Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lumark (lutetium, isotope of mass 177) – áletranir - V09

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsLumark
ATC-kóðiV09
Efnilutetium, isotope of mass 177
FramleiðandiI.D.B. Radiopharmacy B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

PLASTKRUKKA og BLÝÍLÁT

1.HEITI LYFS

Lumark 80 GBq/ml forefni fyrir geislavirkt lyf, lausn

Lútesín (177Lu) klóríð

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af lausn inniheldur 80 GBq lútesín (177Lu) klóríð á viðmiðunartíma, sem samsvarar að hámarki 160 míkróg. af lútesíni. Viðmiðunartíminn er skilgreindur sem lok framleiðslu.

3.HJÁLPAREFNI

Saltsýra

Vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Forefni fyrir geislavirkt lyf, lausn. 1 hettuglas inniheldur

Rúmmál: {Z} mL

Virkni (á viðmiðunartíma): {Y} GBq

Eðlisvirkni (á viðmiðunartíma): {YY} GBq/mg

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Til notkunar eftir geislamerkingu in vitro. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum sem veita vernd gegn geislun. Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Geymið lyfið í samræmi við gildandi reglugerðir um geymslu geislavirkra efna.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

I.D.B. Holland B.V.

Weverstraat 17

5111 PV Baarle-Nassau

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1013/001

13.LOTUNÚMER

Lot:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lumark 80 GBq/ml forefni fyrir geislavirkt lyf, lausn

Lútesín (177Lu) klóríð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til notkunar eftir geislamerkingu in vitro.

3.FYRNINGARDAGSETNING

4.LOTUNÚMER

Lot:

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

Rúmmál: {Z} mL

Virkni: {Y}_____ GBq/hettuglas

Númer viðtakanda:

6.ANNAÐ

I.D.B. Holland B.V.

Weverstraat 17, 5111 PV Baarle-Nassau

Holland

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf