Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabCampath (alemtuzumab) – Samantekt á eiginleikum lyfs - L01XC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsMabCampath
ATC-kóðiL01XC04
Efnialemtuzumab
FramleiðandiGenzyme Europe B.V.
Innrennslisþykkni, lausn. Litlaust eða ljósgult þykkni
Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.
Einn ml inniheldur 10 mg af alemtuzumabi Hver lykja inniheldur 30 mg af alemtuzumabi

1. HEITI LYFS

MabCampath 10 mg/ml innrennslisþykkni, lausn.

2.INNIHALDSLÝSING

Alemtuzumab er erfðafræðilega myndað, manna, einstofna IgG1-kappa mótefni sértækt fyrir 21-28 kD glýkóprótein (CD52) á yfirborði eitilfrumna. Mótefnið er myndað í spendýrafrumulausn (úr eggjastokkum kínverskra hamstra) í næringaræti.

authorised

3.LYFJAFORM

4.

KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

 

4.1

Ábendingar

longer

 

no

MabCampath er ætlað til meðferðar sjúklinga með langvarandi B-eitilfrumuhvítblæði (B-CLL) þar sem samsett krabbameinslyfjameðferð með flúdarabíni hentar ekki.

4.2 Skammtar og lyfjagjöf

Skammtar

MabCampath-meðferðproductskal fara fram undir ef irliti læknis sem hefur reynslu af krabbameinslyfjameðferð.

Í fyrstu viku meðfe ðar skal gefa stækkandi skammta af MabCampath: 3 mg á fyrsta degi, 10 mg á öðrum degi og 30 mg á þ iðja degi, ef skammtar þolast vel. Eftir það er mælt með 30 mg skammti á dag, þrisvar í viku, annan hvern dag, að hámarki í 12 vikur.

MedicinalSkammt stækkun upp í 30 mg næst hjá flestum sjúklingum á 3-7 dögum. Ef samt sem áður koma í ljós bráðar, í með ll gi eða alvarlegar aukaverkanir eins og blóðþrýstingsfall, kuldahrollur, sótthiti, mæði,

kalda, útbrot og berkjukrampi (sumar sökum cýtókínlosunar), við annaðhvort 3 mg eða 10 mg skammta, skal áður en skammtarnir eru stækkaðir meira, halda áfram með sömu skammta daglega þar t þe r þolast vel áður en reynt er að auka þá frekar (sjá kafla 4.4).

ðgildi meðferðarlengdar var 11,7 vikur hjá sjúklingum í fyrstu meðferð og 9,0 vikur hjá sjúklingum sem fengið höfðu meðferð áður.

Þegar rannsóknagildi og klínísk skilmerki hjá sjúklingi gefa til kynna fulla svörun skal hætta MabCampath-gjöf og fylgja sjúklingi eftir. Ef sjúklingi fer fram í fyrstu (þ.e. fær hlutasvörun eða sjúkdómurinn verður stöðugur) og kemst síðan í viðvarandi, óbreytt ástand án framfara í 4 vikur eða lengur skal hætta MabCampath-gjöf og fylgja sjúklingi eftir. Hætta skal MabCampath-meðferð ef sjúkdómurinn versnar.

Samhliða notkun annarra lyfja

Lyfjaforgjöf

Gefa á sjúklingum stera til inntöku eða í bláæð, viðeigandi andhistamínlyf og verkjalyf,

30-60 mínútum fyrir hvert innrennsli með MabCampath á meðan skammtastækkun stendur yfir og eftir það eins og klínískt á við (sjá kafla 4.4).

Fyrirbyggjandi gjöf sýklalyfja

Sýklalyf og veirusýkingalyf ætti venjubundið að gefa öllum sjúklingum meðan á meðferð stendur og eftir meðferðina (sjá kafla 4.4).

Leiðbeiningar um breytingar á skömmtum

Vegna þess hvernig MabCampath verkar er ekki mælt með neinum skammtabreytingum við alvarlegum tilfellum eitilfrumnafæðar.

Við alvarlega sýkingu eða alvarleg eituráhrif á blóð skal rjúfa MabCampath-gjöf þ til ástandið hefur

lagast. Mælt er með að MabCampath-gjöf sé rofin hjá sjúklingum sem fá blóðflögufækkun niður fyrir

< 25.000/µl eða beina lækkun á fjölda daufkyrninga (ANC) í < 250/µl. MabCampath-gjöf má hefja

 

 

 

 

authorised

aftur eftir að sýkingin er læknuð eða eitrunin gengin yfir. Hætta skal notkun MabCampath algjörlega

ef upp kemur sjálfsnæmisblóðleysi eða sjálfsnæmisblóðflagnafæð. Eftirfarandi tafla sýnir þá aðferð

sem mælt er með við breytingu skammta eftir að eituráhrif á blóð hafa komið í ljós meðan á meðferð

stendur:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eituráhrif á blóð

 

Skammtabreytingar*

 

 

 

 

longer

 

 

 

Fjöldi daufkyrninga (ANC) < 250/ l g/eða blóðflögur ≤ 25.000/ l

 

 

 

 

 

 

 

Fyrsta skipti

 

Frestið MabCampath meðferð. Hefja skal

 

 

 

 

meðferð aftur með 30 mg MabCampath þegar

 

 

 

nofjöldi daufkyrninga (ANC) ≥ 500/ l og

 

 

 

 

blóðflagnafjöldi kominn í ≥ 50.000/ l

 

 

Annað skipti

 

Frestið MabCampath meðferð. Hefja skal

 

 

 

 

meðferð aftur með 10 mg MabCampath þegar

 

 

 

 

fjöldi daufkyrninga (ANC) ≥ 500/ l og

 

 

 

 

blóðflagnafjöldi kominn í ≥ 50.000/ l

 

 

Þriðja skipti

 

Hættið meðferð með MabCampath

 

 

 

 

 

≥ 50% ækkun frá grunngildi hjá sjúklingum sem hófu meðferð með grunngildið ≤

 

 

250/μL fyrirproductfjölda daufkyrininga (ANC) og/eða grunngildið ≤ 25.000/μL fyrir

 

 

 

blóðflagnafjölda

 

 

 

Fyrsta skipti

 

Frestið MabCampath meðferð. Hefja skal

 

 

 

 

meðferð aftur með 30 mg MabCampath þegar

 

 

 

 

grunngildum hefur verið náð

 

 

 

Annað skipti

 

Frestið MabCampath meðferð. Hefja skal

 

 

 

 

meðferð aftur með 10 mg MabCampath þegar

 

 

 

 

grunngildum hefur verið náð

 

 

 

Þriðja skipti

 

Hættið meðferð með MabCampath

 

 

 

 

 

 

*Ef meðferð er hætt í 7 daga skal hefja MabCampath-gjöf að nýju með 3 mg og hækka þá upp í

 

Medicinal

 

 

 

 

10 mg og síðan upp í 30 mg eftir því hvernig þolist. Sérstakir sjúklingahópar

Sjúklingar með skerta nýrna- eða lifrarstarsemi
Engar rannsóknir hafa farið fram.
Börn

Aldraðir (eldri en 65 ára)

Ráðleggingar eru eins og greint er frá að ofan fyrir fullorðna. Fylgjast ætti vel með sjúklingum (sjá kafla 4.4).

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun MabCampath hjá börnum yngri en 17 ára. Engar upplýsingar liggja fyrir.

Lyfjagjöf

MabCampath-lausnina skal útbúa samkvæmt leiðbeiningum sem gefnar eru í kafla 6.6. Lyfið á að gefa með innrennsli í bláæð á um það bil 2 klukkustundum.

authorised

4.3

Frábendingar

 

-

Ofnæmi fyrir alemtuzumabi, músapróteinum eða einhverju hjálpar fnanna.

-

Virkar, almennar sýkingar.

 

-

Alnæmisveirusýking (HIV).

 

-

Virk, síðkomin illkynja æxli.

 

-

Þungun.

 

4.4

Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við tkun

 

 

longer

Bráðar aukaverkanir, sem geta komið fyrir viðnofyrstu stækkun skammta og sumar vegna losunar cýtókína eru lágur blóðþrýstingur, kuldahrollur, sótthiti, mæði, kalda og útbrot. Aðrar aukaverkanir eru ógleði, ofsakláði,productuppköst, þreyta, mæði, höfuðverkur, kláði, niðurgangur og berkjukrampar. Tíðni aukaverkana við innrennsli var mest í fyrs viku meðferðar og minnkaði aðra og þriðju vikuna bæði hjá sjúklingum sem fengu MabCampath sem fyrstu meðferð og þeim sem fengið höfðu meðferð áður.

Ef þessir kvillar eru í meðallagi miklir eða alvarlegir skal halda áfram með sömu skammta og með viðeigandi forlyfjagjöf, áður en skammtar eru stækkaðir, þar til hver skammtur þolist vel. Ef meðferð er hætt lengur en í 7 daga skal gefa MabCampath á ný í hægt stækkandi skömmtum.

Tímabundinn lágþrýstingur (blóðþrýstingslækkun) hefur komið fyrir hjá sjúklingum sem fá

MabCampath. Auðsýna skal gætni við meðferð sjúklinga með blóðþurrðarsjúkdóm í hjarta, hjartaöng Medicinalog/eða hjá sjúk ingum sem fá háþrýstingsmeðferð. Dæmi eru um kransæðastíflu og hjartastopp í

tengslum við innrennsli MabCampath hjá ofangreindum sjúklingum.

Mat og áframhaldandi eftirlit með hjartastarfsemi (t.d. hjartaómskoðun, hjartsláttur og líkamsþyngd) skal haft í huga hjá sjúklingum sem fengið hafa meðferð með efnum sem geta stuðlað að

turverkunum á hjarta.

Mælt er með því að sjúklingum séu gefnir sterar sem forlyf, um munn eða í bláæð, 30-60 mín. fyrir hvert MabCampath innrennsli á meðan verið er að auka skammta og eins og þörf er á samkvæmt klínísku mati. Hætta má steranotkun ef við á þegar skammtahækkun hefur verið náð. Auk þess má gefa andhistamín um munn, t.d. 50 mg dífenhýdramín og verkjalyf, t.d. 500 mg parasetamól. Í þeim tilfellum þar sem alvarlegir fylgikvillar tengdir innrennsli eru viðvarandi má lengja innrennslistímann upp í 8 klst. frá þeim tíma þegar MabCampath var blandað til innrennslis.

Alvarleg eitilfrumufækkun er óhjákvæmileg afleiðing af lyfjafræðilegum áhrifum MabCampath og getur varað lengi. Fjöldi CD4- og CD8-T-frumna fer vaxandi frá 8-12 viku meðferðar og heldur áfram

að jafnast í nokkra mánuði eftir lok meðferðar. Hjá sjúklingum sem fá MabCampath sem fyrstu meðferð hafði CD4+ fjöldinn ≥ 200 frumur / l náðst 6 mánuðum eftir meðferð en 2 mánuðum eftir meðferð var miðgildið hins vegar 183 frumur / l. Hjá sjúklingum sem höfðu fengið meðferð áður og fengu MabCampath var miðgildi tímans til að ná gildinu 200 frumur / l er 2 mánuðir frá síðasta innrennsli með MabCampath en það kann að taka meira en 12 mánuði að koma á svipuðu gildi og áður en meðferð hófst. Þetta kann að valda tækifærissýkingum hjá sjúklingum. Mælt er sterklega með fyrirbyggjandi meðferð gegn sýkingu (t.d. trímetóprím/súlfametoxazóli 1 tafla tvisvar á dag, þrisvar í viku, eða annarri sjúkdómsvörn gegn lungnabólgu af völdum Pneumocystis jiroveci og virks lyfs gegn áblásturssótt, t.d. 250 mg af famcíklóvíri tvisvar á dag), á meðan á meðferð stendur í að minnsta kosti 2 mánuði eftir lok meðferðar með MabCampath eða þar til CD4+ fjöldi er kominn upp í

200 frumur / l eða meira hvort sem kemur síðar.

Líkur á aukinni hættu á aukaverkunum vegna sýkinga aukast mögulega eftir meðferð með mörgum krabbameins- eða líffræðilegum lyfjum.

Vegna hættu á hýsilsótt sem tengist blóðgjöf (Transfusion Associated Graft Vers

Host Disease

TAGVHD) er mælt með að sjúklingar sem hafa fengið meðferð með MabC mp

fái geislað blóð

eða blóðhluta

 

Ekki er sjálfgefið að líta beri á einkennalausan CMV-veirudreyra, sem staðf sturauthorisedmeð rannsókna-

lýkur.

stofuprófi, sem alvarlega sýkingu og að rjúfa verði meðferð.longerHalda skal áfram að leggja klínískt mat á einkenni CMV-sýkingar á meðan MabCampath meðferð stendur og í a.m.k. 2mánuði eftir að meðferð

Tímabundin daufkyrningafæð af gráðu 3 eða 4 kemur mjög ft fram eftir 5-8 vikur frá upphafi meðferðar. Tímabundin blóðflagnafæð af gráðu 3 eða 4 kemur mjög oft fram á fyrstu tveim vikum

meðferðar og fer síðan að lagast hjá flestum sjúklingum.no Þess vegna ástæða til að fylgjast með

blóðhag hjá sjúklingunum. Ef alvarleg eiturhrif á blóð k ma fram skal rjúfa MabCampath-meðferð þar til ástandið hjaðnar. Meðferð má hefja aftur eftir að eiturhrifin á blóðið hafa hjaðnað (sjá kafla 4.2). Hætta skal notkun MabCampath algjörlega ef upp kemur sjálfsnæmisblóðleysi eða sjálfsnæmisblóðflagnafæð.

Blóðfrumutalninguproductog blóðflagnatalningu skal gera með reglulegu millibili meðan á MabCampath- meðferð stendur og oftar hjá sjúkling m sem fá frumufæð.

Ekki er mælt með því að reglubun ið og skipulegt eftirlit með CD52-tjáningu sé hluti af venjubundinni klínísk i sta fsemi. Samt sem áður gæti verið skynsamlegt að staðfesta CD52-tjáningu ef endurtekin meðfe ð er fy irhuguð. Í fyrirliggjandi gögnum um sjúklinga sem fengu MabCampath sem fyrstu meðferð sást hvo ki minnkun á CD52-tjáningu um það leyti þegar sjúkdómurinn tók að

Medicinalversna né við and át sjúklings.

Sjúklingar geta verið með ofnæmi eða sýnt ofnæmisviðbrögð gegn MabCampath og gegn músa- eða kímeru- einstofna mótefnum.

Nauðsy legt er að hafa tiltæk lyf til meðferðar á ofnæmisviðbrögðum og að grípa til neyðarúrræða ef of æm sviðbrögð koma fram meðan á lyfjagjöf stendur (sjá kafla 4.2).

Karlar og konur á barneignaraldri ættu að nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferð með

MabCampath stendur og í 6 mánuði eftir hana (sjá kafla 4.6 og 5.3).

Rannsóknir, sem sérstaklega fást við áhrif aldurs á MabCampath-losun og eiturhrif, hafa ekki verið gerðar. Almennt þola eldri sjúklingar (eldri en 65 ára) frumueyðandi meðferð verr en yngri sjúklingar. Þar sem langvinnt eitilfrumuhvítblæði (CLL) kemur oft fyrir í þessum eldri aldurshópi verður að fylgjast vel með þessum sjúklingum (sjá kafla 4.2). Í rannsóknum á sjúklingum í fyrstu meðferð og á þeim sem höfðu fengið meðferð áður sást enginn verulegur aldurstengdur munur á öryggi og verkun, en gagnagrunnarnir eru litlir.

4.5Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Þótt formlegar rannsóknir á milliverkunum MabCampath við önnur lyf hafi ekki farið fram eru klínískt marktækar milliverkanir MabCampath við önnur lyf eru ekki þekktar. Vegna þess að MabCampath er erfðatæknilega framleitt mannaaðlagað prótín ætti ekki að þurfa að gera ráð fyrir P450-miðluðum milliverkunum við lyf. Mælt er samt með því að MabCampath sé ekki gefið innan þriggja vikna frá notkun annarra krabbameinslyfja.

Þótt það hafi ekki verið rannsakað er mælt með því að sjúklingar séu ekki bólusettir með lifandi veirubóluefni á a.m.k. næstu 12 mánuðum eftir að MabCampath-meðferð lýkur. Hæfnin til að sýna frumkomið eða síðkomið mótefnasvar við bóluefni hefur ekki verið rannsökuð.

4.6Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

authorised Karlar og konur á barneignaraldri eiga að nota örugga getnaðarvörn m ðan á meðferð með

Meðganga

Ekki má nota MabCampath á meðgöngu. Þekkt er að manna-IgG fari gegnum fylgj ; MabCampath getur einnig farið gegnum fylgju og þannig valdið tæmingu B- og T-eitilfrumna hjá fóstri. Rannsóknir á áhrifum MabCampath á æxlun hjá dýrum hafa ekki verið gerðar. Ekki er vit ð hvort MabCampath veldur fósturskemmdum sé það gefið þunguðum konum.

MabCampath stendur og í 6 mánuði eftir hana (sjá kafla 5.3).

Brjóstagjöf

Ekki er vitað hvort MabCampath er útskilið í brjóstamjó k. Brjóstagjöf skal hætt meðan á meðferð

stendur og að minnsta kosti í fjórar vikur eftir að MabCampath-meðferð lýkur.

Frjósemi

 

longer

 

 

Ekki hafa verið gerðar neinar rannsóknir

il að meta áhrif MabCampath á frjósemi. Ekki er vitað hvort

MabCampath hafi áhrif á æxlunargetu hjá mönnum (sjá kafla 5.3).

 

no

 

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notk

nar véla

 

product

 

Engar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna áhrif lyfsins á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Hins vegar ber að viðhafa varúð þar sem tilkynnt hefur verið um um rugl og svefnhöfga.

4.8 Aukaverkanir

Í töflunum hér á eftir koma fram aukaverkanir eftir líffæraflokkum samkvæmt MedDRA kerfinu Medicinal(MedDRA SOC). Tíðnin byggist á gögnum úr klínískum rannsóknum.

Það MedDRA heiti sem helst á við er notað til að lýsa ákveðinni aukaverkun og samheitum hennar, sem og skyldu ástandi.

Tíðni er skilgreind sem mjög algeng (≥ 1/10), algeng (≥ 1/100 til < 1/10), sjaldgæf (≥ /1.000 til < 1/100), mjög sjaldgæfar (≥ 1/10.000 til <1/1.000); koma örsjaldan fyrir (<1/10.000). Engar upplýsingar eru fyrir hendi varðandi atvik sem hafa lægri tíðni vegna stærðar rannsóknarhópsins,

n=147 hjá sjúklingum í fyrstu meðferð og n= 149 hjá sjúklingum sem höfðu fengið meðferð áður.

Algengustu aukaverkanir sem greint er frá við notkun MabCampath eru: Innrennslistengdar aukaverkanir (hiti, hrollur, lágþrýstingur, ofsakláði, ógleði, útbrot, hraðtaktur, mæði), frumufæð (daufkyrningafæð, eitilfrumnafæð, blóðflagnafæð, blóðleysi), sýkingar (CMV-veirudreyri, CMV- sýking, aðrar sýkingar), einkenni frá meltingarfærum (ógleði, uppköst, kviðverkir) og einkenni frá taugakerfi (svefnleysi, kvíði). Algengustu aukaverkanir eru frumufæð, innrennslistengdar aukaverkanir og ónæmisbæling/sýkingar.

Aukaverkanir hjá sjúklingum í fyrstu meðferð

Upplýsingar um öryggi hjá B-CLL-sjúklingum í fyrstu meðferð byggjast á aukaverkunum sem komu fyrir í slembaðri samanburðarrannsókn sem í tóku þátt 147 sjúklingar sem fengu MabCampath eitt sér í 30 mg skammti í bláæð þrisvar sinnum í viku í allt að 12 vikur, þ.m.t. skammtaaukningartímabilið.

Um það bil 97% sjúklinga í fyrstu meðferð fengu aukaverkanir; algengustu aukaverkanirnar sem greint var frá hjá sjúklingum í fyrstu meðferð komu yfirleitt fram í fyrstu viku meðferðar.

Innan tíðniflokka eru taldar upp þær aukaverkanir sem komu fram við meðferðina með MabCampath og innan 30 daga eftir að meðferð lauk og eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst.

Líffæraflokkur

 

Mjög algengar

Algengar

Sjaldgæfar

Sýkingar af völdum

CMV veirudreyri

Lungnabólga

Blóðsýking

sýkla og sníkjudýra

CMV sýking

Berkjubólga

Klasahne lu-

 

 

 

 

bakteríudreyri

 

 

 

Kokbólga

Berklar

 

 

 

Hvítsveppasýking í

Berkj l ngnabólga

 

 

 

munni

He pessýking í auga

 

 

 

 

 

 

 

 

authorised

 

 

 

 

Sýking af völdum

 

 

 

 

b tahemolýtískra

 

 

 

 

streptokokka

 

 

 

 

Hvítsveppasýking

 

 

 

 

Hvítsveppasýking í

 

 

 

 

kynfærum

 

 

 

 

Þvagfærasýking

 

 

 

 

Blöðrubólga

 

 

 

longer

 

 

 

 

Búksveppir

 

 

 

 

Nefkoksbólga

 

 

 

 

Nefslímubólga

Blóð og eitlar

 

 

Daufkyrningafæð

Kyrningahrap

 

 

 

no

 

 

 

 

með hita

 

 

 

 

Daufkyrningafæð

Eitilfrumnafæð

 

 

 

Hvítfrumnafæð

Eitlakvilli

 

 

 

Blóðflagnafæð

Blóðnasir

Ónæmiskerfi

 

 

Blóðleysi

Bráðaofnæmi

 

 

 

 

 

 

 

Ofnæmi

Efnaskipti og næring

 

Þyngdartap

Æxlislýsuheilkenni

 

product

 

Blóðsykurshækkun

 

 

Minnkað heildarprótín

 

 

 

 

Geðræn va damál

 

 

Kvíði

Lystarleysi

 

 

 

Taugakerfi

 

 

Yfirlið

Svimi

 

 

 

Sundl

 

 

 

 

Skjálfti

 

 

 

 

Dofi/náladofi

 

 

 

 

Skert snertiskyn

 

Augu

 

 

Höfuðverkur

Tárubólga

 

 

 

Hjarta

 

 

Blámi

Hjartastopp

Medicinal

 

 

Hægsláttur

Kransæðastífla

 

 

 

 

 

 

Hraðsláttur

Hjartaöng

 

 

 

Skútahraðsláttur

Gáttatif

8

Líffæraflokkur

 

Mjög algengar

Algengar

Sjaldgæfar

 

 

 

 

 

Hjartsláttartruflun ofan

 

 

 

 

 

slegils

 

 

 

 

 

Skútahægsláttur

 

 

 

 

 

Aukaslög ofan slegla

Æðar

 

Lækkaður

Háþrýstingur

Stöðubundinn

 

 

blóðþrýstingur

 

 

lágþrýstingur

 

 

 

 

 

Hitaroði í andliti og/eða á

 

 

 

 

 

hálsi

 

 

 

 

 

Roði

Öndunarfæri, brjósthol

 

Berkjukrampi

Súrefnisskortur

og miðmæti

 

 

Mæði

Fleiðruvökvi

 

 

 

 

 

Raddtruflun

 

 

 

 

 

Nefrennsli

Meltingarfæri

 

Ógleði

Uppköst

Garnarstífla

 

 

 

Kviðverkir

Ónot í m nni

 

 

 

 

 

Ónot í m ga

 

 

 

 

 

Niðurg ngur

Húð og undirhúð

 

Ofsakláði

Ofnæmishúðbólga

Kláðaútbrot

 

 

Útbrot

Kláði

authorised

 

 

D öfnuörðuútbrot

 

 

 

Ofsviti

Útbrot ásamt roða

 

 

 

Roði

Húðbólga

Stoðkerfi og stoðvefur

 

Vöðvaverkir

Beinverkur

 

 

 

St ðkerfisverkir

Liðverkur

 

 

 

Bakverkir

Stoðkerfisbrjóstverkur

 

 

 

 

 

Vöðvakrampar

Nýru og þvagfæri

 

 

 

longerMinnkuð þvagmyndun

 

 

 

 

 

Þvaglátatregða

Almennar aukaverkanir

Sótthiti

Þreyta

Slímhúðarbólga

og ástand tengt

 

Kuldahrollur

Máttleysi

Mar á stungustað

íkomuleið

product

no

 

Staðbundinn bjúgur

 

 

 

 

 

Bjúgur á stungustað

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slen

Greint hefur verið f á b áðum viðbrögðum við innrennsli svo sem sótthita, kuldahrolli, ógleði, uppköstum, lágþrýstingi, þ eytu, útbrotum, ofsakláða, mæði, höfuðverk, kláða og niðurgangi. Flest þessara viðbragða e væg eða í meðallagi af alvarleika. Bráð viðbrögð við innrennsli eiga sér yfirleitt stað í fyrstu viku meðferðar og dregur síðan smám saman úr þeim. Viðbrögð af 3. eða 4. gráðu við innrennsli eru sja dgæf eftir fyrstu viku meðferðar.

Aukaverk ir hjá sjúklingum sem áður höfðu fengið meðferð

Upplýs gar um öryggi hjá B-CLL-sjúklingum sem áður höfðu fengið meðferð eru byggð

149 sjúklingum sem tóku þátt í einarma MabCampath rannsóknum (rannsóknum 1, 2 og 3). Búast má v ð að meira en 80% sjúklinga sem fengið hafa meðferð fái aukaverkanir; algengustu aukaverkanirnar sem greint hefur verið frá verða yfirleitt í fyrstu viku meðferðar.

.Í hverjum tíðnihópi eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst og svo koll af kolli.

 

 

Líffæraflokkur

Mjög algengar

Algengar

Sjaldgæfar

Medicinal

 

 

 

 

 

Sýkingar af

Blóðsýking

CMV-sýking

Bakteríusýking

 

 

völdum sýkla og

 

 

 

 

 

sníkjudýra

Lungnabólga

Sýking af völdum

Veirusýking

 

 

 

 

Pneumocystis jiroveci

 

Líffæraflokkur

Mjög algengar

Algengar

 

Sjaldgæfar

 

Áblásturssótt

Bjúgbólga í lungum

Húðsveppasýking

 

 

Sveppasýking

Barkakýlisbólga

 

 

Hvítsveppa-sýking

Nefslímubólga

 

 

Ristill

 

Naglsveppur

 

 

Graftarkýli

 

authorised

 

 

 

 

 

 

Þvagfærasýking

 

 

 

Skútabólga

 

 

 

Berkjubólga

 

 

 

Sýking í efri hluta

 

 

 

öndunarfæra

 

 

 

Kokbólga

 

 

Æxli, góðkynja og

Sýking

 

Eitlaæxlislíkur kvilli

 

 

 

illkynja (einnig

 

 

 

 

 

blöðrur og separ)

 

 

 

 

 

Blóð og eitlar

Kyrningafæð

Daufkyrninga-fæð með

Vanmyndun blóðkorna í

 

 

hita

 

beinme g

 

Blóðflagna-fæð

Blóðfrumnafæð

D ifð blóðstorknun

 

Blóðleysi

Hvítfrumnafæð

Rauðalosblóð-leysi, lækkað

 

 

 

 

 

haptóglóbín

 

 

Eitilfrumu-fækkun

Beinmergs-bæling

 

 

Purpuri

 

Blóðnasir

 

 

 

no

longerTannholds-blæðing

 

 

 

 

 

Afbrigðilegar niðurstöður

 

 

 

 

 

úr rannsóknum á blóðmynd

Ónæmiskerfi

product

 

 

Ofnæmisvið-brögð

 

 

 

Alvarlegt ofnæmislost og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

önnur ofnæmis-viðbrögð

Efnaskipti og

Lystarleysi

Blóðatríumlækkun

Blóðkalíumlækkun

næring

 

Blóðkalsíumlækkun

Versnun sykursýki

 

 

Þyngdartap

 

 

 

Vökvatap

 

 

 

 

Þorsti

 

 

Geðræn vandamál

 

Rugl

 

Persónukenndarröskun

 

 

Kvíði

 

Persónuleika-röskun

Medicinal

 

Þunglyndi

 

Afbrigðilegar hugsanir

 

Svefnhöfgi

 

Getuleysi

 

 

 

 

 

Svefnleysi

 

Taugaveiklun

Taugakerfi

Höfuðverkur

Svimi

 

Yfirlið

 

 

Sundl

 

Óeðlilegt göngulag

 

 

Skjálfti

 

Trufluð vöðva-spenna

 

 

Dofi/náladofi

Ofskynnæmi

 

 

Vanskynnæmi

Taugakvilli

 

 

Ofhreyfni

 

Breytt bragðskyn

 

 

Bragðskynsmissir

 

Augu

 

Tárubólga

 

Innri augnknattarbólga

Eyru og

 

 

 

 

Heyrnarleysi

völundarhús

 

 

 

 

Eyrnasuð

Hjarta

 

Hjartsláttarónot

Hjartastopp

 

 

Hraðtaktur

 

Kransæðastífla

Líffæraflokkur

 

Mjög algengar

Algengar

Sjaldgæfar

 

 

 

 

Gáttatitringur

 

 

 

 

Ofansleglahrað-taktur

 

 

 

 

Hjartsláttar-truflun

 

 

 

 

Hægur hjartsláttur

 

 

Niðurgangur

Munnbólga

Afbrigðilegt hjartalínurit

Æðar

 

Tannholdsbólgaauthorised

 

Lækkaður

Háþrýstingur

Blóðþurrð í útlimum

 

 

blóðþrýstingur

Æðakrampi

 

 

 

 

Roði

 

Öndunarfæri,

 

Mæði

Súrefnisskortur

Sog

brjósthol og

 

 

Blóðhósti

Þrengsli í hálsi

miðmæti

 

 

Berkjukrampar

Lungnaíferð

 

 

 

Hósti

Fleiðruvökvi

 

 

 

 

Minnkuð öndunar ljóð

 

 

 

 

Öndunarfæra-kvilli

Meltingarfæri

 

Uppköst

Meltingarfæra-blæðing

Maga- og þarmabólga

 

 

Ógleði

longer

 

 

Munnsárabólga

Tungusár

 

 

 

Kviðverkur

Hiksti

 

 

 

Meltingartruflun

Ropi

 

 

 

Hægðatregða

Munnþurrkur

 

 

 

Vindgangur

 

Lifur og gall

 

 

Afbrigðileg

 

 

 

 

lifrarstarfsemi

 

Húð og undirhúð

 

Kláði

Blöðruútbrot

Dröfnuörðu-útbrot

 

 

Ofsakláði

Útbr t ásamt roða

Húðkvilli

 

 

Útbrot

 

 

Almenn r

 

Ofsviti

 

Lungnabjúgur

productKuldahrollur Verkur fyrir brjósti

Stoðkerfi og

 

 

Liðverkirno

Verkur í fótlegg

stoðvefur

 

 

Vöðvaverkir

Ofspenna vöðva

 

 

 

Beinverkir

 

Nýru og þvagfæri

 

 

Bakverkir

Blóðmiga

 

 

 

 

 

 

 

Þvagleki

 

 

 

 

Minnkuð þvagmyndun

 

 

 

 

Ofsamiga

Medicinal

 

 

Afbrigðileg nýrnastarfsemi

 

 

 

aukaverk nir og

 

Sótthiti

Flensueinkenni

Bjúgur á útlimum

aukaverk ir á

 

Þreyta

Slímhúðarbólga

Bjúgur umhverfis augu

íkomustað

 

 

Bjúgur um munn

Slímhúðarsár

 

 

 

Bjúgur

Mar á stungustað

 

 

 

Þróttleysi

Húðbólga á innrennslisstað

 

 

 

Slen

Verkur á innrennslisstað

 

 

 

Breytt hitaskyn

 

 

 

 

Viðbrögð á stungustað

 

 

 

 

Verkur

 

Aukaverkanir sem komið hafa fram við eftirlit eftir markaðssetningu

Aukaverkanir við innrennsli: Alvarlegar og stundum banvænar aukaverkanir, m.a. berkjukrampi, súrefnisþurrð, yfirlið, lungnaíferðir, brátt andnauðarheilkenni (acute respiratory distress syndrome),

einstofna mótefni, ATC-flokkur: L01X C04.

öndunarstopp, hjartadrep, óreglulegur hjartsláttur, bráð hjartabilun og hjartastopp, hafa komið fram. Greint hefur verið frá sjaldgæfum tilvikum um alvarlegt bráðaofnæmi og önnur ofnæmisviðbrögð svo sem bráðaofnæmislost og ofsabjúg eftir lyfjagjöf MabCampath. Draga má úr þessum einkennum eða koma í veg fyrir þau með forlyfjagjöf og ef skammtar eru stækkaðir smám saman (sjá kafla 4.4).

Sýkingar af völdum sýkla og sníkjudýra: Alvarlegar, og stundum banvænar sýkingar af völdum veira

Ónæmiskerfi: Greint hefur verið frá alvarlegu og stundum banvænu sjálfsnæmisástauthorisedndi svo sem sjálfsnæmisblóðlýsublóðleysi, sjálfsnæmisblóðflagnafæð, vanmyndunarblóðleysi, Guillain Barré

(t.d, kirtlaveira, inflúensubróðir, lifrarbólga B, fjölhreiðra hvítfrumuheilabólga (PML)), bakteríu-

(þ.m.t. berkla- og afbrigðilegar berklabróðursýkingar, ígulgerlalungnabólga), frumdýra- (t. .

bogfrymilssótt) og sveppasýkingar (t.d. myglusveppasýking í nefi og heila (rhinocerebral mucormycosis)) hafa komið í ljós við eftirlit eftir markaðssetningu þar með talin endurvakning undirliggjandi sýkinga. Ráðlögð fyrirbyggjandi meðferð gegn sýkingu virðist verka vel til að draga úr hættu á sýkingum af völdum PCP og herpes sýkinga (sjá kafla 4.4).

Greint hefur verið frá eitilfrumnafjölgunarröskunum, stundum banvænum, af völdum Epstein Barr veiru.

Blóð og eitlar: Tilkynnt hefur verið um alvarlegar blæðingar.

heilkenni og langvinnt form þess sem er langvinn, mergslíðursviptandi fjöltauga ótarbólga. Einnig hefur sést jákvætt Coombs-próf. Einnig hefur verið greint frá hýsilsótt s m t ngist blóðgjöf (Transfusion Associated Graft Versus Host Disease – TAGVHD).

Efnaskipti og næring: Greint hefur verið frá banvænu æxlislýsuheilke ni.

Taugakerfi: Greint hefur verið frá innankúpublæðingu sem var banvæn hjá sjúklingum með

blóðflagnafæð.

no

longer

 

Hjarta: Tilkynnt hefur verið um hjartabilun, hjartavöðvakvilla og minnkað útstreymisbrot hjá

sjúklingum sem feng efni sem hafa eiturverka ir á hjarta.

4.9 Ofskömmtun

 

 

Sjúklingar hafa fengið endurtekna, einstaka skammta allt upp í 240 mg af MabCampath. Tíðni aukaverkana af gráðu 3 eða 4, svo sem sótthiti, blóðþrýstingsfall og blóðleysi, getur verið meiri hjá þessum sjúklingum. Ekki er þekkt sértækt mótefni gegn ofskömmtun af MabCampath. Meðferð felst í því að hætta MabCampath-gjöf g gefa stuðningsmeðferð.

5.

LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1

Lyfhrif

product

Medicinal

 

Flokkun eftir verkun: æxlishemjandi lyf

Alemtuzumab er erfðafræðilega myndað, manna, einstofna IgG- kappa mótefni sértækt fyrir 21-28 kD glýkóprótein (CD52) á yfirborði eitilfrumna sem fyrst og fremst kemur fyrir á yfirborði eðlilegra og illkynja B- og T-eitilfrumna í blóði. Alemtuzumab var myndað með því að setja sex samsvörunar- ákvarðandi svæði úr einstofna rottu-IgG2a inn í manna-IgG1 ónæmisglóbúlín-sameind.

Alemtuzumab veldur niðurbroti eitilfrumna með því að bindast CD52, yfirtjáðum, ekki-mótandi mótefnavaka sem er til staðar á yfirborði nær allra B- og T-eitilfrumna, auk einkjörnunga, hóstarkirtilsfrumna og stórra átfrumna. Mótefnið leiðir til niðurbrots eitilfrumna með virkjun hjástoðar og mótefnaháðu, frumubundnu frumudrápi. Mótefnið hefur fundist í lágu hlutfalli (< 5%) á blóðkyrningum en ekki á rauðkornum eða blóðflögum. Alemtuzumab virðist ekki skemma stofnfrumur blóðmyndunar eða forstigsfrumur.

B-CLL-sjúklingar í fyrstu meðferð

Öryggi og verkun MabCampath var metið í III stigs opinni, slembaðri samanburðarrannsókn hjá B- CLL-sjúklingum í fyrstu meðferð (höfðu ekki áður fengið meðferð) á Rai-stigi I-IV og sem þurftu á meðferð að halda (Rannsókn 4). Sýnt var fram á að MabCampath var betra en clorambucil, metið skv. fyrsta endpunkti, þ.e. lifun án versnunar sjúkdómsins (sjá mynd 1).

Mynd 1: Lifun án sjúkdómsframvindu hjá sjúklingum í fyrstu meðferð (eftir meðferðarhópum)

Áætluð

líkindi

 

 

 

 

 

 

Áhættuhlutfall: 0,58

 

 

authorised

 

 

 

 

 

 

95% öryggismörk: 0,43, 0,77

 

 

 

 

 

 

 

Lagskipt log-rank próf: p=0,0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

longer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi í hættu

 

 

 

Tími (má uðir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aðrir (secondary) endapunktar voru hl

tfall fullkominnar svörunar (CR) og heildarsvörunar (CR eða

 

hlutasvörun) samkvæmt 1996 NCIWG skilmerkjum, það hve lengi svörun varaði tími fram að annarri

 

meðferð og öryggi beggja meðferðararmanna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Samantekt vegna sjúklinga í fyrstu meðferð, þýði og niðurstöður

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

product

 

Óháð athugun á svörunarhlutfalli og því hve lengi

 

 

 

 

 

 

 

svörun varaði

 

 

 

 

 

 

 

 

MabCampath

 

Clorambucil

P gildi

 

 

 

 

 

 

 

n=149

 

n=148

 

 

 

 

 

ðg ldi aldurs (ár)

 

 

 

Á ekki við

 

 

Sjúkdómur á III/IV Rai stigi

 

33,6%

 

33,1%

 

Á ekki við

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heildar svörunarhlutfall

 

83,2%

 

55,4%

<0,0001*

 

 

Fullkomin svörun

 

24.2%

 

2.0%

<0,0001*

 

 

MRD neikvæð****

 

7.4%

 

0.0%

0.0008*

 

 

Hlutasvörun (PR)

 

59,1%

 

53,4%

 

Á ekki við

 

 

Endingartími svörunar**, CR eða

 

N=124

 

N=82

 

Á ekki við

 

Medicinal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR (mánuðir)

 

 

 

16.2

 

12.7

 

 

 

 

K-M miðgildi (95% öryggismörk)

 

(11,5, 23,0)

 

(10,2, 14,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tími fram að annarri meðferð

23,3

14.7

0.0001***

(mánuðir)

(20,7, 31,0)

(12,6, 16,8)

 

K-M miðgildi (95% öryggismörk)

 

 

 

 

 

 

 

*Pearson chi-square próf eða Exact próf

 

 

 

** Endingartími bestu svörunar

 

 

 

*** Log-rank próf lagskipt eftir Rai flokkum (Stig I-II samanborið við III-IV)

 

**** eftir 4-lita flæði

 

 

 

Frumuerfðagreining hjá B-CLL-sjúklingum í fyrstu meðferð:

Stöðugt færist í vöxt að litið sé svo á að litningamynd (cytogenetic profile) B-CLLauthorisedveiti mikilvægar upplýsingar um batahorfur og hafi forspárgildi um svörun við ákveðnum meðferðum. Hjá sjúklingum í

fyrstu meðferð (n=282) þar sem litningaupplýsingar lágu fyrir (FISH) í rannsókn 4, uppgötvuðust litningagallar hjá 82% en eðlileg litningagerð hjá 18%. Litningagallar voru flokkaðir samkvæmt

stigveldislíkani Döhners. Hjá sjúklingum í fyrstu meðferð sem fengu annaðhvort Campa eða

clorambucil var 21 sjúklingur með 17p brottfall, 54 með 11q brottfall, 34 með þrístæðu 12, 51 með eðlilega litningagerð og 67 með 13q brottfall.

MabCampath samanborið við clorambucil. Þá sást hneigðlongertil betra h ildar svörunarhlutfalls hjá sjúklingum með 17p brottfall sem fengu meðferð með MabCampath (64% samanborið við 20%; p=0,0805). Hvað varðar fullkomið sjúkdómshlé náðist einnig betri ára ur hjá sjúklingum með 13q brottfalla sem fengu meðferð með MabCampath (27% sama b rið við 0%; p=0,0009). Miðgildi lifunar án versnunar sjúkdómsins var hærra hjá sjúklingum með 13q brottfall sem fengu meðferð með MabCampath (24,4 samanborið við 13,0 mánuðir; p=0,0170 agskipt eftir Rai stigum). Hneigð til bættrar lifunar án versnunar sjúkdómsins sást hjánosjúklingum með 17p brottfall, þrístæðu 12 og eðlilega litningagerð en þetta náði ekki að verða marktækt vegna smæðar úrtaksins.

Heildar svörunarhlutfall var betra hjá sjúklingum með einhvers konar 11q b ottfall (87% samanborið

við 29%; p<0,0001) eða 13q brottfall (91% samanborið við 62%; p=0,0087) s m fengu meðferð með

Mat á CMV með PCR:

Í slembuðu samanburðarannsókninniproductá sjúklingum í fyrstu meðferð (rannsókn 4) voru sjúklingar í

MabCampath hlutanum prófaðir vik lega með tilliti til CMV og til þess notuð PCR greining (polymerase chain reaction) frá byrj n til loka meðferðar og á 2 vikna fresti fyrstu 2 mánuðina eftir meðferðarlok. Í þessari rannsókn var tilkynnt um einkennalaust, jákvætt PCR vegna CMV hjá 77/147

(52,4%) sjúklinga sem fengu meðferð með MabCampath; sjaldnar var tilkynnt um CMV sýkingu með einkennum eða hjá 23/147 sjúklingum sem fengu meðferð með MabCampath (16%). Í MabCampath arminum fengu 36/77 (46.8%) sjúklinga með einkennalausa, PCR jákvæða CMV veirueyðandi meðferð og hjá 47/77 (61%) þessara sjúklinga var MabCampath meðferðin rofin. Einkennalaus, PCR

jákvæð svörun varðandi CMV eða PCR jákvætt CMV með einkennum meðan á meðferð með

MedicinalB-CLL sjúkli gar sem áður höfðu fengið meðferð:

MabC mp th stóð höfðu engin mælanleg áhrif á lifun án versnunar sjúkdóms.

Ákvörðun á virkni MabCampath er byggð á tíðni heildar svörunar og lifunar. Upplýsingar úr þrem B- CLL-rannsóknum án samanburðar eru teknar saman í töflunni hér að neðan:

 

Virknigildi

Rannsókn 1

Rannsókn 2

Rannsókn 3

 

 

Fjöldi sjúklinga

 

 

 

 

 

Greiningarhópur

 

Sjúklingar með B-

Sjúklingar með B-

Sjúklingar með B-

 

 

 

 

CLL sem höfðu

CLL sem höfðu ekki

CLL og einn

 

 

 

 

fengið alkýlefni, og

sýnt neina svörun eða

sjúklingur með

 

 

 

 

sem flúdarabín hafði

sjúkdómurinn komið

foreitilfrumuhvítblæ

 

 

 

 

ekki komið að gagni

aftur eftir hefðbundna

ði (PLL) sem höfðu

 

 

 

 

 

 

krabbameinslyfjameð

ekki sýnt ne na

 

 

 

 

 

 

-ferð

 

svörun eða

 

 

 

 

 

 

 

 

sjúkdómu nn hafði

 

 

 

 

 

 

 

 

komið aftur eftir

 

 

 

 

 

 

 

 

meðferð með

 

 

 

 

 

 

 

 

flúdarabíni

 

 

Meðalaldur (ár)

 

 

 

 

 

Eðli sjúkdóms (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rai-stig III/IV

 

 

 

 

 

B-einkenni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

authorised

 

 

Fyrri meðferðir (%):

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkýlefni

 

 

 

 

 

Flúdarabín

 

 

 

 

 

Fjöldi fyrri meðferðaráætlana (bil)

 

3 (2-7)

3 (1-10)

 

3 (1-8)

 

 

Upphaflegir lyfjaskammtar

Stigvaxandi aukning

Stigvaxandi aukning

Stigvaxandi aukning

 

 

 

 

frá 3 til 10 til 30 mg

frá 10 til 30 mg

frá10 til 30 mg

 

 

Endanlegir lyfjaskammtar

30 mg í bláæð 3 x í

30 mg í bláæð 3 x í

30 mg í bláæð 3 x í

 

 

 

 

 

viku

longerviku

 

viku

 

 

Heildar svörunarhlutfall (%)

 

 

 

 

(95% öryggismörk)

 

 

(23-43)

(8-33)

 

(11-47)

 

 

Fullkomin svörun

 

 

 

 

 

Hlutasvörun

 

 

no

 

 

 

 

 

 

 

 

Meðalendingartími svörunar (mánuðir)

 

 

 

 

(95% öryggismörk)

 

 

(5-8)

(5-23)

 

(6-19)

 

 

Meðaltími fram að svörun (mánuðir)

 

 

 

 

(95% öryggismörk)

 

 

(1-2)

(1-5)

 

(2-4)

 

 

Lifun án sjúkdómsframvindu (mánuðir)

 

 

 

 

(95% öryggismörk)

 

 

(3-5)

(3-7)

 

(3-9)

 

 

Lifun (mánuðir):

product

 

 

 

 

 

 

(95% öryggismörk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All r sjúkl g r ir

 

16 (12-22)

26 (12-44)

 

28 (7-33)

 

 

Svare dur

 

33 (26-EV)

44 (28-EV)

 

36 (19-EV)

 

 

EV = ekki vitað

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Lyfjahvörf

 

 

 

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

 

 

Lyfjahvörf voru ákvörðuð hjá í sjúklingum með langvarandi B-eitilfrumuhvítblæði (B-CLL) sem höfðu ekki áður fengið MabCampath og ekki brugðist jákvætt við meðferð með púrínhliðstæðum. MabCampath var gefið sem innrennsli í bláæð í 2 klst. í ráðlögðum skömmtum, sem voru upphaflega 3 mg og voru síðan auknir í 30 mg, þrisvar í viku, í allt að 12 vikur. Lyfjahvörf MabCampath voru samkvæmt tveggja hólfa líkani og sýndu ólínuleg brottvörf. Eftir gjöf síðasta 30 mg skammtsins var meðaldreifirúmmál við jafnvgiægi 0,15 l/kg (á bilinu 0,1-0,4 l/kg), sem benti til þess að dreifingin væri aðallega í utanfrumuvökva og plasmahólf. Almenn úthreisun úr líkamanum minnkaði við endurtekna gjöf vegna minnkaðrar viðtakamiðlaðrar úthreisunar (þ.e. taps á útlægum CD52-

viðtökum). Við endurtekna gjöf og þar af leiðandi uppsöfnunarþéttni í plasma nálgaðist brotthvarf núllstigshvörf. Helmingunartíminn var 8 klst. (á bilinu 2-32 klst.) eftir fyrsta 30 mg skammtinn og var 6 dagar (á bilinu 1-14 dagar) eftir síðasta 30 mg skammtinn. Jafnvægisþéttni náðist eftir gjöf í um 6 vikur. Enginn sjáanlegur munur var á lyfjahvörfum milli karla og kvenna og ekki heldur neinn munur milli aldursflokka.

5.3 Forklínískar upplýsingar authorised

Forklínískt mat á alemtuzumabi í dýrum hefur takmarkast við cynomolgus-apa vegna þess að CD52 mótefnavakinn kemur ekki fyrir hjá öðrum tegundum en prímötum.

Algengustu áhrif meðferðar hjá þessari dýrategund birtust í eitilfrumufæð. Væg uppsöfnuð áhrif á magn eitilfrumueyðingar komu fram við rannsóknir á endurteknum skömmtum og samanburði við staka skammta. Eitilfrumueyðingin gekki fljótt til baka eftir að skammtar voru stöðvaðir. Afturkvæm daufkyrningafæð kom í ljós eftir daglega lyfjagjöf í bláæð eða undir húð í 30 daga en ekki ef ir staka skammta eða daglega skammta í 14 daga. Meinvefjafræðileg rannsókn á beinmergssýn m sýndi ekki neinar marktækar breytingar sem stafað gætu af meðferðinni. Stakir skammtar, 10 og 30 mg/kg í bláæð, komu af stað meðalmiklu til miklu blóðþrýstingsfalli ásamt vægum hj rt hr ðslætti.

 

 

 

longer

6.

LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1

Hjálparefni

no

 

 

 

 

Tvínatríum edetat

 

 

Pólýsorbat 80

 

 

Kalíumklóríð

 

 

Kalíumtvívetnisfosfat

 

 

Natríumklóríð

 

 

Tvíbasísktnatríumfosfat

 

 

Vatn fyrir stungulyf

 

 

6.2

Ós mrým nproducteiki

 

 

Lyf ð ætti ekki ð blanda með öðrum lyfjum en þeim sem tilgreind eru í kafla 6.6.

Medicinal

 

 

MabCampath Fab-binding fannst í eitilvefjum og í einkjörnunga-átfrumuke finu. Marktæk Fab- binding fannst einnig í æxlunarfærum karldýra (eistalyppu, sæði, sæðisblöð ungi) og í húð.

Engar aðrar niðurstöður úr áðurnefndum rannsóknum á eiturhrifum veita upplýsingar sem eru marktækar fyrir klíníska notkun.

Engar skamm- eða langtíma dýratilraunir hafa verið gerðar með MabCampath til að meta krabbameinsmyndunar- eða stökkbreytiáhrif lyfsins.

Ekki er v tað um ósamrýmanleika við önnur lyf. Hins vegar skal ekki bæta öðrum lyfjum við

MapCampath innrennslislyfið eða gefa þau með innrennsli samtímis um sömu innrennslisslöngu.

6.3 Geymsluþol

Óopnuð lykja: 3 ár.

Blönduð lausn: MabCampath inniheldur ekki nein rotvarnarefni. MabCampath ætti að nota innan

8 klst. eftir þynningu. Lausnir má geyma við 15°C-30°C eða í kæli. Þetta á þó aðeins við ef blöndun lausnarinnar fer fram með smitgát og ef lausnin er varin fyrir ljósi.

Glær lykja úr gleri af tegund I, sem inniheldur 3 ml af þykkni. Pakkningastærð: Askja með 3 lykjum.

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið í kæli (2°C-8°C). Má ekki frjósa.
Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. Geymsluskilyrði eftir blöndun lyfsins, sjá kafla 6.3

6.5 Gerð íláts og innihald

6.6Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

 

authorised

Innihald lykjunnar á að skoða með tilliti til efnisagna og upplitunar áður en lyfið er no að. Ef

efnisagnir sjást í upplausninni eða ef þykknið er upplitað skal ekki nota lykjuna.

MabCampath inniheldur engin rotvarnarefni og því er mælt með því að MabC mp sé útbúið til

longer

 

innrennslis í bláæð með smitgát og að þynnta innrennslislausnin sé gefin innan 8 klst. frá því að hún

var útbúin og hún varin ljósi. Hæfilegu magni af innihaldi lykjunnar skal bæta í 100 ml af 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríðlausn fyrir stungulyf eða glúkósulausn (5%) fyrir stungulyf gegnum dauðhreinsaða, þráðalausa, 5 μm síu sem bindur lítið prótein. Pokanum skal snúið varlega við svo að blöndun lausnarinnar eigi sér stað. Gæta skal varúðar til að tryg ja að tilbúin lausnin haldist sæfð, sérstaklega þar sem hún inniheldur engin rotvarnarefni.

Öðrum lyfjum skal ekki bætt í MabCampath-innrenns is ausnina eða gefa samtímis í innrennsli um

sömu bláæðarslönguna (sjá kafla 4.5).

no

 

Aðgát skal auðsýnd við meðhöndlun og blö dun MabCampath-lausnarinnar. Mælt er með því að

product

notaðir séu latex-hanskar og öryggisgleraugu il að koma í veg fyrir skaðvænleg áhrif ef lykjan brotnar

eða annar leki í ógáti á sér stað. Konur, sem eru þungaðar eða eru að reyna að verða þungaðar, ættu ekki að handfjatla MabCampath.

Beita skal viðeigandi aðferðum við meðhöndlun og förgun. Því sem fer til spillis eða verður afgangs skal farga með brennslu.

Aðgát skal auðsýnd við meðhöndlun og blöndun MabCampath-lausnarinnar. Mælt er með því að notaðir séu latex-hanskar og öryggisgleraugu til að koma í veg fyrir skaðvænleg áhrif ef lykjan brotnar eða annar leki í ógáti á sér stað.

Medicinal7. MARKAÐSLEYFISHAFI

Ge zyme Europe BV

Goo meer 10

1411 DD Naarden

Holland

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/193/001/IS

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 06/07/2001

Dagsetning síðustu endunýjunar: 10/07/2011

10.DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um þetta lyf eru birtar á heimasíðu Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

 

 

no

longer

 

product

 

Medicinal

 

 

 

 

 

authorised

Innrennslisþykkni, lausn. Litlaust eða ljósgult þykkni
Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.
Einn ml inniheldur 30 mg af alemtuzumabi.
Hvert hettuglas inniheldur 30 mg af alemtuzumabi.
1. HEITI LYFS
MabCampath 30 mg/ml innrennslisþykkni, lausn.

2. INNIHALDSLÝSING

Alemtuzumab er erfðafræðilega myndað, manna, einstofna IgG1-kappa mótefni sértækt fyrir 21-28 kD glýkóprótein (CD52) á yfirborði eitilfrumna. Mótefnið er myndað í spendýrafrumulausn (úr eggjastokkum kínverskra hamstra) í næringaræti.

authorised

3.LYFJAFORM

4.

KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

 

4.1

Ábendingar

longer

 

no

MabCampath er ætlað til meðferðar sjúklinga með langvarandi B-eitilfrumuhvítblæði (B-CLL) þar sem samsett krabbameinslyfjameðferð með flúdarabíni hentar ekki.

4.2 Skammtar og lyfjagjöf

Skammtar

MabCampath-meðferðproductskal fara fram undir ef irliti læknis sem hefur reynslu af krabbameinslyfjameðferð.

Í fyrstu viku meðfe ðar skal gefa stækkandi skammta af MabCampath: 3 mg á fyrsta degi, 10 mg á öðrum degi og 30 mg á þ iðja degi, ef skammtar þolast vel. Eftir það er mælt með 30 mg skammti á dag, þrisvar í viku, annan hvern dag, að hámarki í 12 vikur.

MedicinalSkammt stækkun upp í 30 mg næst hjá flestum sjúklingum á 3-7 dögum. Ef samt sem áður koma í ljós bráðar, í með ll gi eða alvarlegar aukaverkanir eins og blóðþrýstingsfall, kuldahrollur, sótthiti, mæði,

kalda, útbrot og berkjukrampi (sumar sökum cýtókínlosunar), við annaðhvort 3 mg eða 10 mg skammta, skal áður en skammtarnir eru stækkaðir meira, halda áfram með sömu skammta daglega þar t þe r þolast vel áður en reynt er að auka þá frekar (sjá kafla 4.4).

ðgildi meðferðarlengdar var 11,7 vikur hjá sjúklingum í fyrstu meðferð og 8,0 vikur hjá sjúklingum sem fengið höfðu meðferð áður.

Þegar rannsóknagildi og klínísk skilmerki hjá sjúklingi gefa til kynna fulla svörun skal hætta MabCampath-gjöf og fylgja sjúklingi eftir. Ef sjúklingi fer fram í fyrstu (þ.e. fær hlutasvörun eða sjúkdómurinn verður stöðugur) og kemst síðan í viðvarandi, óbreytt ástand án framfara í 4 vikur eða lengur skal hætta MabCampath-gjöf og fylgja sjúklingi eftir. Hætta skal MabCampath-meðferð ef sjúkdómurinn versnar.

Samhliða notkun annarra lyfja

Lyfjaforgjöf

Gefa á sjúklingum stera til inntöku eða í bláæð, viðeigandi andhistamínlyf og verkjalyf,

30-60 mínútum fyrir hvert innrennsli með MabCampath á meðan skammtastækkun stendur yfir og eftir það eins og klínískt á við (sjá kafla 4.4).

Fyrirbyggjandi gjöf sýklalyfja

Sýklalyf og veirusýkingalyf ætti venjubundið að gefa öllum sjúklingum meðan á meðferð stendur og eftir meðferðina (sjá kafla 4.4).

Leiðbeiningar um breytingar á skömmtum

Vegna þess hvernig MabCampath verkar er ekki mælt með neinum skammtabreytingum við alvarlegum tilfellum eitilfrumnafæðar.

Við alvarlega sýkingu eða alvarleg eituráhrif á blóð skal rjúfa MabCampath-gjöf þ til ástandið hefur

lagast. Mælt er með að MabCampath-gjöf sé rofin hjá sjúklingum sem fá blóðflögufækkun niður fyrir

< 25.000/µl eða beina lækkun á fjölda daufkyrninga (ANC) í < 250/µl. MabCampath-gjöf má hefja

 

 

 

 

authorised

aftur eftir að sýkingin er læknuð eða eitrunin gengin yfir. Hætta skal notkun MabCampath algjörlega

ef upp kemur sjálfsnæmisblóðleysi eða sjálfsnæmisblóðflagnafæð. Eftirfarandi tafla sýnir þá aðferð

sem mælt er með við breytingu skammta eftir að eituráhrif á blóð hafa komið í ljós meðan á meðferð

stendur:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eituráhrif á blóð

 

Skammtabreytingar*

 

 

 

 

longer

 

 

 

Fjöldi daufkyrninga (ANC) < 250/ l g/eða blóðflögur ≤ 25.000/ l

 

 

 

 

 

 

 

Fyrsta skipti

 

Frestið MabCampath meðferð. Hefja skal

 

 

 

 

meðferð aftur með 30 mg MabCampath þegar

 

 

 

nofjöldi daufkyrninga (ANC) ≥ 500/ l og

 

 

 

 

blóðflagnafjöldi kominn í ≥ 50.000/ l

 

 

Annað skipti

 

Frestið MabCampath meðferð. Hefja skal

 

 

 

 

meðferð aftur með 10 mg MabCampath þegar

 

 

 

 

fjöldi daufkyrninga (ANC) ≥ 500/ l og

 

 

 

 

blóðflagnafjöldi kominn í ≥ 50.000/ l

 

 

Þriðja skipti

 

Hættið meðferð með MabCampath

 

 

 

 

 

≥ 50% ækkun frá grunngildi hjá sjúklingum sem hófu meðferð með grunngildið ≤

 

 

250/μL fyrirproductfjölda daufkyrininga (ANC) og/eða grunngildið ≤ 25.000/μL fyrir

 

 

 

blóðflagnafjölda

 

 

 

Fyrsta skipti

 

Frestið MabCampath meðferð. Hefja skal

 

 

 

 

meðferð aftur með 30 mg MabCampath þegar

 

 

 

 

grunngildum hefur verið náð

 

 

 

Annað skipti

 

Frestið MabCampath meðferð. Hefja skal

 

 

 

 

meðferð aftur með 10 mg MabCampath þegar

 

 

 

 

grunngildum hefur verið náð

 

 

 

Þriðja skipti

 

Hættið meðferð með MabCampath

 

Medicinal

 

 

 

 

*Ef meðferð er hætt lengur en í 7 daga skal hefja MabCampath-gjöf að nýju með 3 mg og hækka þá upp í 10 mg og síðan upp í 30 mg eftir því hvernig þolist.

Sérstakir sjúklingahópar

Aldraðir (eldri en 65 ára)

Ráðleggingar eru eins og greint er frá að ofan fyrir fullorðna. Fylgjast ætti vel með sjúklingum (sjá kafla 4.4).
Sjúklingar með skerta nýrna- eða lifrarstarsemi

Engar rannsóknir hafa farið fram (sjá kafla 4.4).

Börn

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun MabCampath hjá börnum yngri en 17 ára. Engar upplýsingar liggja fyrir.

Lyfjagjöf

MabCampath-lausnina skal útbúa samkvæmt leiðbeiningum sem gefnar eru í kafla 6.6. Lyfið á að gefa með innrennsli í bláæð á um það bil 2 klukkustundum.

authorised

4.3Frábendingar

-

Ofnæmi fyrir alemtuzumabi, músapróteinum eða einhverju hjálpa fnanna;

-

Virkar, almennar sýkingar.

-

Alnæmisveirusýking (HIV).

-

Virk, síðkomin illkynja æxli.

-

Þungun.

 

longer

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

no

 

Bráðar aukaverkanir, sem geta komið fyrir við fyrstu stækkun skammta og sumar vegna losunar cýtókína eru lágur blóðþrýstingur, kuldahrollur, sótthiti, mæði, kalda og útbrot. Aðrar aukaverkanir

Ef þessir kvillar eru í meðallagi miklir eða alvarlegir skal halda áfram með sömu skammta og með viðeigandi forlyfjagjöf, áður en skammtar eru stækkaðir, þar til hver skammtur þolist vel. Ef meðferð er hætt lengur en í 7 daga skal gefa MabCampath á ný í hægt stækkandi skömmtum.

eru ógleði, ofsakláði, uppköst, þreyta, mæði, höfuðverkur, kláði, niðurgangur og berkjukrampar. Tíðni aukaverkana við innrennsliproductvar mest í fyrs viku meðferðar og minnkaði aðra og þriðju vikuna bæði hjá sjúklingum sem fengu MabCampath sem fyrstu meðferð og þeim sem fengið höfðu meðferð áður.

Tímabundinn lágþrýstingur (blóðþrýstingslækkun) hefur komið fyrir hjá sjúklingum sem fá MabCampath. Auðsýna skal gætni við meðferð sjúklinga með blóðþurrðarsjúkdóm í hjarta, hjartaöng

Medicinalog/eða hjá sjúk ingum sem fá háþrýstingsmeðferð. Dæmi eru um kransæðastíflu og hjartastopp í tengslum við innrennsli MabCampath hjá ofangreindum sjúklingum.

Mat og áfr mh ldandi eftirlit með hjartastarfsemi (t.d. hjartaómskoðun, hjartsláttur og líkamsþyngd) skal haft í huga hjá sjúklingum sem fengið hafa meðferð með efnum sem geta stuðlað að

turverkunum á hjarta.

Mælt er með því að sjúklingum séu gefnir sterar sem forlyf, um munn eða í bláæð, 30-60 mín. fyrir hvert MabCampath innrennsli á meðan verið er að auka skammta og eins og þörf er á samkvæmt klínísku mati. Hætta má steranotkun ef við á þegar skammtahækkun hefur verið náð. Auk þess má gefa andhistamín um munn, t.d. 50 mg dífenhýdramín og verkjalyf, t.d. 500 mg parasetamól. Í þeim tilfellum þar sem alvarlegir fylgikvillar tengdir innrennsli eru viðvarandi má lengja innrennslistímann upp í 8 klst. frá þeim tíma þegar MabCampath var blandað til innrennslis.

Alvarleg eitilfrumufækkun er óhjákvæmileg afleiðing af lyfjafræðilegum áhrifum MabCampath og getur varað lengi. Fjöldi CD4- og CD8-T-frumna fer vaxandi frá 8-12 viku meðferðar og heldur áfram að jafnast í nokkra mánuði eftir lok meðferðar. Hjá sjúklingum sem fá MabCampath sem fyrstu

meðferð hafði CD4+ fjöldinn ≥ 200 frumur / l náðst 6 mánuðum eftir meðferð en 2 mánuðum eftir meðferð var miðgildið hins vegar 183 frumur / l. Hjá sjúklingum sem höfðu fengið meðferð áður og fengu MabCampath var miðgildi tímans til að ná gildinu 200 frumur / l er 2 mánuðir frá síðasta innrennsli með MabCampath en það kann að taka meira en 12 mánuði að koma á svipuðu gildi og áður en meðferð hófst. Þetta kann að valda tækifærissýkingum hjá sjúklingum. Mælt er sterklega með

áblásturssótt, t.d. 250 mg af famcíklóvíri tvisvar á dag), á meðan á meðferð stendur og í að minnsta kosti 2 mánuði eftir lok meðferðar með MabCampath eða þar til CD4+ fjöldi er kominn upp í

fyrirbyggjandi meðferð gegn sýkingu (t.d. trímetóprím/súlfametoxazóli 1 tafla tvisvar á dag, þrisvar í viku, eða annarri sjúkdómsvörn gegn lungnabólgu af völdum Pneumocystis jiroveciauthorisedog virks lyfs gegn einkenni CMV-sýkingar á meðan MabCampath meðferð stendur og í a.m.k. 2mánuði eftir að meðferð

200 frumur / l eða meira hvort sem kemur síðar.

Líkur á aukinni hættu á aukaverkunum vegna sýkinga aukast mögulega eftir meðferð með mörgum krabbameins- eða líffræðilegum lyfjum.

Vegna hættu á hýsilsótt sem tengist blóðgjöf (Transfusion Associated Graft Versus Host Disease

TAGVHD) er mælt með að sjúklingar sem hafa fengið meðferð með MabCampath fái geislað blóð

eða blóðhluta

Ekki er sjálfgefið að líta beri á einkennalausan CMV-veirudreyra, sem er staðfestur með rannsókna- stofuprófi, sem alvarlega sýkingu og að rjúfa verði meðferðlonger. Halda skal áf am ð leggja klínískt mat á

lýkur.

Tímabundin daufkyrningafæð af gráðu 3 eða 4 kemur mjög oft fram eftir 5-8 vikur frá upphafi meðferðar. Tímabundin blóðflagnafæð af gráðu 3 eða 4 kemur mjög oft fram á fyrstu tveim vikum meðferðar og fer síðan að lagast hjá flestum sjúklingum. Þess veg a ástæða til að fylgjast með blóðhag hjá sjúklingunum. Ef alvarleg eiturhrif á blóð k ma fram skal rjúfa MabCampath-meðferð þar til ástandið hjaðnar. Meðferð má hefja aftur eftir að eiturhrifin á blóðið hafa hjaðnað (sjá kafla 4.2). Hætta skal notkun MabCampath algjörlega ef uppnokemur sjálfsnæmisblóðleysi eða sjálfsnæmisblóðflagnafæð.

Blóðfrumutalningu og blóðflagnatalningu skal gera með reglulegu millibili meðan á MabCampath- meðferð stendur ogproductoftar hjá sjúklingum sem fá frumufæð.

Ekki er mælt með því að reglub ndið og skipulegt eftirlit með CD52-tjáningu sé hluti af venjubundinni klínískri starfsemi. Samt sem áður gæti verið skynsamlegt að staðfesta CD52-tjáningu ef endurtekin meðferð er fyrirhuguð. Í fyrirliggjandi gögnum um sjúklinga sem fengu MabCampath sem fyrstu meðferð sást hv ki minnkun á CD52-tjáningu um það leyti þegar sjúkdómurinn tók að versna né við andlát sjúklings.

Sjúklingar geta verið með ofnæmi eða sýnt ofnæmisviðbrögð gegn MabCampath og gegn músa- eða kímeru- einstofna mótefnum.

MedicinalNauðsynlegt er ð hafa tiltæk lyf til meðferðar á ofnæmisviðbrögðum og að grípa til neyðarúrræða ef of æmisviðbrögð koma fram meðan á lyfjagjöf stendur (sjá kafla 4.2).

Karlar og ko ur á barneignaraldri ættu að nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferð með

MabCampath stendur og í 6 mánuði eftir hana (sjá kafla 4.6 og 5.3).

Rannsóknir, sem sérstaklega fást við áhrif aldurs á MabCampath-losun og eiturhrif, hafa ekki verið gerðar. Almennt þola eldri sjúklingar (eldri en 65 ára) frumueyðandi meðferð verr en yngri sjúklingar. Þar sem langvinnt eitilfrumuhvítblæði (CLL) kemur oft fyrir í þessum eldri aldurshópi verður að fylgjast vel með þessum sjúklingum (sjá kafla 4.2). Í rannsóknum á sjúklingum í fyrstu meðferð og á þeim sem höfðu fengið meðferð áður sást enginn verulegur aldurstengdur munur á öryggi og verkun, en gagnagrunnarnir eru litlir.

4.5Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Þótt formlegar rannsóknir á milliverkunum MabCampath við önnur lyf hafi ekki farið fram eru klínískt

marktækar milliverkanir MabCampath við önnur lyf eru ekki þekktar. Vegna þess aðMabCampath er erfðatæknilega framleitt mannaaðlagað prótín ætti ekki að þurfa að gera ráð fyrir P450-miðluðum milliverkunum við lyf. Mælt er samt með því að MabCampath sé ekki gefið innan þriggja vikna frá notkun annarra krabbameinslyfja.

Þótt það hafi ekki verið rannsakað er mælt með því að sjúklingar séu ekki bólusettir með lifandi veirubóluefni á a.m.k. næstu 12 mánuðum eftir að MabCampath-meðferð lýkur. Hæfnin til að sýna frumkomið eða síðkomið mótefnasvar við bóluefni hefur ekki verið rannsökuð.

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Engar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna áhrif lyfsins á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Hins vegar ber að viðhafa varúð þar sem tilkynnt hefur verið um um rugl og svefnhöfga.

Ekki má nota MabCampath á meðgöngu. Þekkt er að manna-IgG fari gegnum fylgju; MabCampath

getur einnig farið gegnum fylgju og þannig valdið tæmingu B- og T-eitilfrumna hjá fós . Rannsóknir

á áhrifum MabCampath á æxlun hjá dýrum hafa ekki verið gerðar. Ekki er vitað hvort MabCampath

veldur fósturskemmdum sé það gefið þunguðum konum.

 

 

 

Karlar og konur á barneignaraldri eiga að nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferð með

MabCampath stendur og í 6 mánuði eftir hana (sjá kafla 5.3).

 

authorised

Brjóstagjöf

 

 

 

 

Ekki er vitað hvort MabCampath er útskilið í brjóstamjólk. Brjósta

jöf skal hætt meðan á meðferð

stendur og að minnsta kosti í fjórar vikur eftir að MabCampath-meðferð lýkur.

 

Frjósemi

 

longer

 

 

 

 

Ekki hafa verið gerðar neinar rannsóknir til að meta áhrif MabCampath á frjósemi. Ekki er vitað hvort

MabCampath hafi áhrif á æxlunargetu hjá mö um (sjá kafla 5.3).

 

 

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og no kunar véla

 

 

 

product

no

 

 

 

4.8 Aukaverkanir

Í töflunum hér á eftir koma f am aukaverkanir eftir líffæraflokkum samkvæmt MedDRA kerfinu (MedDRA SOC). Tíðnin byggist á gögnum úr klínískum rannsóknum.

Það MedDRA heiti sem helst á við er notað til að lýsa ákveðinni aukaverkun og samheitum hennar, Medicinalsem og sky du ástandi.

Tíð er skilgreind sem mjög algeng (≥ 1/10), algeng (≥ 1/100 til < 1/10), sjaldgæf (≥ /1.000 til < 1/100), mjög sjaldgæfar (≥ 1/10.000 til <1/1.000); koma örsjaldan fyrir (<1/10.000). Engar upplýs ngar eru fyrir hendi varðandi atvik sem hafa lægri tíðni vegna stærðar rannsóknarhópsins,

n=147 hjá sjúklingum í fyrstu meðferð og n= 149 hjá sjúklingum sem höfðu fengið meðferð áður.

Algengustu aukaverkanir sem greint er frá við notkun MabCampath eru: Innrennslistengdar aukaverkanir (hiti, hrollur, lágþrýstingur, ofsakláði, ógleði, útbrot, hraðtaktur, mæði), frumufæð (daufkyrningafæð, eitilfrumnafæð, blóðflagnafæð, blóðleysi), sýkingar (CMV-veirudreyri, CMV- sýking, aðrar sýkingar), einkenni frá meltingarfærum (ógleði, uppköst, kviðverkir) og einkenni frá taugakerfi (svefnleysi, kvíði). Algengustu aukaverkanir eru frumufæð, innrennslistengdar aukaverkanir og ónæmisbæling/sýkingar.

Aukaverkanir hjá sjúklingum í fyrstu meðferð

Upplýsingar um öryggi hjá B-CLL-sjúklingum í fyrstu meðferð byggjast á aukaverkunum sem komu fyrir í slembaðri samanburðarrannsókn sem í tóku þátt 147 sjúklingar sem fengu MabCampath eitt sér í 30 mg skammti í bláæð þrisvar sinnum í viku í allt að 12 vikur, þ.m.t. skammtaaukningartímabilið.

Um það bil 97% sjúklinga í fyrstu meðferð fengu aukaverkanir; algengustu aukaverkanirnar sem greint var frá hjá sjúklingum í fyrstu meðferð komu yfirleitt fram í fyrstu viku meðferðar.

 

 

 

 

 

 

 

stauthorisedeptokokka

 

 

Innan tíðniflokka eru taldar upp þær aukaverkanir sem komu fram við meðferðina með MabCampath

 

 

og innan 30 daga eftir að meðferð lauk og eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst.

 

 

Líffæraflokkur

 

Mjög algengar

 

Algengar

Sjaldgæfar

 

 

 

Sýkingar af völdum

CMV veirudreyri

 

Lungnabólga

Blóðsýking

 

 

 

sýkla og sníkjudýra

CMV sýking

 

Berkjubólga

Klasahnettlu-

 

 

 

 

 

 

 

 

bakteríudreyri

 

 

 

 

 

 

 

Kokbólga

Berklar

 

 

 

 

 

 

 

Hvítsveppasýking í

Berkjulungnabólga

 

 

 

 

 

 

 

munni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpessýking í auga

 

 

 

 

 

 

 

longer

Sýking f völdum

 

 

 

 

 

 

 

bet hemolýtískra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvítsveppasýking

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvítsveppasýking í

 

 

 

 

 

 

 

 

kynfærum

 

 

 

 

 

 

 

 

Þvagfærasýking

 

 

 

 

 

 

 

 

Blöðrubólga

 

 

 

 

 

 

no

 

Búksveppir

 

 

 

 

 

 

 

 

Nefkoksbólga

 

 

 

 

 

 

 

 

Nefslímubólga

 

 

 

Blóð og eitlar

 

 

 

Daufkyrningafæð

Kyrningahrap

 

 

 

 

product

 

með hita

 

 

 

 

 

 

 

 

Daufkyrningafæð

Eitilfrumnafæð

 

 

 

 

 

 

 

Hvítfrumnafæð

Eitlakvilli

 

 

 

 

 

 

 

Blóðflagnafæð

Blóðnasir

 

 

 

 

 

 

 

Blóðleysi

 

 

 

 

Ónæmiskerfi

 

 

 

 

Bráðaofnæmi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofnæmi

 

 

 

Efnaskipti og næring

 

 

Þyngdartap

Æxlislýsuheilkenni

 

 

 

 

 

 

 

 

Blóðsykurshækkun

 

 

 

 

 

 

 

 

Minnkað heildarprótín

 

Medicinal

 

 

 

 

Lystarleysi

 

 

 

Geðræn v nd mál

 

 

 

Kvíði

 

 

 

 

Taugakerfi

 

 

 

Yfirlið

Svimi

 

 

 

 

 

 

 

Sundl

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjálfti

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofi/náladofi

 

 

 

 

 

 

 

 

Skert snertiskyn

 

 

 

 

 

 

 

 

Höfuðverkur

 

 

 

 

Augu

 

 

 

 

Tárubólga

 

 

 

Hjarta

 

 

 

Blámi

Hjartastopp

 

 

 

 

 

 

 

Hægsláttur

Kransæðastífla

 

 

 

 

 

 

 

Hraðsláttur

Hjartaöng

 

 

 

 

 

 

 

Skútahraðsláttur

Gáttatif

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjartsláttartruflun ofan

 

 

 

 

 

 

 

 

slegils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Líffæraflokkur

Mjög algengar

 

Algengar

Sjaldgæfar

 

 

 

 

Skútahægsláttur

 

 

 

 

Aukaslög ofan slegla

Æðar

Lækkaður blóðþrýstingur

Háþrýstingur

Stöðubundinn

 

 

 

 

lágþrýstingur

 

 

 

 

Hitaroði í andliti og/eða

 

 

 

 

á hálsi

 

 

 

 

Roði

Öndunarfæri, brjósthol

 

 

Berkjukrampi

Súrefnisskortur

og miðmæti

 

 

Mæði

Fleiðruvökvi

 

 

 

 

Raddtruflun

 

 

 

 

Nefrennsli

Meltingarfæri

Ógleði

 

Uppköst

Garnarstífla

 

 

 

Kviðverkir

Ónot í munni

 

 

 

 

Ónot í maga

 

 

 

 

Nið rgang

Húð og undirhúð

Ofsakláði

 

Ofnæmishúðbólga

Kláð útbrot

 

Útbrot

 

Kláði

D öfnuörðuútbrot

 

 

 

Ofsviti

authorised

 

 

 

Útbrot ásamt roða

 

 

 

Roði

Húðbólga

Stoðkerfi og stoðvefur

 

 

Vöðvaverkir

Beinverkur

 

 

 

Stoðkerfisverkir

Liðverkur

 

 

 

Bakverkir

Stoðkerfisbrjóstverkur

 

 

 

 

Vöðvakrampar

Nýru og þvagfæri

 

 

 

Minnkuð þvagmyndun

 

 

no

longer

 

 

 

Þvaglátatregða

Almennar aukaverkanir

Sótthiti

Þreyta

Slímhúðarbólga

og ástand tengt

Kuldahrollur

Máttleysi

Mar á stungustað

íkomuleið

 

 

Staðbundinn bjúgur

 

 

 

Bjúgur á stungustað

 

 

 

 

Slen

Greint hefur verið productfrá bráðum viðbrögð m við innrennsli svo sem sótthita, kuldahrolli, ógleði,

uppköstum, lágþrýstingi, þreytu, útbrotum, ofsakláða, mæði, höfuðverk, kláða og niðurgangi. Flest þessara viðbragða e væg eða í meðallagi af alvarleika. Bráð viðbrögð við innrennsli eiga sér yfirleitt stað í fyrstu viku meðfe ðar g dregur síðan smám saman úr þeim. Viðbrögð af 3. eða 4. við innrennsli

 

 

gráðu eru sjaldgæf

eftir fy stu viku meðferðar.

 

 

 

Aukaverk

nir hjá sjúklingum sem áður höfðu fengið meðferð

 

 

 

Upplýsi g r um öryggi hjá B-CLL-sjúklingum sem áður höfðu fengið meðferð eru byggð

 

 

149 sjúkl

gum sem tóku þátt í einarma MabCampath rannsóknum (rannsóknum 1, 2 og 3). Búast má

 

 

v ð að meira en 80% sjúklinga sem fengið hafa meðferð fái aukaverkanir; algengustu aukaverkanirnar

 

 

sem greint hefur verið frá verða yfirleitt í fyrstu vikur meðferðar.

 

 

 

.Í hverjum tíðnihópi eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst og svo koll af kolli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líffæraflokkur

 

Mjög algengar

Algengar

Sjaldgæfar

 

 

Sýkingar af völdum

 

Blóðsýking

CMV-sýking

Bakteríusýking

Medicinalsýkla og sníkjudýra

 

 

 

 

 

Lungnabólga

Sýking af völdum

Veirusýking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pneumocystis

 

 

 

 

 

 

 

jiroveci

 

 

 

 

 

 

Áblásturssótt

Bjúgbólga í lungum

Húðsveppasýking

Líffæraflokkur

 

Mjög algengar

Algengar

Sjaldgæfar

 

 

 

Sveppasýking

Barkakýlisbólga

 

 

 

Hvítsveppa-sýking

Nefslímubólga

 

 

 

Ristill

 

Naglsveppur

 

 

 

Graftarkýli

authorised

 

 

 

Þvagfærasýking

 

 

 

 

 

 

 

Skútabólga

 

 

 

 

Berkjubólga

 

 

 

 

Sýking í efri hluta

 

 

 

 

öndunarfæra

 

 

 

 

Kokbólga

 

Æxli, góðkynja og

 

Sýking

 

Eitlaæxlislíkur kvilli

 

 

 

illkynja (einnig

 

 

 

 

 

blöðrur og separ)

 

 

 

 

 

Blóð og eitlar

 

Kyrningafæð

Daufkyrninga-fæð

Vanmyndun blóðkorna í

 

 

 

með hita

 

beinmerg

 

 

Blóðflagna-fæð

Blóðfrumnafæð

D eifð blóðstorknun

 

 

Blóðleysi

Hvítfrumnafæð

Rauðalosblóð-leysi, lækkað

 

 

 

 

 

haptóglóbín

 

 

 

Eitilfrumu-fækkun

Beinmergs-bæling

 

 

 

Purpuri

 

Blóðnasir

 

 

 

 

 

Tannholds-blæðing

 

 

 

no

 

Afbrigðilegar niðurstöður úr

Ónæmiskerfi

 

 

longerrannsóknum á blóðmynd

 

 

 

 

Ofnæmisvið-brögð

 

 

 

 

 

Alvarlegt ofnæmislost og

 

product

 

 

önnur ofnæmis-viðbrögð

Efnaskipti og næring

Lystarleysi

Blóðatríumlækkun

Blóðkalíumlækkun

 

 

 

Blóðkalsíumlækkun

Versnun sykursýki

 

 

 

Þyngdartap

 

 

 

 

Vökvatap

 

 

 

 

Þorsti

 

 

Geðræn vandamál

 

 

Rugl

 

Persónukenndarröskun

 

 

 

Kvíði

 

Persónuleika-röskun

 

 

 

Þunglyndi

Afbrigðilegar hugsanir

 

 

 

Svefnhöfgi

Getuleysi

 

 

 

Svefnleysi

Taugaveiklun

Taugakerfi

 

Höfuðverkur

Svimi

 

Yfirlið

 

 

 

Sundl

 

Óeðlilegt göngulag

 

 

 

Skjálfti

 

Trufluð vöðva-spenna

 

 

 

Dofi/náladofi

Ofskynnæmi

 

 

 

Vanskynnæmi

Taugakvilli

 

 

 

Ofhreyfni

Breytt bragðskyn

 

 

 

Bragðskynsmissir

 

Augu

 

 

Tárubólga

Innri augnknattarbólga

Eyru og völundarhús

 

 

 

Heyrnarleysi

MedicinalHjarta

 

 

 

 

Eyrnasuð

 

 

Hjartsláttarónot

Hjartastopp

 

 

 

Hraðtaktur

Kransæðastífla

 

 

 

 

 

Gáttatitringur

 

 

 

 

 

Ofansleglahrað-taktur

Líffæraflokkur

 

Mjög algengar

Algengar

 

Sjaldgæfar

 

 

 

 

 

Hjartsláttar-truflun

 

 

 

 

 

Hægur hjartsláttur

 

 

 

 

 

Afbrigðilegt hjartalínurit

Æðar

 

Lækkaður

Háþrýstingur

Blóðþurrð í útlimum

 

 

blóðþrýstingur

Æðakrampi

Ropi

authorised

 

 

 

Meltingartruflun

 

 

 

Roði

 

 

 

Öndunarfæri,

 

Mæði

Súrefnisskortur

Sog

 

brjósthol og

 

 

Blóðhósti

 

Þrengsli í hálsi

miðmæti

 

 

Berkjukrampar

Lungnaíferð

 

 

 

Hósti

 

Fleiðruvökvi

 

 

 

 

 

Minnkuð öndunarhljóð

 

 

 

 

 

Öndunarfæra-kvilli

Meltingarfæri

 

Uppköst

Meltingarfæra-

Maga- og þarmabólga

 

 

 

blæðing

 

 

 

 

 

Ógleði

Munnsárabólga

Tungusár

 

 

Niðurgangur

Munnbólga

Tannholdsbólga

 

 

 

Kviðverkur

Hiksti

 

 

 

 

 

longer

kur

 

 

 

Hægðatregða

Munnþu

 

 

 

Vindgangur

 

 

Lifur og gall

 

 

Afbrigðileg

 

 

 

 

 

lifrarstarfsemi

 

 

Húð og undirhúð

 

Kláði

Blöðruútbr t

Dröfnuörðu-útbrot

 

 

Ofsakláði

Útbrot ásamt ða

Húðkvilli

 

 

Útbrot

 

 

 

 

 

 

Ofsviti

 

 

 

 

Stoðkerfi og

 

 

Liðverkir

 

Verkur í fótlegg

stoðvefur

productÞreyta

Vöðvaverkir

Ofspenna vöðva

aukaverk nir á

Slímhúðarbólga

Bjúgur umhverfis augu

 

 

 

Beinverkirno

 

 

 

Nýru og þvagfæri

 

 

Bakverkir

 

Blóðmiga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þvagleki

 

 

 

 

 

 

Minnkuð þvagmyndun

 

 

 

 

 

Ofsamiga

 

 

 

 

 

Afbrigðileg nýrnastarfsemi

Almennar

 

Kuldahrollur

Verkur fyrir brjósti

Lungnabjúgur

aukaverkanir og

 

Sótthiti

Flensueinkenni

Bjúgur á útlimum

Medicinal

 

 

 

 

 

íkomust ð

 

 

Bjúgur um munn

Slímhúðarsár

 

 

 

Bjúgur

 

Mar á stungustað

 

 

 

Þróttleysi

 

Húðbólga á innrennslisstað

 

 

 

Slen

 

Verkur á innrennslisstað

 

 

 

Breytt hitaskyn

 

 

 

 

 

Viðbrögð á

 

 

 

 

 

stungustað

 

 

 

 

 

 

Verkur

 

 

 

Aukaverkanir sem komið hafa fram við eftirlit eftir markaðssetningu

Aukaverkanir tengdar innrennsli: Alvarlegar og stundum banvænar aukaverkanir, m.a. berkjukrampi, súrefnisþurrð, yfirlið, lungnaíferðir, brátt andnauðarheilkenni (acute respiratory distress syndrome), öndunarstopp, hjartadrep, óreglulegur hjartsláttur, bráð hjartabilun og hjartastopp, hafa komið fram.

Greint hefur verið frá sjaldgæfum tilvikum um alvarlegt bráðaofnæmi og önnur ofnæmisviðbrögð svo sem bráðaofnæmislost og ofsabjúg eftir lyfjagjöf MabCampath. Draga má úr þessum einkennum eða koma í veg fyrir þau með forlyfjagjöf og ef skammtar eru stækkaðir smám saman (sjá kafla 4.4).

Sýkingar af völdum sýkla og sníkjudýra: Alvarlegar, og stundum banvænar sýkingar af völdum veira

(t.d, kirtlaveira, inflúensubróðir, lifrarbólga B, fjölhreiðra hvítfrumuheilabólga (PML)), bakteríu- (þ.m.t. berkla- og afbrigðilegar berklabróðursýkingar, ígulgerlalungnabólga), frumdýra- (t. .

heilkenni og langvinnt form þess sem er langvinn, mergslíðursviptandi fjöltaug authorisedót rbólga. Einnig hefur sést jákvætt Coombs-próf. Einnig hefur verið greint frá hýsilsótt sem tengist blóðgjöf

bogfrymilssótt) og sveppasýkingar (t.d myglusveppasýking í nefi og heila (rhinocerebral

mucormycosis)) hafa komið í ljós við eftirlit eftir markaðssetningu þar með talin endurvakning undirliggjandi sýkinga. Ráðlögð fyrirbyggjandi meðferð gegn sýkingu virðist verka vel til að draga úr hættu á sýkingum af völdum PCP og herpes sýkinga (sjá kafla 4.4).

Greint hefur verið frá eitilfrumnafjölgunarröskun af völdum Epstein Barr veiru.

Blóð og eitlar: Tilkynnt hefur verið um alvarlegar blæðingar.

Ónæmiskerfi: Greint hefur verið frá alvarlegu og stundum banvænu sjálfsnæmisástandi svo sem sjálfsnæmisblóðlýsublóðleysi, sjálfsnæmisblóðflagnafæð, vanmyndunarblóðleysi, G ill in Barré

(Transfusion Associated Graft Versus Host Disease – TAGVHD).

 

longer

Hjarta: Tilkynnt hefur verið um hjartabilun, hjartavöðvakvilla og minnkað útstreymisbrot hjá

sjúklingum sem feng efni sem hafa eiturverkanir á hjarta.

4.9 Ofskömmtun

no

 

Sjúklingar hafa fengið endurtekna, einstaka skammta allt upp í 240 mg af MabCampath. Tíðni

Efnaskipti og næring: Greint hefur verið frá banvænu æxlislýsuheilkenni.

Taugakerfi: Greint hefur verið frá innankúpublæðingu sem var ba væn hjá sjúklingum með blóðflagnafæð.

aukaverkana af gráðuproduct3 eða 4, svo sem sótthiti, blóðþrýstingsfall og blóðleysi, getur verið meiri hjá

þessum sjúklingum. Ekki er þekkt sértækt mótefni gegn ofskömmtun af MabCampath. Meðferð felst í því að hætta MabCampath-gjöf og gefa stuðningsmeðferð.

5.

LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1

Lyfhrif

Medicinal

Flokkun eftir verkun: æxlishemjandi lyf einstofna mótefni, ATC-flokkur: L01X C04.

Alemtuzumab er erfðafræðilega myndað, manna, einstofna IgG- kappa mótefni sértækt fyrir 21-28 kD glýkóprótein (CD52) á yfirborði eitilfrumna sem fyrst og fremst kemur fyrir á yfirborði eðlilegra og llkynja B- og T-eitilfrumna í blóði. Alemtuzumab var myndað með því að setja sex samsvörunar- ákvarðandi svæði úr einstofna rottu-IgG2a inn í manna-IgG1 ónæmisglóbúlín-sameind.

Alemtuzumab veldur niðurbroti eitilfrumna með því að bindast CD52, yfirtjáðum, ekki-mótandi mótefnavaka sem er til staðar á yfirborði nær allra B- og T-eitilfrumna, auk einkjörnunga, hóstarkirtilsfrumna og stórra átfrumna. Mótefnið leiðir til niðurbrots eitilfrumna með virkjun hjástoðar og mótefnaháðu, frumubundnu frumudrápi. Mótefnið hefur fundist í lágu hlutfalli (< 5%) á blóðkyrningum en ekki á rauðkornum eða blóðflögum. Alemtuzumab virðist ekki skemma stofnfrumur blóðmyndunar eða forstigsfrumur.

B-CLL-sjúklingar í fyrstu meðferð

Öryggi og verkun MabCampath var metið í III stigs opinni, slembaðri samanburðarrannsókn hjá B- CLL-sjúklingum í fyrstu meðferð (höfðu ekki áður fengið meðferð) á Rai-stigi I-IV og sem þurftu á meðferð að halda (Rannsókn 4). Sýnt var fram á að MabCampath var betra en clorambucil, metið skv.

 

fyrsta endpunkti, þ.e. lifun án versnunar sjúkdómsins (sjá mynd 1).

authorised

 

 

Mynd 1: Lifun án sjúkdómsframvindu hjá sjúklingum í fyrstu meðferð (eftir meðferðarhópum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áætluð

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

líkindi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áhættuhlutfall: 0,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% öryggismörk: 0,43, 0,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagskipt log-rank próf: p=0,0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tími (mánuðir)

 

 

 

 

 

 

Fjöldi í hættu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

longer

 

 

 

 

Aðrir (secondary) endapunktar voru hlu fall fullkominnar svörunar (CR) og heildarsvörunar (CR eða

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no

 

 

 

 

 

 

hlutasvörun) samkvæmt 1996 NCIWG skilmerkjum, það hve lengi svörun varaði tími fram að annarri

 

meðferð og öryggi beggja meðferðararmanna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samantekt vegna sjúklinga í fyrstu meðferð, þýði og niðurstöður

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óháð athugun á svörunarhlutfalli og því hve lengi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svörun varaði

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MabCampath

 

Clorambucil

P gildi

 

 

 

 

 

 

 

 

n=149

 

 

n=148

 

 

 

 

 

 

 

product

 

 

 

 

 

 

 

Miðgildi durs

 

 

 

 

 

 

 

Á ekki við

 

 

Sjúkdómur á III/IV Rai stigi

33,6%

 

33,1%

 

Á ekki við

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He ldar svörunarhlutfall

83,2%

 

55,4%

<0,0001*

 

 

Fullkomin svörun

24,2%

 

2,0%

<0,0001*

 

 

MRD neikvæð****

7,4%

 

0,0%

0,0008*

 

 

Hlutasvörun (PR)

59,1%

 

53,4%

 

Á ekki við

 

 

Endingartími svörunar**, CR eða

 

N=124

 

N=82

 

Á ekki við

 

 

PR (mánuðir)

 

 

 

 

 

16,2

 

12,7

 

 

 

 

K- miðgildi (95% öryggismörk)

(11,5, 23,0)

 

(10,2, 14,3)

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tími fram að annarri meðferð

 

 

23,3

 

14.7

0,0001***

 

 

(mánuðir)

 

 

 

(20.7, 31.0)

 

(12,6, 16,8)

 

 

 

 

K-M miðgildi (95% öryggismörk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29
Mat á CMV með PCR:
Stöðugt færist í vöxt að litið sé svo á að litningamynd (cytogenetic profile) B-CLLauthorisedveiti mikilvægar upplýsingar um batahorfur og hafi forspárgildi um svörun við ákveðnum meðferðum. Hjá sjúklingum í
fyrstu meðferð (n=282) þar sem litningaupplýsingar lágu fyrir (FISH) í rannsókn 4, uppgötvuðust litningagallar hjá 82% en eðlileg litningagerð hjá 18%. Litningagallar voru flokkaðir samkvæmt stigveldislíkani Döhners. Hjá sjúklingum í fyrstu meðferð sem fengu annaðhvort Campath eða clorambucil var 21 sjúklingur með 17p brottfall, 54 með 11q brottfall, 34 með þrístæðu 12, 51 með eðlilega litningagerð og 67 með 13q brottfall.
Heildar svörunarhlutfall var betra hjá sjúklingum með einhvers konar 11q brottfall (87% samanborið við 29%; p<0,0001) eða 13q brottfall (91% samanborið við 62%; p=0,0087) sem fengu meðferð með MabCampath samanborið við clorambucil. Þá sást hneigð til betra heildar svörun rhl tf lls hjá sjúklingum með 17p brottfall sem fengu meðferð með MabCampath (64% sam nborið við 20%; p=0,0805). Hvað varðar fullkomið sjúkdómshlé náðist einniglongerbetri árangur hjá sjúklingum með 13q brottfalla sem fengu meðferð með MabCampath (27% samanborið við 0%; p=0,0009). Miðgildi lifunar án versnunar sjúkdómsins var hærra hjá sjúklingum með 13q brottfall s m fengu meðferð með MabCampath (24,4 samanborið við 13,0 mánuðir; p=0,0170 lagskipt eftir Rai stigum). Hneigð til bættrar lifunar án versnunar sjúkdómsins sást hjá sjúklingum með 17p brottfall, þrístæðu 12 og eðlilega litningagerð en þetta náði ekki að verða marktækt veg a smæðar úrtaksins.
Í slembuðu samanburðarannsókninni á sjúklingumnoí fyrstu meðferð (rannsókn 4) voru sjúklingar í
MabCampath hlutanum prófaðir vikulega með tilliti til CMV og til þess notuð PCR greining (polymerase chainproductreaction)frá byrjun il loka meðferðar og á 2 vikna fresti fyrstu 2 eftir meðferðarlok. Í þessari rannsókn var tilkynnt um einkennalaust, jákvætt PCR vegna CMV hjá 77/147 (52.4%)
sjúklinga sem fengu meðferð með MabCampath; sjaldnar var tilkynnt um CMV sýkingu með einkennum eða hjá 23/147 sjúkling m sem fengu meðferð með MabCampath (16%). Í MabCampath arminum fengu 36/77 (46.8%) sjúklinga með einkennalausa, PCR jákvæða CMV veirueyðandi meðferð og hjá 47/77 (61%) þessara sjúklinga var MabCampath meðferðin rofin. Einkennalaus PCR jákvæð svörun varðandi CMV eða PCR jákvætt CMV með einkennum meðan á meðferð með MabCampath stóð höfðu engin mælanleg áhrif á lifun án versnunar sjúkdóms (PFS).
B-CLL sjúklingar sem áður höfðu fengið meðferð:
MedicinalÁkvörðun á virkni MabCampath er byggð á tíðni heildar svörunar og lifunar. Upplýsingar úr þrem B- CLL-r nnsóknum án samanburðar eru teknar saman í töflunni hér að neðan:
Frumuerfðagreining hjá B-CLL-sjúklingum í fyrstu meðferð:
*Pearson chi-square próf eða Exact próf ** Endingartími bestu svörunar
*** Log-rank próf lagskipt eftir Rai flokkum (Stig I-II samanborið við III-IV)
**** eftir 4-lita flæði

 

Virknigildi

Rannsókn 1

 

Rannsókn 2

Rannsókn 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi sjúklinga

 

 

 

 

 

 

Greiningarhópur

 

Sjúklingar með B-

Sjúklingar með B-

Sjúklingar með B-

 

 

 

 

CLL sem höfðu

 

CLL sem höfðu ekki

CLL og einn

 

 

 

 

fengið alkýlefni, og

sýnt neina svörun eða

sjúklingur með

 

 

 

 

sem flúdarabín hafði

sjúkdómurinn komið

foreitilfrumuhvítblæ

 

 

 

 

ekki komið að gagni

aftur eftir hefðbundna

ði (PLL) sem höfðu

 

 

 

 

 

 

 

krabbameinslyfjameð

ekki sýnt neina

 

 

 

 

 

 

 

-ferð

 

svörun eða

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sjúkdómu nn hafði

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komið aftur eft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meðfe ð með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flúdarabíni

 

 

Meðalaldur (ár)

 

 

 

 

 

 

Eðli sjúkdóms (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rai-stig III/IV

 

 

 

 

 

 

B-einkenni

 

 

 

 

 

 

Fyrri meðferðir (%):

 

 

 

 

 

 

authorised

 

 

Alkýlefni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flúdarabín

 

 

 

 

 

 

Fjöldi fyrri meðferðaráætlana (bil)

 

3 (2-7)

 

3 (110)

 

3 (1-8)

 

 

Upphaflegir lyfjaskammtar

Stigvaxandi aukning

Stigvaxandi aukning

Stigvaxandi aukning

 

 

 

 

frá 3 til 10 til 30 mg

frá 10 til 30 mg

frá10 til 30 mg

 

 

Endanlegir lyfjaskammtar

30 mg í bláæð 3 x í

30 mg í bláæð 3 x í

30 mg í bláæð 3 x í

 

 

 

 

 

viku

 

viku

 

viku

 

 

 

 

 

 

longer

 

 

 

 

Heildar svörunarhlutfall (%)

 

 

 

 

 

(95% öryggismörk)

 

 

(23-43)

 

(8-33)

 

(11-47)

 

 

Fullkomin svörun

 

 

 

 

 

 

Hlutasvörun

 

 

no31

 

 

 

 

Meðalendingartími svörunar (mánuðir)

 

 

 

 

 

(95% öryggismörk)

 

 

(5-8)

 

(5-23)

 

(6-19)

 

 

Meðaltími fram að svörun (mánuðir)

 

 

 

 

 

(95% öryggismörk)

 

 

(1-2)

 

(1-5)

 

(2-4)

 

 

Lifun án sjúkdómsframvindu (mánuðir)

 

 

 

 

 

(95% öryggismörk)

 

 

(3-5)

 

(3-7)

 

(3-9)

 

 

Lifun (mánuðir):

product

 

 

 

 

 

 

 

(95% öryggismörk)

 

 

 

 

 

 

 

Allir sjúkling rnir

 

 

26 (12-44)

 

28 (7-33)

 

 

 

16 (12-22)

 

 

 

 

Svare dur

 

33 (26-EV)

 

44 (28-EV)

 

36 (19-EV)

 

 

EV = ekki v tað

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Lyfjahvörf

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfjahvörf voru ákvörðuð hjá í sjúklingum með langvarandi B-eitilfrumuhvítblæði (B-CLL) sem höfðu ekki áður fengið MabCampath og ekki brugðist jákvætt við meðferð með púrínhliðstæðum. MabCampath var gefið sem innrennsli í bláæð í 2 klst. í ráðlögðum skömmtum, sem voru upphaflega 3 mg og voru síðan auknir í 30 mg, þrisvar í viku, í allt að 12 vikur. Lyfjahvörf MabCampath voru samkvæmt tveggja hólfa líkani og sýndu ólínuleg brottvörf. Eftir gjöf síðasta 30 mg skammtsins var meðaldreifirúmmál við jafnvgiægi 0,15 l/kg (á bilinu 0,1-0,4 l/kg), sem benti til þess að dreifingin væri aðallega í utanfrumuvökva og plasmahólf. Almenn úthreisun úr líkamanum minnkaði við endurtekna gjöf vegna minnkaðrar viðtakamiðlaðrar úthreisunar (þ.e. taps á útlægum CD52- viðtökum). Við endurtekna gjöf og þar af leiðandi uppsöfnunarþéttni í plasma nálgaðist brotthvarf

núllstigshvörf. Helmingunartíminn var 8 klst. (á bilinu 2-32 klst.) eftir fyrsta 30 mg skammtinn og var 6 dagar (á bilinu 1-14 dagar) eftir síðasta 30 mg skammtinn. Jafnvægisþéttni náðist eftir gjöf í um 6 vikur. Enginn sjáanlegur munur var á lyfjahvörfum milli karla og kvenna og ekki heldur neinn munur milli aldursflokka.

5.3 Forklínískar upplýsingar authorised

Forklínískt mat á alemtuzumabi í dýrum hefur takmarkast við cynomolgus-apa vegna þess að CD52 mótefnavakinn kemur ekki fyrir hjá öðrum tegundum en prímötum.

Algengustu áhrif meðferðar hjá þessari dýrategund birtust í eitilfrumufæð. Væg uppsöfnuð áhrif á magn eitilfrumueyðingar komu fram við rannsóknir á endurteknum skömmtum og samanburði við staka skammta. Eitilfrumueyðingin gekki fljótt til baka eftir að skammtar voru stöðvaðir. Afturkvæm daufkyrningafæð kom í ljós eftir daglega lyfjagjöf í bláæð eða undir húð í 30 daga en ekki eftir staka skammta eða daglega skammta í 14 daga. Meinvefjafræðileg rannsókn á beinmergssýnum sýndi ekki neinar marktækar breytingar sem stafað gætu af meðferðinni. Stakir skammtar, 10 og 30 mg/kg í bláæð, komu af stað meðalmiklu til miklu blóðþrýstingsfalli ásamt vægum hjartahraðslætti.

 

 

 

 

longer

MabCampath Fab-binding fannst í eitilvefjum og í einkjörnunga-átfrumuke finu. M rktæk Fab-

binding fannst einnig í æxlunarfærum karldýra (eistalyppu, sæði, sæðisblöð ungi) og í húð.

Engar aðrar niðurstöður úr áðurnefndum rannsóknum á eiturhrifum v ita upplýsingar sem eru

marktækar fyrir klíníska notkun.

 

 

Engar skamm- eða langtíma dýratilraunir hafa verið gerðar með MabCampath til að meta

krabbameinsmyndunar- eða stökkbreytiáhrif lyfsins.

 

6.

 

 

no

LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1

Hjálparefni

 

 

Tvínatríum edetat

product

 

 

 

 

 

Pólýsorbat 80

 

 

 

Kalíumklóríð

 

 

 

Kalíumtvívetnisfosfat

 

 

Natríumklóríð

 

 

 

Tvíbasísktnatríumfosfat

 

 

Vatn fyrir stungulyf

 

 

6.2

Ósamrýman eiki

 

 

Medicinalklst eftir þynningu. Lausnir má geyma við 15°C-30°C eða í kæli. Þetta á þó aðeins við ef blöndun

Lyfið ætti ekki ð blanda með öðrum lyfjum en þeim sem tilgreind eru í kafla 6.6.

Ekki er v tað um ósamrýmanleika við önnur lyf. Hins vegar skal ekki bæta öðrum lyfjum við

MapCampath innrennslislyfið eða gefa þau með innrennsli samtímis um sömu innrennslisslöngu.

6.3 Geymsluþol

Óopnað hettuglas: 3 ár

Blönduð lausn: MabCampath inniheldur ekki nein rotvarnarefni. MabCampath ætti að nota innan 8 lausnarinnar fer fram með smitgát og ef lausnin er varin fyrir ljósi.

Pakkningastærð: Askja með 3 hettuglösum.
6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu
Geymið í kæli (2°C-8°C). Má ekki frjósa.
Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. Geymsluskilyrði eftir blöndun lyfsins, sjá kafla 6.3

6.5 Gerð íláts og innihald

Glært hettuglas úr gleri af tegund I, lokað með gúmmítappa, sem inniheldur 1 ml af þykkni.

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

 

 

 

 

authorised

Innihald hettuglassins á að skoða með tilliti til efnisagna og upplitunar áður en lyfið er notað. Ef

efnisagnir sjást í upplausninni eða ef þykknið er upplitað skal ekki nota hettugl sið.

 

 

longer

 

MabCampath inniheldur engin rotvarnarefni og því er mælt með því að MabCampath sé útbúið til

innrennslis í bláæð með smitgát og að þynnta innrennslislausnin sé g fin innan 8 klst. frá því að hún

var útbúin og hún varin ljósi. Hæfilegu magni af innihaldi hettu

lassins skal bæta í 100 ml af 9 mg/ml

(0,9%) natríumklóríðlausn fyrir stungulyf eða glúkósulausn (5%) fyrir stungulyf. Pokanum skal snúið

varlega við svo að blöndun lausnarinnar eigi sér stað. Gæta skal varúðar til að tryggja að tilbúin

lausnin haldist sæfð, sérstaklega þar sem hún inniheldur engin

tvar arefni.

 

Öðrum lyfjum skal ekki bætt í MabCampath-innrenns is ausnina eða gefa samtímis í innrennsli um

sömu bláæðarslönguna (sjá kafla 4.5).

no

 

 

 

 

 

 

 

Aðgát skal auðsýnd við meðhöndlun og blö dun MabCampath-lausnarinnar. Mælt er með því að

product

 

 

 

notaðir séu latex-hanskar og öryggisgleraugu il að koma í veg fyrir skaðvænleg áhrif ef hettuglasið brotnar eða annar leki í ógáti á sér stað. Konur, sem eru þungaðar eða eru að reyna að verða þungaðar, ættu ekki að handfjatla MabCampath.

Beita skal viðeigandi aðferðum við meðhöndlun og förgun. Því sem fer til spillis eða verður afgangs skal farga með brennslu.

Aðgát skal auðsýnd við meðhöndlun og blöndun MabCampath-lausnarinnar. Mælt er með því að notaðir séu latex-hanskar og öryggisgleraugu til að koma í veg fyrir skaðvænleg áhrif ef lykjan brotnar eða annar leki í ógáti á sér stað.

Medicinal7. MARKAÐSLEYFISHAFI

Ge zyme Europe BV

Goo meer 10

1411 DD Naarden

Holland

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/193/002/IS

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 06/07/2001

Dagsetning endunýjunar: 10/07/2011

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um þetta lyf eru birtar á heimasíðu Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

 

 

no

longer

 

product

 

Medicinal

 

 

 

 

 

authorised

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf