Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – áletranir - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNatpar
ATC-kóðiH05AA03
Efniparathyroid hormone
FramleiðandiShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Natpar 25 míkrógrömm/skammt, stungulyfsstofn og leysir, lausn Natpar 50 míkrógrömm/skammt, stungulyfsstofn og leysir, lausn Natpar 75 míkrógrömm/skammt, stungulyfsstofn og leysir, lausn Natpar 100 míkrógrömm/skammt, stungulyfsstofn og leysir, lausn kalkkirtilshormón (rDNA)

2.VIRK(T) EFNI

Hver skammtur inniheldur 25 míkrógrömm af kalkkirtilshormóni (rDNA) í 71,4 míkrólítra lausn eftir blöndun.

Í hverri rörlykju eru 350 míkrógrömm af kalkkirtilshormóni (rDNA).

Hver skammtur inniheldur 50 míkrógrömm af kalkkirtilshormóni (rDNA) í 71,4 míkrólítra lausn eftir blöndun.

Í hverri rörlykju eru 700 míkrógrömm af kalkkirtilshormóni (rDNA).

Hver skammtur inniheldur 75 míkrógrömm af kalkkirtilshormóni (rDNA) í 71,4 míkrólítra lausn eftir blöndun.

Í hverri rörlykju eru 1050 míkrógrömm af kalkkirtilshormóni (rDNA).

Hver skammtur inniheldur 100 míkrógrömm af kalkkirtilshormóni (rDNA) í 71,4 míkrólítra lausn eftir blöndun.

Í hverri rörlykju eru 1400 míkrógrömm af kalkkirtilshormóni (rDNA).

3.HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, mannitól, sítrónusýrueinhýdrat, metakresól, natríumhýdroxíð (til pH-stillingar), vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

2 rörlykjur í rörlykjuhúsum

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

Notið með blöndunarbúnaði, Natpar lyfjapenna, nálum fyrir lyfjapenna

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Fleygið blandaðri rörlykju eftir 14 daga.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið rörlykjuna í rörlykjuhúsinu í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írland.

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1078/001

EU/1/15/1078/002

EU/1/15/1078/003

EU/1/15/1078/004

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Natpar 25

Natpar 50

Natpar 75

Natpar 100

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á RÖRLYKJUHÚSI

1. HEITI LYFSINS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Natpar 25 míkrógrömm/skammt, stungulyfsstofn, lausn Natpar 50 míkrógrömm/skammt, stungulyfsstofn, lausn Natpar 75 míkrógrömm/skammt, stungulyfsstofn, lausn Natpar 100 míkrógrömm/skammt, stungulyfsstofn, lausn kalkkirtilshormón (rDNA)

Til notkunar undir húð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6.ANNAÐ

ÁMINNINGARTEXTI Á FLIPA (fylgir í pakkningunni)

Festið nálina á áður en lyfið er blandað

Sjá notkunarleiðbeiningar

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf