eggjastokka. Ekki hefur verið skýrt frá öðrum klínískum milliverkunum meðan á meðferð með follítrópíni alfa stendur.

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Engar ábendingar eru fyrir notkun Bemfola á meðgöngu. Upplýsingar um takmarkaðan fjölda útsetninga á meðgöngu (innan við 300 fædd börn) benda til þess að follítrópín alfa valdi hvorki vansköpun né eiturverkunum á fóstur/nýbura.

Ekki hefur orðið vart við vansköpunarvaldandi áhrif í dýratilraunum (sjá kafla 5.3). Ef útsetning verður á meðgöngu liggja ekki fyrir nægilegar klínískar upplýsingar til að útiloka vansköpunar-

valdandi áhrif follítrópíns alfa.

Brjóstagjöf

Bemfola á ekki að gefa konum með barn á brjósti.

Frjósemi

Bemfola er ætlað til notkunar við ófrjósemi (sjá kafla 4.1).

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Bemfola hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

4.8 Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanirnar sem tilkynnt var um voru höfuðverkur, blöðrur á eggjastokkum og viðbrögð á stungustað (t.d. verkir, roði, margúll, þroti og/eða erting á stungustað).

Algengt var að tilkynnt væri um vægt eða í meðallagi alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka og líta skal á það sem augljósa áhættu við örvunarferlið. Alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka er sjaldgæft (sjá kafla 4.4).

Segarek kemur örsjaldan fyrir, yfirleitt í tengslum við alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka (sjá kafla 4.4).

Eftirfarandi skilgreiningar eru notaðar við flokkun á tíðni:

Mjög algengar (≥1/10)

Algengar (≥1/100 til <1/10)

Sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100)

Mjög sjaldgæfar (≥1/10.000 til <1/1.000)

Koma örsjaldan fyrir (<1/10.000)

Meðferð hjá konum

 

Ónæmiskerfi

 

Koma örsjaldan fyrir:

Væg til alvarleg ofnæmisviðbrögð þ.m.t. bráðaofnæmisviðbrögð og lost.

Taugakerfi

 

Mjög algengar:

Höfuðverkur

Æðar

 

Koma örsjaldan fyrir:

Segarek, venjulega í tengslum við alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka

 

(sjá kafla 4.4)

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti

Koma örsjaldan fyrir:

Versnun á astma

Meltingarfæri

 

Algengar:

Kviðverkur, þaninn kviður, óþægindi í kvið, ógleði, uppköst, niðurgangur

Æxlunarfæri og brjóst

 

Mjög algengar:

Blöðrur á eggjastokkum

Algengar:

Vægt eða í meðallagi alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka (ásamt

 

tengdum einkennum)

Sjaldgæfar:

Alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka (ásamt tengdum einkennum) (sjá

 

kafla 4.4)

Mjög sjaldgæfar:

Fylgikvillar tengdir alvarlegu oförvunarheilkenni eggjastokka

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað

Mjög algengar:

Viðbrögð á stungustað (t.d. verkir, roði, margúll, þroti og/eða erting á

 

stungustað)

Meðferð hjá karlmönnum

Ónæmiskerfi

 

Koma örsjaldan fyrir:

Væg til alvarleg ofnæmisviðbrögð svo sem bráðaofnæmisviðbrögð og lost.

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti

Koma örsjaldan fyrir:

Versnun á astma

Húð og undirhúð

 

Algengar:

Þrymlabólur

Æxlunarfæri og brjóst

 

Algengar:

Stækkuð karlmannsbrjóst, kólfsæðavíkkun (e. varicocele)

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað

Mjög algengar:

Viðbrögð á stungustað (t.d. verkir, roði, margúll, þroti og/eða erting á

 

stungustað)

Rannsóknaniðurstöður

 

Algengar:

Þyngdaraukning

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9 Ofskömmtun

Áhrif ofskömmtunar með follítrópíni alfa eru ekki þekkt, en mögulegt er að oförvunarheilkenni eggjastokka komi fram (sjá kafla 4.4).

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1 Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Kynhormónar og lyf, sem hafa mótandi áhrif á kynfæri, gónadótrópín, ATC flokkur: G03GA05.

Bemfola er samheitalíftæknilyf. Ítarlegar upplýsingar um þetta lyf eru fáanlegar á vefsíðu Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/.

Lyfhrif

Mikilvægustu áhrif þess að sprauta inn FSH er myndun þroskaðra blöðrueggbúa hjá konum. Hjá konum sem ekki fá egglos er tilgangurinn með follítrópín alfa meðferðinni að mynda eitt þroskað blöðrueggbú sem losar egg eftir lyfjagjöf með hCG.

Verkun og öryggi hjá konum

Íklínískum rannsóknum voru sjúklingar með innrænt (endogenous) LH-gildi í sermi < 1,2 a.e./l, mælt á rannsóknastofu, skilgreindir með alvarlegan skort á FSH og LH. Þrátt fyrir það ætti að taka með í reikninginn að breytileiki er á milli LH-mælinga sem gerðar eru á mismunandi rannsóknastofum.

Íklínískum rannsóknum sem báru saman r-hFSH (follítrópín alfa) og FSH unnið úr þvagi við tæknifrjóvgun (sjá töflu 1 hér á eftir) og til að örva egglos var follítrópín alfa öflugra en FSH unnið úr þvagi hvað varðar lægri heildarskammt og styttri meðferðartíma sem þurfti til að koma af stað þroskun eggbúa.

Við tæknifrjóvgun leiddi notkun follítrópíns alfa í lægri heildarskömmtum og í styttri tíma en FSH unnið úr þvagi til þess að fleiri eggfrumur náðust.

Tafla 1: Niðurstöður úr rannsókn GF 8407 (rannsókn á slembiröðuðum sambærilegum hópum sem bar saman verkun og öryggi fyrir follítrópín alfa og FSH unnið úr þvagi við tæknifrjóvgun)

 

Follítrópín

FSH unnið úr

 

alfa

 

þvagi

 

(n = 130)

(n = 116)

Fjöldi eggfruma sem náðist

11,0

± 5,9

8,8 ± 4,8

Nauðsynlegur fjöldi daga með

11,7

± 1,9

14,5

± 3,3

FSH örvun

 

 

 

 

Heildarskammtur af FSH (fjöldi

27,6

± 10,2

40,7

± 13,6

lykja af FSH 75 a.e.)

 

 

 

 

Þörf fyrir skammtahækkun (%)

56,2

 

85,3

 

Munurinn á milli hópanna tveggja var tölfræðilega marktækur (p< 0,05) fyrir öll gildin.

Verkun og öryggi hjá karlmönnum

Sé follítrópín alfa gefið samhliða hCG í a.m.k. 4 mánuði getur það örvað sæðismyndun hjá körlum sem skortir FSH.

5.2 Lyfjahvörf

Eftir gjöf í æð berst follítrópín alfa út í utanfrumuvökvann með helmingunartíma sem er u.þ.b. 2 klst. og helmingunartími brotthvarfs er um einn dagur. Dreifingarrúmmál í jafnvægi (steady state) er 10 l og heildar úthreinsun er 0,6 l/klst. Um 1/8 af hverjum skammti af follítrópíni alfa skilst út með þvagi.

Eftir gjöf undir húð er nýting um 70%. Eftir endurteknar lyfjagjafir safnast follítrópín alfa fyrir, allt að þrefalt, en síðan næst jafnvægi eftir 3 - 4 daga. Þó að konur hafi bælda innræna seytingu gónadótrópíns hefur verið sýnt fram á að follítrópín alfa örvar þroska eggbúa og steramyndun hjá konum, þrátt fyrir að LH-magn sé ekki mælanlegt.

5.3 Forklínískar upplýsingar

Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna rannsókna á eiturverkunum eftir staka og endurtekna skammta og eiturverkunum á erfðaefni, umfram það sem kemur fram í öðrum köflum þessarar samantektar.

Vart varð minnkandi frjósemi hjá rottum sem fengu stóra skammta af follítrópíni alfa (≥ 40 a.e/kg/dag) í lengri tíma.

Stórir skammtar (≥ 5 a.e./kg/dag) af follítrópíni alfa leiddu til fækkunar á fjölda lífvænlegra fóstra án vansköpunar og goterfiðleika svipuðum þeim og menn hafa séð með gónadótrópín tengt tíðahvörfum (hMG) unnu úr þvagi. Þar sem þungun er frábending fyrir gjöf Bemfola hafa þessar upplýsingar takmarkaða klíníska þýðingu.

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1 Hjálparefni

Póloxamer 188

Súkrósi

Metíónín

Tvínatríumhýdrógenfosfat tvíhýdrat

Natríumtvíhýdrógenfosfat tvíhýdrat

Fosfórsýra

Vatn fyrir stungulyf

6.2 Ósamrýmanleiki

Áekki við.

6.3 Geymsluþol

3 ár

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið í kæli (2°C - 8°C). Má ekki frjósa.

Geymsluþol lyfsins í órofnum umbúðum eftir að það hefur verið tekið úr kæli er allt að 3 mánuðir við eða undir 25°C en fleygja þarf lyfinu ef það hefur ekki verið notað í 3 mánuði eftir að það var tekið úr kæli.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

6.5 Gerð íláts og innihald

0,25 ml af lausn til inndælingar í 1,5 ml rörlykju (gler af gerð I), með bullustoppara (halóbútýlgúmmí) og álhettuloki með gúmmífóðringu.

Pakkningastærðir eru 1, 5 eða 10 áfylltir lyfjapennar. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. Nota þarf eina nál og einn sprittklút með lyfjapennanum.

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Sjá fylgiseðil.

Ekki skal nota lausnina ef hún inniheldur agnir eða er ekki tær.

Bemfola 150 a.e./0,25 ml er ekki útbúið á þann hátt að fjarlægja megi rörlykjuna. Fargið notuðum lyfjapenna og nál strax eftir inndælingu.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

7. MARKAÐSLEYFISHAFI

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ungverjaland

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/909/002

EU/1/13/909/008

EU/1/13/909/009

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 27/03/2014

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu. Í kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

1. HEITI LYFS

Bemfola 225 a.e./0,375 ml stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

2. INNIHALDSLÝSING

Hver ml af lausninni inniheldur 600 a.e. (jafngildi 44 míkrógramma) af follítrópíni alfa*. Hver áfylltur lyfjapenni gefur 225 a.e. (jafngildi 16,5 míkrógramma) í 0,375 ml.

* raðbrigða FSH manna (recombinant human follicle stimulating hormone (r-hFSH)) framleitt með erfðatæknilegum aðferðum í eggfrumum kínverskra hamstra.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3. LYFJAFORM

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna (stungulyf).

Tær, litlaus lausn.

pH-gildi lausnar er 6,7 - 7,3.

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1 Ábendingar

Hjá fullorðnum konum

Ef egglos er ekki til staðar (þ.m.t. fjölblöðrusjúkdómur í eggjastokkum, PCOD) hjá konum sem hafa ekki svarað meðferð með klómífensítrati.

Örvun margra eggbúa samtímis hjá sjúklingum við tæknifrjóvgun (assisted reproductive technologies, ART) eins og við glasafrjóvgun (IVF), ísetningu kynfrumna í eggjaleiðara (gamete intra-fallopian transfer, GIFT) og ísetningu okfrumna í eggjaleiðara (zygote intra- fallopian transfer, ZIFT).

Mælt er með follítrópíni alfa ásamt gulbúsörvandi hormóni (LH) til örvunar á eggbúsmyndun hjá konum þar sem mikill skortur er á LH og FSH. Í klínískum rannsóknum voru þessir sjúklingar skilgreindir ef innrænt LH gildi í sermi var < 1,2 a.e./l.

Hjá fullorðnum karlmönnum

Follítrópín alfa er ætlað til örvunar sæðisframleiðslu hjá karlmönnum sem hafa meðfædda eða áunna kynkirtlavanseytingu samhliða meðferð með æðabelgskynhormónavaka manna (hCG).

4.2 Skammtar og lyfjagjöf

Meðferð með Bemfola skal vera undir eftirliti sérfræðings í meðferð frjósemisraskana.

Sjúklingar þurfa að fá réttan fjölda lyfjapenna fyrir meðferðarlotuna og fræðslu í réttri inndælingartækni.

Skammtar

Mælt er með sömu skömmtum fyrir follítrópín alfa og FSH unnu úr þvagi. Klínískt mat á follítrópíni alfa bendir til að dagskammtar, lyfjagjafir og meðferðareftirlit ætti ekki að vera öðruvísi en það sem notað er þegar lyf sem innihalda FSH unnið úr þvagi eru annars vegar. Mælt er með að stuðst sé við byrjunarskammta samkvæmt neðangreindum ráðleggingum.

Klínískar samanburðarrannsóknir sýna að sjúklingar þurfa að meðaltali lægri uppsafnaða

skammta og meðferð í styttri tíma með follítrópíni alfa en FSH unnu úr þvagi. Því þykir viðeigandi að gefa lægri heildarskammta af follítrópíni alfa en venjulega eru notaðir af FSH unnu úr þvagi, ekki aðeins til að hámarka þroska eggbúa heldur einnig til að lágmarka hættu á óæskilegri oförvun eggjastokka (sjá kafla 5.1).

Konur sem hafa ekkert egglos (anovulation) (þ.m.t. fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum)

Gefa má Bemfola til inndælingar daglega um nokkurt skeið. Hjá konum sem hafa tíðir ætti meðferð að hefjast innan 7 daga frá upphafi tíðahrings.

Algengt er að meðferð sé hafin með 75 - 150 a.e. af FSH daglega og skammtastærð síðan aukin um 37,5 a.e. eða 75 a.e. með 7 en helst 14 daga millibili, ef nauðsyn krefur til að ná fram nægilegri en ekki of mikilli svörun. Meðferð ætti að sníða að svörun einstakra sjúklinga samkvæmt eggbússtærð sem ákvörðuð er með ómskoðun og/eða estrógenseytingu. Hámarksdagsskammtur er venjulega ekki stærri en 225 a.e. af FSH. Ef sjúklingur sýnir ekki nægjanlega svörun eftir fjögurra vikna meðferð skal meðferð hætt og sjúklingur skal gangast undir frekara mat en í kjölfarið má hefja nýja meðferð, í næsta tíðahring, með stærri skömmtum en í þeim fyrri.

Þegar bestu svörun hefur verið náð skal gefa stakan 250 míkrógramma skammt af raðbrigða æðabelgsgónadótrópíni alfa (r-hCG) eða 5.000 - 10.000 a.e. af hCG 24 - 48 klst. eftir síðustu inndælingu með follítrópíni alfa. Mælt er með að sjúklingurinn hafi samfarir sama dag og daginn eftir hCG-gjöf. Annar kostur er að framkvæma tæknisæðingu (IUI).

Ef svörun er of mikil skal hætta meðferð og ekki gefa hCG (sjá kafla 4.4). Meðferð skal þá hafin að nýju í næsta tíðahring með lægri skammti en í þeim fyrri.

Konur sem eru í meðferð til að örva eggjastokkana til að framleiða mörg eggbú fyrir glasafrjóvgun eða annars konar tæknifrjóvgun

Algengt er að meðferð til að ná fram mörgum fullþroskuðum eggjum í senn sé hafin með 150 - 225 a.e. af follítrópíni alfa á dag, á 2. eða 3. degi tíðahrings. Meðferð er framhaldið þar til nægileg örvun eggbúa er tryggð (ákvarðað með mælingum á estrógenmagni í sermi og/eða ómskoðun) og

skammtarnir stilltir af eftir svörun sjúklings, þó er sjaldan gefið meira en 450 a.e./dag. Að jafnaði fæst nægileg örvun eggbúa eftir u.þ.b. 10 daga meðferð (á bilinu 5 - 20 dagar).

Einum til tveimur sólarhringum eftir síðustu follítrópín alfa inndælinguna er gefinn stakur 250 míkrógramma skammtur af r-hCG eða frá 5.000 - 10.000 a.e. af hCG til að ná fram fullum eggbúsþroska.

Nú er algengt að nota örva eða blokka gónadótrópín-losunarhormónsins (GnRH agonist/antagonist) til að hemja innræna aukningu á LH (LH surge) og til að stjórna styrk (tonic levels) LH. Algeng meðferð er sú að hefja gjöf follítrópíns alfa u.þ.b. 2 vikum eftir upphaf meðferðar með örvanum og samhliða meðferð haldið áfram þar til nægilegum eggbúsþroska er náð. Til dæmis eru gefnar 150 - 225 a.e. af follítrópíni alfa fyrstu 7 dagana eftir tveggja vikna meðferðina með örvanum. Skammturinn er síðan stilltur af í samræmi við svörun eggjastokkanna.

Reynsla af glasafrjóvgun (IVF) bendir almennt til að árangur meðferðarinnar sé hinn sami í fyrstu fjórum tilraununum en dali smám saman eftir það.

Konur sem hafa ekki egglos vegna mikils skorts á LH og FSH.

Hjá konum með skort á LH og FSH (kynkirtlavanseyting, hypogonadotrophic hypogonadism), er markmið Bemfola-meðferðar ásamt lútrópíni alfa að mynda eggbú (Graafian follicle) þar sem eggfruman losnar út eftir hCG-gjöf. Gefa á follítrópín alfa daglega með inndælingu samhliða lútrópíni alfa. Þar sem þessir sjúklingar hafa tíðateppu og litla innræna estrógenseytingu er hægt að hefja meðferð á hvaða tíma sem er.

Mælt er með að upphafsskammtur af lútrópíni alfa sé 75 a.e. daglega ásamt 75 - 150 a.e. af FSH. Meðferð ætti að sníða að svörun hvers sjúklings með mælingu á stærð eggbúa með ómskoðun eða estrógensvörun.

Sé talin þörf á aukningu á FSH-skammti skal viðeigandi skammtaaðlögun helst fara fram með 7 - 14 daga millibili og helst með 37,5 - 75 a.e. aukningu í hvert sinn. Það getur verið ásættanlegt að lengja örvunartímann í hverjum hring í allt að 5 vikur.

Þegar ákjósanleg svörun hefur náðst er stakur 250 míkrógramma skammtur af r-hCG eða frá 5.000 - 10.000 a.e. af hCG gefinn 24 - 48 klukkustundum eftir síðustu gjöf follítrópíns alfa og lútrópíns alfa. Sjúklingnum er ráðlagt að hafa samfarir sama dag og næsta dag eftir hCG gjöf.

Annar kostur er að framkvæma tæknisæðingu (IUI).

Aðstoð við gulbúsfasa gæti komið til greina þar sem skortur á efnum með gulbúsvirkni (LH/hCG) eftir egglos gæti leitt til ótímabærrar bilunar á gulbúi.

Ef svörun er of mikil skal hætta meðferð og ekki gefa hCG. Meðferð ætti að hefja aftur í næsta hring með lægri skammti af FSH en var í síðasta hring.

Karlmenn með kynkirtlavanseytingu

Gefa skal 150 a.e. af Bemfola þrisvar í viku samhliða hCG í minnst 4 mánuði. Ef sjúklingurinn hefur ekki svarað meðferð að þessum tíma liðnum má framlengja samsettu meðferðina.

Fyrirliggjandi klínískar rannsóknir benda til að nauðsynlegt geti verið að halda meðferðinni áfram í allt að 18 mánuði til að ná upp sæðismyndun.

Sérstakir sjúklingahópar

Aldraðir

Notkun follítrópíns alfa á ekki við hjá öldruðum. Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun follítrópíns alfa hjá öldruðum.

Sjúklingar með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi, verkun og lyfjahvörf follítrópíns alfa hjá sjúklingum með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi.

Börn

Notkun follítrópíns alfa á ekki við hjá börnum.

Lyfjagjöf

Bemfola er ætlað til notkunar undir húð. Fyrsta inndælingin með Bemfola skal fara fram undir eftirliti læknis. Sjúklingar skulu aðeins sjá um lyfjagjöf Bemfola sjálfir ef þeir eru nægilega öruggir með sig, hafa hlotið fullnægjandi þjálfun og hafa aðgang að leiðbeiningum sérfræðings.

Þar sem Bemfola áfylltur lyfjapenni með stökum skammti í rörlykju er aðeins ætlaður til einnar

inndælingar skal gefa sjúklingum skýr fyrirmæli um að forðast að nota staka skammtinn á rangan hátt. Finna má leiðbeiningar um lyfjagjöf með áfylltum lyfjapenna í kafla 6.6 og í fylgiseðli.

4.3 Frábendingar

ofnæmi fyrir virka efninu follítrópín alfa, FSH eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1;

æxli í undirstúku eða heiladingli;

stækkun eggjastokka og blöðrur á eggjastokkum sem ekki eru vegna fjölblöðruheilkennis í eggjastokkum;

blæðingar af óþekktum uppruna í kvenlíffærum;

krabbamein í eggjastokkum, legi eða brjóstum.

Ekki má nota follítrópín alfa þegar sýnt þykir að meðferðin beri ekki árangur, eins og t.d. þegar um er að ræða:

bilun í eggjastokkum;

missmíð á kynfærum, sem gerir meðgöngu ómögulega;

bandvefsæxli í legi, sem gerir meðgöngu ómögulega;

bilun í eistum

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Follítrópín alfa er öflugt stýrihormón kynkirtla sem getur valdið vægum til miklum aukaverkunum og ættu því einungis læknar sem eru mjög vel að sér í vandamálum tengdum ófrjósemi og meðhöndlun hennar að ávísa því.

Meðferð með stýrihormónum kynkirtla krefst þess að læknar og annað heilbrigðisstarfsfólk gefi sér nægan tíma og að til staðar sé viðunandi aðstaða til eftirlits. Til að tryggja árangursríka meðferð með follítrópíni alfa hjá konum þarf að fylgjast reglulega með viðbrögðum eggjastokka með ómskoðun, annað hvort eingöngu en helst samhliða mælingum á magni estradíóls í sermi. Það getur verið munur á svörun við FSH-gjöf milli sjúklinga, þar sem sumir sjúklingar svara FSH illa og aðrir óeðlilega vel. Nota skal lægsta skammt sem dugar til meðferðar bæði hjá körlum og konum.

Purpuraveiki (porphyria)

Fylgjast skal gaumgæfilega með sjúklingum með purpuraveiki eða fjölskyldusögu um purpuraveiki meðan á meðferð með follítrópíni alfa stendur. Ef slíkt ástand versnar eða kemur fram í fyrsta sinn getur þurft að hætta meðferð.

Meðferð hjá konum

Áður en meðferð hefst er nauðsynlegt að athuga ófrjósemi parsins með viðeigandi hætti og athuga hvort almennar frábendingar þungunar séu fyrir hendi. Sérstaklega skal gæta að vanstarfsemi skjaldkirtils, barksteraskorti og aukningu á prólaktíni í blóði og veita viðeigandi sértæka meðferð.

Hjá sjúklingum sem fá meðferð til örvunar eggbúsvaxtar, hvort sem um er að ræða konur sem ekki fá egglos eða við tæknifrjóvgun (ART), getur komið fram stækkun eggjastokka eða oförvun. Hægt er að minnka þessa áhættu með góðu eftirliti, með því að fylgja ráðlögðum skömmtum við follítrópín alfa meðferð og fylgja ráðleggingum um notkun. Til þess að geta metið rétt þroska eggbúa skal læknirinn hafa hlotið þjálfun í að meta niðurstöður viðeigandi rannsókna.

Í klínískum rannsóknum sást aukning á næmni eggjastokka fyrir follítrópíni alfa þegar það er gefið með lútrópíni alfa. Sé talin þörf á aukningu á FSH-skammti skal skammtaaðlögun helst fara fram með 7 - 14 daga millibili og helst með 37,5 - 75 a.e. hækkun í hvert sinn.

Enginn beinn samanburður hefur verið gerður á follítrópíni alfa/LH gagnvart hMG (human menopausal gonadotropin). Samanburður á eldri gögnum bendir til þess að tíðni eggloss sé svipuð þegar follítrópín alfa/LH er gefið og fæst við hMG.

Oförvunarheilkenni eggjastokka (OHSS)

Búist er við nokkurri stækkun á eggjastokkum vegna örvunar þeirra. Þetta kemur oftar fram hjá konum með fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum og gengur oftast til baka án meðferðar.

Ólíkt slíkri stækkun eggjastokka er oförvunarheilkenni eggjastokka ástand sem getur haft misalvarlegar afleiðingar. Það lýsir sér með mikilli stækkun eggjastokka, háum gildum kynhormóna (sex steroids) í sermi og auknu gegndræpi í æðakerfi, sem getur valdið vökvasöfnun í kviðarholi, brjóstholi og, mjög sjaldan, gollurshúsi.

Vart getur orðið við eftirfarandi einkenni í alvarlegum tilfellum af oförvunarheilkenni eggjastokka: Kviðverki, þaninn kvið, mjög mikla stækkun eggjastokka, þyngdaraukningu, andnauð, þvagþurrð og einkenni frá meltingarvegi, þ.m.t. ógleði, uppköst og niðurgang. Skoðun getur leitt í ljós blóðþurrð, blóðstyrkt, ójafnvægi blóðsalta, skinuholsvökva, skinuholsblæðingu, fleiðruvökva, vökvasöfnun í fleiðruholi eða bráða öndunarerfiðleika. Örsjaldan geta fylgt alvarlegu oförvunarheilkenni eggjastokka eggjastokksvindingur eða segarek, svo sem lungnasegarek, heilablóðfall eða hjartadrep.

Óháðir áhættuþættir fyrir oförvunarheilkenni eggjastokka eru hraðhækkandi eða há heildargildi estradíóls í sermi vegna fjölblöðruheilkennis í eggjastokkum (t.d. > 900 pg/ml eða > 3.300 pmól/l ef ekkert egglos er fyrir hendi; > 3.000 pg/ml eða > 11.000 pmól/l við tæknifrjóvgun), og mikill fjöldi eggbúa í vexti (t.d. > 3 eggbú ≥ 14 mm í þvermál ef ekkert egglos er fyrir hendi; ≥ 20 eggbú ≥ 12 mm

í þvermál við tæknifrjóvgun).

Ef farið er eftir ráðleggingum um skammta og lyfjagjafaáætlun follítrópíns alfa getur það dregið úr hættu á oförvun eggjastokka (sjá kafla 4.2 og 4.8). Mælt er með eftirliti örvunarlota með ómskoðun og mælingum á estradíóli til að hægt sé að koma snemma auga á áhættuþætti.

Heimildir eru fyrir því að hCG gegni mikilvægu hlutverki við að hrinda af stað oförvunarheilkenni eggjastokka og að heilkennið kunni að verða alvarlegra og vara lengur ef þungun verður. Ef merki um oförvunarheilkenni eggjastokka koma fram, svo sem estradíól-gildi í sermi > 5.500 pg/ml eða > 20.200 pmól/l og/eða ≥ 40 eggbú alls, er því mælt með að gefa ekki hCG og sjúklingi ráðlagt að hafa ekki samfarir eða nota viðeigandi getnaðarvarnir (smokka) í a.m.k. 4 daga. Oförvunarheilkenni eggjastokka getur þróast hratt (innan sólarhrings) eða á nokkrum dögum yfir í að verða alvarlegur kvilli. Það kemur oftast fram eftir að hormónameðferð er hætt og nær hámarki u.þ.b. sjö til tíu dögum eftir meðferð. Því er nauðsynlegt að fylgjast vel með sjúklingum í a.m.k 2 vikur eftir hCG-gjöf.

Hægt er að minnka líkurnar á oförvun við tæknifrjóvgun með því að fjarlægja öll eggbúin fyrir egglos.

Vægt eða í meðallagi alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka lagast venjulega af sjálfu sér. Ef vart verður við alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka er mælt með því að hætta gónadótrópínmeðferð ef hún stendur enn yfir, og leggja sjúklinginn inn og hefja viðeigandi meðhöndlun.

Fjölburaþungun

Hjá sjúklingum sem undirgangast meðferð til örvunar eggloss má búast við hærri tíðni fjölburaþungana samanborið við náttúrulegan getnað. Tvíburar eru algengastir við fjölburagetnað. Fjölburaþungun, einkum ef fóstrin eru mörg, eykur áhættu fyrir móður og fóstur.

Til að minnka líkurnar á fjölburaþungun er mælt með nákvæmu eftirliti með svörun eggjastokka.

Líkur á fjölburaþungun við tæknifrjóvgun er í hlutfalli við fjölda fósturvísa, gæði þeirra fósturvísa sem komið er fyrir og aldur sjúklings.

Gera skal sjúklingunum grein fyrir líkunum á fjölburafæðingum áður en meðferð hefst.

Fósturlát

Fósturlát eru tíðari hjá sjúklingum sem undirgangast meðferð til örvunar eggbúsvaxtar og eggloss eða tæknifrjóvgun en við venjulegan getnað.

Utanlegsþykkt

Líkur á utanlegsþykkt eru meiri hjá konum með sögu um sjúkdóma í eggjaleiðurum, hvort sem þungun á sér stað án utanaðkomandi aðstoðar eða í kjölfar frjósemismeðferðar. Tíðni utanlegsþykktar eftir tæknifrjóvgun var hærri en almennt gerist.

Æxli í æxlunarfærum

Það hafa verið skráð tilfelli um æxli í æxlunarfærum, m.a. eggjastokkum, bæði góð- og illkynja hjá konum sem hafa gengist undir margar meðferðir við ófrjósemi. Það er ekki staðfest hvort meðferð með gónadótrópíni eykur hættu á æxlisvexti í ófrjóum konum.

Meðfædd vansköpun

Algengi meðfæddrar vansköpunar eftir tæknifrjóvgun er hugsanlega aðeins hærra en eftir náttúrulegan getnað. Þetta er talið vera vegna mismunandi eiginleika foreldra (aldur móður, eiginleikar sæðisfruma) og fjölburaþungana.

Segarek

Hjá konum sem hafa nýlega verið með eða eru með segarekssjúkdóma eða konum með almennt þekkta áhættuþætti fyrir að fá segarek, svo sem að hafa áður fengið segarek eða segarek er í fjölskyldunni, getur meðferð með gónadótrópíni aukið enn frekar hættu á að slíkt versni eða komi fram. Hjá þessum konum þarf að vega og meta hag af gónadótrópín-gjöf á móti mögulegri áhættu. Hafa skal í huga að meðgangan sjálf og oförvunarheilkenni eggjastokka auka einnig hættu á segareki.

Meðferð hjá körlum

Hækkun á innrænu FSH-gildi bendir til bilunar í eistum. Slíkir sjúklingar bregðast ekki við meðferð með follítrópíni alfa/hCG. Ekki skal nota follítrópín alfa ef ekki er unnt að fá fram árangursríka svörun.

Mælt er með sæðisgreiningu 4 til 6 mánuðum eftir að meðferð hefst sem hluta af mati á viðbrögðunum.

Natríuminnihald

Bemfola inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum skammti, þ.e.a.s. er nær laust við natríum.

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Samhliða notkun follítrópíns alfa með öðrum lyfjum sem notuð eru til örvunar eggloss (s.s. hCG, klómifen sítrat), getur eflt svörun eggbúanna, á meðan samhliða notkun GnRH-örva (agonist) eða - blokka (antagonist) til afnæmingar (desensitisation) heiladinguls getur valdið því að auka þurfi skammta follítrópíns alfa til að ná tilætlaðri svörun eggjastokka. Ekki hefur verið skýrt frá öðrum klínískum milliverkunum meðan á meðferð með follítrópíni alfa stendur.

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Engar ábendingar eru fyrir notkun Bemfola á meðgöngu. Upplýsingar um takmarkaðan fjölda útsetninga á meðgöngu (innan við 300 fædd börn) benda til þess að follítrópín alfa valdi hvorki vansköpun né eiturverkunum á fóstur/nýbura.

Ekki hefur orðið vart við vansköpunarvaldandi áhrif í dýratilraunum (sjá kafla 5.3). Ef útsetning verður á meðgöngu liggja ekki fyrir nægilegar klínískar upplýsingar til að útiloka vansköpunar-

valdandi áhrif follítrópíns alfa.

Brjóstagjöf

Bemfola á ekki að gefa konum með barn á brjósti.

Frjósemi

Bemfola er ætlað til notkunar við ófrjósemi (sjá kafla 4.1).

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Bemfola hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

4.8 Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanirnar sem tilkynnt var um voru höfuðverkur, blöðrur á eggjastokkum og viðbrögð á stungustað (t.d. verkir, roði, margúll, þroti og/eða erting á stungustað).

Algengt var að tilkynnt væri um vægt eða í meðallagi alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka og líta skal á það sem augljósa áhættu við örvunarferlið. Alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka er sjaldgæft (sjá kafla 4.4).

Segarek kemur örsjaldan fyrir, yfirleitt í tengslum við alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka (sjá kafla 4.4).

Eftirfarandi skilgreiningar eru notaðar við flokkun á tíðni:

Mjög algengar (≥1/10)

Algengar (≥1/100 til <1/10)

Sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100)

Mjög sjaldgæfar (≥1/10.000 til <1/1.000)

Koma örsjaldan fyrir (<1/10.000)

Meðferð hjá konum

 

Ónæmiskerfi

 

Koma örsjaldan fyrir:

Væg til alvarleg ofnæmisviðbrögð þ.m.t. bráðaofnæmisviðbrögð og lost.

Taugakerfi

 

Mjög algengar:

Höfuðverkur

Æðar

 

Koma örsjaldan fyrir:

Segarek, venjulega í tengslum við alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka

 

(sjá kafla 4.4)

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti

Koma örsjaldan fyrir:

Versnun á astma

Meltingarfæri

 

Algengar:

Kviðverkur, þaninn kviður, óþægindi í kvið, ógleði, uppköst, niðurgangur

Æxlunarfæri og brjóst

 

Mjög algengar:

Blöðrur á eggjastokkum

Algengar:

Vægt eða í meðallagi alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka (ásamt

 

tengdum einkennum)

Sjaldgæfar:

Alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka (ásamt tengdum einkennum) (sjá

 

kafla 4.4)

Mjög sjaldgæfar:

Fylgikvillar tengdir alvarlegu oförvunarheilkenni eggjastokka

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað

Mjög algengar:

Viðbrögð á stungustað (t.d. verkir, roði, margúll, þroti og/eða erting á

 

stungustað)

Meðferð hjá karlmönnum

Ónæmiskerfi

 

Koma örsjaldan fyrir:

Væg til alvarleg ofnæmisviðbrögð svo sem bráðaofnæmisviðbrögð og lost.

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti

Koma örsjaldan fyrir:

Versnun á astma

Húð og undirhúð

 

Algengar:

Þrymlabólur

Æxlunarfæri og brjóst

 

Algengar:

Stækkuð karlmannsbrjóst, kólfsæðavíkkun (e. varicocele)

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað

Mjög algengar:

Viðbrögð á stungustað (t.d. verkir, roði, margúll, þroti og/eða erting á

 

stungustað)

Rannsóknaniðurstöður

 

Algengar:

Þyngdaraukning

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9 Ofskömmtun

Áhrif ofskömmtunar með follítrópíni alfa eru ekki þekkt, en mögulegt er að oförvunarheilkenni eggjastokka komi fram (sjá kafla 4.4).

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1 Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Kynhormónar og lyf, sem hafa mótandi áhrif á kynfæri, gónadótrópín, ATC flokkur: G03GA05.

Bemfola er samheitalíftæknilyf. Ítarlegar upplýsingar um þetta lyf eru fáanlegar á vefsíðu Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/.

Lyfhrif

Mikilvægustu áhrif þess að sprauta inn FSH er myndun þroskaðra blöðrueggbúa hjá konum. Hjá konum sem ekki fá egglos er tilgangurinn með follítrópín alfa meðferðinni að mynda eitt þroskað blöðrueggbú sem losar egg eftir lyfjagjöf með hCG.

Verkun og öryggi hjá konum

Íklínískum rannsóknum voru sjúklingar með innrænt (endogenous) LH-gildi í sermi < 1,2 a.e./l, mælt á rannsóknastofu, skilgreindir með alvarlegan skort á FSH og LH. Þrátt fyrir það ætti að taka með í reikninginn að breytileiki er á milli LH-mælinga sem gerðar eru á mismunandi rannsóknastofum.

Íklínískum rannsóknum sem báru saman r-hFSH (follítrópín alfa) og FSH unnið úr þvagi við tæknifrjóvgun (sjá töflu 1 hér á eftir) og til að örva egglos var follítrópín alfa öflugra en FSH unnið úr þvagi hvað varðar lægri heildarskammt og styttri meðferðartíma sem þurfti til að koma af stað þroskun eggbúa.

Við tæknifrjóvgun leiddi notkun follítrópíns alfa í lægri heildarskömmtum og í styttri tíma en FSH unnið úr þvagi til þess að fleiri eggfrumur náðust.

Tafla 1: Niðurstöður úr rannsókn GF 8407 (rannsókn á slembiröðuðum sambærilegum hópum sem bar saman verkun og öryggi fyrir follítrópín alfa og FSH unnið úr þvagi við tæknifrjóvgun)

 

Follítrópín

FSH unnið úr

 

alfa

 

þvagi

 

(n = 130)

(n = 116)

Fjöldi eggfruma sem náðist

11,0

± 5,9

8,8 ± 4,8

Nauðsynlegur fjöldi daga með

11,7

± 1,9

14,5

± 3,3

FSH örvun

 

 

 

 

Heildarskammtur af FSH (fjöldi

27,6

± 10,2

40,7

± 13,6

lykja af FSH 75 a.e.)

 

 

 

 

Þörf fyrir skammtahækkun (%)

56,2

 

85,3

 

Munurinn á milli hópanna tveggja var tölfræðilega marktækur (p< 0,05) fyrir öll gildin.

Verkun og öryggi hjá karlmönnum

Sé follítrópín alfa gefið samhliða hCG í a.m.k. 4 mánuði getur það örvað sæðismyndun hjá körlum sem skortir FSH.

5.2 Lyfjahvörf

Eftir gjöf í æð berst follítrópín alfa út í utanfrumuvökvann með helmingunartíma sem er u.þ.b. 2 klst. og helmingunartími brotthvarfs er um einn dagur. Dreifingarrúmmál í jafnvægi (steady state) er 10 l og heildar úthreinsun er 0,6 l/klst. Um 1/8 af hverjum skammti af follítrópíni alfa skilst út með þvagi.

Eftir gjöf undir húð er nýting um 70%. Eftir endurteknar lyfjagjafir safnast follítrópín alfa fyrir, allt að þrefalt, en síðan næst jafnvægi eftir 3-4 daga. Þó að konur hafi bælda innræna seytingu gónadótrópíns hefur verið sýnt fram á að follítrópín alfa örvar þroska eggbúa og steramyndun hjá konum, þrátt fyrir að LH-magn sé ekki mælanlegt.

5.3 Forklínískar upplýsingar

Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna rannsókna á eiturverkunum eftir staka og endurtekna skammta og eiturverkunum á erfðaefni, umfram það sem kemur fram í öðrum köflum þessarar samantektar.

Vart varð minnkandi frjósemi hjá rottum sem fengu stóra skammta af follítrópíni alfa (≥ 40 a.e/kg/dag) í lengri tíma.

Stórir skammtar (≥ 5 a.e./kg/dag) af follítrópíni alfa leiddu til fækkunar á fjölda lífvænlegra fóstra án vansköpunar og goterfiðleika svipuðum þeim og menn hafa séð með gónadótrópín tengt tíðahvörfum (hMG) unnu úr þvagi. Þar sem þungun er frábending fyrir gjöf Bemfola hafa þessar upplýsingar takmarkaða klíníska þýðingu.

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1 Hjálparefni

Póloxamer 188

Súkrósi

Metíónín

Tvínatríumhýdrógenfosfat tvíhýdrat

Natríumtvíhýdrógenfosfat tvíhýdrat

Fosfórsýra

Vatn fyrir stungulyf

6.2 Ósamrýmanleiki

Áekki við.

6.3 Geymsluþol

3 ár

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið í kæli (2°C - 8°C). Má ekki frjósa.

Geymsluþol lyfsins í órofnum umbúðum eftir að það hefur verið tekið úr kæli er allt að 3 mánuðir við eða undir 25°C en fleygja þarf lyfinu ef það hefur ekki verið notað í 3 mánuði eftir að það var tekið úr kæli.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

6.5 Gerð íláts og innihald

0,375 ml af lausn til inndælingar í 1,5 ml rörlykju (gler af gerð I), með bullustoppara (halóbútýlgúmmí) og álhettuloki með gúmmífóðringu.

Pakkningastærðir eru 1, 5 eða 10 áfylltir lyfjapennar. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. Nota þarf eina nál og einn sprittklút með lyfjapennanum.

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Sjá fylgiseðil.

Ekki skal nota lausnina ef hún inniheldur agnir eða er ekki tær.

Bemfola 225 a.e./0,375 ml er ekki útbúið á þann hátt að fjarlægja megi rörlykjuna. Fargið notuðum lyfjapenna og nál strax eftir inndælingu.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

7. MARKAÐSLEYFISHAFI

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ungverjaland

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/909/003

EU/1/13/909/010

EU/1/13/909/011

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 27/03/2014

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu. Í kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

1. HEITI LYFS

Bemfola 300 a.e./0,50 ml stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

2. INNIHALDSLÝSING

Hver ml af lausninni inniheldur 600 a.e. (jafngildi 44 míkrógramma) af follítrópíni alfa*. Hver áfylltur lyfjapenni gefur 300 a.e. (jafngildi 22 míkrógramma) í 0,5 ml.

* raðbrigða FSH manna (recombinant human follicle stimulating hormone (r-hFSH)) framleitt með erfðatæknilegum aðferðum í eggfrumum kínverskra hamstra.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3. LYFJAFORM

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna (stungulyf).

Tær, litlaus lausn.

pH-gildi lausnar er 6,7 - 7,3.

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1 Ábendingar

Hjá fullorðnum konum

Ef egglos er ekki til staðar (þ.m.t. fjölblöðrusjúkdómur í eggjastokkum, PCOD) hjá konum sem hafa ekki svarað meðferð með klómífensítrati.

Örvun margra eggbúa samtímis hjá sjúklingum við tæknifrjóvgun (assisted reproductive technologies, ART) eins og við glasafrjóvgun (IVF), ísetningu kynfrumna í eggjaleiðara (gamete intra-fallopian transfer, GIFT) og ísetningu okfrumna í eggjaleiðara (zygote intra- fallopian transfer, ZIFT).

Mælt er með follítrópíni alfa ásamt gulbúsörvandi hormóni (LH) til örvunar á eggbúsmyndun hjá konum þar sem mikill skortur er á LH og FSH. Í klínískum rannsóknum voru þessir sjúklingar skilgreindir ef innrænt LH-gildi í sermi var < 1,2 a.e./l.

Hjá fullorðnum karlmönnum

Follítrópín alfa er ætlað til örvunar sæðisframleiðslu hjá karlmönnum sem hafa meðfædda eða áunna kynkirtlavanseytingu samhliða meðferð með æðabelgskynhormónavaka manna (hCG).

4.2 Skammtar og lyfjagjöf

Meðferð með Bemfola skal vera undir eftirliti sérfræðings í meðferð frjósemisraskana.

Sjúklingar þurfa að fá réttan fjölda lyfjapenna fyrir meðferðarlotuna og fræðslu í réttri inndælingartækni.

Skammtar

Mælt er með sömu skömmtum fyrir follítrópín alfa og FSH unnu úr þvagi. Klínískt mat á follítrópíni alfa bendir til að dagskammtar, lyfjagjafir og meðferðareftirlit ætti ekki að vera öðruvísi en það sem notað er þegar lyf sem innihalda FSH unnið úr þvagi eru annars vegar. Mælt er með að stuðst sé við byrjunarskammta samkvæmt neðangreindum ráðleggingum.

Klínískar samanburðarrannsóknir sýna að sjúklingar þurfa að meðaltali lægri uppsafnaða

skammta og meðferð í styttri tíma með follítrópíni alfa en FSH unnu úr þvagi. Því þykir viðeigandi að gefa lægri heildarskammta af follítrópíni alfa en venjulega eru notaðir af FSH unnu úr þvagi, ekki aðeins til að hámarka þroska eggbúa, heldur einnig til að lágmarka hættu á óæskilegri oförvun eggjastokka (sjá kafla 5.1).

Konur sem hafa ekkert egglos (anovulation) (þ.m.t. fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum)

Gefa má Bemfola til inndælingar daglega um nokkurt skeið. Hjá konum sem hafa tíðir ætti meðferð að hefjast innan 7 daga frá upphafi tíðahrings.

Algengt er að meðferð sé hafin með 75 - 150 a.e. af FSH daglega og skammtastærð síðan aukin um 37,5 a.e. eða 75 a.e. með 7 en helst 14 daga millibili, ef nauðsyn krefur til að ná fram nægilegri en ekki of mikilli svörun. Meðferð ætti að sníða að svörun einstakra sjúklinga samkvæmt eggbússtærð sem ákvörðuð er með ómskoðun og/eða estrógenseytingu. Hámarksdagskammtur er venjulega ekki stærri en 225 a.e. af FSH. Ef sjúklingur sýnir ekki nægjanlega svörun eftir fjögurra vikna meðferð skal meðferð hætt og sjúklingur skal gangast undir frekara mat en í kjölfarið má hefja nýja meðferð, í næsta tíðahring, með stærri skömmtum en í þeim fyrri.

Þegar bestu svörun hefur verið náð skal gefa stakan 250 míkrógramma skammt af raðbrigða æðabelgsgónadótrópíni alfa (r-hCG) eða 5.000 - 10.000 a.e. af hCG 24 - 48 klst. eftir síðustu inndælingu með follítrópíni alfa. Mælt er með að sjúklingurinn hafi samfarir sama dag og daginn eftir hCG-gjöf. Annar kostur er að framkvæma tæknisæðingu (IUI).

Ef svörun er of mikil skal hætta meðferð og ekki gefa hCG (sjá kafla 4.4). Meðferð skal þá hafin að nýju í næsta tíðahring með lægri skammti en í þeim fyrri.

Konur sem eru í meðferð til að örva eggjastokkana til að framleiða mörg eggbú fyrir glasafrjóvgun eða annars konar tæknifrjóvgun

Algengt er að meðferð til að ná fram mörgum fullþroskuðum eggjum í senn sé hafin með 150 - 225 a.e. af follítrópíni alfa á dag, á 2. eða 3. degi tíðahrings. Meðferð er framhaldið þar til nægileg örvun eggbúa er tryggð (ákvarðað með mælingum á estrógenmagni í sermi og/eða ómskoðun) og

skammtarnir stilltir af eftir svörun sjúklings, þó er sjaldan gefið meira en 450 a.e./dag. Að jafnaði fæst nægileg örvun eggbúa eftir u.þ.b. 10 daga meðferð (á bilinu 5 - 20 dagar).

Einum til tveimur sólarhringum eftir síðustu follítrópín alfa inndælinguna er gefinn stakur 250 míkrógramma skammtur af r-hCG eða frá 5.000 - 10.000 a.e. af hCG til að ná fram fullum eggbúsþroska.

Nú er algengt að nota örva eða blokka gónadótrópín-losunarhormónsins (GnRH agonist/antagonist) til að hemja innræna aukningu á LH (LH surge) og til að stjórna styrk (tonic levels) LH. Algeng meðferð er sú að hefja gjöf follítrópíns alfa u.þ.b. 2 vikum eftir upphaf meðferðar með örvanum og samhliða meðferð haldið áfram þar til nægilegum eggbúsþroska er náð. Til dæmis eru gefnar 150 - 225 a.e. af follítrópíni alfa fyrstu 7 dagana eftir tveggja vikna meðferðina með örvanum. Skammturinn er síðan stilltur af í samræmi við svörun eggjastokkanna.

Reynsla af glasafrjóvgun (IVF) bendir almennt til að árangur meðferðarinnar sé hinn sami í fyrstu fjórum tilraununum en dali smám saman eftir það.

Konur sem hafa ekki egglos vegna mikils skorts á LH og FSH

Hjá konum með skort á LH og FSH (kynkirtlavanseyting, hypogonadotrophic hypogonadism) er markmið Bemfola-meðferðar ásamt lútrópíni alfa að mynda eggbú (Graafian follicle) þar sem eggfruman losnar út eftir hCG-gjöf. Gefa á follítrópín alfa daglega með inndælingu samhliða lútrópíni alfa. Þar sem þessir sjúklingar hafa tíðateppu og litla innræna estrógenseytingu er hægt að hefja meðferð á hvaða tíma sem er.

Mælt er með að upphafsskammtur af lútrópíni alfa sé 75 a.e. daglega ásamt 75 - 150 a.e. af FSH. Meðferð ætti að sníða að svörun hvers sjúklings með mælingu á stærð eggbúa með ómskoðun eða estrógensvörun.

Sé talin þörf á aukningu á FSH-skammti skal viðeigandi skammtaaðlögun helst fara fram með 7 - 14 daga millibili og helst með 37,5 - 75 a.e. aukningu í hvert sinn. Það getur verið ásættanlegt að lengja örvunartímann í hverjum hring í allt að 5 vikur.

Þegar ákjósanleg svörun hefur náðst er stakur 250 míkrógramma skammtur af r-hCG eða frá 5.000 - 10.000 a.e. af hCG gefinn 24 - 48 klukkustundum eftir síðustu gjöf follítrópíns alfa og lútrópíns alfa. Sjúklingnum er ráðlagt að hafa samfarir sama dag og næsta dag eftir hCG-gjöf.

Annar kostur er að framkvæma tæknisæðingu (IUI).

Aðstoð við gulbúsfasa gæti komið til greina þar sem skortur á efnum með gulbúsvirkni (LH/hCG) eftir egglos gæti leitt til ótímabærrar bilunar á gulbúi.

Ef svörun er of mikil skal hætta meðferð og ekki gefa hCG. Meðferð ætti að hefja aftur í næsta hring með lægri skammti af FSH en var í síðasta hring.

Karlmenn með kynkirtlavanseytingu

Gefa skal 150 a.e. af Bemfola þrisvar í viku samhliða hCG í minnst 4 mánuði. Ef sjúklingurinn hefur ekki svarað meðferð að þessum tíma liðnum má framlengja samsettu meðferðina.

Fyrirliggjandi klínískar rannsóknir benda til að nauðsynlegt geti verið að halda meðferðinni áfram í allt að 18 mánuði til að ná upp sæðismyndun.

Sérstakir sjúklingahópar

Aldraðir

Notkun follítrópíns alfa á ekki við hjá öldruðum. Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun follítrópíns alfa hjá öldruðum.

Sjúklingar með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi, verkun og lyfjahvörf follítrópíns alfa hjá sjúklingum með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi.

Börn

Notkun follítrópíns alfa á ekki við hjá börnum.

Lyfjagjöf

Bemfola er ætlað til notkunar undir húð. Fyrsta inndælingin með Bemfola skal fara fram undir eftirliti læknis. Sjúklingar skulu aðeins sjá um lyfjagjöf Bemfola sjálfir ef þeir eru nægilega öruggir með sig, hafa hlotið fullnægjandi þjálfun og hafa aðgang að leiðbeiningum sérfræðings.

Þar sem Bemfola áfylltur lyfjapenni með stökum skammti í rörlykju er aðeins ætlaður til einnar

inndælingar skal gefa sjúklingum skýr fyrirmæli um að forðast að nota staka skammtinn á rangan hátt. Finna má leiðbeiningar um lyfjagjöf með áfylltum lyfjapenna í kafla 6.6 og í fylgiseðli.

4.3 Frábendingar

ofnæmi fyrir virka efninu follítrópín alfa, FSH eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1;

æxli í undirstúku eða heiladingli;

stækkun eggjastokka og blöðrur á eggjastokkum sem ekki eru vegna fjölblöðruheilkennis í eggjastokkum;

blæðingar af óþekktum uppruna í kvenlíffærum;

krabbamein í eggjastokkum, legi eða brjóstum.

Ekki má nota follítrópín alfa þegar sýnt þykir að meðferðin beri ekki árangur, eins og t.d. þegar um er að ræða:

bilun í eggjastokkum;

missmíð á kynfærum, sem gerir meðgöngu ómögulega;

bandvefsæxli í legi, sem gerir meðgöngu ómögulega;

bilun í eistum

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Follítrópín alfa er öflugt stýrihormón kynkirtla sem getur valdið vægum til miklum aukaverkunum og ættu því einungis læknar sem eru mjög vel að sér í vandamálum tengdum ófrjósemi og meðhöndlun hennar að ávísa því.

Meðferð með stýrihormónum kynkirtla krefst þess að læknar og annað heilbrigðisstarfsfólk gefi sér nægan tíma og að til staðar sé viðunandi aðstaða til eftirlits. Til að tryggja árangursríka meðferð með follítrópíni alfa hjá konum þarf að fylgjast reglulega með viðbrögðum eggjastokka með ómskoðun, annað hvort eingöngu en helst samhliða mælingum á magni estradíóls í sermi. Það getur verið munur á svörun við FSH-gjöf milli sjúklinga, þar sem sumir sjúklingar svara FSH illa og aðrir óeðlilega vel. Nota skal lægsta skammt sem dugar til meðferðar bæði hjá körlum og konum.

Purpuraveiki (porphyria)

Fylgjast skal gaumgæfilega með sjúklingum með purpuraveiki eða fjölskyldusögu um purpuraveiki meðan á meðferð með follítrópíni alfa stendur. Ef slíkt ástand versnar eða kemur fram í fyrsta sinn getur þurft að hætta meðferð.

Meðferð hjá konum

Áður en meðferð hefst er nauðsynlegt að athuga ófrjósemi parsins með viðeigandi hætti og athuga hvort almennar frábendingar þungunar séu fyrir hendi. Sérstaklega skal gæta að vanstarfsemi skjaldkirtils, barksteraskorti og aukningu á prólaktíni í blóði og veita viðeigandi sértæka meðferð.

Hjá sjúklingum sem fá meðferð til örvunar eggbúsvaxtar, hvort sem um er að ræða konur sem ekki fá egglos eða við tæknifrjóvgun (ART) getur komið fram stækkun eggjastokka eða oförvun. Hægt er að minnka þessa áhættu með góðu eftirliti, með því að fylgja ráðlögðum skömmtum við follítrópín alfa meðferð og fylgja ráðleggingum um notkun. Til þess að geta metið rétt þroska eggbúa skal læknirinn hafa hlotið þjálfun í að meta niðurstöður viðeigandi rannsókna.

Í klínískum rannsóknum sást aukning á næmni eggjastokka fyrir follítrópíni alfa þegar það var gefið með lútrópíni alfa. Sé talin þörf á aukningu á FSH-skammti skal skammtaaðlögun helst fara fram með 7 - 14 daga millibili og helst með 37,5 - 75 a.e. hækkun í hvert sinn.

Enginn beinn samanburður hefur verið gerður á follítrópíni alfa/LH gagnvart hMG (human menopausal gonadotropin). Samanburður á eldri gögnum bendir til þess að tíðni eggloss sé svipuð þegar follítrópín alfa/LH er gefið og fæst við hMG.

Oförvunarheilkenni eggjastokka (OHSS)

Búist er við nokkurri stækkun á eggjastokkum vegna örvunar þeirra. Þetta kemur oftar fram hjá konum með fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum og gengur oftast til baka án meðferðar.

Ólíkt slíkri stækkun eggjastokka er oförvunarheilkenni eggjastokka ástand sem getur haft misalvarlegar afleiðingar. Það lýsir sér með mikilli stækkun eggjastokka, háum gildum kynhormóna (sex steroids) í sermi og auknu gegndræpi í æðakerfi, sem getur valdið vökvasöfnun í kviðarholi, brjóstholi og, mjög sjaldan, gollurshúsi.

Vart getur orðið við eftirfarandi einkenni í alvarlegum tilfellum af oförvunarheilkenni eggjastokka: Kviðverki, þaninn kvið, mjög mikla stækkun eggjastokka, þyngdaraukningu, andnauð, þvagþurrð og einkenni frá meltingarvegi, þ.m.t. ógleði, uppköst og niðurgang. Skoðun getur leitt í ljós blóðþurrð, blóðstyrkt, ójafnvægi blóðsalta, skinuholsvökva, skinuholsblæðingu, fleiðruvökva, vökvasöfnun í fleiðruholi eða bráða öndunarerfiðleika. Örsjaldan geta fylgt alvarlegu oförvunarheilkenni eggjastokka eggjastokksvindingur eða segarek, svo sem lungnasegarek, heilablóðfall eða hjartadrep.

Óháðir áhættuþættir fyrir oförvunarheilkenni eggjastokka eru hraðhækkandi eða há heildargildi estradíóls í sermi vegna fjölblöðruheilkennis í eggjastokkum (t.d. > 900 pg/ml eða > 3.300 pmól/l ef ekkert egglos er fyrir hendi; > 3.000 pg/ml eða > 11.000 pmól/l við tæknifrjóvgun) og mikill fjöldi eggbúa í vexti (t.d. > 3 eggbú ≥ 14 mm í þvermál ef ekkert egglos er fyrir hendi; ≥ 20 eggbú ≥ 12 mm

í þvermál við tæknifrjóvgun).

Ef farið er eftir ráðleggingum um skammta og lyfjagjafaáætlun follítrópíns alfa getur það dregið úr hættu á oförvun eggjastokka (sjá kafla 4.2 og 4.8). Mælt er með eftirliti örvunarlota með ómskoðun og mælingum á estradíóli til þess að hægt sé að koma snemma auga á áhættuþætti.

Heimildir eru fyrir því að hCG gegni mikilvægu hlutverki við að hrinda af stað oförvunarheilkenni eggjastokka og að heilkennið kunni að verða alvarlegra og vara lengur ef þungun verður. Ef merki um oförvunarheilkenni eggjastokka koma fram, svo sem estradíól-gildi í sermi > 5.500 pg/ml eða > 20.200 pmól/l og/eða ≥ 40 eggbú alls, er því mælt með að gefa ekki hCG og sjúklingi ráðlagt að hafa ekki samfarir eða nota viðeigandi getnaðarvarnir (smokka) í a.m.k. 4 daga. Oförvunarheilkenni eggjastokka getur þróast hratt (innan sólarhrings) eða á nokkrum dögum yfir í að verða alvarlegur kvilli. Það kemur oftast fram eftir að hormónameðferð er hætt og nær hámarki u.þ.b. sjö til tíu dögum eftir meðferð. Því er nauðsynlegt að fylgjast vel með sjúklingum í a.m.k 2 vikur eftir hCG-gjöf.

Hægt er að minnka líkurnar á oförvun við tæknifrjóvgun með því að fjarlægja öll eggbúin fyrir egglos.

Vægt eða í meðallagi alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka lagast venjulega af sjálfu sér. Ef vart verður við alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka er mælt með því að hætta gónadótrópínmeðferð ef hún stendur enn yfir, og leggja sjúklinginn inn og hefja viðeigandi meðhöndlun.

Fjölburaþungun

Hjá sjúklingum sem undirgangast meðferð til örvunar eggloss má búast við hærri tíðni fjölburaþungana samanborið við náttúrulegan getnað. Tvíburar eru algengastir við fjölburagetnað. Fjölburaþungun, einkum ef fóstrin eru mörg, eykur áhættu fyrir móður og fóstur.

Til að minnka líkurnar á fjölburaþungun er mælt með nákvæmu eftirliti með svörun eggjastokka.

Líkur á fjölburaþungun við tæknifrjóvgun eru í hlutfalli við fjölda fósturvísa, gæði þeirra fósturvísa sem komið er fyrir og aldur sjúklings.

Gera skal sjúklingunum grein fyrir líkunum á fjölburafæðingum áður en meðferð hefst.

Fósturlát

Fósturlát eru tíðari hjá sjúklingum sem undirgangast meðferð til örvunar eggbúsvaxtar og eggloss eða tæknifrjóvgun en við venjulegan getnað.

Utanlegsþykkt

Líkur á utanlegsþykkt eru meiri hjá konum með sögu um sjúkdóma í eggjaleiðurum, hvort sem þungun á sér stað án utanaðkomandi aðstoðar eða í kjölfar frjósemismeðferðar. Tíðni utanlegsþykktar eftir tæknifrjóvgun var hærri en almennt gerist.

Æxli í æxlunarfærum

Það hafa verið skráð tilfelli um æxli í æxlunarfærum, m.a. eggjastokkum, bæði góð- og illkynja hjá konum sem hafa gengist undir margar meðferðir við ófrjósemi. Það er ekki staðfest hvort meðferð með gónadótrópíni eykur hættu á æxlisvexti í ófrjóum konum.

Meðfædd vansköpun

Algengi meðfæddrar vansköpunar eftir tæknifrjóvgun er aðeins hærra en eftir náttúrulegan getnað. Þetta er talið vera vegna mismunandi eiginleika foreldra (aldur móður, eiginleikar sæðisfruma) og fjölburaþungana.

Segarek

Hjá konum sem hafa nýlega verið með eða eru með segarekssjúkdóma eða konum með almennt þekkta áhættuþætti fyrir að fá segarek, svo sem að hafa áður fengið segarek eða segarek er í fjölskyldunni, getur meðferð með gónadótrópíni aukið enn frekar hættu á að slíkt versni eða komi fram. Hjá þessum konum þarf að vega og meta hag af gónadótrópín-gjöf á móti mögulegri áhættu. Hafa skal í huga að meðgangan sjálf og oförvunarheilkenni eggjastokka auka einnig hættu á segareki.

Meðferð hjá körlum

Hækkun á innrænu FSH-gildi bendir til bilunar í eistum. Slíkir sjúklingar bregðast ekki við meðferð með follítrópíni alfa/hCG. Ekki skal nota follítrópín alfa ef ekki er unnt að fá fram árangursríka svörun.

Mælt er með sæðisgreiningu 4 til 6 mánuðum eftir að meðferð hefst sem hluta af mati á viðbrögðunum.

Natríuminnihald

Bemfola inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum skammti, þ.e.a.s. er nær laust við natríum.

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Samhliða notkun follítrópíns alfa með öðrum lyfjum sem notuð eru til örvunar eggloss (s.s. hCG, klómifen sítrat), getur eflt svörun eggbúanna, á meðan samhliða notkun GnRH-örva (agonist) eða - blokka (antagonist) til afnæmingar (desensitisation) heiladinguls getur valdið því að auka þurfi skammta follítrópíns alfa til að ná tilætlaðri svörun eggjastokka. Ekki hefur verið skýrt frá öðrum klínískum milliverkunum meðan á meðferð með follítrópíni alfa stendur.

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Engar ábendingar eru fyrir notkun Bemfola á meðgöngu. Upplýsingar um takmarkaðan fjölda útsetninga á meðgöngu (innan við 300 fædd börn) benda til þess að follítrópín alfa valdi hvorki vansköpun né eiturverkunum á fóstur/nýbura.

Ekki hefur orðið vart við vansköpunarvaldandi áhrif í dýratilraunum (sjá kafla 5.3). Ef útsetning verður á meðgöngu liggja ekki fyrir nægilegar klínískar upplýsingar til að útiloka vansköpunar-

valdandi áhrif follítrópíns alfa.

Brjóstagjöf

Bemfola á ekki að gefa konum með barn á brjósti.

Frjósemi

Bemfola er ætlað til notkunar við ófrjósemi (sjá kafla 4.1).

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Bemfola hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

4.8 Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanirnar sem tilkynnt var um voru höfuðverkur, blöðrur á eggjastokkum og viðbrögð á stungustað (t.d. verkir, roði, margúll, þroti og/eða erting á stungustað).

Algengt var að tilkynnt væri um vægt eða í meðallagi alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka og líta skal á það sem augljósa áhættu við örvunarferlið. Alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka er sjaldgæft (sjá kafla 4.4).

Segarek kemur örsjaldan fyrir, yfirleitt í tengslum við alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka (sjá kafla 4.4).

Eftirfarandi skilgreiningar eru notaðar við flokkun á tíðni:

Mjög algengar (≥1/10)

Algengar (≥1/100 til <1/10)

Sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100)

Mjög sjaldgæfar (≥1/10.000 til <1/1.000)

Koma örsjaldan fyrir (<1/10.000)

Meðferð hjá konum

 

Ónæmiskerfi

 

Koma örsjaldan fyrir:

Væg til alvarleg ofnæmisviðbrögð þ.m.t. bráðaofnæmisviðbrögð og lost.

Taugakerfi

 

Mjög algengar:

Höfuðverkur

Æðar

 

Koma örsjaldan fyrir:

Segarek, venjulega í tengslum við alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka

 

(sjá kafla 4.4)

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti

Koma örsjaldan fyrir:

Versnun á astma

Meltingarfæri

 

Algengar:

Kviðverkur, þaninn kviður, óþægindi í kvið, ógleði, uppköst, niðurgangur

Æxlunarfæri og brjóst

 

Mjög algengar:

Blöðrur á eggjastokkum

Algengar:

Vægt eða í meðallagi alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka (ásamt

 

tengdum einkennum)

Sjaldgæfar:

Alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka (ásamt tengdum einkennum) (sjá

 

kafla 4.4)

Mjög sjaldgæfar:

Fylgikvillar tengdir alvarlegu oförvunarheilkenni eggjastokka

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað

Mjög algengar:

Viðbrögð á stungustað (t.d. verkir, roði, margúll, þroti og/eða erting á

 

stungustað)

Meðferð hjá karlmönnum

Ónæmiskerfi

 

Koma örsjaldan fyrir:

Væg til alvarleg ofnæmisviðbrögð svo sem bráðaofnæmisviðbrögð og lost.

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti

Koma örsjaldan fyrir:

Versnun á astma

Húð og undirhúð

 

Algengar:

Þrymlabólur

Æxlunarfæri og brjóst

 

Algengar:

Stækkuð karlmannsbrjóst, kólfsæðavíkkun (e. varicocele)

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað

Mjög algengar:

Viðbrögð á stungustað (t.d. verkir, roði, margúll, þroti og/eða erting á

 

stungustað)

Rannsóknaniðurstöður

 

Algengar:

Þyngdaraukning

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9 Ofskömmtun

Áhrif ofskömmtunar með follítrópíni alfa eru ekki þekkt, en mögulegt er að oförvunarheilkenni eggjastokka komi fram (sjá kafla 4.4).

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1 Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Kynhormónar og lyf, sem hafa mótandi áhrif á kynfæri, gónadótrópín, ATC flokkur: G03GA05.

Bemfola er samheitalíftæknilyf. Ítarlegar upplýsingar um þetta lyf eru fáanlegar á vefsíðu Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/.

Lyfhrif

Mikilvægustu áhrif þess að sprauta inn FSH er myndun þroskaðra blöðrueggbúa hjá konum. Hjá konum sem ekki fá egglos er tilgangurinn með follítrópín alfa meðferðinni að mynda eitt þroskað blöðrueggbú sem losar egg eftir lyfjagjöf með hCG.

Verkun og öryggi hjá konum

Íklínískum rannsóknum voru sjúklingar með innrænt (endogenous) LH-gildi í sermi < 1,2 a.e./l, mælt á rannsóknastofu, skilgreindir með alvarlegan skort á FSH og LH. Þrátt fyrir það ætti að taka með í reikninginn að breytileiki er á milli LH-mælinga sem gerðar eru á mismunandi rannsóknastofum.

Íklínískum rannsóknum sem báru saman r-hFSH (follítrópín alfa) og FSH unnið úr þvagi við tæknifrjóvgun (sjá töflu 1 hér á eftir) og til að örva egglos var follítrópín alfa öflugra en FSH unnið úr þvagi hvað varðar lægri heildarskammt og styttri meðferðartíma sem þurfti til að koma af stað þroskun eggbúa.

Við tæknifrjóvgun leiddi notkun follítrópíns alfa í lægri heildarskömmtum og í styttri tíma en FSH unnið úr þvagi til þess að fleiri eggfrumur náðust.

Tafla 1: Niðurstöður úr rannsókn GF 8407 (rannsókn á slembiröðuðum sambærilegum hópum sem bar saman verkun og öryggi fyrir follítrópín alfa og FSH unnið úr þvagi við tæknifrjóvgun)

 

Follítrópín

FSH unnið úr

 

alfa

 

þvagi

 

(n = 130)

(n = 116)

Fjöldi eggfruma sem náðist

11,0

± 5,9

8,8 ± 4,8

Nauðsynlegur fjöldi daga með

11,7

± 1,9

14,5

± 3,3

FSH örvun

 

 

 

 

Heildarskammtur af FSH (fjöldi

27,6

± 10,2

40,7

± 13,6

lykja af FSH 75 a.e.)

 

 

 

 

Þörf fyrir skammtahækkun (%)

56,2

 

85,3

 

Munurinn á milli hópanna tveggja var tölfræðilega marktækur (p< 0,05) fyrir öll gildin.

Verkun og öryggi hjá karlmönnum

Sé follítrópín alfa gefið samhliða hCG í a.m.k. 4 mánuði getur það örvað sæðismyndun hjá körlum sem skortir FSH.

5.2 Lyfjahvörf

Eftir gjöf í æð berst follítrópín alfa út í utanfrumuvökvann með helmingunartíma sem er u.þ.b. 2 klst. og helmingunartími brotthvarfs er um einn dagur. Dreifingarrúmmál í jafnvægi (steady state) er 10 l og heildar úthreinsun er 0,6 l/klst. Um 1/8 af hverjum skammti af follítrópíni alfa skilst út með þvagi.

Eftir gjöf undir húð er nýting um 70%. Eftir endurteknar lyfjagjafir safnast follítrópín alfa fyrir, allt að þrefalt, en síðan næst jafnvægi eftir 3-4 daga. Þó að konur hafi bælda innræna seytingu gónadótrópíns hefur verið sýnt fram á að follítrópín alfa örvar þroska eggbúa og steramyndun hjá konum, þrátt fyrir að LH-magn sé ekki mælanlegt.

5.3 Forklínískar upplýsingar

Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna rannsókna á eiturverkunum eftir staka og endurtekna skammta og eiturverkunum á erfðaefni, umfram það sem kemur fram í öðrum köflum þessarar samantektar.

Vart varð minnkandi frjósemi hjá rottum, sem fengu stóra skammta af follítrópíni alfa (≥ 40 a.e/kg/dag) í lengri tíma.

Stórir skammtar (≥ 5 a.e./kg/dag) af follítrópíni alfa leiddu til fækkunar á fjölda lífvænlegra fóstra án vansköpunar og goterfiðleika svipuðum þeim og menn hafa séð með gónadótrópín tengt tíðahvörfum (hMG) unnu úr þvagi. Þar sem þungun er frábending fyrir gjöf Bemfola hafa þessar upplýsingar takmarkaða klíníska þýðingu.

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1 Hjálparefni

Póloxamer 188

Súkrósi

Metíónín

Tvínatríumhýdrógenfosfat tvíhýdrat

Natríumtvíhýdrógenfosfat tvíhýdrat

Fosfórsýra

Vatn fyrir stungulyf

6.2 Ósamrýmanleiki

Áekki við.

6.3 Geymsluþol

3 ár

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið í kæli (2°C - 8°C). Má ekki frjósa.

Geymsluþol lyfsins í órofnum umbúðum eftir að það hefur verið tekið úr kæli er allt að 3 mánuðir við eða undir 25°C en fleygja þarf lyfinu ef það hefur ekki verið notað í 3 mánuði eftir að það var tekið úr kæli.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

6.5 Gerð íláts og innihald

0,5 ml af lausn til inndælingar í 1,5 ml rörlykju (gler af gerð I), með bullustoppara (halóbútýlgúmmí) og álhettuloki með gúmmífóðringu.

Pakkningastærðir eru 1, 5 eða 10 áfylltir lyfjapennar. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. Nota þarf eina nál og einn sprittklút með lyfjapennanum.

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Sjá fylgiseðil.

Ekki skal nota lausnina ef hún inniheldur agnir eða er ekki tær.

Bemfola 300 a.e./0,50 ml er ekki útbúið á þann hátt að fjarlægja megi rörlykjuna. Fargið notuðum lyfjapenna og nál strax eftir inndælingu.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

7. MARKAÐSLEYFISHAFI

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ungverjaland

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/909/004

EU/1/13/909/012

EU/1/13/909/013

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 27/03/2014

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu. Í kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

1. HEITI LYFS

Bemfola 450 a.e./0,75 ml stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

2. INNIHALDSLÝSING

Hver ml af lausninni inniheldur 600 a.e. (jafngildi 44 míkrógramma) af follítrópíni alfa*. Hver áfylltur lyfjapenni gefur 450 a.e. (jafngildi 33 míkrógramma) í 0,75 ml.

* raðbrigða FSH manna (recombinant human follicle stimulating hormone (r-hFSH)) framleitt með erfðatæknilegum aðferðum í eggfrumum kínverskra hamstra, CH.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3. LYFJAFORM

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna (stungulyf).

Tær, litlaus lausn.

pH-gildi lausnar er 6,7 - 7,3.

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1 Ábendingar

Hjá fullorðnum konum

Ef egglos er ekki til staðar (þ.m.t. fjölblöðrusjúkdómur í eggjastokkum, PCOD) hjá konum sem hafa ekki svarað meðferð með klómífensítrati.

Örvun margra eggbúa samtímis hjá sjúklingum við tæknifrjóvgun (assisted reproductive technologies; ART) eins og við glasafrjóvgun (IVF), ísetningu kynfrumna í eggjaleiðara (gamete intra-fallopian transfer, GIFT) og ísetningu okfrumna í eggjaleiðara (zygote intra- fallopian transfer, ZIFT).

Mælt er með follítrópíni alfa ásamt gulbúsörvandi hormóni (LH) til örvunar á eggbúsmyndun hjá konum þar sem mikill skortur er á LH og FSH. Í klínískum rannsóknum voru þessir sjúklingar skilgreindir ef innrænt LH-gildi í sermi var < 1,2 a.e./l.

Hjá fullorðnum karlmönnum

Follítrópín alfa er ætlað til örvunar sæðisframleiðslu hjá karlmönnum sem hafa meðfædda eða áunna kynkirtlavanseytingu samhliða meðferð með æðabelgskynhormónavaka manna.

4.2 Skammtar og lyfjagjöf

Meðferð með Bemfola skal vera undir eftirliti sérfræðings í meðferð frjósemisraskana.

Sjúklingar þurfa að fá réttan fjölda lyfjapenna fyrir meðferðarlotuna og fræðslu í réttri inndælingartækni.

Skammtar

Mælt er með sömu skömmtum fyrir follítrópín alfa og FSH unnu úr þvagi. Klínískt mat á follítrópíni alfa bendir til að dagskammtar, lyfjagjafir og meðferðareftirlit ætti ekki að vera öðruvísi en það sem notað er þegar lyf sem innihalda FSH unnið úr þvagi eru annars vegar. Mælt er með að stuðst sé við byrjunarskammta samkvæmt neðangreindum ráðleggingum.

Klínískar samanburðarrannsóknir sýna að sjúklingar þurfa að meðaltali lægri uppsafnaða

skammta og meðferð í styttri tíma með follítrópíni alfa en FSH unnu úr þvagi. Því þykir viðeigandi að gefa lægri heildarskammta af follítrópíni alfa en venjulega eru notaðir af FSH unnu úr þvagi, ekki aðeins til að hámarka þroska eggbúa, heldur einnig til að lágmarka hættu á óæskilegri oförvun eggjastokka (sjá kafla 5.1).

Konur sem hafa ekkert egglos (anovulation) (þ.m.t. fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum)

Gefa má Bemfola til inndælingar daglega um nokkurt skeið. Hjá konum sem hafa tíðir ætti meðferð að hefjast innan 7 daga frá upphafi tíðahrings.

Algengt er að meðferð sé hafin með 75 - 150 a.e. af FSH daglega og skammtastærð síðan aukin um 37,5 a.e. eða 75 a.e. með 7 en helst 14 daga millibili, ef nauðsyn krefur til að ná fram nægilegri en ekki of mikilli svörun. Meðferð ætti að sníða að svörun einstakra sjúklinga samkvæmt eggbússtærð sem ákvörðuð er með ómskoðun og/eða estrógenseytingu. Hámarksdagsskammtur er venjulega ekki stærri en 225 a.e. af FSH. Ef sjúklingur sýnir ekki nægjanlega svörun eftir fjögurra vikna meðferð skal meðferð hætt og sjúklingur skal gangast undir frekara mat en í kjölfarið má hefja nýja meðferð, í næsta tíðahring, með stærri skömmtum en í þeim fyrri.

Þegar bestu svörun hefur verið náð skal gefa stakan 250 míkrógramma skammt af raðbrigða æðabelgsgónadótrópíni alfa (r-hCG) eða 5.000 - 10.000 a.e. af hCG 24 - 48 klst. eftir síðustu inndælingu með follítrópíni alfa. Mælt er með að sjúklingurinn hafi samfarir sama dag og daginn eftir hCG-gjöf. Annar kostur er að framkvæma tæknisæðingu (IUI).

Ef svörun er of mikil skal hætta meðferð og ekki gefa hCG (sjá kafla 4.4). Meðferð skal þá hafin að nýju í næsta tíðahring með lægri skammti en í þeim fyrri.

Konur sem eru í meðferð til að örva eggjastokkana til að framleiða mörg eggbú fyrir glasafrjóvgun eða annars konar tæknifrjóvgun

Algengt er að meðferð til að ná fram mörgum fullþroskuðum eggjum í senn sé hafin með 150 - 225 a.e. af follítrópíni alfa á dag, á 2. eða 3. degi tíðahrings. Meðferð er framhaldið þar til nægileg örvun eggbúa er tryggð (ákvarðað með mælingum á estrógenmagni í sermi og/eða ómskoðun) og

skammtarnir stilltir af eftir svörun sjúklings, þó er sjaldan gefið meira en 450 a.e./dag. Að jafnaði fæst nægileg örvun eggbúa eftir u.þ.b. 10 daga meðferð (á bilinu 5 - 20 dagar).

Einum til tveimur sólarhringum eftir síðustu follítrópín alfa inndælinguna er gefinn stakur 250 míkrógramma skammtur af r-hCG eða frá 5.000 - 10.000 a.e. af hCG til að ná fram fullum eggbúsþroska.

Nú er algengt að nota örva eða blokka gónadótrópín-losunarhormónsins (GnRH agonist/antagonist) til að hemja innræna aukningu á LH (LH surge) og til að stjórna styrk (tonic levels) LH. Algeng meðferð er sú að hefja gjöf follítrópíns alfa u.þ.b. 2 vikum eftir upphaf meðferðar með örvanum og samhliða meðferð haldið áfram þar til nægilegum eggbúsþroska er náð. Til dæmis eru gefnar 150 - 225 a.e. af follítrópíni alfa fyrstu 7 dagana eftir tveggja vikna meðferðina með örvanum. Skammturinn er síðan stilltur af í samræmi við svörun eggjastokkanna.

Reynsla af glasafrjóvgun (IVF) bendir almennt til að árangur meðferðarinnar sé hinn sami í fyrstu fjórum tilraununum en dali smám saman eftir það.

Konur sem hafa ekki egglos vegna mikils skorts á LH og FSH

Hjá konum með skort á LH og FSH (kynkirtlavanseyting, hypogonadotrophic hypogonadism) er markmið Bemfola-meðferðar ásamt lútrópíni alfa að mynda eggbú (Graafian follicle) þar sem eggfruman losnar út eftir hCG-gjöf. Gefa á follítrópín alfa daglega með inndælingu samhliða lútrópíni alfa. Þar sem þessir sjúklingar hafa tíðateppu og litla innræna estrógenseytingu er hægt að hefja meðferð á hvaða tíma sem er.

Mælt er með að upphafsskammtur af lútrópíni alfa sé 75 a.e. daglega ásamt 75 - 150 a.e. af FSH. Meðferð ætti að sníða að svörun hvers sjúklings með mælingu á stærð eggbúa með ómskoðun eða estrógensvörun.

Sé talin þörf á aukningu á FSH-skammti skal viðeigandi skammtaaðlögun helst fara fram með 7 - 14 daga millibili og helst með 37,5 - 75 a.e. aukningu í hvert sinn. Það getur verið ásættanlegt að lengja örvunartímann í hverjum hring í allt að 5 vikur.

Þegar ákjósanleg svörun hefur náðst er stakur 250 míkrógramma skammtur af r-hCG eða frá 5.000 - 10.000 a.e. af hCG gefinn 24 - 48 klukkustundum eftir síðustu gjöf follítrópíns alfa og lútrópíns alfa. Sjúklingnum er ráðlagt að hafa samfarir sama dag og næsta dag eftir hCG gjöf.

Annar kostur er að framkvæma tæknisæðingu (IUI).

Aðstoð við gulbúsfasa gæti komið til greina þar sem skortur á efnum með gulbúsvirkni (LH/hCG) eftir egglos gæti leitt til ótímabærrar bilunar á gulbúi.

Ef svörun er of mikil skal hætta meðferð og ekki gefa hCG. Meðferð ætti að hefja aftur í næsta hring með lægri skammti af FSH en var í síðasta hring.

Karlmenn með kynkirtlavanseytingu

Gefa skal 150 a.e. af Bemfola þrisvar í viku samhliða hCG í minnst 4 mánuði. Ef sjúklingurinn hefur ekki svarað meðferð að þessum tíma liðnum má framlengja samsettu meðferðina.

Fyrirliggjandi klínískar rannsóknir benda til að nauðsynlegt geti verið að halda meðferðinni áfram í allt að 18 mánuði til að ná upp sæðismyndun.

Sérstakir sjúklingahópar

Aldraðir

Notkun follítrópíns alfa á ekki við hjá öldruðum. Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun follítrópíns alfa hjá öldruðum.

Sjúklingar með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi, verkun og lyfjahvörf follítrópíns alfa hjá sjúklingum með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi.

Börn

Notkun follítrópíns alfa á ekki við hjá börnum.

Lyfjagjöf

Bemfola er ætlað til notkunar undir húð. Fyrsta inndælingin með Bemfola skal fara fram undir eftirliti læknis. Sjúklingar skulu aðeins sjá um lyfjagjöf Bemfola sjálfir ef þeir eru nægilega öruggir með sig, hafa hlotið fullnægjandi þjálfun og hafa aðgang að leiðbeiningum sérfræðings.

Þar sem Bemfola áfylltur lyfjapenni með stökum skammti í rörlykju er aðeins ætlaður til einnar

inndælingar skal gefa sjúklingum skýr fyrirmæli um að forðast að nota staka skammtinn á rangan hátt. Finna má leiðbeiningar um lyfjagjöf með áfylltum lyfjapenna í kafla 6.6 og í fylgiseðli.

4.3 Frábendingar

ofnæmi fyrir virka efninu follítrópín alfa, FSH eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1;

æxli í undirstúku eða heiladingli;

stækkun eggjastokka og blöðrur á eggjastokkum sem ekki eru vegna fjölblöðruheilkennis í eggjastokkum;

blæðingar af óþekktum uppruna í kvenlíffærum;

krabbamein í eggjastokkum, legi eða brjóstum.

Ekki má nota follítrópín alfa þegar sýnt þykir að meðferðin beri ekki árangur, eins og t.d. þegar um er að ræða:

bilun í eggjastokkum;

missmíð á kynfærum, sem gerir meðgöngu ómögulega;

bandvefsæxli í legi, sem gerir meðgöngu ómögulega;

bilun í eistum

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Follítrópín alfa er öflugt stýrihormón kynkirtla sem getur valdið vægum til miklum aukaverkunum og ættu því einungis læknar sem eru mjög vel að sér í vandamálum tengdum ófrjósemi og meðhöndlun hennar að ávísa því.

Meðferð með stýrihormónum kynkirtla krefst þess að læknar og annað heilbrigðisstarfsfólk gefi sér nægan tíma og að til staðar sé viðunandi aðstaða til eftirlits. Til að tryggja árangursríka meðferð með follítrópíni alfa hjá konum þarf að fylgjast reglulega með viðbrögðum eggjastokka með ómskoðun, annað hvort eingöngu en helst samhliða mælingum á magni estradíóls í sermi. Það getur verið munur á svörun við FSH-gjöf milli sjúklinga, þar sem sumir sjúklingar svara FSH illa og aðrir óeðlilega vel. Nota skal lægsta skammt sem dugar til meðferðar bæði hjá körlum og konum.

Purpuraveiki (porphyria)

Fylgjast skal gaumgæfilega með sjúklingum með purpuraveiki eða fjölskyldusögu um purpuraveiki meðan á meðferð með follítrópíni alfa stendur. Ef slíkt ástand versnar eða kemur fram í fyrsta sinn getur þurft að hætta meðferð.

Meðferð hjá konum

Áður en meðferð hefst er nauðsynlegt að athuga ófrjósemi parsins með viðeigandi hætti og athuga hvort almennar frábendingar þungunar séu fyrir hendi. Sérstaklega skal gæta að vanstarfsemi skjaldkirtils, barksteraskorti og aukningu á prólaktíni í blóði og veita viðeigandi sértæka meðferð.

Hjá sjúklingum sem fá meðferð til örvunar eggbúsvaxtar, hvort sem um er að ræða konur sem ekki fá egglos eða við tæknifrjóvgun (ART) getur komið fram stækkun eggjastokka eða oförvun. Hægt er að minnka þessa áhættu með góðu eftirliti, með því að fylgja ráðlögðum skömmtum við follítrópín alfa meðferð og fylgja ráðleggingum um notkun. Til þess að geta metið rétt þroska eggbúa skal læknirinn hafa hlotið þjálfun í að meta niðurstöður viðeigandi rannsókna.

Í klínískum rannsóknum sást aukning á næmni eggjastokka fyrir follítrópíni alfa þegar það var gefið með lútrópíni alfa. Sé talin þörf á aukningu á FSH-skammti skal skammtaaðlögun helst fara fram með 7 - 14 daga millibili og helst með 37,5 - 75 a.e. hækkun í hvert sinn.

Enginn beinn samanburður hefur verið gerður á follítrópíni alfa/LH gagnvart hMG (human menopausal gonadotropin). Samanburður á eldri gögnum bendir til þess að tíðni eggloss sé svipuð þegar follítrópín alfa/LH er gefið og fæst við hMG.

Oförvunarheilkenni eggjastokka (OHSS)

Búist er við nokkurri stækkun á eggjastokkum vegna örvunar þeirra. Þetta kemur oftar fram hjá konum með fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum og gengur oftast til baka án meðferðar.

Ólíkt slíkri stækkun eggjastokka er oförvunarheilkenni eggjastokka ástand sem getur haft misalvarlegar afleiðingar. Það lýsir sér með mikilli stækkun eggjastokka, háum gildum kynhormóna (sex steroids) í sermi og auknu gegndræpi í æðakerfi, sem getur valdið vökvasöfnun í kviðarholi, brjóstholi og, mjög sjaldan, gollurshúsi.

Vart getur orðið við eftirfarandi einkenni í alvarlegum tilfellum af oförvunarheilkenni eggjastokka: Kviðverki, þaninn kvið, mjög mikla stækkun eggjastokka, þyngdaraukningu, andnauð, þvagþurrð og einkenni frá meltingarvegi, þ.m.t. ógleði, uppköst og niðurgang. Skoðun getur leitt í ljós blóðþurrð, blóðstyrkt, ójafnvægi blóðsalta, skinuholsvökva, skinuholsblæðingu, fleiðruvökva, vökvasöfnun í fleiðruholi eða bráða öndunarerfiðleika. Örsjaldan geta fylgt alvarlegu oförvunarheilkenni eggjastokka eggjastokksvindingur eða segarek, svo sem lungnasegarek, heilablóðfall eða hjartadrep.

Óháðir áhættuþættir fyrir oförvunarheilkenni eggjastokka eru hraðhækkandi eða há heildargildi estradíóls í sermi vegna fjölblöðruheilkennis í eggjastokkum (t.d. > 900 pg/ml eða > 3.300 pmól/l ef ekkert egglos er fyrir hendi; > 3.000 pg/ml eða > 11.000 pmól/l við tæknifrjóvgun) og mikill fjöldi eggbúa í vexti (t.d. > 3 eggbú ≥ 14 mm í þvermál ef ekkert egglos er fyrir hendi; ≥ 20 eggbú ≥ 12 mm

í þvermál við tæknifrjóvgun).

Ef farið er eftir ráðleggingum um skammta og lyfjagjafaáætlun follítrópíns alfa getur það dregið úr hættu á oförvun eggjastokka (sjá kafla 4.2 og 4.8). Mælt er með eftirliti örvunarlota með ómskoðun og mælingum á estradíóli til að hægt sé að koma snemma auga á áhættuþætti.

Heimildir eru fyrir því að hCG gegni mikilvægu hlutverki við að hrinda af stað oförvunarheilkenni eggjastokka og að heilkennið kunni að verða alvarlegra og vara lengur ef þungun verður. Ef merki um oförvunarheilkenni eggjastokka koma fram, svo sem estradíól gildi í sermi > 5.500 pg/ml eða > 20.200 pmól/l og/eða ≥ 40 eggbú alls, er því mælt með að gefa ekki hCG og sjúklingi ráðlagt að hafa ekki samfarir eða nota viðeigandi getnaðarvarnir (smokka) í a.m.k. 4 daga. Oförvunarheilkenni eggjastokka getur þróast hratt (innan sólarhrings) eða á nokkrum dögum yfir í að verða alvarlegur kvilli. Það kemur oftast fram eftir að hormónameðferð er hætt og nær hámarki u.þ.b. sjö til tíu dögum eftir meðferð. Því er nauðsynlegt að fylgjast vel með sjúklingum í a.m.k 2 vikur eftir hCG-gjöf.

Hægt er að minnka líkurnar á oförvun við tæknifrjóvgun með því að fjarlægja öll eggbúin fyrir egglos.

Vægt eða í meðallagi alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka lagast venjulega af sjálfu sér. Ef vart verður við alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka er mælt með því að hætta gónadótrópínmeðferð ef hún stendur enn yfir, og leggja sjúklinginn inn og hefja viðeigandi meðhöndlun.

Fjölburaþungun

Hjá sjúklingum sem undirgangast meðferð til örvunar eggloss má búast við hærri tíðni fjölburaþungana samanborið við náttúrulegan getnað. Tvíburar eru algengastir við fjölburagetnað. Fjölburaþungun, einkum ef fóstrin eru mörg, eykur áhættu fyrir móður og fóstur.

Til að minnka líkurnar á fjölburaþungun er mælt með nákvæmu eftirliti með svörun eggjastokka.

Líkur á fjölburaþungun við tæknifrjóvgun eru í hlutfalli við fjölda fósturvísa, gæði þeirra fósturvísa sem komið er fyrir og aldur sjúklings.

Gera skal sjúklingunum grein fyrir líkunum á fjölburafæðingum áður en meðferð hefst.

Fósturlát

Fósturlát eru tíðari hjá sjúklingum sem undirgangast meðferð til örvunar eggbúsvaxtar og eggloss eða tæknifrjóvgun en við venjulegan getnað.

Utanlegsþykkt

Líkur á utanlegsþykkt eru meiri hjá konum með sögu um sjúkdóma í eggjaleiðurum, hvort sem þungun á sér stað án utanaðkomandi aðstoðar eða í kjölfar frjósemismeðferðar. Tíðni utanlegsþykktar eftir tæknifrjóvgun var hærri en almennt gerist.

Æxli í æxlunarfærum

Það hafa verið skráð tilfelli um æxli í æxlunarfærum, m.a. eggjastokkum, bæði góð- og illkynja hjá konum sem hafa gengist undir margar meðferðir við ófrjósemi. Það er ekki staðfest hvort meðferð með gónadótrópíni eykur hættu á æxlisvexti í ófrjóum konum.

Meðfædd vansköpun

Algengi meðfæddrar vansköpunar eftir tæknifrjóvgun er aðeins hærra en eftir náttúrulegan getnað. Þetta er talið vera vegna mismunandi eiginleika foreldra (aldur móður, eiginleikar sæðisfruma) og fjölburaþungana.

Segarek

Hjá konum sem hafa nýlega verið með eða eru með segarekssjúkdóma eða konum með almennt þekkta áhættuþætti fyrir að fá segarek, svo sem að hafa áður fengið segarek eða segarek er í fjölskyldunni, getur meðferð með gónadótrópíni aukið enn frekar hættu á að slíkt versni eða komi fram. Hjá þessum konum þarf að vega og meta hag af gónadótrópín-gjöf á móti mögulegri áhættu. Hafa skal í huga að meðgangan sjálf og oförvunarheilkenni eggjastokka auka einnig hættu á segareki.

Meðferð hjá körlum

Hækkun á innrænu FSH-gildi bendir til bilunar í eistum. Slíkir sjúklingar bregðast ekki við meðferð með follítrópíni alfa/hCG. Ekki skal nota follítrópín alfa ef ekki er unnt að fá fram árangursríka svörun.

Mælt er með sæðisgreiningu 4 til 6 mánuðum eftir að meðferð hefst sem hluta af mati á viðbrögðunum.

Natríuminnihald

Bemfola inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum skammti, þ.e.a.s. er nær laust við natríum.

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Samhliða notkun follítrópíns alfa með öðrum lyfjum sem notuð eru til örvunar eggloss (s.s. hCG, klómifen sítrat), getur eflt svörun eggbúanna, á meðan samhliða notkun GnRH-örva (agonist) eða - blokka (antagonist) til afnæmingar (desensitisation) heiladinguls getur valdið því að auka þurfi skammta follítrópíns alfa til að ná tilætlaðri svörun eggjastokka. Ekki hefur verið skýrt frá öðrum klínískum milliverkunum meðan á meðferð með follítrópíni alfa stendur.

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Engar ábendingar eru fyrir notkun Bemfola á meðgöngu. Upplýsingar um takmarkaðan fjölda útsetninga á meðgöngu (innan við 300 fædd börn) benda til þess að follítrópín alfa valdi hvorki vansköpun né eiturverkunum á fóstur/nýbura.

Ekki hefur orðið vart við vansköpunarvaldandi áhrif í dýratilraunum (sjá kafla 5.3). Ef útsetning verður á meðgöngu liggja ekki fyrir nægilegar klínískar upplýsingar til að útiloka vansköpunar-

valdandi áhrif follítrópíns alfa.

Brjóstagjöf

Bemfola á ekki að gefa konum með barn á brjósti.

Frjósemi

Bemfola er ætlað til notkunar við ófrjósemi (sjá kafla 4.1).

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Bemfola hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

4.8 Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanirnar sem tilkynnt var um voru höfuðverkur, blöðrur á eggjastokkum og viðbrögð á stungustað (t.d. verkir, roði, margúll, þroti og/eða erting á stungustað).

Algengt var að tilkynnt væri um vægt eða í meðallagi alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka og líta skal á það sem augljósa áhættu við örvunarferlið. Alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka er sjaldgæft (sjá kafla 4.4).

Segarek kemur örsjaldan fyrir, yfirleitt í tengslum við oförvunarheilkenni eggjastokka (sjá kafla 4.4).

Eftirfarandi skilgreiningar eru notaðar við flokkun á tíðni:

Mjög algengar (≥1/10)

Algengar (≥1/100 til <1/10)

Sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100)

Mjög sjaldgæfar (≥1/10.000 til <1/1.000)

Koma örsjaldan fyrir (<1/10.000)

Meðferð hjá konum

 

Ónæmiskerfi

 

Koma örsjaldan fyrir:

Væg til alvarleg ofnæmisviðbrögð þ.m.t. bráðaofnæmisviðbrögð og lost.

Taugakerfi

 

Mjög algengar:

Höfuðverkur

Æðar

 

Koma örsjaldan fyrir:

Segarek, venjulega í tengslum við alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka

 

(sjá kafla 4.4)

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti

Koma örsjaldan fyrir:

Versnun á astma

Meltingarfæri

 

Algengar:

Kviðverkur, þaninn kviður, óþægindi í kvið, ógleði, uppköst, niðurgangur

Æxlunarfæri og brjóst

 

Mjög algengar:

Blöðrur á eggjastokkum

Algengar:

Vægt eða í meðallagi alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka (ásamt

 

tengdum einkennum)

Sjaldgæfar:

Alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka (ásamt tengdum einkennum) (sjá

 

kafla 4.4)

Mjög sjaldgæfar:

Fylgikvillar tengdir alvarlegu oförvunarheilkenni eggjastokka

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað

Mjög algengar:

Viðbrögð á stungustað (t.d. verkir, roði, margúll, þroti og/eða erting á

 

stungustað)

Meðferð hjá karlmönnum

Ónæmiskerfi

 

Koma örsjaldan fyrir:

Væg til alvarleg ofnæmisviðbrögð svo sem bráðaofnæmisviðbrögð og lost.

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti

Koma örsjaldan fyrir:

Versnun á astma

Húð og undirhúð

 

Algengar:

Þrymlabólur

Æxlunarfæri og brjóst

 

Algengar:

Stækkuð karlmannsbrjóst, kólfsæðavíkkun (e. varicocele)

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað

Mjög algengar:

Viðbrögð á stungustað (t.d. verkir, roði, margúll, þroti og/eða erting á

 

stungustað)

Rannsóknaniðurstöður

 

Algengar:

Þyngdaraukning

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9 Ofskömmtun

Áhrif ofskömmtunar með follítrópíni alfa eru ekki þekkt, en mögulegt er að oförvunarheilkenni eggjastokka komi fram (sjá kafla 4.4).

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1 Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Kynhormónar og lyf, sem hafa mótandi áhrif á kynfæri, gónadótrópín, ATC flokkur: G03GA05.

Bemfola er samheitalíftæknilyf. Ítarlegar upplýsingar um þetta lyf eru fáanlegar á vefsíðu Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/.

Lyfhrif

Mikilvægustu áhrif þess að sprauta inn FSH er myndun þroskaðra blöðrueggbúa hjá konum. Hjá konum sem ekki fá egglos er tilgangurinn með follítrópín alfa meðferðinni að mynda eitt þroskað blöðrueggbú sem losar egg eftir lyfjagjöf með hCG.

Verkun og öryggi hjá konum

Íklínískum rannsóknum voru sjúklingar með innrænt (endogenous) LH-gildi í sermi < 1,2 a.e./l, mælt á rannsóknastofu, skilgreindir með alvarlegan skort á FSH og LH. Þrátt fyrir það ætti að taka með í reikninginn að breytileiki er á milli LH-mælinga sem gerðar eru á mismunandi rannsóknastofum.

Íklínískum rannsóknum sem báru saman r-hFSH (follítrópín alfa) og FSH unnið úr þvagi við tæknifrjóvgun (sjá töflu 1 hér á eftir) og til að örva egglos var follítrópín alfa öflugra en FSH unnið úr þvagi hvað varðar lægri heildarskammt og styttri meðferðartíma sem þurfti til að koma af stað þroskun eggbúa.

Við tæknifrjóvgun leiddi notkun follítrópíns alfa í lægri heildarskömmtum og í styttri tíma en FSH unnið úr þvagi til þess að fleiri eggfrumur náðust.

Tafla 1: Niðurstöður úr rannsókn GF 8407 (rannsókn á slembiröðuðum sambærilegum hópum sem bar saman verkun og öryggi fyrir follítrópín alfa og FSH unnið úr þvagi við tæknifrjóvgun)

 

Follítrópín

FSH unnið úr

 

alfa

 

þvagi

 

(n = 130)

(n = 116)

Fjöldi eggfruma sem náðist

11,0

± 5,9

8,8 ± 4,8

Nauðsynlegur fjöldi daga með

11,7

± 1,9

14,5

± 3,3

FSH örvun

 

 

 

 

Heildarskammtur af FSH (fjöldi

27,6

± 10,2

40,7

± 13,6

lykja af FSH 75 a.e.)

 

 

 

 

Þörf fyrir skammtahækkun (%)

56,2

 

85,3

 

Munurinn á milli hópanna tveggja var tölfræðilega marktækur (p< 0,05) fyrir öll gildin.

Verkun og öryggi hjá karlmönnum

Sé follítrópín alfa gefið samhliða hCG í a.m.k. 4 mánuði getur það örvað sæðismyndun hjá körlum sem skortir FSH.

5.2 Lyfjahvörf

Eftir gjöf í æð berst follítrópín alfa út í utanfrumuvökvann með helmingunartíma sem er u.þ.b. 2 klst. og helmingunartími brotthvarfs er um einn dagur. Dreifingarrúmmál í jafnvægi (steady state) er 10 l og heildar úthreinsun er 0,6 l/klst. Um 1/8 af hverjum skammti af follítrópíni alfa skilst út með þvagi.

Eftir gjöf undir húð er nýting um 70%. Eftir endurteknar lyfjagjafir safnast follítrópín alfa fyrir, allt að þrefalt, en síðan næst jafnvægi eftir 3 - 4 daga. Þó að konur hafi bælda innræna seytingu gónadótrópíns hefur verið sýnt fram á að follítrópín alfa örvar þroska eggbúa og steramyndun hjá konum, þrátt fyrir að LH-magn sé ekki mælanlegt.

5.3 Forklínískar upplýsingar

Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna rannsókna á eiturverkunum eftir staka og endurtekna skammta og eiturverkunum á erfðaefni, umfram það sem kemur fram í öðrum köflum þessarar samantektar.

Vart varð minnkandi frjósemi hjá rottum sem fengu stóra skammta af follítrópíni alfa (≥ 40 a.e/kg/dag) í lengri tíma.

Stórir skammtar (≥ 5 a.e./kg/dag) af follítrópíni alfa leiddu til fækkunar á fjölda lífvænlegra fóstra án vansköpunar og goterfiðleika svipuðum þeim og menn hafa séð með gónadótrópín tengt tíðahvörfum (hMG) unnu úr þvagi. Þar sem þungun er frábending fyrir gjöf Bemfola hafa þessar upplýsingar takmarkaða klíníska þýðingu.

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1 Hjálparefni

Póloxamer 188

Súkrósi

Metíónín

Tvínatríumhýdrógenfosfat tvíhýdrat

Natríumtvíhýdrógenfosfat tvíhýdrat

Fosfórsýra

Vatn fyrir stungulyf

6.2 Ósamrýmanleiki

Áekki við.

6.3 Geymsluþol

3 ár

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið í kæli (2°C - 8°C). Má ekki frjósa.

Geymsluþol lyfsins í órofnum umbúðum eftir að það hefur verið tekið úr kæli er allt að 3 mánuðir við eða undir 25°C en fleygja þarf lyfinu ef það hefur ekki verið notað í 3 mánuði eftir að það var tekið úr kæli.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

6.5 Gerð íláts og innihald

0,75 ml af lausn til inndælingar í 1,5 ml rörlykju (gler af gerð I), með bullustoppara (halóbútýlgúmmí) og álhettuloki með gúmmífóðringu.

Pakkningastærðir eru 1, 5 eða 10 áfylltir lyfjapennar. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. Nota þarf eina nál og einn sprittklút með lyfjapennanum.

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Sjá fylgiseðil.

Ekki skal nota lausnina ef hún inniheldur agnir eða er ekki tær.

Bemfola 450 a.e./0,75 ml er ekki útbúið á þann hátt að fjarlægja megi rörlykjuna. Fargið notuðum lyfjapenna og nál strax eftir inndælingu.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

7. MARKAÐSLEYFISHAFI

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ungverjaland

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/909/005

EU/1/13/909/014

EU/1/13/909/015

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 27/03/2014

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf