Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – Fylgiseðill - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsFablyn
ATC-kóðiG03
Efnilasofoxifene tartrate
FramleiðandiDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH
Í fylgiseðlinum:
1. Upplýsingar um FABLYN og við hverju það er notað 2. Áður en byrjað er að taka FABLYN
3. Hvernig taka á FABLYN
4. Hugsanlegar aukaverkanir
5. Hvernig geyma á FABLYN
6. Aðrar upplýsingar

 

FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS

 

FABLYN 500 míkrógrömm Filmuhúðaðar töflur

 

lasofoxifen

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að taka lyfið.

 

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

 

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfið.

 

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim

 

skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

 

markaðsleyfi

 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef vart verður aukaverkana sem ekki er minnst á í þessum

fylgiseðli eða ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvarlegar.

1.UPPLÝSINGAR UM FABLYN OG VIÐ HVERJU ÞAÐ ER NOTAÐ

FABLYN er notað til meðferðar við beinþynningu hjá konum eftir tíðahvörf (beinþynning í tengslum við

FABLYN dregur úr áhættu á bæði hryggjarbrotum (samfalli hryggjarliða) og annarskonar brotum hjá konum sem eru með beinþynningu ftir tíðahvörf, en dregur ekki úr hættu á mjaðmarbrotum.

tíðahvörf), sem eru líklegar til að beinbrotna, einkum í hrygg, mjöðmum og úlnliðum. Lyfið tilheyrir

 

 

með

flokki lyfja sem ekki eru hormón og kallast sértæk estrógenviðtaka mótari (Selective Estrogen Receptor

Modulator (SERM)).

lengur

 

 

 

2. ÁÐUR EN BYRJAÐekkiER AÐ TAKA FABLYN

Ekki má taka FABLYN

ef þú ert með ofnæmi fyrir lasofoxifeni eða einhverju öðru innihaldsefni FABLYN.

ef þú ert m erð ða hefur áður verið með blóðtappa, t.d. í æðum, lungum eða augum (segamyndun í djúpum bláæðum, lungnasegarek eða segamyndun í sjónuæðum).

ef þú er með einhverjar blæðingar úr leggöngum. Læknirinn verður að rannsaka það áður en með erð hefst.

ef einhver möguleiki er á að þú gætir ennþá orðið þunguð.

ef þú ert þunguð eða með barn á brjósti.Lyfið

Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun FABLYN

ef þú ert rúmföst í einhvern tíma, t.d. ef þú þarft að fara á sjúkrahús eða ef þú þarft að liggja fyrir í rúminu á meðan þú jafnar þig eftir aðgerð eða sjúkdóm, þar sem það getur aukið líkurnar á blóðtappa (segamyndun í djúpum bláæðum, lungnasegarek eða segamyndun í sjónuæðum).

Læknirinn getur ráðlagt að þú hættir meðferð að minnsta kosti 3 vikum áður en þú þarft að vera rúmföst. Þú getur hafið meðferð með FABLYN að nýju um leið og þú getur farið að hreyfa þig, og í samráði við lækninn.

Ef FABLYN er tekið með mat eða drykk
FABLYN má taka með eða án matar og drykkjar.

ef þú tekur FABLYN skaltu ganga um eða gera æfingar með fótleggjum og fótum með reglulegu millibili, þegar þú ferðast langar leiðir. Ástæðan er sú að löng seta í sömu stöðu getur hindrað blóðflæði og aukið hættu á blóðtöppum.

Ólíklegt er að FABLYN orsaki blæðingar úr leggöngum. Því eru blæðingar úr leggöngum meðan á FABLYN meðferð stendur óvæntar. Þú skalt láta læknirinn rannsaka hver ástæðan er.

Af eftirfarandi ástæðum gæti þetta lyf hugsanlega ekki hentað þér. Þú skalt ráðfæra þig við lækninn

áður en þú byrjar að taka FABLYN:

Taka annarra lyfja

 

ef þú ert með eða hefur fengið brjóstakrabbamein.

 

 

ef þú verður vör við eitthvað óeðlilegt við brjóstin af óþekktri orsök..

 

ef þú ert með alvarlegan lifrarsjúkdóm.

markaðsleyfi

 

ef þú ert með alvarlegan nýrnasjúkdóm.

 

 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð, einnig þau sem fengin eru án lyfseðils. Ef þú notar estrógenuppbótarmeðferð (ERT) eða hormón uppbótarmeðferð (HRT) getur verið að FABLYN henti þér ekki.

Meðganga og brjóstagjöf

með

 

FABLYN er eingöngu ætlað konum eftir tíðahvörf. Konur s m nn geta orðið þungaðar mega ekki taka lyfið.

Taktu ekki FABLYN ef þú ert þunguð eða með ba n á brjósti þar sem lyfið getur farið yfir í brjóstamjólkina.

Akstur og notkun véla

Engar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna áhrif lyfsins á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

lengur

 

ekki

FABLYN hefur engin þekkt áhr f á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Mikilvægar upplýsingar um tiltekin innihaldsefni FABLYN

er

FABLYN inniheldur laktósa. Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður

en lyfið er tekið inn.

 

Lyfið

 

3. HVERNIG TAKA Á FABLYN

Taktu FABLYN alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef þú ert ekki vis um hvernig á að nota lyfið leitaðu þá upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. Venjulegur skammtur er ein tafla á sólarhring.

Gleyptu töfluna í heilu lagi. Þú mátt taka töfluna með eða án matar.

Ef þú vilt getur þú tekið töfluna með vatni eða öðrum drykk af eigin vali.

Læknirinn getur einnig ráðlagt þér að taka kalk og D vítamín til uppbótar meðan þú ert á meðferð með FABLYN, ef hann álítur að dagleg neysla sé ekki næganleg.

Ef stærri skammtur en mælt er fyrir um er tekinn

Láttu lækninn eða lyfjafræðing vita ef þú tekur fleiri töflur en mælt er fyrir um.

Ef gleymist að taka FABLYN

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp töflu sem gleymst hefur að taka. Taktu næstu töflu og haltu áfram eins og áður.

Ef hætt er að taka FABLYN

Þú skalt ráðfæra þig við lækninn áður en þú hættir að taka FABLYN.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4. HUGSANLEGAR AUKAVERKANIR

Eins og við á um öll lyf getur FABLYN valdið aukaverkunum en það gerist það geri t þó ekki hjá öllum. Flestar aukaverkanirnar sem komu fram í rannsóknum voru vægar.

Þessar aukaverkanir geta komið fram í ákveðinni tíðni, sem er skilgreind á efti farandi hátt:

 

Mjög algengar aukaverkanir: koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 notendum

 

Algengar: koma fyrir hjá 1-10 af hverjum 100 notendum

markaðsleyfi

 

Sjaldgæfar: koma fyrir hjá 1-10 af hverjum 1.000 notendum

 

 

 

Mjög sjaldgæfar: koma fyrir hjá 1-10 af hverjum 10.000 notendum

 

Koma örsjaldan fyrir: koma fyrir hjá færri en 1 af hv rjum 10.000 notendum

 

Tíðni ekki þekkt: ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnumÞessar aukaverkanir geta

 

komið fram í ákveðinni tíðni, sem er skilg eind á eftirfarandi hátt

 

 

með

 

Mjög algengar aukaverkanir:

lengur

 

 

Vöðvakrampar

 

Algengar aukaverkanir:

 

 

Hitasteypur

 

 

 

 

Hægðatregða

 

 

 

Þrýstingur í neð i hluta kviðar

 

 

Útferð úr leggöngumekki

 

 

Mikil svitamyndun

 

 

 

er

 

 

Sjaldgæ ar aukaverkanir:

 

 

 

Þvagfærasýking, sviði við þvaglát, bráð þvaglátsþörf, þvagleki

 

Kviðverkur eða þrýstingur, verkur í baki, hálsi, liðum eða brjósti

 

LyfiðÞreyta, óeðlilegar eða miklar blæðingar, oft frá nefi

 

 

Sykursýki (dæmigerð einkenni eru mikill þorsti, tíð þvaglát)

 

 

Brunatilfinning, sundl, dofi, minnisskerðing, skerðing eða að hluta til missir getu til að hreyfa

 

útlimi, höfuðverkur, fótaóeirð (ómótstæðileg þörf til að hreyfa fótleggi til að stöðva óþægilega eða

 

skrýtna tilfinningu)

 

 

 

Óeðlilegur eða óreglulegur hjartsláttur, hraðari hjartsláttur

 

 

Bjúgur á höndum, handleggjum, fótum eða fóleggjum, verkir í útlimum

 

Hósti, öndunarerfiðleikar, stíflað nef, nefrennsli

 

 

Munnþurrkur, vindgangur (óeðlilega mikið loft í maga eða þörmum), magaverkur

 

 

 

Augnþurrkur, hármissir, húðútbrot, nætursviti, kláði, hitatilfinning, þyngdaraukning

Brjóstaspenna, brjóstverkur, blæðingar úr leggöngum, kláði í kynfærum

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir:

 

Sýking í eyra, auga, öndunarfærum eða húð, niðurgangur, blóð í hægðum

 

Sýking í eyra, auga, öndunarfærum eða húð, niðurgangur, blóð í hægðum

 

Breyting á matarlyst

 

 

 

Óeðlilegir draumar, skapsveiflur

 

 

 

Sundl, breytt bragðskyn, flog, mígreni, máttleysi í handleggjum og fótleggjum, settaugarbólga

 

(verkur sem finnst í mjóbaki, rasskinn, og/eða annars staðar í fótlegg og fæti; einkum öðru meg n á

 

líkamanum)

 

 

 

Sjónskerðing, augnverkur, kláði í augum, bólga á augnlokum, roði í augum, eyrnav rkur

 

Sár á vörum, breytingar á hægðavenjum, kyngingarerfiðleikar, sár í munni, brjóstsviði, v rkur í

 

munni, verkur í endaþarmi

 

 

 

Gula (gul húð og augnahvíta), breytingar á niðurstöðum blóðrannsókna á lifrarstarfsemi

 

Húðþurrkur, óvenjuleg háráferð, naglakvillar, húðútbrot, dökknun húðar, breytt lögun fingra, sár á

 

húð

 

 

 

Sársaukafull þvaglát, blóð í þvagi

 

 

 

Seyting úr brjóstum, hnúður í brjósti, verkur í leggöngum, æðahnút r

 

Minnkaður æðasláttur í fótum, marblettir

 

markaðsleyfi

 

 

 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef vart verður við aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum

fylgiseðli eða ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvarl gar.

5.

HVERNIG GEYMA Á FABLYN

með

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

Ekki skal nota FABLYN eftir fyrningardagsetlenguringu sem tilgreind er á er á þynnunni eða merkimiðanum og á öskjunni á eftir „EXP:“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram..

Engin sérstök fyrirmæli eruekkium geymsluaðstæður lyfsins.

6. AÐRAR UPPLÝSINGAR Hvað inniheldur FABLYNer

Virka/virku innihaldsefnið er lasofoxifen. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur lasofoxifen tartrat sem samsvarar 500 míkrógrömm af lasofoxifeni.

Önnur innihaldsefni eru vatnsfrír laktósi; örkristallaður cellulósi; natríumkroskaramellósi;

kísilkvoðutvíoxíð; vatnsfrí kísílkvoða; magnesíumsterat; sunset yellow FCF aluminium lake (E110); hýprómellósa; laktósaeinhýdrat; títantvíoxíð (E171) og triacetinLyfið

Útlit FABLYN og pakkningastærðir

FABLYN töflur eru þríhyrningslaga, ferskjulitaðar, filmuhúðaðar töflur merktar „Pfizer“ á annarri hliðinni og „OPR 05“ á hinni.

Töflurnar eru fáanlegar í þynnupakkningum með 7, 28 eða 30 töflum og í flöskum með 90 töflum. Ekki er víst að allar pakkningar séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi er Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH, Am Bahnhof 2, 92289 Ursensollen, Þýskaland.

Framleiðandi er Pfizer Manufacturing Deutschland, GmbH, Heinrich Mack Strasse 35, 89257 Illertissen, Þýskaland.

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á heimasíðu Lyfjastofnunar Evrópu (EMEA)

http://www.emea.europa.eu/.

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is/.

 

 

 

 

lengur

með

 

 

 

ekki

 

 

 

er

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf