Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lamivudine Teva (lamivudine) – áletranir - J05AF05

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsLamivudine Teva
ATC-kóðiJ05AF05
Efnilamivudine
FramleiðandiTeva B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

askja

1.HEITI LYFS

Lamivudine Teva 100 mg filmuhúðaðar töflur

Lamivúdín

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 100 mg af lamivúdíni

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Þynnupakkningar:

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem,

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/566/001 – 28 töflur

EU/1/09/566/002 – 30 töflur

EU/1/09/566/003 – 84 töflur

EU/1/09/566/004 – 100 töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Lamivudine Teva 100 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM:

Innri umbúðir (þynnupakkning)

1. HEITI LYFS

Lamivudine Teva 100 mg filmuhúðaðar töflur

Lamivúdín

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

TEVA B.V.

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

Töfluílát

1. HEITI LYFS

Lamivudine Teva 100 mg filmuhúðaðar töflur

Lamivúdín

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 100 mg af lamivúdíni

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Töfluílát:

60 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/566/005 – 60 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf