Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eviplera (emtricitabine / rilpivirine hydrochloride...) – áletranir - J05AR08

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEviplera
ATC-kóðiJ05AR08
Efniemtricitabine / rilpivirine hydrochloride /tenofovir disoproxil fumarate
FramleiðandiGilead Sciences International Ltd  

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ÁLETRUN Á LYFJAGLAS OG ÖSKJU

1.HEITI LYFS

Eviplera 200 mg/25 mg/245 mg filmuhúðaðar töflur emtrícítabín/rilpivírín/tenófóvír tvísóproxíl

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 200 mg af emtrícítabíni, 25 mg af rilpiviríni (sem hýdróklóríði) og 245 mg af tenófóvír tvísóproxíli (sem fúmarati).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa einhýdrat og sunset yellow aluminium lake (E110). Lesið fylgiseðilinn til að fá frekari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

30 filmuhúðaðar töflur

90 (3 flöskur með 30) filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka. Geymið lyfjaglasið vel lokað.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Gilead Sciences Intl Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Bretlandi

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/737/001 30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/737/002 90 (3 flöskur með 30) filmuhúðaðar töflur.

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Eviplera [eingöngu á ytri umbúðum]

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf