Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Erbitux (cetuximab) – áletranir - L01XC06

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsErbitux
ATC-kóðiL01XC06
Efnicetuximab
FramleiðandiMerck KGaA

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Erbitux 5 mg/ml innrennslislyf, lausn.

Cetuximab

2.VIRK(T) EFNI

Hvert 20 ml hettuglas inniheldur 100 mg af cetuximabi (5 mg/ml).

Hvert 100 ml hettuglas inniheldur 500 mg af cetuximabi (5 mg/ml).

3.HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, glýsín, pólýsorbat 80, sítrónusýrueinhýdrat, natríumhýdroxíð, vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslislyf, lausn

1 hettuglas með 100 mg/20 ml

1 hettuglas með 500 mg/100 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck KGaA 64271 Darmstadt Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/281/003

EU/1/04/281/005

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI HETTUGLASS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Erbitux 5 mg/ml innrennslislyf, lausn.

Cetuximab

Til notkunar í bláæð.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

100 mg/20 ml

500 mg/100 ml

6.ANNAÐ

Geymið í kæli.

Merck KGaA 64271 Darmstadt Þýskaland

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf