Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kogenate Bayer (octocog alfa) – áletranir - B02BD02

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsKogenate Bayer
ATC-kóðiB02BD02
Efnioctocog alfa
FramleiðandiBayer AG  

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR – FYRIR BIO-SET BLÖNDUNARSETT

1.HEITI LYFS

KOGENATE Bayer 250 a.e. Stungulyfsstofn og leysir, lausn.

KOGENATE Bayer 500 a.e. Stungulyfsstofn og leysir, lausn.

KOGENATE Bayer 1000 a.e. Stungulyfsstofn og leysir, lausn.

KOGENATE Bayer 2000 a.e. Stungulyfsstofn og leysir, lausn.

KOGENATE Bayer 3000 a.e. Stungulyfsstofn og leysir, lausn.

Raðbrigða storkuþáttur VIII (októkóg alfa)

2.VIRK(T) EFNI

Eftir blöndun inniheldur hver ml af KOGENATE Bayer 250 a.e. (250 a.e. / 2,5 ml) = 100 a.e. af októkóg alfa.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af KOGENATE Bayer 500 a.e. (500 a.e. / 2,5 ml) = 200 a.e. af októkóg alfa.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af KOGENATE Bayer 1000 a.e. (1000 a.e. / 2,5 ml) = 400 a.e. af októkóg alfa.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af KOGENATE Bayer 2000 a.e. (2000 a.e. / 5 ml) = 400 a.e. af októkóg alfa.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af KOGENATE Bayer 3000 a.e. (3000 a.e. / 5 ml) = 600 a.e. af októkóg alfa.

3.HJÁLPAREFNI

Glýsín, natríumklóríð, kalsíumklóríð, histidín, pólýsorbat 80, sykur.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Bio-Set blöndunarsett:

1 hettuglas með Bio- Set blöndunarsetti með stungulyfsstofni, lausn.

1 áfyllt sprauta með 2,5 ml eða 5 ml af vatni fyrir stungulyf með aðskildum stimpli. 1 sett til bláæðarástungu

2 einnota alkóhólvættar þurrkur

2 þurrkur

2 plástrar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð, aðeins einskammta gjöf.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

EXP (lok 12 mánaða tímabils, ef geymt við stofuhita): ………

Notið ekki eftir þessa dagsetningu.

Má geyma við allt að 25°C í allt að 12 mánuði fram að fyrningardagsetningu sem fram kemur á merkimiðanum. Skráið nýja fyrningardagsetningu á öskjuna. Eftir blöndun verður að nota lyfið innan 3 klst. Geymið ekki í kæli eftir blöndun.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C - 8°C). Má ekki frjósa.

Geymið hettuglasið og áfylltu sprautuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Allri afgangslausn skal fleygt.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/143/004 - KOGENATE Bayer 250 a.e.

EU/1/00/143/005 - KOGENATE Bayer 500 a.e.

EU/1/00/143/006 - KOGENATE Bayer 1000 a.e.

EU/1/00/143/010 - KOGENATE Bayer 2000 a.e.

EU/1/00/143/012 - KOGENATE Bayer 3000 a.e.

13.LOTUNÚMER, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

KOGENATE Bayer 250

KOGENATE Bayer 500

KOGENATE Bayer 1000

KOGENATE Bayer 2000

KOGENATE Bayer 3000

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR – FYRIR MILLISTYKKI FYRIR HETTUGLAS

1. HEITI LYFS

KOGENATE Bayer 250 a.e. Stungulyfsstofn og leysir, lausn.

KOGENATE Bayer 500 a.e. Stungulyfsstofn og leysir, lausn.

KOGENATE Bayer 1000 a.e. Stungulyfsstofn og leysir, lausn.

KOGENATE Bayer 2000 a.e. Stungulyfsstofn og leysir, lausn.

KOGENATE Bayer 3000 a.e. Stungulyfsstofn og leysir, lausn.

Raðbrigða storkuþáttur VIII (októkóg alfa)

2. VIRK(T) EFNI

Eftir blöndun inniheldur hver ml af KOGENATE Bayer 250 a.e. (250 a.e. / 2,5 ml) = 100 a.e. af októkóg alfa.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af KOGENATE Bayer 500 a.e. (500 a.e. / 2,5 ml) = 200 a.e. af októkóg alfa.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af KOGENATE Bayer 1000 a.e. (1000 a.e. / 2,5 ml) = 400 a.e. af októkóg alfa.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af KOGENATE Bayer 2000 a.e. (2000 a.e. / 5 ml) = 400 a.e. af októkóg alfa.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af KOGENATE Bayer 3000 a.e. (3000 a.e. / 5 ml) = 600 a.e. af októkóg alfa.

3. HJÁLPAREFNI

Glýsín, natríumklóríð, kalsíumklóríð, histidín, pólýsorbat 80, sykur.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Millistykki fyrir hettuglas:

1 hettuglas með stungulyfsstofni, lausn.

1 áfyllt sprauta með 2,5 ml eða 5 ml af vatni fyrir stungulyf með aðskildum stimpli. 1 millistykki á hettuglas

1 sett til bláæðarástungu

2 einnota alkóhólvættar þurrkur

2 þurrkur

2 plástrar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð, aðeins einskammta gjöf.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

EXP (lok 12 mánaða tímabils, ef geymt við stofuhita): ………

Notið ekki eftir þessa dagsetningu.

Má geyma við allt að 25°C í allt að 12 mánuði fram að fyrningardagsetningu sem fram kemur á merkimiðanum. Skráið nýja fyrningardagsetningu á öskjuna. Eftir blöndun verður að nota lyfið innan 3 klst. Geymið ekki í kæli eftir blöndun.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C - 8°C). Má ekki frjósa.

Geymið hettuglasið og áfylltu sprautuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Allri afgangslausn skal fleygt.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/143/007 - KOGENATE Bayer 250 a.e.

EU/1/00/143/008 - KOGENATE Bayer 500 a.e.

EU/1/00/143/009 - KOGENATE Bayer 1000 a.e.

EU/1/00/143/011 - KOGENATE Bayer 2000 a.e.

EU/1/00/143/013 - KOGENATE Bayer 3000 a.e

13. LOTUNÚMER, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

KOGENATE Bayer 250

KOGENATE Bayer 500

KOGENATE Bayer 1000

KOGENATE Bayer 2000

KOGENATE Bayer 3000

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ STUNGULYFSSTOFNI, LAUSN

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

KOGENATE Bayer 250 a.e. stungulyfsstofn, lausn

KOGENATE Bayer 500 a.e. stungulyfsstofn, lausn

KOGENATE Bayer 1000 a.e. stungulyfsstofn, lausn

KOGENATE Bayer 2000 a.e. stungulyfsstofn, lausn

KOGENATE Bayer 3000 a.e. stungulyfsstofn, lausn

Raðbrigða storkuþáttur VIII (októkóg alfa)

Til notkunar í bláæð.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

250 a.e. októkóg alfa (100 a.e./ml eftir blöndun).

500 a.e. októkóg alfa (200 a.e./ml eftir blöndun).

1000 a.e. októkóg alfa (400 a.e./ml eftir blöndun).

2000 a.e. októkóg alfa (400 a.e./ml eftir blöndun).

3000 a.e. októkóg alfa (600 a.e./ml eftir blöndun).

6.ANNAÐ

Bayer-Logo

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA MEÐ 2,5 ml eða 5 ml AF VATNI FYRIR STUNGULYF

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Vatn fyrir stungulyf.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2,5 ml [til blöndunar 250/500/1000 a.e. styrkleika]

5 ml [til blöndunar 2000/3000 a.e. styrkleika]

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf