Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cholestagel (colesevelam) – áletranir - C10AC04

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsCholestagel
ATC-kóðiC10AC04
Efnicolesevelam
FramleiðandiGenzyme Europe B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR OG MERKIMIÐI (24, 100 og 180 TÖFLUR) ÁN YTRI UMBÚÐA MERKIMIÐI (180 TÖFLUR) MEÐ YTRI UMBÚÐUM

1.HEITI LYFS

Cholestagel 625 mg filmuhúðaðar töflur

Colesevelam

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 625 mg af colesevelam (sem hýdróklóríð).

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

24 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

180 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Taka skal töflurnar inn með vökva og máltíð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/268/001

24 töflur

 

 

 

 

EU/1/03/268/002

100 töflur

 

 

 

EU/1/03/268/003

180 töflur með ytri umbúðum

 

 

EU/1/03/268/004

180 töflur án ytri umbúða

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

 

Lotunr.

 

 

 

 

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Cholestagel 625 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf