Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dacogen (decitabine) – áletranir - L01BC08

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsDacogen
ATC-kóðiL01BC08
Efnidecitabine
FramleiðandiJanssen-Cilag International N V  

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Dacogen 50 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn decitabin

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 50 mg decitabin.

Eftir blöndun inniheldur 1 ml af innrennslisþykkni 5 mg af decitabini.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: kalíumdihýdrogenfosfat (E340), natríumhýdroxíð (E524) og saltsýra (til stillingar á pH). Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn 1 hettuglas

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Eingöngu til notkunar í eitt skipti.

Til notkunar í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF Frumuskemmandi

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Óopnað hettuglas: Geymið við lægri hita en 25 C.

Lesið fylgiseðilinn til að sjá geymsluþol blönduðu og þynntu lausnarinnar.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/792/001

13.LOTUNÚMER, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á HETTUGLASI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Dacogen 50 mg innrennslisstofn decitabin

i.v.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

50 mg

6. ANNAÐ

Frumuskemmandi

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf