Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Esmya (ulipristal acetate) – áletranir - G03XB02

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEsmya
ATC-kóðiG03XB02
Efniulipristal acetate
FramleiðandiGedeon Richter Ltd.  

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Esmya 5 mg töflur Úlipristal asetat

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 5 mg úlipristal asetat.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

28 töflur

30 töflur

84 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið þynnurnar í ytri öskjunni til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ungverjaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/750/001 28 töflur

EU/1/12/750/002 84 töflur

EU/1/12/750/003 30 töflur

EU/1/12/750/004 28 töflur

EU/1/12/750/005 84 töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Esmya

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Esmya 5 mg töflur Úlipristal asetat

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Gedeon Richter

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf