Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel DURA (clopidogrel hydrochloride) – Fylgiseðill - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsClopidogrel DURA
ATC-kóðiB01AC04
Efniclopidogrel hydrochloride
FramleiðandiMylan dura GmbH

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Clopidogrel dura 75 mg filmuhúðaðar töflur

Klópídógrel

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að taka lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

 

1.

Upplýsingar um Clopidogrel dura og við hverju það er notað

2.

Áður en byrjað er að nota Clopidogrel dura

 

3.

Hvernig nota á Clopidogrel dura

markaðsleyfi

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

 

5.

Hvernig geyma á Clopidogrel dura

 

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

 

1.

Upplýsingar um Clopidogrel dura og við hverju það er notað

Clopidogrel dura inniheldur klópídógrel og tilheyrir flokki lyfja sem hindra samloðun blóðflagna.

Blóðflögur eru mjög smáar agnir í blóðinu, sem festast saman við blóðstorknun. Lyf sem hindra samloðun blóðflagna minnka hættuna á myndun blóðkekkja (ferli sem nefnist segamyndun) með því

að koma í veg fyrir þessa samloðun.

með

kölkuðum æðum (slagæðum), en það ferlilengurer þekkt sem segamyndun vegna æðakölkunar og getur leitt til áfalla af völdum æðakölkunar (svo sem heilablóðfalls, hjartaáfalls eða dauða).

Clopidogrel dura er tekið af fullorðnum til þess að koma í veg fyrir að blóðkökkur (blóðsegi) myndist í

Þér hefur verið ávísað Clopidogrel dura til þess að fyrirbyggja myndun blóðkekkja og draga úr

hættunni á alvarlegum áföllum v gna þess að:

-

 

 

ekki

þú ert með ástand sem n fnist slagæðakölkun (einnig þekkt sem segamyndun vegna

 

æðakölkunar) og

er

 

 

 

 

-

þú hefur áður fengið hjartaáfall, heilablóðfall eða þjáist af ástandi þekktu sem útlægur

 

slagæðasjúkdómur

 

 

 

Lyfið

 

 

2. Áður en byrjað er að nota Clopidogrel dura

Ekki má nota Clopidogrel dura:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir klópídógreli eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).;

ef þú er með virka blæðingu svo sem frá magasári eða blæðingu í heila;

ef þú ert með verulega skerta lifrarstarfsemi;

Ef þetta á við um þig eða ef þú ert í einhverjum vafa skaltu ráðfæra þig við lækninn áður en þú tekur Clopidogrel dura.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Ef eitthvert af eftirfarandi ástandi á við um þig skaltu segja lækninum frá því áður en þú ferð að taka Clopidogrel dura:

ef hætta er á blæðingu vegna:

sjúkdómsástands með hættu á innvortis blæðingu (svo sem magasár)

blóðsjúkdóms sem eykur tilhneigingu til innvortis blæðingar (blæðingar inni í vefjum, líffærum eða liðum)

nýlegs, alvarlegs áverka

nýlegrar skurðaðgerðar (þar með talið tannaðgerðar)

áætlaðrar skurðaðgerðar (þar með talið tannaðgerðar) næstu sjö daga

ef þú hefur fengið blóðtappa í heilaslagæð (blóðþurrð) á undangengnum sjö dögum

ef þú ert með nýrna- eða lifrarsjúkdóm.

ef þú hefur fengið ofnæmi eða ofnæmisviðbrögð við einhverju lyfi við sjúkdómnum.

Meðan á Clopidogrel dura meðferð stendur:

 

 

 

Láttu lækninn vita ef áformað er að þú farir í skurðagerð (þ.m.t. tannaðgerð).

 

Láttu lækninn vita um leið og vart verður við sjúkdómseinkenni (einnig þekkt sem purpuri með

 

segamyndun og fækkun blóðflagna (TTP)) sem fela í sér hita og marbletti eða blettablæðingu

 

undir húð sem getur litið út eins og rauðar doppur á stærð við títuprjónsodd, með eða án

 

óútskýrðrar feikilegrar þreytu, rugls, gulnunar húðar eða augna (gulu) (sjá kafla 4 „Hugsanlegar

 

aukaverkanir“).

 

 

 

Ef þú skerð þig eða meiðir getur verið að blæðingin verði lengur en venjulega að stöðvast. Þetta

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

tengist því hvernig lyfið verkar þar sem það hindrar myndun blóðkekkja. Venjulega þarf ekki að

 

hafa áhyggjur af þessu ef um minni háttar skurði eða meiðsl er að ræða ins og t.d. þegar þú

 

skerð þig við rakstur. Hafðu þó strax samband við lækninn ef þú hefur áhyggjur af

 

blæðingunum (sjá kafla 4 „Hugsanlegar aukaverkanir“).

Læknirinn gæti sent þig í blóðrannsókn.

 

 

Börn og unglingar

 

 

 

Gefið börnum ekki þetta lyf vegna þess að það verkar ekki.

 

Notkun annarra lyfja samhliða Clopidogrel Dura

 

 

 

 

með

 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önn lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

 

 

 

Sum önnur lyf geta haft áhrif á notkun C opidogrel dura og öfugt.

 

 

lengur

 

 

-segavarnarlyf til inntöku, lyf sem notuð eru til þess að minnka blóðstorknun

-bólgueyðandi verkjalyfers mekkikki eru sterar, venjulega notuð til þess að meðhöndla sársauka og/eða bólgusjúkdóma í vöðvum og liðum

-heparín eða önnur stungulyf sem eru notuð til þess að draga úr blóðstorknun

-omeprazol, esomeprazol eða cimetidin, lyf við óþægindum í maga.

-fluconazol, voriconazol, ciprofloxacin, eða klóramfenikól, lyf við bakteríu- og sveppasýkingum

-fluoxetin, fluvoxamin eða moclobemid, lyf við þunglyndi

-carbamazepin eða oxcarbazepin, lyf við sumum tegundum flogaveiki

-ticlopidin, annað lyf sem hindrar samloðun blóðflagna.Lyfið

Notkun acetýlsalicýlsýru öðru hverju (ekki meira en 1.000 mg á sólarhring), efni sem er til staðar í mörgum lyfjum sem notuð eru gegn verkjum og til að lækka hita, ætti almennt ekki að valda vandræðum, en langvarandi notkun við aðrar aðstæður á að ræða við lækninn.

Meðganga og brjóstagjöf

Helst ætti ekki að taka þetta lyf á meðgöngu.

Ef þú ert barnshafandi eða grunar að þú sért barnshafandi skaltu láta lækninn eða lyfjafræðing vita áður en þú tekur Clopidogrel dura. Ef þú verður barnshafandi á meðan þú tekur Clopidogrel dura skaltu tafarlaust ráðfæra þig við lækninn, því það er ekki ráðlegt að taka inn klópídógrel á meðgöngu.

Konur sem hafa barn á brjósti mega ekki nota lyfið.

Ef þú ert með barn á brjósti eða áformar að hafa barn á brjósti skaltu ræða við lækninn áður en þú byrjar að nota lyfið.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

Akstur og notkun véla

Ólíklegt er að Clopidogrel dura hafi áhrif á hæfni þína til þess að aka bifreið eða stjórna vélknúnum tækjum.

Clopidogrel dura inniheldur herta laxerolíu

Þetta getur valdið ógleði og niðurgangi.

3. Hvernig nota á Clopidogrel dura

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Venjulegur skammtur er ein 75 mg tafla af Clopidogrel dura á dag, sem taka skal nn með eða án fæðu og á sama tíma dag hvern.

Þú skalt taka Clopidogrel dura meðan læknirinn heldur áfram að ávísa því.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

 

Hafðu samband við lækninn eða næsta sjúkrahús vegna aukinn r blæðingarhættu.

Ef gleymist að taka Clopidogrel dura

 

markaðsleyfi

 

 

Ef þú gleymir að taka Clopidogrel dura skammt en manst ftir því innan 12 klst. frá venjulegum

inntökutíma skaltu taka töfluna strax og síðan næstu töflu á venjulegum tíma.

 

með

Ef þú gleymir töflunni lengur en í 12 klst. skaltu taka næsta skammt á venjulegum tíma. Ekki á að

tvöfalda skammt til að bæta upp töflu sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Clopidogrel dura

lengur

 

ekki

 

Stöðvaðu ekki meðferðina nema læ nirinn segir þér að gera það. Hafðu samband við lækninn eða

 

er

 

lyfjafræðing áður en þú hættir að nota lyfið.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

HugsanlegarLyfiðaukaverkanir

 

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Hafðu tafarlaust samband við lækninn ef þú færð:

hita, merki um sýkingu eða verður mjög þróttlaus. Þetta gæti verið vegna þess að einstaka sinnum fækkar sumum blóðkornum

einkenni lifrarkvilla svo sem ef húð og/eða augu gulna (gula), hvort sem það tengist blæðingu sem kemur fram undir húð sem rauðar doppur á stærð við títuprjónsodd og/eða rugli eða ekki (sjá kafla 2 „Varnaðarorð og varúðarreglur“)

munnþrota eða einkenni frá húð svo sem útbrot og kláða eða blöðrur. Þetta geta verið merki um ofnæmisviðbrögð.

Algengasta aukaverkunin er blæðingar.

Blæðingar geta komið fyrir sem blæðing í maga eða þörmum, mar, margúlar (óvenjulegar blæðingar eða marblettir undir húðinni), blóðnasir, blóð í þvagi. Í stöku tilvikum hefur einnig verið tilkynnt um blæðingu í auga, höfði, í lungum eða liðum.

Ef þú færð langvinnar blæðingar þegar þú tekur Clopidogrel dura

Ef þú skerð þig eða meiðir getur verið að blæðingin sé lengur en venjulega að stöðvast. Þetta tengist því hvernig lyfið verkar þar sem það hindrar myndun blóðkekkja. Venjulega þarf ekki að hafa áhyggjur af þessu ef um minni háttar skurði eða meiðsl er að ræða, t.d. þegar þú skerð þig eða við rakstur. Hafðu þó strax samband við lækninn ef þú hefur áhyggjur af blæðingunum (sjá kafla 2 „Varnaðarorð og varúðarreglur“).

Aðrar aukaverkanir eru:

Algengar aukaverkanir(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum): Niðurgangur, kviðverkir, meltingartruflanir eða brjóstsviði.

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum): Höfuðverkur, magasár, uppköst, ógleði, hægðatregða, verulegur vindgangur í maga eða þörmum, útbrot, kláði, sundl, náladofi.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 instaklingum): Svimi.

 

markaðsleyfi

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000

einstaklingum):

 

Gula, verulegur kviðverkur, með eða án bakverks; hiti, öndunarörðugleikar, stundum með hósta;

almenn ofnæmisviðbrögð (t.d. almenn hitatilfinning sem fylgir skyndileg almenn vanlíðan sem endar

með yfirliði), þroti í munni, blöðrur á húð, húðofnæmi, særindi í munni (munnbólga), lækkun

blóðþrýstings, rugl, ofskynjanir, liðverkir, vöðvaverkir og breytt bragðskyn.

 

 

með

Þessu til viðbótar getur verið að læknirinn greini breytingar á þvag- og blóðprufum.

Tilkynning aukaverkana

lengur

 

 

 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hveerjuekkilandi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geymaLyfiðá Clopidogrel dura

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnunni á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka og ljósi.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

Clopidogrel dura inniheldur

-Virka innihaldsefnið er klópídógrel. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 75 mg af klópídógreli (sem hýdróklóríð).

Önnur innihaldsefni eru:

-Töflukjarni: örkristallaður sellulósi, vatnsfrí kísilkvoða, krospóvídón (tegund A), makrógól 6000, hert laxerolía (sjá kafla 2 „Clopidogrel Dura inniheldur herta laxerolíu“)

-Filmuhúðinni: pólývínýlalkóhól, títantvíoxíð (E171), rautt járnoxíð (E172), gult járnoxíð (E172), talkúm og makrógól 3000.

Lýsing á útliti Clopidogrel dura og pakkningastærðir

Filmuhúðuðu töflurnar eru bleikar, kringlóttar og örlítið kúptar.

Fáanlegar eru öskjur sem innihalda 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 og 100 filmuhúðaðar töflur í þynnum. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Mylan dura GmbH, Wittichstraße 6, D-64295 Darmstadt, Þýskaland

Framleiðendur

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Þýskaland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

 

 

Lietuva

Mylan bvba/sprl

 

 

 

Mylan SAS

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00

 

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

България

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Mylan SAS

 

 

 

Mylan bvba/sprlmarkaðsleyfi

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

 

Tél/T l: + 0032 2 658 61 00 (Belgium)

Ceská republika

 

 

 

 

með

 

 

 

Magyarország

MylanPharmaceuticals s.r.o.

 

Mylan Kft

Tel: +420 274 770 201

 

 

Tel: 36 1 8026993

Danmark

 

 

ekki

lengur

 

 

 

Malta

Mylan AB

 

 

George Borg Barthet Ltd

Tel: + 46 8-555 227 50

er

Tel: +356 21244205

 

 

 

 

Deutschland

 

 

Nederland

Mylan dura GmbH

 

 

 

Mylan B.V

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

 

 

Tel: + 31 (0)33 2997080

Eesti

Lyfið

 

 

Norge

 

 

 

Mylan SAS

 

 

 

Mylan AB

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

 

Tlf: + 46 8-555 227 50 (Sverige)

Ελλάδα

 

 

 

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

 

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 9936410

 

 

Tel: +43 1 416 24 18

España

 

 

 

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

 

Mylan Sp.z.o.o

tel: + 34 93 3786400

 

 

Tel: +48 22 5466400

France

 

 

 

Portugal

Mylan SAS

 

 

 

Mylan, Lda.

Tel: +33 4 37 25 75 00

 

 

Phone: + 00351 21 412 7200

Hrvatska

 

 

 

România

 

Generics [UK] Ltd

 

 

 

Mylan SAS

 

Tel: +44 1707 853000

 

 

 

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ireland

 

 

 

Slovenija

 

Mc Dermott Laboratories Ltd

 

 

Mylan SAS

 

Tel: + 1800 272 272

 

 

 

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Allphar +353 1 4041600

 

 

 

 

 

Ísland

 

 

 

Slovenská republika

Icepharma hf

 

 

 

Mylan sr.o

 

Sími: + 354 540 8000

 

 

 

Tel: +421 2 32 604 901

Italia

 

 

 

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

 

 

 

Mylan OY

 

Tel: + +39/02-61246921

 

 

 

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

 

 

 

Sverige

markaðsleyfi

Pharmaceutical Trading Co Ltd

 

 

Mylan AB

 

 

 

Τηλ: +35 7 24656165

 

 

 

Tel: + 46 8-555 227 50

Latvija

 

 

 

United Kingdom

Mylan SAS

 

 

 

Generics [UK] Ltd

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

 

 

Tel: +44 1707 853000

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður MM/ÁÁÁÁ.

 

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunarmeð

Evrópu http://www.ema.europa.eu/. Þar

 

 

 

lengur

 

eru líka tenglar á aðrar heimasíður um sjaldgæfa sjúkdóma og lyf við þeim.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.s

rlyfjaskra.is.

 

 

er

ekki

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf