Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evicel (human fibrinogen / human thrombin) – áletranir - B02BC

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEvicel
ATC-kóðiB02BC
Efnihuman fibrinogen / human thrombin
FramleiðandiOmrix Biopharmaceuticals N. V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja með 2 hettuglösum

1.HEITI LYFS

EVICEL lausnir fyrir vefjalím

2.VIRK(T) EFNI

Lausnir fyrir vefjalím

Virk innihaldsefni eru sem hér segir:

Þáttur 1: 1 hettuglas sem inniheldur 1 ml af manna storkupróteini (50 – 90 mg/ml) Þáttur 2: 1 hettuglas sem inniheldur 1 ml af manna trombíni (800 – 1.200 a.e./ml).

Virk innihaldsefni eru sem hér segir:

Þáttur 1: 1 hettuglas sem inniheldur 2 ml af manna storkupróteini (50 – 90 mg/ml) Þáttur 2: 1 hettuglas sem inniheldur 2 ml af manna trombíni (800 – 1.200 a.e./ml).

Virk innihaldsefni eru sem hér segir:

Þáttur 1: 1 hettuglas sem inniheldur 5 ml af manna storkupróteini (50 – 90 mg/ml) Þáttur 2: 1 hettuglas sem inniheldur 5 ml af manna trombíni (800 – 1.200 a.e./ml).

3.HJÁLPAREFNI

Manna fíbrínógen: arginín hýdróklóríð, glýsín, natríumklóríð, natríumcítrat, kalsíumklóríð, vatn fyrir stungulyf.

Manna trombín: kalsíumklóríð, manna albúmín, mannitól, natríumacetat, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Lausnir fyrir vefjalím

Virk innihaldsefni eru sem hér segir:

Þáttur 1: 1 hettuglas sem inniheldur 1 ml af manna storkupróteini (50 – 90 mg/ml) Þáttur 2: 1 hettuglas sem inniheldur 1 ml af manna trombíni (800 – 1.200 a.e./ml).

Virk innihaldsefni eru sem hér segir:

Þáttur 1: 1 hettuglas sem inniheldur 2 ml af manna storkupróteini (50 – 90 mg/ml) Þáttur 2: 1 hettuglas sem inniheldur 2 ml af manna trombíni (800 – 1.200 a.e./ml).

Virk innihaldsefni eru sem hér segir:

Þáttur 1: 1 hettuglas sem inniheldur 5 ml af manna storkupróteini (50 – 90 mg/ml) Þáttur 2: 1 hettuglas sem inniheldur 5 ml af manna trombíni (800 – 1.200 a.e./ml).

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar yfir vefjaskemmd.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notist ekki í æð.

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið upprétt.

Frystið ekki aftur eftir þiðnun.

Geymið í ytri umbúðum við ekki hærra hitastig en -18°C, til varnar gegn ljósi. Geymið órofin hettuglös í ytri umbúðum eftir þiðnun við 2-8°C í allt að 30 daga, frá:

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Omrix Biopharmaceuticals N.V.

Leonardo Da Vinci Laan 15

B-1831 Diegem

Belgíu

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/473/001

EU/1/08/473/002

EU/1/08/473/003

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

Miði á hettuglasi

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Manna fíbrínógen:

EVICEL lausnir fyrir vefjalím

Þáttur 1: Manna storkuprótein 50 – 90 mg/ml

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til notkunar yfir vefjaskemmd.

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1ml

2ml

5ml

6.ANNAÐ

Notist sem tveggja þátta lyf með meðfylgjandi áhaldi.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

Miði á hettuglasi

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Manna trombín:

EVICEL lausnir fyrir vefjalím

Þáttur 2: Manna trombín 800 – 1.200 a.e./ml

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til notkunar yfir vefjaskemmd.

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1ml

2ml

5ml

6. ANNAÐ

Notist sem tveggja þátta lyf með meðfylgjandi áhaldi.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf