Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoPlavin (clopidogrel / acetylsalicylic acid) – Fylgiseðill - B01AC30

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsDuoPlavin
ATC-kóðiB01AC30
Efniclopidogrel / acetylsalicylic acid
FramleiðandiSanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmuhúðaðar töflur DuoPlavin 75 mg/100 mg filmuhúðaðar töflur klópídógrel / acetýlsalicýlsýra

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má að gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um DuoPlavin og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota DuoPlavin

3.Hvernig nota á DuoPlavin

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á DuoPlavin

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um DuoPlavin og við hverju það er notað

DuoPlavin inniheldur klópídógrel og acetýlsalicýlsýru og tilheyrir flokki lyfja sem hindra samloðun blóðflagna. Blóðflögur eru mjög smáar, minni en rauð eða hvít blóðkorn og festast saman við blóðstorknun. Lyf sem hindra samloðun blóðflagna minnka hættuna á myndun blóðkekkja (ferli sem nefnist segamyndun) með því að koma í veg fyrir þessa samloðun í tilteknum æðum (slagæðum).

DuoPlavin er tekið af fullorðnum til þess að koma í veg fyrir að blóðkökkur myndist í kölkuðum slagæðum sem getur leitt til áfalla af völdum æðakölkunar (svo sem heilablóðfalls, hjartaáfalls eða dauða).

Þér hefur verið ávísað DuoPlavin í stað tveggja annarra lyfja, klópídógrels og acetýlsalicylsýru, til þess að fyrirbyggja myndun blóðkekkja vegna þess að þú hefur fengið alvarlega tegund af brjóstverkjum þekkta sem hvikula hjartaöng eða hjartadrep (hjartaáfall). Til að meðhöndla slíkt gæti læknirinn hafa sett stoðnet í þrengdu eða lokuðu æðina til að koma aftur á eðlilegu blóðflæði.

2. Áður en byrjað er að nota DuoPlavin

Ekki má nota DuoPlavin

ef um er að ræða ofnæmi fyrir klópídógreli, acetýlsalicýlsýru eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

ef þú ert með ofnæmi fyrir lyfjum sem kallast bólgueyðandi gigtarlyf sem venjulega eru notuð til þess að meðhöndla verki og/eða bólgu í vöðvum og liðum.

ef þú ert með sjúkdóm sem felur í sér astma, nefrennsli og nefbólgusepa (sem vaxa í nefinu).

ef þú ert með sjúkdóm sem veldur virkri blæðingu svo sem magasár eða heilablæðingu.

ef þú ert með alvarlegan lifrarsjúkdóm.

ef þú ert með alvarlegan nýrnasjúkdóm.

ef þú ert á síðasta þriðjungi meðgöngu.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Ef eitthvert af eftirfarandi ástandi á við um þig skaltu segja lækninum frá því áður en þú ferð að taka DuoPlavin:

Hætta er á blæðingu vegna:

-sjúkdómsástands með hættu á innvortis blæðingu (svo sem magasár)

-blóðsjúkdóms sem eykur tilhneigingu til innvortis blæðingar (blæðingar inni í vefjum, líffærum eða liðum)

-nýlegs, alvarlegs áverka

-nýlegrar skurðaðgerðar (þar með talið tannaðgerðar)

-áætlaðrar skurðaðgerðar (þar með talið tannaðgerðar) næstu vikuna

ef þú hefur fengið blóðtappa í heilaslagæð (blóðþurrð) á undangengnum sjö dögum

ef þú hefur nýrna- eða lifrarsjúkdóm

ef þú hefur sögu um astma eða ofnæmisviðbrögð, þar á meðan ofnæmisviðbrögð við einhverju lyfi við sjúkdómnum

ef þú ert með þvagsýrugigt

ef þú neytir áfengis, vegna aukinnar hættu á blæðingum og meltingarfærasárum

ef þú ert með glúkósa-6-fosfatdehýdrógenasa (G6PD) skort vegna hættu á ákveðinni gerð blóðleysis (lítill fjöldi rauða blóðkorna).

Meðan á DuoPlavin meðferð stendur:

Láttu lækninn vita

-ef áformað er að þú farir í skurðagerð (þ.m.t. tannaðgerð).

-ef þú ert með maga- eða kviðverki eða blæðingar í maga eða þörmum (rautt í hægðum eða svartar hægðir).

Láttu lækninn vita um leið og vart verður við sjúkdómseinkenni, þekkt sem blóðflagnafæðarpurpuri með segamyndun, sem fela í sér hita og marbletti eða blettablæðingu undir húð sem getur litið út eins og rauðar doppur á stærð við títuprjónsodd, með eða án óútskýrðrar feikilegrar þreytu, ringlunar, gulnunar húðar eða augna (gulu) (sjá kafla 4).

Ef þú skerð þig eða meiðir getur verið að blæðingin verði lengur en venjulega að stöðvast. Þetta tengist því hvernig lyfið verkar þar sem það hindrar myndun blóðkekkja. Venjulega þarf ekki að hafa áhyggjur af þessu ef um minni háttar skurði eða meiðsl er að ræða eins og t.d. þegar þú skerð þig við rakstur. Hafðu þó strax samband við lækninn ef þú hefur áhyggjur af blæðingunum (sjá kafla 4, Hugsanlegar aukaverkanir).

Læknirinn gæti óskað eftir blóðrannsókn.

Börn og unglingar

DuoPlavin er ekki ætlað börnum og unglingum yngri en 18 ára. Hugsanlega eru tengsl milli acetýlsalicýlsýru og Reye‘s heilkennis þegar lyf með acetýlsalicýlsýru eru gefin börnum eða unglingum með veirusýkingu. Reye‘s heilkenni er mjög sjaldgæfur sjúkdómur sem getur verið lífshættulegur.

Notkun annarra lyfja samhliða DuoPlavin

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð, eða kynnu að verða notuð.

Önnur lyf geta haft áhrif á notkun DuoPlavin og öfugt.

Segðu lækninum sérstaklega frá því ef þú tekur

-lyf sem auka blæðingarhættu, svo sem:

o segavarnarlyf til inntöku, lyf sem notuð eru til að draga úr blóðstorknun,

o acetýlsalicýlsýru eða önnur bólgueyðandi gigtarlyf, venjulega notuð til þess að meðhöndla sársauka og/eða bólgu af völdum sjúkdóma í vöðvum og liðum,

o heparín eða annað stungulyf sem er notað til þess að draga úr blóðstorknun, o ticlopidin, annað lyf sem hindrar samloðun blóðflagna,

osértækan serótónín-endurupptöku hemlil (SSRI) (þar á meðal, en ekki einskorðað við, fluoxetin og fluvoxamin), lyf sem eru vanalega notuð við þunglyndi,

ómeprazól eða esomeprazol, lyf við óþægindum í maga,

-metotrexat, lyf notað við alvarlegum liðasjúkdómum (liðagigt) eða húðsjúkdómum (psoriasis),

-acetazolamíð, lyf notað við gláku (aukinn augnþrýstingur) eða flogaveiki eða til að auka þvagflæði,

-probenecid, benxbromaron eða súlfínpýrazon, lyf við þvagsýrugigt,

-fluconazol eða voriconazol, lyf sem notuð eru við sýkingum af völdum sveppa,

-efavirenz eða tenofovir, lyf við HIV (alnæmisveiru) sýkingum,

-valpróinsýra, valpróat eða carbamazepin, lyf við sumum tegundum af flogaveiki,

-bóluefni gegn hlaupabólu, lyf til að koma í veg fyrir hlaupabólu eða ristil, innan 6 vikna eftir töku á DuoPlavin, eða ef þú ert með hlaupabólu eða ristil (sjá kafla 2 Börn og unglingar),

-moclobemid, lyf við þunglyndi,

-repaglíníð, lyf við sykursýki,

-paclitaxel, lyf við krabbameini,

-nicorandíl, lyf við brjóstverk frá hjarta.

Þú átt að hætta á annarri meðferð með klópídógreli á meðan þú tekur DuoPlavin.

Notkun acetýlsalicýlsýru öðru hverju (ekki meira en 1.000 mg á 24 klukkustunda tímabili) ætti almennt ekki að valda vandræðum, en langvarandi notkun við aðrar aðstæður á að ræða við lækninn eða lyfjafræðing.

Meðganga og brjóstagjöf

Ekki má nota DuoPlavin á síðasta þriðjungi meðgöngu. Óæskilegt er að taka lyfið á fyrsta og öðrum þriðjungi meðgöngu.

Ef þú ert barnshafandi eða þig grunar að þú sért barnshafandi skaltu tala við lækninn eða lyfjafræðing áður en þú tekur DuoPlavin. Ef þú verður barnshafandi á meðan þú tekur DuoPlavin skaltu tafarlaust ráðfæra þig við lækninn þar sem ekki er mælt með notkun DuoPlavin á meðgöngu.

Stöðva á brjóstagjöf meðan á meðferð með DuoPlavin stendur.

Ef þú ert með barn á brjósti eða áformar að hafa barn á brjósti skaltu ráðfæra þig við lækninn áður en þú tekur lyfið.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

Akstur og notkun véla

DuoPlavin ætti ekki að hafa áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

DuoPlavin inniheldur mjólkursykur

Ef óþol fyrir sykrum (t.d. laktósa) hefur verið staðfest, skal hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

DuoPlavin inniheldur herta laxerolíu

Hún getur valdið óþægindum í maga eða niðurgangi.

3.Hvernig nota á DuoPlavin

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur er ein tafla af DuoPlavin á dag til inntöku með glasi af vatni, með eða án matar.

Taktu lyfið á sama tíma á hverjum degi.

Læknirinn ákveður hversu lengi þú þarft að taka DuoPlavin en það fer eftir sjúkdómsástandi þínu. Ef þú hefur fengið hjartaáfall, ætti læknirinn að ávísa lyfinu til notkunar í a.m.k. fjórar vikur. Taktu lyfið alla vega eins lengi og læknirinn hefur ávísað því.

Ef stærri skammtur en mælt er fyrir um er tekinn

Hafðu samband við lækninn eða næsta sjúkrahús vegna aukinnar blæðingarhættu.

Ef gleymist að taka DuoPlavin

Ef þú gleymir að taka DuoPlavin skammt, en manst eftir því innan 12 klst. frá venjulegum inntökutíma, skaltu taka töfluna strax og síðan næstu töflu á venjulegum tíma.

Ef þú gleymir að taka DuoPlavin lengur en í 12 klst., skaltu taka næsta skammt á venjulegum tíma. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp töflu sem gleymst hefur að taka.

Ef þú ert að nota pakkningu með 14, 28 eða 84 töflum getur þú athugað hvaða dag þú tókst síðast DuoPlavin töflu með því að skoða dagatalið sem er prentað á þynnupakkninguna.

Ef hætt er að taka DuoPlavin

Stöðvaðu ekki meðferðina nema læknirinn gefi fyrirmæli um það. Hafðu samband við lækninn áður en þú stöðvar meðferðina eða hefur meðferðina aftur.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Hafðu tafarlaust samband við lækninn ef þú færð:

-hita, merki um sýkingu eða feikilegt þróttleysi. Þetta gæti verið vegna þess að einstaka sinnum fækkar sumum gerðum blóðkorna,

-einkenni lifrarsjúkdóma svo sem ef húð og/eða augu gulna (gula), hvort sem það tengist blæðingu sem kemur fram undir húð sem rauðar doppur á stærð við títuprjónsodd og/eða ringlun eða ekki (sjá kafla 2, „Varnaðarorð og varúðarreglur“).

-munnþrota eða einkenni frá húð, svo sem útbrot og kláða eða blöðrur. Þetta geta verið merki um ofnæmisviðbrögð.

Algengasta aukaverkunin sem tilkynnt hefur verið um vegna DuoPlavin er blæðing. Blæðing getur komið fram sem blæðing í maga eða þörmum, mar, margúlar (óvenjulegar blæðingar eða marblettir undir húðinni), blóðnasir, eða blóð í þvagi. Í stöku tilvikum hefur einnig verið tilkynnt um blæðingu í auga, höfði (sérstaklega hjá öldruðum), lunga eða liðum.

Ef blæðing heldur áfram þegar þú tekur DuoPlavin

Ef þú skerð þig eða meiðir, getur verið að blæðingin sé heldur lengur en venjulega að stöðvast. Þetta tengist því hvernig lyfið verkar þar sem það hindrar myndun blóðkekkja. Venjulega þarf ekki að hafa áhyggjur af þessu ef um minni háttar skurði eða meiðsl er að ræða, t.d. þegar þú skerð þig við rakstur. Hafðu þó strax samband við lækninn ef þú ert í nokkrum vafa (sjá kafla 2, „Varnaðarorð og varúðarreglur“).

Aðrar aukaverkanir eru:

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum): Niðurgangur, kviðverkir, meltingartruflanir og brjóstsviði.

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum): Höfuðverkur, magasár, uppköst, ógleði, hægðatregða, uppþemba í maga eða görnum, útbrot, kláði, sundl og náladofi.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum): Svimi, brjóstastækkun hjá körlum.

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum):

Gula (gulnun húðar og/eða augna), sviði í maga og/eða vélinda, verulegir kviðverkir með eða án bakverks, hiti, öndunarörðugleikar stundum með hósta, útbreidd ofnæmisviðbrögð (t.d. almenn hitatilfinning sem fylgir skyndileg almenn vanlíðan sem endar með yfirliði), þroti í munni, blöðrur á húð, húðofnæmi, særindi í munnslímhúð (munnbólga), lækkun blóðþrýstings, ringl, ofskynjanir, liðverkir, vöðvaverkir, breytingar á bragðskyni og bólga í smáum æðum.

Aukaverkanir þar sem tíðni er ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum): Rof vegna magasárs, eyrnasuð, heyrnartap, skyndileg lífshættuleg ofnæmisviðbrögð með brjóst- eða kviðverkjum, nýrnasjúkdómar, lágur blóðsykur, þvagsýrugigt (sjúkdómur með verkjum og bólgu í liðum af völdum þvagsýrukristalla), versnun fæðuofnæmis og ákveðin gerð blóðleysis (lítill fjöldi rauðra blóðkorna) (sjá kafla 2 „Varnaðarorð og varúðarreglur“), þroti.

Þessu til viðbótar getur verið að læknirinn greini breytingar á þvag- og blóðprufum.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á DuoPlavin

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnuspjaldinu, á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið við lægri hita en 25°C.

Ekki skal nota lyfið ef vart verður við sýnilegar vísbendingar um skemmdir.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

DuoPlavin inniheldur

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmuhúðaðar töflur

Virku innihaldsefnin eru klópídógrel og acetýlsalicýlsýra. Hver tafla inniheldur 75 mg af klópídógreli (sem hýdrógensúlfat) og 75 mg af acetýlsalicýlsýru.

Önnur innihaldsefni eru:

-Töflukjarni: mannitól (E421), makrógól 6000, örkristallaður sellulósi, lítið útskiptur hýdroxýprópýlsellulósi, maíssterkja, hert laxerolía (sjá kafla 2 „DuoPlavin inniheldur herta laxerolíu“), stearínsýra og vatnsfrí kísilkvoða.

-Töfluhúð: laktósaeinhýdrat (sjá kafla 2 „DuoPlavin inniheldur mjólkursykur“), hýprómellósi (E464), títantvíoxíð (E171), tríacetín (E1518) og gult járnoxíð (E172).

_

Gljáefni: Karnaubavax.

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmuhúðaðar töflur

Virku innihaldsefnin eru klópídógrel og acetýlsalicýlsýra. Hver tafla inniheldur 75 mg af klópídógreli (sem hýdrógensúlfat) og 100 mg af acetýlsalicýlsýru.

Önnur innihaldsefni eru:

-Töflukjarni: mannitól (E421), makrógól 6000, örkristallaður sellulósi, lítið útskiptur hýdroxýprópýlsellulósi, maíssterkja, hert laxerolía (sjá kafla 2 „DuoPlavin inniheldur herta laxerolíu“), stearínsýra og vatnsfrí kísilkvoða.

-Töfluhúð: laktósaeinhýdrat (sjá kafla 2 „DuoPlavin inniheldur mjólkursykur“), hýprómellósi (E464), títantvíoxíð (E171), tríacetín (E1518) og rautt járnoxíð (E172).

-Gljáefni: Karnaubavax.

Lýsing á útliti DuoPlavin og pakkningastærðir:

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmuhúðaðar töflur

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmuhúðaðar töflur (töflur) eru sporöskjulaga, lítillega tvíkúptar, gular, með „C75“ greipt í aðra hliðina og „A75“ í hina. DuoPlavin fæst í pappaöskjum sem innihalda:

-14, 28, 30 og 84 töflur í álþynnum

-30 x 1, 50 x 1, 90 x 1 og 100 x 1 töflu í rifgötuðum stakskammta álþynnupakkningum.

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmuhúðaðar töflur

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmuhúðaðar töflur eru sporöskjulaga, lítillega tvíkúptar, ljósbleikar, með „C75“ greipt í aðra hliðina og „A100“ í hina. DuoPlavin fæst í pappaöskjum sem innihalda:

-14, 28 og 84 töflur í álþynnum

-30 x 1, 50 x 1, 90 x 1 og 100 x 1 töflu í rifgötuðum stakskammta álþynnupakkningum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðirnar séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi: Sanofi Clir SNC

54, rue La Boétie – F-75008 Paris – Frakkland.

Framleiðandi:

Sanofi Winthrop Industrie

1, rue de la Vierge, Ambarès & Lagrave, F-33565 Carbon Blanc cedex, Frakkland.

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sanofi Belgium

UAB «SANOFI-AVENTIS LIETUVA»

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tel: +370 5 2755224

България

Luxembourg/Luxemburg

SANOFI BULGARIA EOOD

Sanofi Belgium

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

sanofi-aventis, s.r.o.

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +420 233 086 111

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Malta

sanofi-aventis Denmark A/S

Sanofi Malta Ltd.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +356 21493022

 

Deutschland

Nederland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

Norge

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +372 627 3488

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

Österreich

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis GmbH

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

Polska

sanofi-aventis, S.A.

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel.: +48 22 280 00 00

France

Portugal

sanofi-aventis France

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: 0 800 222 555

Tel: +351 21 35 89 400

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Sanofi Romania SRL

Tel: +385 1 600 34 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800.536 389

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

Sverige

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður MM/ÁÁÁÁ

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf