Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levemir (insulin detemir) – áletranir - A10AE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsLevemir
ATC-kóðiA10AE05
Efniinsulin detemir
FramleiðandiNovo Nordisk A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA (RÖRLYKJA. Penfill)

1.HEITI LYFS

Levemir 100 einingar/ml

Stungulyf, lausn í rörlykju

Detemírinsúlín

2.VIRKT EFNI

1 ml af lausn inniheldur 100 einingar af detemirinsúlíni (jafngildir 14,2 mg). 1 rörlykja inniheldur 3 ml sem jafngilda 300 einingum,

3.HJÁLPAREFNI

glýseról, fenól, metakresól, zinkasetat, tvínatríumfosfat tvíhýdrat, natríumklóríð, saltsýru/natríumhýdroxíð til pH stillingar og vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í rörlykju. Penfill.

1 x 3 ml rörlykja

5 x 3 ml rörlykjur

10 x 3 ml rörlykjur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notið lausnina einungis ef hún er tær, litlaus og vatnskennd Á aðeins að nota af einum og sama einstaklingi

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir að umbúðir hafa verið rofnar: Notið innan 6 vikna

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Órofnar umbúðir: Geymið í kæli (2°C til 8°C)

Meðan lyfið er í notkun: Má ekki geyma í kæli. Geymið við lægri hita en 30°C. Má ekki frjósa

Geymið rörlykjuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið nálinni eftir hverja inndælingu

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/278/001 1 rörlykja með 3 ml

EU/1/04/278/002 5 rörlykjur með 3 ml

EU/1/04/278/003 10 rörlykjur með 3 ml

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Levemir Penfill

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI (RÖRLYKJA. Penfill)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Levemir 100 einingar/ml

Stungulyf, lausn

Detemírinsúlín

Til notkunar undir húð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Penfill

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6.ANNAÐ

Novo Nordisk A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (ÁFYLLTUR LYFJAPENNI. FlexPen)

1. HEITI LYFS

Levemir 100 einingar/ml

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

Detemírinsúlín

2. VIRKT EFNI

1 ml af lausn inniheldur 100 einingar af detemirinsúlíni (jafngildir 14,2 mg). 1 áfylltur lyfjapenni inniheldur 3 ml sem jafngilda 300 einingum,

3. HJÁLPAREFNI

glýseról, fenól, metakresól, zinkasetat, tvínatríumfosfat tvíhýdrat, natríumklóríð, saltsýru/natríumhýdroxíð til pH stillingar og vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna. FlexPen.

1 x 3 ml áfylltur lyfjapenni

5 x 3 ml áfylltir lyfjapennar

10 x 3 ml áfylltir lyfjapennar

1 x 3 ml áfylltur lyfjapenni + 7 NovoFine nálar 1 x 3 ml áfylltur lyfjapenni + 7 NovoTwist nálar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Nálar fylgja ekki með.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notið lausnina einungis ef hún er tær, litlaus og vatnskennd Á aðeins að nota af einum og sama einstaklingi

Hannaður til notkunar með NovoFine eða NovoTwist einnota nálum allt að 8 mm löngum

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Meðan lyfið er í notkun: Notið innan 6 vikna

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Órofnar umbúðir: Geymið í kæli (2°C til 8°C)

Meðan lyfið er í notkun: Geymið við lægri hita en 30°C. Má geyma í kæli (2°C til 8°C). Má ekki frjósa

Geymið hettuna á til varnar gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið nálinni eftir hverja inndælingu

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/278/004

 

 

 

 

 

1 penni með 3 ml

EU/1/04/278/005

5 pennar með 3 ml

 

 

 

EU/1/04/278/006

10 pennar með 3 ml

 

 

EU/1/04/278/010

1 penni með 3 ml og 7 NovoFine nálum

 

EU/1/04/278/011

1 penni með 3 ml og 7 NovoTwist nálum

 

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Levemir FlexPen

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á PENNA (ÁFYLLTUR LYFJAPENNI. FlexPen)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Levemir 100 einingar/ml

Stungulyf, lausn

Detemírinsúlín

Til notkunar undir húð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

FlexPen

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6. ANNAÐ

Novo Nordisk A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (ÁFYLLTUR LYFJAPENNI. InnoLet)

1. HEITI LYFS

Levemir 100 einingar/ml

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

Detemírinsúlín

2. VIRKT EFNI

1 ml af lausn inniheldur 100 einingar detemírinsúlín (sem jafngilda 14,2 mg). 1 áfylltur lyfjapenni inniheldur 3 ml sem jafngilda 300 einingum,

3. HJÁLPAREFNI

glýseról, fenól, metakresól, zinkasetat, tvínatríumfosfat tvíhýdrat, natríumklóríð, saltsýru/natríumhýdroxíð til pH stillingar og vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna. InnoLet.

1 x 3 ml áfylltur lyfjapenni

5 x 3 ml áfylltir lyfjapennar

10 x 3 ml áfylltir lyfjapennar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Nálar fylgja ekki með.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notið lausnina einungis ef hún er tær, litlaus og vatnskennd Á aðeins að nota af einum og sama einstaklingi

Hannaður til notkunar með NovoFine eða NovoTwist einnota nálum allt að 8 mm löngum

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Meðan lyfið er í notkun: Notið innan 6 vikna

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Órofnar umbúðir: Geymið í kæli (2°C til 8°C)

Meðan lyfið er í notkun: Má ekki geyma í kæli. Geymið við lægri hita en 30°C. Má ekki frjósa

Geymið hettuna á til varnar gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið nálinni eftir hverja inndælingu

11.NAFN OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/278/007 1 penni með 3 ml

EU/1/04/278/008 5 pennar með 3 ml

EU/1/04/278/009 10 pennar með 3 ml

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Levemir InnoLet

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á PENNA (ÁFYLLTUR LYFJAPENNI. InnoLet)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Levemir 100 einingar/ml

Stungulyf, lausn

Detemírinsúlín

Til notkunar undir húð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

InnoLet

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6. ANNAÐ

Novo Nordisk A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (ÁFYLLTUR LYFJAPENNI FlexTouch)

1. HEITI LYFS

Levemir 100 einingar/ml

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

Detemírinsúlín

2. VIRKT EFNI

1 ml af lausn inniheldur 100 einingar detemírinsúlín (sem jafngilda 14,2 mg). 1 áfylltur lyfjapenni inniheldur 3 ml sem jafngilda 300 einingum,

3. HJÁLPAREFNI

glýseról, fenól, metakresól, zinkasetat, tvínatríumfosfat tvíhýdrat, natríumklóríð, saltsýru/natríumhýdroxíð til pH stillingar og vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna. FlexTouch.

1 x 3 ml áfylltur lyfjapenni

5 x 3 ml áfylltir lyfjapennar

2 x (5 x 3 ml) áfylltir lyfjapennar

1 x 3 ml áfylltur lyfjapenni + 7 NovoFine nálar 1 x 3 ml áfylltur lyfjapenni + 7 NovoTwist nálar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Nálar fylgja ekki með

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notið lausnina einungis ef hún er tær, litlaus og vatnskennd lausn Á aðeins að nota af einum og sama einstaklingi

Hannaður til notkunar með NovoFine eða NovoTwist einnota nálum allt að 8 mm löngum

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Meðan lyfið er í notkun: Notið innan 6 vikna

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Órofnar umbúðir: Geymið í kæli (2°C til 8°C)

Meðan lyfið er í notkun: Geymið við lægri hita en 30°C. Má geyma í kæli (2°C til 8°C). Má ekki frjósa

Geymið hettuna á til varnar gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið nálinni eftir hverja inndælingu

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/278/012

1 penni með 3 ml

 

 

 

 

 

EU/1/04/278/013

5 pennar með 3 ml

 

 

 

 

EU/1/04/278/014

5 pennar með 3 ml.

Þetta er hluti af fjölpakkningu með 10 pennum og má ekki selja

sem staka penna

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/04/278/015

 

1 penni með 3 ml og 7

NovoFine nálum

 

 

EU/1/04/278/016

1 penni með 3 ml og 7

NovoTwist nálum

 

 

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Levemir FlexTouch

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MIÐI Á YTRI UMBÚÐUM Á FJÖLPAKKNINGU (FlexTouch)

1. HEITI LYFS

Levemir 100 einingar/ml

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

Detemírinsúlín

Til notkunar undir húð

2. VIRKT EFNI

1 ml af lausn inniheldur 100 einingar detemírinsúlín (sem jafngilda 14,2 mg). 1 áfylltur lyfjapenni inniheldur 3 ml sem jafngilda 300 einingum,

3. HJÁLPAREFNI

glýseról, fenól, metakresól, zinkasetat, tvínatríumfosfat tvíhýdrat, natríumklóríð, saltsýru/natríumhýdroxíð til pH stillingar og vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna. FlexTouch.

2 x (5 x 3 ml). Þetta er hluti af fjölpakkningu með 10 áfylltum lyfjapennum og má ekki selja sem staka áfyllta lyfjapenna

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Nálar fylgja ekki með

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notið lausnina einungis ef hún er tær, litlaus og vatnskennd Á aðeins að nota af einum og sama einstaklingi

Hannaður til notkunar með NovoFine eða NovoTwist einnota nálum allt að 8 mm löngum

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Meðan lyfið er í notkun: Notið innan 6 vikna

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Órofnar umbúðir: Geymið í kæli (2°C til 8°C)

Meðan lyfið er í notkun: Geymið við lægri hita en 30°C. Má geyma í kæli (2°C til 8°C). Má ekki frjósa

Geymið hettuna á til varnar gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið nálinni eftir hverja inndælingu

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/278/014

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Levemir FlexTouch

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á PENNA (ÁFYLLTUR LYFJAPENNI. FlexTouch)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Levemir 100 einingar/ml

Stungulyf, lausn

Detemírinsúlín

Til notkunar undir húð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

FlexTouch

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6. ANNAÐ

Novo Nordisk A/S

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf