Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Busilvex (busulfan) – áletranir - L01AB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsBusilvex
ATC-kóðiL01AB01
Efnibusulfan
FramleiðandiPierre Fabre Médicament

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM MEÐ BLUE BOX

{askja með átta 10 ml hettuglösum}

1.HEITI LYFS

Busilvex 6 mg/ml innrennslisþykkni, lausn

Búsúlfan

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af þykkni inniheldur 6 mg búsúlfan sem eftir þynningu gera 0,5 mg/ml búsúlfan

3.HJÁLPAREFNI

Hvert hettuglas inniheldur dímetýlasetamíð og makrógól 400

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn

Fjölpakkning: 8 (2 pakkningar með 4) 10 ml hettuglös 60 mg í hverju hettuglasi

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð (i.v.) Þynnið fyrir notkun

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Frumueitur: meðhöndlið með varúð.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Lesið fylgiseðilinn fyrir upplýsingar um geymsluþol lyfsins eftir þynningu

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C)

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pierre Fabre Médicament 45, place Abel Gance

F-92654 Boulogne Billancourt cedex Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/254/002

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyf sem eingöngu má nota eftir ávísun tiltekinna sérfræðilækna.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM ÁN BLUE BOX {Askja með fjórum 10 ml hettuglösum}

1. HEITI LYFS

Busilvex 6 mg/ml

Búsúlfan

2. VIRK(T) EFNI

60 mg

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Þykkni

Fjögur 10 ml hettuglös. Hluti fjölpakkningar, má ekki selja sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð (i.v.) Þynnist fyrir notkun

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C)

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/254/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

{10 ml í hettuglasi úr gleri tegund I}

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Busilvex 6 mg/ml innrennslisþykkni i.v.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

60 mg/10 ml

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf