Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blincyto (blinatumomab) – áletranir - L01XC

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsBlincyto
ATC-kóðiL01XC
Efniblinatumomab
FramleiðandiAmgen Europe B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

BLINCYTO 38,5 míkrógrömm stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn og lausn fyrir innrennslislyf, lausn blinatumomab

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas með stofni inniheldur 38,5 míkrógrömm af blinatumomabi.

Eftir blöndun með vatni fyrir stungulyf inniheldur hvert hettuglas 12,5 míkrógrömm/ml af blinatumomabi.

3.HJÁLPAREFNI

Stofn: sítrónusýrueinhýdrat (E330), trehalósatvíhýdrat, lýsínhýdróklóríð, pólýsorbat 80 og natríumhýdroxíð.

Lausn (stöðugleikaaukandi): sítrónusýrueinhýdrat (E330), lýsínhýdróklóríð, pólýsorbat 80, natríumhýdroxíð og vatn fyrir stungulyf.

Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn og lausn fyrir innrennslislyf, lausn 1 hettuglas með stofni.

1 hettuglas með lausn (stöðugleikaaukandi). Bætið aðeins í natríumklóríð poka.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð eftir blöndun og þynningu.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Hristið ekki blandaða lausn.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1047/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ STOFNI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

BLINCYTO 38,5 míkróg þykknisstofn blinatumomab

i.v. eftir blöndun og þynningu

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ LAUSN (STÖÐUGLEIKAAUKANDI)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lausn (stöðugleikaaukandi)

BLINCYTO

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

10 ml

6. ANNAÐ

Bætið aðeins í natríumklóríðpoka.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf