Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naglazyme (galsulfase) – áletranir - A16AB

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNaglazyme
ATC-kóðiA16AB
Efnigalsulfase
FramleiðandiBioMarin Europe Ltd.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Naglazyme 1 mg/mlInnrennslisþykkni, lausn

Galsúlfasi

2.VIRK(T) EFNI

Hver ml af lausn inniheldur 1 mg af galsúlfasa. Eitt 5 ml hettuglas inniheldur 5 mg af galsúlfasa.

3.HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð,

Natríumfosfat einbasískt einhýdrat,

Natríumfosfat tvíbasískt heptahýdrat,

Pólýsorbat 80,

Vatn fyrir stungulyf.

Sjá fylgiseðilinn fyrir frekari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hettuglas með innrennslisþykkni, lausn

6 hettuglös með innrennslisþykkni, lausn

5 mg/5 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli

Má ekki frjósa

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Einnota

Farga skal ónotaðri lausn

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

BioMarin Europe Limited

10 Bloomsbury Way

London, WC1A 2SL

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/324/001 1 hettuglas

EU/1/05/324/002 6 hettuglös

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Glært af gerð 1, 5 ml HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Naglazyme 1 mg/ml innrennslisþykkni, lausn

Galsúlfasi

Til notkunar í bláæð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

5 mg/5 ml

6.ANNAÐ

Geymið í kæli

Má ekki frjósa

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf