Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cetrotide (cetrorelix) – áletranir - H01CC02

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsCetrotide
ATC-kóðiH01CC02
Efnicetrorelix
FramleiðandiMerck Serono Europe Ltd.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 1 HETTUGLASI OG 1 ÁFYLLTRI SPRAUTU ASKJA MEÐ 7 HETTUGLÖSUM OG 7 ÁFYLLTUM SPRAUTUM

1.HEITI LYFS

Cetrotide 0,25 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn cetrórelix

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas af stungulyfsstofni inniheldur: 0,25 mg af cetrórelixi (sem asetat).

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Mannitól.

Hver áfyllt sprauta með leysi inniheldur: 1 ml af vatni fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hettuglas með stungulyfsstofni, lausn.

1 áfyllt sprauta með leysi fyrir stungulyf. Að auki inniheldur pakkningin:

1 nál (20 gauge)

1 húðbeðsnál (27 gauge)

2 tvær hreinsiþurrkur vættar alkóhóli.

7 hettuglös með stungulyfsstofni, lausn.

7 áfylltar sprautur með leysi fyrir stungulyf. Að auki inniheldur pakkningin:

7 nálar (20 gauge)

7 húðbeðsnálar (27 gauge)

14 hreinsiþurrkur vættar alkóhóli.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C. Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/99/100/001

EU/1/99/100/002

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

cetrotide 0,25 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

CETROTIDE 0,25 MG, MIÐI Á HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Cetrotide 0,25 mg stungulyfsstofn, lausn. cetrórelix

Til notkunar undir húð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,25 mg

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LEYSIR, MIÐI Á ÁFYLLTA SPRAUTU

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir fyrir Cetrotide 0,25 mg

Vatn fyrir stungulyf

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 ml

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf