Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebixa (memantine hydrochloride) – áletranir - N06DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEbixa
ATC-kóðiN06DX01
Efnimemantine hydrochloride
FramleiðandiH. Lundbeck A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ÞYNNUPAKKNINGU

1.HEITI LYFS

Ebixa 10 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2.VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 8,31 mg af memantíni.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðaðar töflur. 14 filmuhúðaðar töflur 28 filmuhúðaðar töflur. 30 filmuhúðaðar töflur. 42 filmuhúðaðar töflur.

49 x 1 filmuhúðaðar töflur.

50 filmuhúðaðar töflur.

56 filmuhúðaðar töflur.

56 x 1 filmuhúðaðar töflur.

70 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur.

98 filmuhúðaðar töflur.

98 x 1 filmuhúðaðar töflur.

100 filmuhúðaðar töflur.

100 x 1 filmuhúðaðar töflur.

112 filmuhúðaðar töflur.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST {MM.ÁÁÁÁ}

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/219/016 14 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/007 28 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/001 30 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/017 42 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/010 49 x 1 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/002 50 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/008 56 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/014 56 x 1 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/018 70 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/019 84 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/020 98 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/015 98 x 1 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/003 100 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/011 100 x 1 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/009 112 filmuhúðaðar töflur.

13.LOTUNÚMER

Lota {númer}

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ebixa 10 mg töflur.

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA SEM INNRI PAKKNING/HLUTI AF FJÖLPAKKNINGU (ÁN „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Ebixa 10 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2. VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 8,31 mg af memantíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðaðar töflur 50 filmuhúðaðar töflur 98 filmuhúðaðar töflur

Hluti af fjölpakkningu, má ekki selja eitt og sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST {MM.ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/219/021 980 (10 pakkar með 98) filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/012 1000 (20 pakkar með 50) filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lota {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ebixa 10 mg töflur.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI FYRIR YTRI UMBÚÐIR FJÖLPAKKNINGA SEM PAKKAÐ ER Í FILMU (MEÐ „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Ebixa 10 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2. VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 8,31 mg af memantíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning: 980 (10 pakkar með 98) filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning: 1000 (20 pakkar með 100) filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST {MM.ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/219/021 980 (10 pakkar með 98) filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/219/012 1000 (20 pakkar með 50) filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lota {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ebixa 10 mg töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNU

ÞYNNUPAKKNING MEÐ TÖFLUM

1. HEITI LYFS

Ebixa 10 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

3.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST {MM.ÁÁÁÁ}

Sjá stimpil á umbúðum.

4.LOTUNÚMER

Lota {númer}

Sjá stimpil á umbúðum.

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI OG INNRI UMBÚÐUM

ASKJA OG MERKIMIÐI Á FLÖSKU

1. HEITI LYFS

Ebixa 5 mg/dæluskammt mixtúra, lausn

Memantínhýdróklóríð

2. VIRKT EFNI

Með hverjum dæluskammti eru skammtaðir 0,5 ml mixtúru sem innihalda 5 mg af memantínhýdróklóríði sem samsvarar 4,16 mg af memantíni.

3. HJÁLPAREFNI

Mixtúran inniheldur einnig kalíumsorbat og sorbitól E420.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Mixtúra, lausn. 50 ml.

100 ml.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Takist einu sinni á dag.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST {MM.ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30ºC.

Notist innan 3 mánaða eftir að umbúðir eru rofnar.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/219/005 50 ml.

EU/1/02/219/006 100 ml.

13. LOTUNÚMER

Lota {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ebixa 5 mg/dæluskammt mixtúra, lausn

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI OG INNRI UMBÚÐUM

ASKJA OG MERKIMIÐI Á FLÖSKU SEM INNRI PAKKNINGU/HLUTA AF FJÖLPAKKNINGU (ÁN „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Ebixa 5 mg/dæluskammt mixtúra, lausn

Memantínhýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Með hverjum dæluskammti eru skammtaðir 0,5 ml mixtúru sem innihalda 5 mg af memantínhýdróklóríði sem samsvaranr 4,16 mg af memantíni.

3. HJÁLPAREFNI

Mixtúran inniheldur einnig kalíumsorbat og sorbitól E420.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Mixtúra, lausn. 50 ml

Hluti af fjölpakkningu, má ekki selja eitt og sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Takist einu sinni á dag.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST {MM.ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30ºC.

Notist innan 3 mánaða eftir að flaskan hefur verið opnuð.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/219/013 500 ml (10 flöskur með 50 ml)

13. LOTUNÚMER

Lota {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ebixa 5 mg/dæluskammt mixtúra, lausn

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI FYRIR YTRI UMBÚÐIR FJÖLPAKKNINGA SEM PAKKAÐ ER Í FILMU (MEÐ „BLUE BOX“).

1. HEITI LYFS

Ebixa 5 mg/dæluskammt mixtúra, lausn

Memantínhýdróklóríð

2. VIRKT EFNI

Með hverjum dæluskammti eru skammtaðir 0,5 ml mixtúru sem innihalda 5 mg af memantínhýdróklóríði sem samsvara 4,16 mg af memantíni.

3. HJÁLPAREFNI

Mixtúran inniheldur einnig kalíumsorbat og sorbitól E420.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Mixtúra, lausn

Fjölpakkning: 500 ml (10 x50 ml flöskur) mixtúra, lausn.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Takist einu sinni á dag.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST {MM.ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30ºC.

Notist innan 3 mánaða eftir að flaskan hefur verið opnuð..

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/219/013 500 ml (10 x 50 ml flöskur)

13. LOTUNÚMER

Lota {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ebixa 5 mg/dæluskammt mixtúra, lausn

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 28 TÖFLUM – PAKKNING FYRIR UPPHAFSMEÐFERÐ – 4 VIKNA MEÐFERÐARÁÆTLUN

1. HEITI LYFS

Ebixa 5 mg filmuhúðaðar töflur.

Ebixa 10 mg filmuhúðaðar töflur.

Ebixa 15 mg filmuhúðaðar töflur.

Ebixa 20 mg filmuhúðaðar töflur.

Memantínhýdróklóríð

2. VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 5 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 4,15 mg af memantíni. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 8,31 mg af memantíni. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 15 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 12,46 mg af memantíni.

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 16,62 mg af memantíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Upphafspakkning

Hver pakkning með 28 filmuhúðuðum töflum fyrir 4 vikna meðferðaráætlun: 7 filmuhúðaðar töflur af Ebixa 5 mg.

7 filmuhúðaðar töflur af Ebixa 10 mg.

7 filmuhúðaðar töflur af Ebixa 15 mg.

7 filmuhúðaðar töflur af Ebixa 20 mg.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Takist einu sinni á dag.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku.

Einungis ein tafla á dag

Ebixa 5 mg Memantínhýdróklóríð

1. vika 1.2.3.4.5.6.7. dagur

7 filmuhúðaðar töflur Ebixa 5 mg

Ebixa 10 mg Memantínhýdróklóríð

2. vika 8.9.10.11.12.13.14. dagur

7 filmuhúðaðar töflur Ebixa 10 mg

Ebixa 15 mg

Memantínhýdróklóríð

3. vika 15.16.17.18.19.20.21. dagur

7 filmuhúðaðar töflur Ebixa 15 mg

Ebixa 20 mg Memantínhýdróklóríð

4. vika 22.23.24.25.26.27.28. dagur

7 filmuhúðaðar töflur Ebixa 20 mg

Leitið til læknisins vegna áframhalds meðferðarinnar.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST {MM.ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/219/022 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg + 7 x 20 mg filmuhúðaðar töflur EU/1/02/219/036 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg + 7 x 20 mg filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lota {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ebixa 5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg töflur.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ÞYNNUPAKKNINGU

1. HEITI LYFS

Ebixa 20 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2. VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 16,62 mg af memantíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðaðar töflur. 14 filmuhúðaðar töflur. 28 filmuhúðaðar töflur. 42 filmuhúðaðar töflur.

49 x 1 filmuhúðaðar töflur.

56 filmuhúðaðar töflur.

56 x 1 filmuhúðaðar töflur.

70 filmuhúðaðar töflur.

84 filmuhúðaðar töflur.

98 filmuhúðaðar töflur.

98 x 1 filmuhúðaðar töflur.

100 filmuhúðaðar töflur.

112 filmuhúðaðar töflur.

840 (20 x 42) filmuhúðaðar töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Takist einu sinni á dag.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST {MM.ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/219/023 14 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/024 28 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/025 42 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/026 49 x 1 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/027 56 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/028 56 x 1 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/029 70 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/030 84 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/031 98 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/032 98 x 1 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/033 100 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/034 112 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/037 14 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/038 28 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/039 42 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/040 49 x 1 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/041 56 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/042 56 x 1 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/043 70 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/044 84 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/045 98 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/046 98 x 1 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/047 100 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/219/048 112 filmuhúðaðar töflur.

13. LOTUNÚMER

Lota {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ebixa 20 mg töflur.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA SEM INNRI PAKKNING/HLUTI AF FJÖLPAKKNINGU (ÁN „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Ebixa 20 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2. VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 16,62 mg af memantíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðaðar töflur 42 filmuhúðaðar töflur.

Hluti af fjölpakkningu, má ekki selja eitt og sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Takist einu sinni á dag.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST {MM.ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/219/035 840 (20 pakkar með 42) filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/219/049 840 (20 pakkar með 42) filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lota {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ebixa 20 mg töflur.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI FYRIR YTRI UMBÚÐIR FJÖLPAKKNINGU SEM PAKKAÐ ER Í FILMU (MEÐ „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Ebixa 20 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2. VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 16,62 mg af memantíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning: 840 (20 pakkar með 42) filmuhúðaðar töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Takist einu sinni á dag.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST {MM.ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/219/035 840 (20 pakkar með 42) filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/219/049 840 (20 pakkar með 42) filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lota {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ebixa 20 mg töflur.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING FYRIR TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Ebixa 20 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

3. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST {MM.ÁÁÁÁ}

Sjá stimpil á umbúðum.

4. LOTUNÚMER

Lota {númer}

Sjá stimpil á umbúðum.

5. ANNAÐ

Mán → Þri → Mið → Fim → Fös → Lau → Sun

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf