Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Harvoni (ledispavir 90 mg / sofosbuvir 400 mg) – áletranir - J05AX65

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsHarvoni
ATC-kóðiJ05AX65
Efniledispavir 90 mg / sofosbuvir 400 mg
FramleiðandiGilead Sciences International Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ÁLETRUN GLASS OG ÖSKJU

1.HEITI LYFS

Harvoni 90 mg/400 mg filmuhúðaðar töflur ledípasvír/sófosbúvír

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 90 mg ledípasvír og 400 mg sófosbúvír.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa og appelsínugult litarefni (sunset yellow FCF) (E110). Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

28 filmuhúðaðar töflur.

84 (3 glös með 28) filmuhúðaðar töflur.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Gilead Sciences International Ltd

Cambridge

CB21 6GT

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/958/001 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/14/958/002 84 (3 glös með 28) filmuhúðaðar töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Harvoni [Aðeins ytri umbúðir]

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf