Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Combivir (lamivudine / zidovudine) – Fylgiseðill - J05AR01

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsCombivir
ATC-kóðiJ05AR01
Efnilamivudine / zidovudine
FramleiðandiViiV Healthcare UK Limited  

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Combivir 150 mg/300 mg filmuhúðaðar töflur lamivúdín/zídóvúdín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Combivir og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Combivir

3.Hvernig nota á Combivir

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Combivir

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Combivir og við hverju það er notað

Combivir er notað til meðferðar við sýkingum af völdum HIV (human immunodeficiency virus) hjá fullorðnum og börnum.

Combivir inniheldur tvö virk efni sem eru notuð til meðferðar við HIV-sýkingu: lamivúdín og zídóvúdín. Þau tilheyra bæði flokki retróveirulyfja sem kallast núkleósíðabakritahemlar.

Combivir læknar ekki fullkomlega HIV-sýkingu; það fækkar veirum í líkamanum og heldur fjölda þeirra niðri. Það fjölgar einnig CD4-frumum í blóðinu. CD4-frumur eru tegund hvítra blóðkorna sem er mikilvæg til að aðstoða líkamann við að verjast sýkingum.

Það svara ekki allir meðferð með Combivir á sama hátt. Læknirinn mun fylgjast með því hversu áhrifarík meðferðin er hjá þér.

2. Áður en byrjað er að nota Combivir

Ekki má nota Combivir:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir lamivúdíni eða zídóvúdíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6)

ef rauð blóðkorn eru mjög fá (blóðleysi) eða ef hvít blóðkorn eru mjög fá

(hlutleysiskyrningafæð).

Ráðfærðu þig við lækninn ef þú heldur að eitthvað af þessu eigi við um þig.

Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun Combivir

Sumir sem taka Combivir eða önnur samsett lyf við HIV eiga alvarlegar aukaverkanir frekar á hættu. Þú þarft að vita af aukinni áhættu:

ef þú hefur einhvern tíma verið með lifrarsjúkdóm, þar með talda lifrarbólgu B eða C (ef þú ert með lifrarbólgu B skaltu ekki hætta að taka Combivir án samráðs við lækninn, þar sem lifrarbólgan getur komið fram aftur)

ef þú ert með nýrnasjúkdóm

ef þú ert allt of þung(ur) (einkum ef þú ert kona)

Ræddu við lækninn ef eitthvað af þessu á við um þig. Læknirinn tekur ákvörðun um hvort virku efnin henta þér. Þú gætir þurft frekari skoðanir, þar með talin blóðpróf, á meðan þú tekur lyfið. Sjá nánari upplýsingar í kafla 4.

Fylgist með mikilvægum einkennum

Sumir sem taka lyf við HIV-sýkingu fá aðra kvilla, sem geta verið alvarlegir. Þú þarft að þekkja mikilvæg einkenni sem fylgjast þarf með á meðan þú tekur Combivir.

Lesið upplýsingarnar „Aðrar hugsanlegar aukaverkanir vegna samsettrar meðferðar við HIV“ í kafla 4 í þessum fylgiseðli.

Verndið aðra

HIV-sýking dreifist við kynlíf með einstaklingi sem er sýktur eða berst með sýktu blóði (til dæmis með því að deila sprautunálum með öðrum). Þú getur enn smitað aðra af HIV þrátt fyrir að þú notir þetta lyf, þótt áhættan sé minni með virkri retróveirlyfjaumeðferð.

Ræddu við lækninn um nauðsynlegar varúðarráðstafanir til að forðast að smita aðra.

Önnur lyf og Combivir

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð, einnig náttúrulyf eða önnur lyf sem fengin eru án lyfseðils.

Mundu að láta lækninn eða lyfjafræðing vita ef þú byrjar að taka nýtt lyf á meðan þú tekur Combivir.

Þessi lyf skal ekki nota með Combivir:

önnur lyf sem innihalda lamivúdín, til meðferðar við HIV-sýkingu eða lifrarbólgu B

emtricítabín, til meðferðar við HIV-sýkingu

stavúdín, til meðferðar við HIV-sýkingu

ríbavírín eða stungulyf með gancíklóvíri, til meðferðar við veirusýkingum

háa skammta af trímetóprími/súlfametoxazóli, sýklalyfi

cladribín, notað til meðferðar á loðfrumuhvítblæði

Láttu lækninn vita ef þú ert í meðferð með einhverju þessara lyfja.

Sum lyf geta aukið líkur á að þú fáir aukaverkanir, eða gert aukaverkanir verri. Þeirra á meðal eru:

natríumvalpróat, til meðferðar við flogaveiki

interferón, til meðferðar við veirusýkingum

pýrimetamín, til meðferðar við malaríu og öðrum sýkingum af völdum sníkjudýra

dapsón, til að fyrirbyggja lungnabólgu og til meðferðar við húðsýkingum

flúkónasól eða flúcýtósín, til meðferðar við sveppasýkingum svo sem hvítsveppasýkingum

(Candida)

pentamidín eða atóvaqón til meðferðar við sýkingum af völdum sníkjudýra svo sem lungnabólgu af völdum Pneumocystis Carinii (PCP)

amfótericín eða trímetóprím/súlfametoxazól, til meðferðar við sveppa- og bakteríusýkingum

próbenesíð, til meðferðar við þvagsýrugigt og sambærilegum sjúkdómum og gefið með sumum sýklalyfjum til að auka virkni þeirra

metadón, notað í stað heróíns

vínkristín, vínblastín eða doxórúbicín, til meðferðar við

krabbameini.

Láttu lækninn vita ef þú tekur eitthvert þessara lyfja.

Sum lyf hafa milliverkanir við Combivir

Þeirra á meðal eru:

klaritrómýcín, sýklalyf

ef þú tekur klaritrómýcín skaltu taka skammtinn minnst 2 klst. áður eða eftir að þú tekur Combivir.

fenýtóín, til meðferðar við

flogaveiki.

Láttu lækninn vita ef þú tekur fenýtóín. Læknirinn gæti þurft að fylgjast með þér á meðan þú tekur Combivir.

Meðganga

Ef þú ert barnshafandi, ef þú verður barnshafandi eða ráðgerir að verða barnshafandi skaltu ræða við lækninn um áhættu og ávinning fyrir þig og barnið af töku Combivir.

Combivir og sambærileg lyf geta valdið aukaverkunum hjá ófæddum börnum. Ef þú hefur tekið Combivir á meðgöngu gæti læknirinn óskað eftir reglulegum blóðprufum og öðrum greiningarprófum til að hafa megi eftirlit með þroska barns þíns. Hjá börnum mæðra sem tóku NRTI-lyf á meðgöngu vó ávinningur af vernd gegn HIV þyngra en áhættan af aukaverkunum.

Brjóstagjöf

HIV-jákvæðar konur eiga ekki að hafa barn á brjósti, því HIV-sýkingin getur borist í barnið með brjóstamjólk.

Lítið magn af innihaldsefnum Combivir getur einnig borist í brjóstamjólkina.

Ef þú ert með barn á brjósti eða ert að hugsa um að hafa barn á brjósti:

Ræddu strax við lækninn.

Akstur og notkun véla

Combivir getur valdið sundli og öðrum aukaverkunum sem skerða árvekni þína.

Ekki aka eða stjórna vélum nema þér líði vel.

3.Hvernig nota á Combivir

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Gleypið Combivir töflur með svolitlu vatni. Combivir má taka með eða án matar.

Ef þú getur ekki gleypt töflurnar heilar má mylja þær og blanda saman við örlítið magn af mat eða drykk og taka allan skammtinn strax.

Vertu í reglulegu sambandi við lækninn

Combivir hjálpar til við að hafa stjórn á sjúkdómi þínum. Þú þarft að halda áfram að taka það á hverjum degi til að koma í veg fyrir að sjúkdómurinn versni. Þú getur eftir sem áður fengið aðrar sýkingar eða kvilla sem tengjast HIV-sýkingu.

Vertu í sambandi við lækninn og ekki hætta að taka Combivir nema að ráði læknisins.

Hversu mikið á að taka

Fullorðnir og unglingar sem vega 30 kg eða meira

Venjulegur skammtur af Combivir er ein tafla tvisvar á dag.

Taktu töflurnar á ákveðnum tímum og láttu líða um 12 klst. á milli taflna.

Börn sem eru á milli 21 og 30 kg að þyngd

Venjulegur upphafsskammtur af Combivir er hálf tafla (½) tekin að morgni og ein heil tafla tekin að kvöldi.

Börn sem eru á milli 14 og 21 kg að þyngd

Venjulegur upphafsskammtur af Combivir er hálf tafla (½) tekin að morgni og hálf tafla (½) tekin að kvöldi.

Börn sem vega innan við 14 kg skulu taka lamivúdín og zídóvúdín (innihaldsefni Combivir) hvort í sínu lagi.

Ef tekinn er stærri skammtur af Combivir en mælt er fyrir um

Ef þú tekur óvart of mikið af Combivir skaltu láta lækninn eða lyfjafræðing vita eða leita ráða á bráðamóttöku á næsta sjúkrahúsi.

Ef gleymist að taka Combivir

Ef þú gleymir að taka skammt skaltu taka hann um leið og þú manst eftir því. Haltu síðan meðferðinni áfram eins og áður. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Á meðan á HIV-meðferð stendur getur líkamsþyngd, gildi blóðfitu og glúkósa aukist. Þetta er að hluta tengt betri heilsu og lífsstíl og hvað varðar blóðfitur er það stundum tengt HIV-lyfjunum sjálfum. Læknirinn mun gera próf vegna breytinganna.

Meðferð með Combivir veldur oft rýrnun fitu á fótleggjum, handleggjum og í andliti (fiturýrnun). Komið hefur fram að þessi rýrnun líkamsfitu er ekki að fullu afturkræf þegar notkun zídóvúdíns er hætt. Læknirinn skal fylgjast með vísbendingum um fiturýrnun. Láttu lækninn vita ef þú verður var/vör við rýrnun fitu á fótleggjum, handleggjum og í andliti. Komi þessar vísbendingar fram skal stöðva notkun Combivir og breyta HIV-meðferð þinni.

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Þegar þú ert í meðferð við HIV getur verið erfitt að segja til um hvort einkenni sé aukaverkun af völdum Combivir eða annarra lyfja sem þú tekur eða áhrif af HIV-sjúkdómnum sjálfum. Því er mjög mikilvægt að þú ræðir allar breytingar á heilsu þinni við lækninn.

Eins og aukaverkanirnar sem taldar eru upp hér á eftir fyrir Combivir geta aðrir kvillar komið fram meðan á samsettri meðferð við HIV stendur.

Mikilvægt er að lesa upplýsingarnar síðar í þessum kafla undir „Aðrar hugsanlegar aukaverkanir af völdum samsettrar meðferðar við HIV“.

Mjög algengar aukaverkanir

Þær geta komið fyrir hjá meira en 1 af hverjum 10 einstaklingum:

höfuðverkur

ógleði.

Algengar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum:

uppköst

niðurgangur

magaverkir

lystarleysi

sundl

þreyta, þróttleysi

hiti

almenn vanlíðan

svefnvandamál (svefnleysi)

verkir og óþægindi í vöðvum

liðverkir

hósti

erting í nefi eða nefrennsli

húðútbrot

hármissir (skalli).

Algengar aukaverkanir sem geta komið fram í blóðprófum:

of fá rauð blóðkorn (blóðleysi) eða of fá hvít blóðkorn (hlutleysiskyrningafæð eða hvítkornafæð)

hækkun á lifrarensímum

hækkun á bílírúbíni í blóði (efni framleitt í lifur) sem getur valdið því að húðin virðist gul.

Sjaldgæfar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum:

mæði

vindgangur (uppþemba)

kláði

máttleysi í vöðvum.

Sjaldgæf aukaverkun sem getur komið fram í blóðprófum er:

fækkun frumna sem taka þátt í blóðstorknun (blóðflagnafæð) eða allra tegunda blóðfrumna (blóðfrumnafæð).

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1000 einstaklingum:

alvarleg ofnæmisviðbrögð sem valda þrota í andliti, tungu eða hálsi, sem getur valdið kyngingar- eða öndunarörðugleikum

lifrarkvillar, svo sem gula, lifrarstækkun eða fitulifur, lifrarbólga

mjólkursýrublóðsýring (yfirmagn mjólkursýru í blóði, sjá næsta kafla, „Aðrar hugsanlegar aukaverkanir samsettrar meðferðar við HIV-sýkingu“)

brisbólga

brjóstverkur; sjúkdómur í hjartavöðva (hjartavöðvakvilli)

flog (krampar)

þunglyndis- eða kvíðatilfinning, einbeitingarvandamál, syfja

meltingartruflanir, bragðskynstruflanir

litabreytingar á nöglum, húð eða húð innan í munni

flensulík tilfinning – kuldahrollur og svitamyndun

náladofi

máttleysistilfinning í útlimum

niðurbrot vöðvavefs

doði

tíðari þvaglát

brjóstastækkun hjá körlum.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir sem geta komið fram í blóðprófum eru:

hækkun á ensími sem kallast amýlasi

misbrestur í framleiðslu beinmergs á nýjum rauðum blóðkornum.

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir

Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum:

Aukaverkun sem getur komið örsjaldan fram í blóðprófum er:

misbrestur í framleiðslu beinmergs á nýjum rauðum eða hvítum blóðkornum (vanmyndunarblóðleysi).

Ef þú færð aukaverkanir

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef vart verður við aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli eða ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvarlegar.

Aðrar hugsanlegar aukaverkanir vegna samsettrar meðferðar við HIV

Samsett meðferð sem inniheldur Combivir getur valdið því að aðrir kvillar komi fram meðan á HIV- meðferð stendur.

Gamlar sýkingar geta blossað upp

Einstaklingar með langt gengna HIV-sýkingu (alnæmi) hafa veikara ónæmiskerfi og eru líklegri til að fá alvarlegar sýkingar (tækifærissýkingar). Þegar þessir einstaklingar hefja meðferð getur komið fyrir að gamlar, duldar sýkingar blossa upp og valda bólgueinkennum. Þessi einkenni stafa líklega af því að ónæmiskerfi líkamans styrkist og líkaminn fer að verjast þessum sýkingum.

Auk tækifærissýkinga geta einnig komið fyrir sjálfsofnæmissjúkdómar (ástand sem kemur fyrir þegar ónæmiskerfið ræðst gegn heilbrigðum líkamsvef) eftir að þú byrjar að taka lyf til meðferðar við HIV- sýkingunni. Sjálfsofnæmissjúkdómar geta komið fyrir mörgum mánuðum eftir að meðferð er hafin. Ef þú finnur fyrir einhverjum einkennum sýkingar eða öðrum einkennum eins og máttleysi í vöðvum, máttleysi sem kemur fyrst fram í höndum og fótum og berst síðan í átt að búknum, hjartsláttarónotum, skjálfta eða ofvirkni, skaltu strax leita til læknisins til að fá nauðsynlega meðferð.

Ef þú færð einhver einkenni sýkingar á meðan þú tekur Combivir:

Láttu lækninn strax vita. Ekki taka önnur lyf við sýkingunni án ráðlegginga frá lækninum.

Mjólkursýrublóðsýring er mjög sjaldgæf en alvarleg aukaverkun

Sumir sem taka Combivir fá kvilla sem kallast mjólkursýrublóðsýring, ásamt lifrarstækkun.

Mjólkursýrublóðsýring stafar af uppsöfnun mjólkursýru í líkamanum. Hún er mjög sjaldgæf og ef hún kemur fram gerist það yfirleitt eftir meðferð í nokkra mánuði. Hún getur verið lífshættuleg og valdið bilun í innri líffærum. Meiri líkur eru á að mjólkursýrublóðsýring komi fram hjá einstaklingum sem eru með lifrarsjúkdóm eða hjá einstaklingum sem eiga við offitu að stríða, einkum konum.

Meðal einkenna mjólkursýrublóðsýringar eru:

djúp, hröð, erfið öndun

svefnhöfgi

dofi eða máttleysi í útlimum

ógleði, uppköst

magaverkur.

Meðan á meðferðinni stendur mun læknirinn fylgjast með þér með tilliti til einkenna um mjólkursýrublóðsýringu. Ef þú færð einhver af einkennunum sem lýst er hér fyrir ofan eða einhver önnur einkenni sem valda þér áhyggjum:

Leitaðu til læknisins eins fljótt og hægt er.

Beinvandamál geta komið upp

Sumir einstaklingar sem eru í samsettri meðferð við HIV fá kvilla sem kallast beindrep. Við þennan kvilla deyr hluti beinvefsins vegna skerts blóðflæðis til beinsins. Líklegra er að einstaklingar fái þennan kvilla:

ef þeir hafa verið í samsettri meðferð í langan tíma

ef þeir taka einnig bólgueyðandi lyf sem nefnast barksterar

ef þeir neyta áfengis

ef ónæmiskerfi þeirra er mjög veikt

ef þeir eru of þungir

Meðal einkenna beindreps eru:

stirðleiki í liðum

óþægindi og verkir (einkum í mjöðm, hné eða öxl)

erfiðleikar við hreyfingu.

Ef vart verður við einhver þessara einkenna:

Láttu lækninn vita.

Önnur áhrif sem geta komið fram í blóðprófum

Samsett meðferð við HIV getur einnig valdið:

hækkun á mjólkursýru í blóðinu, sem í mjög sjaldgæfum tilfellum getur leitt til mjólkursýrublóðsýringar

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Combivir

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal taka lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum.

Geymið ekki við hærri hita en 30oC.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

Combivir inniheldur

Virku efnin eru lamivúdín og zídóvúdín. Önnur innihaldsefni eru:

töflukjarni; örkristallaður sellulósi, natríumsterkjuglýkólat (glútenfrítt), magnesíumsterat, kísiltvíoxíðkvoða

filmuhúð töflu; hýprómellósi, títantvíoxíð, makrógól 400 og pólýsorbat 80.

Lýsing á útliti Combivir og pakkningastærðir

Combivir filmuhúðaðar töflur fást í öskjum sem innihalda þynnupakkningar eða glös með loki með barnaöryggi. Báðar gerðir pakkninga innihalda 60 filmuhúðaðar töflur. Þær eru hvítar til beinhvítar, ílangar töflur með deiliskoru, merktar með einkennisstöfunum GXFC3 á báðum hliðum.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

 

Framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Glaxo Operations UK Limited

ViiV Healthcare UK Limited

(trading as Glaxo Wellcome

980 Great West Road

Operations)

Brentford

Priory Street

Middlesex

Ware

TW8 9GS

Herts SG12 0DJ

Bretland

Bretland

 

eða

 

GlaxoSmithKline

 

Pharmaceuticals S.A.

 

ul. Grunwaldzka 189

 

60-322 Poznan

 

Pólland

 

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

ViiV Healthcare sprl/bvba

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 65 00

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

ViiV Healthcare sprl/bvba

Teл.: + 359 2 953 10 34

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 65 00

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Kft.

Tel: + 420 222 001 111

Tel.: + 36 1 225 5300

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Malta

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline Malta

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 356 21 238131

dk-info@gsk.com

 

Deutschland

Nederland

ViiV Healthcare GmbH

ViiV Healthcare BV

Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

Tel: + 31 (0)30 6986060

viiv.med.info@viivhealthcare.com

contact-nl@viivhealthcare.com

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline AS

Tel: + 372 6676 900

Tlf: + 47 22 70 20 00

estonia@gsk.com

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

Österreich

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel: + 43 (0)1 97075 0

 

at.info@gsk.com

España

Polska

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

GSK Services Sp. z o.o.

Tel: + 34 902 051 260

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

es-ci@viivhealthcare.com

 

France

Portugal

ViiV Healthcare SAS

VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL,

Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969

LDA.

Infomed@viivhealthcare.com

Tel: + 351 21 094 08 01

 

viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

Hrvatska

România

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385 1 6051 999

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

ViiV Healthcare S.r.l.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9212611

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 67312687 lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

ViiV Healthcare UK Limited Tel: + 44 (0)800 221441 customercontactuk@gsk.com

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf