Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Fylgiseðill - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNatpar
ATC-kóðiH05AA03
Efniparathyroid hormone
FramleiðandiShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Natpar 25 míkrógrömm/skammt, stungulyfsstofn og leysir, lausn

Natpar 50 míkrógrömm/skammt, stungulyfsstofn og leysir, lausn

Natpar 75 míkrógrömm/skammt, stungulyfsstofn og leysir, lausn

Natpar 100 míkrógrömm/skammt, stungulyfsstofn og leysir, lausn

Kalkkirtilshormón

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram. Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Natpar og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Natpar

3.Hvernig nota á Natpar

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Natpar

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

7.Leiðbeiningar um notkun

1. Upplýsingar um Natpar og við hverju það er notað Hvað er Natpar?

Natpar er hormónauppbót fyrir fullorðna með kalkkirtla sem eru ekki nægilega virkir, ástand sem kallast „kalkvakaskortur“.

Kalkvakaskortur er sjúkdómur af völdum lítils magns af kalkkirtilshormóni sem framleitt er í kalkkirtlum í hálsinum. Þetta hormón stýrir magni kalsíums og fosfats í blóði og í þvagi.

Ef þú ert með of lítið af kalkkirtilshormóni getur verið að þú sért með lágt kalsíum í blóði. Lágt kalsíum getur valdið einkennum víða í líkamanum, m.a. í beinum, hjarta, húð, vöðvum, nýrum, heila og taugum. Lista yfir einkenni lágs kalsíums er að finna í kafla 4.

Natpar er tilbúð form kalkkirtilshormóns sem hjálpar við að halda kalsíum- og fosfatþéttni í blóði og þvagi innan eðlilegra marka.

2. Áður en byrjað er að nota Natpar

Ekki má nota Natpar:

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir kalkkirtilshormóni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6)

-ef þú ert í eða hefur fengið geislameðferð á beinagrind

-ef þú ert með krabbamein í beinum eða önnur krabbamein sem hafa dreift sér í beinum

-ef þú ert í aukinni hættu á að fá krabbamein í beinum sem kallast beinsarkmein (til dæmis ef þú ert með Pagetssjúkdóm eða aðra beinsjúkdóma)

-ef blóðprufa sýnir að þú ert með óútskýrða hækkun á alkalífosfatasa tengda beinum

-ef þú ert með sýndarkalkvakaskort, sjaldgæft ástand þar sem líkaminn bregst ekki með viðunandi hætti við kalkkirtilshormóninu sem líkaminn framleiðir.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingi áður en Natpar er notað.

Ef þú færð meðferð með Natpar, getur þú fengið aukaverkanir sem tengjast lítilli eða mikilli kalsíumþéttni í blóðinu (sjá kafla 4 til að fá upplýsingar um þessar aukaverkanir).

Þessar aukaverkanir eru líklegri til að koma fram:

-þegar þú notar Natpar í fyrsta sinn,

-ef þú breytir skammtinum af Natpar,

-ef þú missir af daglegri inndælingu,

-ef þú hætti að taka Natpar í stuttan tíma eða alfarið.

Verið getur að þú fáir fleiri lyf til að meðhöndla eða koma í veg fyrir þessar aukaverkanir eða að þú verðir beðin(n) um að hætta að nota einhver lyf sem þú tekur. Þessi lyf eru m.a. kalsíum til inntöku eða D-vítamín.

Ef einkenni þín reynast alvarleg getur verið að læknirinn gefi þér frekari lyfjameðferð.

Læknirinn mun athuga kalsíummagnið hjá þér. Þú gætir þurft að breyta skammtinum af Natpar eða hætta í stuttan tíma inndælingu með Natpar.

Próf og athuganir

Læknirinn mun athuga hvernig þú svarar meðferðinni:

-á fyrstu 7 dögum frá því að meðferðin hófst og

-ef skammtinum er breytt.

Það verður gert með því að nota próf til að mæla kalsíumþéttnina í blóði eða þvagi. Læknirinn gæti sagt þér að breyta magninu af kalsíumi eða D-vítamíni sem þú tekur (á hvaða formi sem er, þar á meðal í kalsíumríkri fæðu).

Börn og unglingar

Natpar má ekki gefa börnum og unglingum yngri en 18 ára.

Notkun annarra lyfja samhliða Natpar

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð, m.a.:

-dígoxín, einnig þekkt sem digitalis, hjartalyf

-lyf sem kallast bisfosfónöt og eru notuð til að meðhöndla beinþynningu eins og alendrónsýra

-lyf sem geta haft áhrif á kalsíumþéttnina í blóðinu eins og litíum eða lyf sem eru notuð til að auka þvagmyndun (þvagræsilyf).

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um öryggi Natpar á meðgöngu. Sýnt hefur verið fram á að Natpar skiljist út í mjólk hjá rottum en ekki er þekkt hvort Natpar skiljist út í brjóstamjólk hjá mönnum.

Læknirinn ákveður hvort hefja skuli meðferð með Natpar. Læknirinn mun einnig ákveða hvort þú ættir að halda áfram að taka Natpar ef þú verður þunguð á meðan þú notar það.

Ekki er þekkt hvort Natpar hafi áhrif á frjósemi.

Akstur og notkun véla

Natpar hefur engin áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. Hins vegar getur kalkvakaskortur haft áhrif á getu þína til að einbeita þér. Ef þú finnur fyrir slíkum áhrifum skaltu ekki aka eða nota vélar þar til hæfni þín til að einbeita þér hefur batnað.

Natpar inniheldur natríum

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól af natríumi (23 mg) í hverjum skammti. Það merkir að það er nánast „natríumfrítt“.

3.Hvernig nota á Natpar

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. Læknirinn eða hjúkrunarfræðingur mun kenna þér að nota Natpar lyfjapennann.

Natpar er gefið undir húð með inndælingu á hverjum degi, með aðstoð lyfjapenna til að dæla lyfinu inn.

Margnota Natpar lyfjapenninn er kallaður Natpar penni eða penni í þessum fylgiseðli.

Skammtur

Ráðlagður upphafsskammtur er 50 míkrógrömm á dag.

-Hins vegar gæti læknirinn byrjað að gefa þér 25 míkrógrömm á dag byggt á niðurstöðu úr blóðprufu.

-Eftir 2 til 4 vikur gæti læknirinn aðlagað skammtinn.

Natpar skammturinn er mismunandi frá einum einstaklingi til annars. Sumir gætu þurft á bilinu 25 til 100 míkrógrömm af Natpar á dag.

Læknirinn gæti sagt þér að taka önnur lyf eins og kalsíum eða D-vítamín á meðan þú ert að taka Natpar. Læknirinn mun segja þér hversu mikið þú átt að taka á hverjum degi.

Hvernig nota á lyfjapennann

Lesið „Kafla 7. Leiðbeiningar um notkun“ í fylgiseðlinum áður en byrjað er að nota pennann.

Notið ekki pennann ef lausnin er skýjuð eða lituð eða ef hún inniheldur sjáanlegar agnir.

Áður en penninn er notaður í fyrsta sinn þarf að blanda lyfinu.

Þegar búið er að blanda lyfinu er Natpar penninn tilbúinn til notkunar og hægt er að dæla lyfinu undir húðina á lærinu. Dælið lyfinu inn í hitt lærið næsta dag og haldið áfram á gera þetta til skiptis.

Eindregið er mælt með því, í hvert sinn sem þú færð Natpar, að heiti og lotunúmer lyfsins sé skráð til þess að halda skráningu yfir notuð lotunúmer.

Hversu lengi skuli nota lyfið

Haltu áfram að nota Natpar eins lengi og læknirinn hefur sagt til um.

Ef notaður er stærri skammtur af Natpar en mælt er fyrir um

Ef þú hefur fyrir slysni dælt inn meira en einum skammti af Natpar á einum degi skaltu hafa tafarlaust samband við lækninn eða lyfjafræðing.

Ef gleymist að nota Natpar

Ef gleymist að taka Natpar (eða ekki er hægt að dæla lyfinu inn á venjulegum tíma), skaltu framkvæma inndælinguna eins fljótt og hægt er en ekki dæla inn meira en einum skammti sama dag.

Taktu næsta skammt af Natpar á venjulegum tíma næsta dag. Þú gætir þurft að taka meiri kalsíumviðbót ef þú finnur fyrir einkennum um lágt kalsíum í blóði, sjá kafla 4 um einkennin.

Ekki á að dæla inn tvöföldum skammti til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Ef hætt er að nota Natpar

Ræddu við lækninn ef þú vilt hætta meðferð með Natpar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Alvarlegar aukaverkanir

Eftirtaldar mögulega alvarlegar aukaverkanir geta komið fram við notkun Natpar:

Mjög algengar: há kalsíumþéttni í blóði, sem getur komið oftar fram í upphafi meðferðar með Natpar.

Algengar: lág kalsíumþéttni í blóði, þetta getur komið oftar fram þegar meðferð með Natpar er hætt skyndilega.

Einkenni tengd hárri eða lágri kalsíumþéttni koma fram í listanum hér fyrir neðan. Ef þú finnur fyrir einhverjum þessara aukaverkana skaltu hafa strax samanband við lækninn.

Aðrar aukaverkanir geta verið m.a:

Mjög algengar (geta komið fram hjá fleirum en 1 af hverjum 10 einstaklingum):

höfuðverkur*,†

náladofi og doði í húð

niðurgangur*,†

ógleði og uppköst*

liðverkir*

vöðvakrampar

Algengar (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

taugaveiklun eða kvíði

svefnerfiðleikar (syfja á daginn eða erfiðleikar með svefn að nóttu til)*

hraður eða óreglulegur hjartsláttur*,†

hár blóðþrýstingur*

hósti

magaverkur*

vöðvakippir eða krampar

verkur í vöðvum

verkur í hálsi

verkur í handleggjum og fótleggjum

hækkað kalsíum í þvagi

tíðari þvaglát

þreyta og þróttleysi*

brjóstverkur

roði og verkur á íkomustað

þorsti*

mótefni (sem ónæmiskerfið framleiðir) fyrir Natpar

í blóðprufum, læknirinn getur séð lækkaða þéttni D-vítamíns og magnesíums

*Þessar aukaverkanir geta verið tengdar of mikilli kalsíumþéttni í blóði.

Þessar aukaverkanir geta verið tengdar of lítilli kalsíumþéttni í blóði.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Natpar

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á röröskjunni og lyfjaglasinu á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Fyrir blöndun

Geymið í kæli (2°C til 8°C).

Má ekki frjósa.

Geymið rörlykjuna í rörlykjuhúsinu í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Eftir blöndun

Geymið í kæli (2°C til 8°C).

Má ekki frjósa.

Geymið lyfjapennann með blandaðri rörlykju vel lokaðan í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Ekki má nota lyfið lengur en í 14 daga eftir blöndun.

Ekki má nota lyfið ef það hefur ekki verið geymt á réttan hátt.

Áður en ný nál er fest á Natpar lyfjapennann skal athuga hvort lausnin sé tær og litlaus. Algengt er að litlar loftbólur séu til staðar. Ekki má nota lyfið ef það er skýjað, litað eða ef það inniheldur sjáanlegar agnir.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Natpar inniheldur

Virka innihaldsefnið er kalkkirtilshormón (rDNA).

Það er fáanlegt í 4 mismunandi styrkleikum í rörlykjum (hver rörlykja inniheldur 14 skammta):

Natpar 25 míkrógrömm

Hver skammtur inniheldur 25 míkrógrömm af kalkkirtilshormóni í 71,4 míkrólítra lausn eftir blöndun.

Natpar 50 míkrógrömm

Hver skammtur inniheldur 50 míkrógrömm af kalkkirtilshormóni í 71,4 míkrólítra lausn eftir blöndun.

Natpar 75 míkrógrömm

Hver skammtur inniheldur 75 míkrógrömm af kalkkirtilshormóni í 71,4 míkrólítra lausn eftir blöndun.

Natpar 100 míkrógrömm

Hver skammtur inniheldur 100 míkrógrömm af kalkkirtilshormóni í 71,4 míkrólítra lausn eftir blöndun.

Önnur innihaldsefni í rörlykjunni (allir styrkleikar) eru:

Ístofninum:

natríumklóríð

mannitól

sítrónusýrueinhýdrat

natríumhýdroxíð (til pH-stillingar)

Íleysinum:

metakresól

vatn fyrir stungulyf

Lýsing á útliti Natpar og pakkningastærðir

Hver rörlykja af Natpar inniheldur lyf sem stofn ásamt leysi til að búa til stungulyf, lausn. Rörlykjan er úr gleri með gúmmí-innsigli. Rörlykjan er í rörlykjuhúsi úr plasti.

Natpar er fáanlegt í pakkningu með 2 rörlykjum í rörlykjuhúsum.

Litur öskjunnar/rörlykjunnar sýnir styrkleika Natpar lyfsins:

Natpar 25 míkrógrömm/skammt

Fjólublá rörlykja.

Natpar 50 míkrógrömm/skammt

Rauð rörlykja.

Natpar 75 míkrógrömm/skammt

Grá rörlykja.

Natpar 100 míkrógrömm/skammt

Blá rörlykja.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Írland

medinfoemea@shire.com

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien/

Italia

Luxembourg/Luxemburg

Shire Italia S.p.A

Shire Belgium BVBA

Tel: +39 0265 535 096

België/Belgique/Belgien

email: medinfoemea@shire.com

Tél/Tel: +32 (0)2711 0246

 

email: medinfoemea@shire.com

 

България, Eesti, Hrvatska, Latvija,

Malta

Lietuva, Magyarország, România,

Shire Pharmaceuticals Ltd

Slovenija, Slovenská republika

Ir-Renju Unit

Shire Pharmaceuticals Ltd

Tel: +44 (0)800 055 6614

Великобритания, Ühendkuningriik, Velika

email: medinfoemea@shire.com

Britanija, Lielbritānija, Jungtinė Karalystė, Nagy-

 

Britannia, Marea Britanie, Združeno Kraljevstvo,

 

Vel’ká Británia

 

Teл/Tel: +44 (0)800 055 6614

 

email: medinfoemea@shire.com

 

Česká Republika

Nederland

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire International Licensing BV

Velká Británie

Tél/Tel: +31 (0)2020 35492

Tel: +420 239 018 556

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Danmark

Norge

Shire Sweden AB

Shire Sweden AB

Sverige

Sverige

Tlf: +45 (0)80 886 962

Tlf: +47 800 19240

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Deutschland

Österreich

Shire Deutschland GmbH

Shire Austria GmbH

Tel: +49 (0)800 183 0742

Tel: +43 (0)120 609 2538

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ελλάδα, Kύπρος

Polska

Shire Hellas S.A

Shire Polska Sp. z o.o.

Ελλάδα

Tel: +48 (0)2230 62447

Τηλ: +30 21 69 00 4026

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

España

Portugal

Shire Pharmaceuticals Ibérica, S.L.

Shire Pharmaceuticals Portugal Lda

Tel: +34 900 947 618 (toll-free number)

Tel: +351 800 785 005

+34 914 229 896 (when using mobile phone)

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

France

Suomi/Finland

Shire France S.A.

Shire Sweden AB

Tél: +33 (0)800 907 913

Ruotsi

+33 1 4067 3290 (outside of France)

Puh/Tel: +358 (0)800 774 051

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ireland

Sverige

Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Shire Sweden AB

Tel: +353 1 800 818016

Tel: 020-795 079

+44 800 055 6614 (outside of Ireland)

+46 8-544 964 00 (outside of Sweden)

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ísland

United Kingdom

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire Pharmaceuticals Ltd

Bretland

Tel: +44 (0)800 055 6614

Sími: +44 (0)800 055 6614

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Þetta lyf hefur fengið markaðsleyfi með svokölluðu „skilyrtu samþykki“. Það þýðir að beðið er frekari gagna um lyfið.

Lyfjastofnun Evrópu metur nýjar upplýsingar um lyfið að minnsta kosti árlega og fylgiseðillinn verður uppfærður eftir því sem þörf krefur.

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu: http://www.ema.europa.eu.

7.Leiðbeiningar um notkun

Þessi leiðarvísir er ætlaður til að hjálpa þér að undirbúa, dæla inn og geyma Natpar lyfjapennann.

Leiðbeiningunum er skipt í 5 skref

Lærðu að þekkja hluta Natpar lyfjapennans og Natpar lyfið

Undirbúningur og blöndun Natpar

Undirbúningur Natpar lyfjapennans

Daglegur skammtur gefinn

Hvernig á að geyma lyfið

Ef þú þarft aðstoð skaltu hvenær sem er hafa samband við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing.

Einnig er hægt að hafa samband við fulltrúa Shire í símanúmeri í listanum í lok kafla 6 í fylgiseðlinum eða með tölvupósti á medinfoemea@shire.com

Áður en byrjað er að nota Natpar

EKKI nota Natpar lyfjapennann fyrr en læknirinn eða hjúkrunarfræðingur hefur sýnt þér hvernig á að nota hann.

Notaðu þessar leiðbeiningar um notkun í hvert sinn sem þú blandar lyfinu, undirbýrð lyfjapennann eða dælir lyfinu inn til þess að gleyma engu skrefi.

Setja verður nýja nál á lyfjapennann á hverjum degi.

Undirbúa skal nýja rörlykju á 14 daga fresti.

EKKI má nota lyfið ef þú tekur eftir því að það er skýjað, litað eða ef það inniheldur sjáanlegar agnir.

Geymdu hettuglasið alltaf í kæli (við 2°C – 8°C).

EKKI má frysta rörlykjuna.

EKKI nota rörlykju sem hefur veri fryst.

Fargaðu öllum blönduðum rörlykjum sem eru eldri en 14 daga.

Taktu skammtinn þinn aðeins einu sinni á dag.

Til að hreinsa Natpar lyfjapennann skaltu þurrka ytra yfirborð hans með rökum klút. EKKI leggja pennann í vatn eða þvo eða hreinsa hann með neinum vökva.

Fleygðu Natpar pennanum og notuðum nálum samkvæmt fyrirmælum læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðings.

Hægt er að endurnota Natpar pennann í allt að 2 ár.

Hlutar Natpar lyfjapennans og Natpar lyfið útskýrð

Lærðu að þekkja hluta Natpar lyfjapennans

Hlutar Natpar pennans

Athugið: Bulluvörnin (gervirörlykja) ver bulluna í flutningi frá verksmiðju. Fleygðu bulluvörninni þegar þú ert tilbúin(n) að nota pennann.

Natpar rörlykjan

Natpar rörlykjan inniheldur lyfjastofn og leysi til að blanda saman við stofninn. Þú verður að blanda saman stofni og leysi í rörlykjunni áður en þú notar Natpar pennann.

Hver rörlykja inniheldur 14 skammta.

Skammtakvarðinn sýnir fjölda skammta sem eru eftir í rörlykjunni.

Annað sem til þarf:

Athugið: Sprittþurrkurnar, sprautunálarnar og stunguhelda ílátið eru ekki hlutar af pakkanum. Minnismiðinn fyrir rörlykju er í þessum leiðbeiningum um notkun.

Undirbúningur og blöndun Natpar

Það þarf að blanda Natpar áður en hægt er að nota það. Þegar búið er að blanda lyfinu má geyma

það í allt að 14 inndælingar (14 skammta).

Ef þetta er í fyrsta sinn sem þú notar Natpar sjálf(ur), mun læknirinn eða hjúkrunarfræðingur leiðbeina þér um hvernig blanda skuli Natpar rörlykjuna.

1.Þegar inndæling skammts er undirbúin skaltu gæta þess að taka

Natpar rörlykjuna út úr kælinum.

Athugið: Þú skalt alltaf geyma rörlykjuna í kæli, nema þegar þú ert að undirbúa og dæla inn lyfinu.

Þvoðu þér um hendurnar og þurrkaðu þær.

Safnaðu saman því sem til þarf, meðal annars:

o Blöndunaráhaldið

o Nýja Natpar rörlykju út úr kælinum o Nýja einnota nál í pennann

o Stunguhelt ílát

oBlýant eða penna til að skrifa niður dagsetningar þegar þú blandar rörlykjuna

o Minnismiða fyrir rörlykju (sem er að finna í þessum leiðbeiningum um notkun)

o Natpar lyfjapenna til að dæla inn lyfinu o Þessar leiðbeiningar um notkun

2.Fylltu út dagsetningarnar á minnismiðanum fyrir rörlykju.

Minnismiði fyrir rörlykju

Leiðbeiningar:

Tilgreindu daginn í dag í reitinn við „Dagur blöndunar“.

Tilgreindu daginn eftir 14 daga frá því í dag í reitinn við „Fleygja þann“ (sami vikudagur, 2 vikum seinna).

Fleygðu rörlykjunni á „Fleygja þann“ deginum jafnvel þótt það sé lyf eftir í rörlykjunni. Ekki nota rörlykjuna á „Fleygja þann“ deginum.

Pennanál verður að vera fest á til að hægt sé að blanda nýja rörlykju.

3.Fjarlægðu pappírsflipann af nálarhettunni.

4.Skrúfaðu pennanálina réttsælis á rörlykjuna.

Gættu þess að pennanálin sé bein og sitji fast á rörlykjunni (breiðari brún nálarhettunnar þarf að snerta öxl rörlykjunnar.

Ekki taka nálarhettuna eða hlífina af þar til þú ert tilbúin(n) að gefa þér lyfið.

5.Snúðu hjólinu á blöndunarbúnaðinum rangsælis til að færa bulluna niður ef hún er ekki nú þegar niðri.

Gættu þess að bullan í blöndunarbúnaðinum líti svona út (alveg dregin inn).

6.Skrúfaðu Natpar rörlykjuna réttsælis á blöndunarbúnaðinn.

Nál lyfjapennans verður að vera tryggilega fest.

7.Láttu nálarhettuna vísa upp og snúðu hjólinu hægt réttsælis þar til tapparnir innan í rörlykjunni eru hættir að hreyfast og þar til hjólið snýst frjálslega.

Láttu nálina áfram vísa upp.

EKKI halla blöndunarbúnaðinum.

8.Gættu þess að tapparnir líti svona út og haldist saman.

9.Haltu blöndunarbúnaðinum með áfastri rörlykju þannig að nálin vísi upp og hallaðu rörlykjunni varlega til hliðanna (frá kl. 9 til kl. 3) um það bil 10 sinnum til að leysa upp stofninn sem er í rörlykjunni.

EKKI hrista rörlykjuna.

Gættu þess að nálin vísi upp.

Leggðu blöndunarbúnaðinn frá þér með áfastri rörlykjunni og bíddu í 5 mínútur til að stofninn leysist alveg upp.

Athugaðu lausnina áður en þú gefur þér hvern daglega skammt. Ef lausnin er skýjuð, inniheldur sjáanlegar agnir eða er ekki litlaus eftir 5 mínútur, máttu ekki nota lyfið. Hafðu samband við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing.

Eðlilegt að litlar loftbólur sjáist.

Natpar penninn undirbúinn

Þú þarft að undirbúa Natpar pennann einu sinni á 14 daga fresti.

1.Taktu pennann upp og fjarlægðu hettuna.

Geymdu hettuna til að nota seinna.

2.Skrúfaðu bulluvörnina (gervirörlykja) eða tómu rörlykjuna rangsælis úr og settu í stunguhelt ílát fyrir beitta hluti.

3.Ýttu á inndælingarhnappinn. Þú ættir að sjá

0“ bera við hakið í skammtaglugganum. Ef þú sérð „0“ ekki bera við, skaltu ýta á inndælingarhnappinn þar til það ber við.

4.Færðu bulluna niður. Ef bullan er úti skaltu snúa dökkrauða hringnum rangsælis til að lækka hana. Ekki herða hringinn of mikið.

5.Athugaðu bulluna. Það á að vera smábil á henni þegar hún er undirbúin rétt.

6.Skrúfaðu rörlykjuna rangsælis úr blöndunarbúnaðinum og legðu blöndunarbúnaðinn frá þér.

7.Settu rörlykjuna á pennann. Taktu pennabolinn upp og haltu honum þannig að bullan snúi beint upp.

8.Láttu nálarhettuna benda upp og skrúfaðu rörlykjuna réttsælis á pennann þar til ekkert bil er á milli rörlykjunnar og pennans.

9.Natpar penninn hlaðinn

Snúðu skammtatakkanum réttsælis þar til „GO“ ber við hakið í skammtaglugganum.

10.Haltu pennanum þannig að nálarhettan snúi upp.

11.Þrýstu inndælingarhnappnum niður á flatan flöt, t.d. borð, þar til „0“ ber við hakið í skammtaglugganum.

Það er eðlilegt að 1 eða 2 dropar af vökva komi út úr nálinni í þessu skrefi.

Ekki taka rörlykjuna með lyfinu út úr pennanum fyrir en á „Fleygja þann“ deginum eða þegar rörlykjan er tóm.

Þú skalt hlaða pennann aðeins 1 sinni fyrir hverja nýja rörlykju.

Daglegur skammtur gefinn

ATHUGIÐ: Ef þú ert nýbúin(n) að blanda lyfið og undirbúa pennann og pennanálin er á, skaltu fara beint í hlutann „Áður en þú dælir inn dagskammtinum“ (6. skrefið í þessum kafla) til að sjá leiðbeiningar um hvernig á að dæla inn með Natpar pennanum.

Ef þú þarft aðstoð skaltu hvenær sem er hafa samband við lækninn eða hjúkrunarfræðing.

1.Þvoðu og þurrkaðu hendurnar.

2.Safnaðu saman því sem til þarf, meðal annars:

Natpar penni úr kælinum

Ný einnota nál í pennann

Stunguhelt ílát fyrir beitta hluti

Sprittþurrkur

Athugið: Þú skalt alltaf geyma blandaða rörlykjuna í lyfjapennanum í kæli, nema þegar þú ert að undirbúa og dæla inn lyfinu.

3.Athugaðu rörlykjuna

Fjarlægðu pennahlífina af Natpar pennanum. Blönduð rörlykjan á að vera þar inni í.

4. Áður en þú festir nýja nál við pennann skaltu athuga:

Hvort lausnin er tær, litlaus og laus við sjáanlegar agnir. Eðlilegt er að litlar loftbólur sjáist.

Ef vökvinn er ekki tær, litlaus eða laus við sjáanlegar agnir skaltu ekki nota lyfið. Hafðu samband við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing.

Þú verður að undirbúa nýja Natpar rörlykju ef:

• Engir skammtar eru eftir í pennanum (skammtateljari er á „0“) eða

Komið er að dagsetningunni „Fleygja þann“ (sjá lyfjaminnismiða).

5.Ný nál fest á.

Fjarlægðu pappírsflipann af nálarhettunni.

Haltu þétt á Natpar pennanum og hafðu hann uppréttan.

Á meðan þú heldur nálarhettunni beint upp skaltu skrúfa hana þétt réttsælis á rörlykjuna (breiðari endi nálarhettunnar verður að snerta öxl rörlykjunnar).

Skildu nálarhettuna eftir á nálinni.

6.Áður en þú dælir inn dagskammtinum

EKKI nota rörlykju sem hefur verið fryst.

Fargið öllum blönduðum rörlykjum ef komið er að deginum „Fleygja þann“ (sjá lyfjaminnismiða).

7.Þurrkað inndælingarsvæðið á lærinu með sprittþurrku. Dældu til skiptis í lærin, sitt hvorn daginn.

Gættu að því að nálarhettan vísi ávallt niður í skrefum 8 til 17.

8.Haltu Natpar pennanum þannig að nálin snúi beint niður.

Láttu nálina vísa niður þar til inndælingu er lokið.

9.Haltu þannig á pennanum að þú sjáir skammtagluggann.

10.Snúðu skammtatakkanum þar til „GO“ ber við hakið í glugganum. Ekki snúa skammtatakkanum framhjá „GO“.

Ef það er erfitt að snúa skammtatakkanum getur verið að að þú sért ekki með nægan vökva eftir.

Athugaðu skammtakvarðann á rörlykjunni til að sjá hvort einhverjir skammtar séu eftir eða athugaðu dagsetninguna við „Fleygja þann“ á minnismiðanum fyrir rörlykjuna til að sjá hvort fleiri en 14 dagar er liðnir.

11.Sláðu létt á rörlykjuna 3 til 5 sinnum. Þannig losna allar loftbólur frá nálinni.

12.Undirbúðu pennanálina fyrir inndælinguna

Án þess að skrúfa,

Skaltu toga nálarhettuna beint af og setja hana til hliðar.

Togaðu síðan nálarhlífina af og fleygðu henni.

13.Haltu þannig á pennanum að þú sjáir „GO“ í skammtaglugganum þegar pennanálin vísar niður.

14.Lestu skref 15, 16 og 17 vandlega áður en þú dælir lyfinu inn.

15.Stingdu nálinni að fullu inn í lærið (þú getur klipið saman húð ef læknirinn eða hjúkrunarfræðingur hefur sagt þér að gera það). Gættu þess að þú sjáir „GO“ í glugganum.

16.Ýttu á inndælingarhnappinn þar til „0“ ber við hakið í skammtaglugganum. Þú ættir að sjá og finna skammtahnappinn fara aftur á „0.“ Teldu hægt upp á 10.

Mikilvæg athugasemd um inndælingu:

Til að forðast of lítinn skammt þarftu að halda nálinni í húðinni í 10 sekúndur EFTIR að þú ýtir á inndælingarhnappinn.

17.Dragðu nálina beint upp úr lærinu.

Það er eðlilegt að 1 eða 2 dropar af vökva komi úr nálinni í þessu skrefi.

Ef þú heldur að þú hafi ekki fengið allan skammtinn skaltu ekki taka annan skammt. Hringdu í lækninn. Það getur verið að þurfir að taka kalsíum og D-vítamín.

18.Settu nálarhettuna varlega aftur á óvarða nálina með því að fiska upp hettuna.

Gættu að því að nálin hafi þrýst alla leið inni hettuna.

19.Haltu um rörlykjuna og skrúfaðu nálarhettuna rangsælis af

(með pennanálinni í).

Ekki deila pennanum eða pennanálum með neinum öðrum. Þú gætir smitað þá eða smitast af þeim.

20.Fargaðu notuðu nálinni í stunguhelt ílát.

Spurðu lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing um hvernig rétt sé að farga fullu stunguheldu íláti.

21.Settu hettuna aftur á pennann.

Setja verður rörlykju í pennann áður en hægt er að setja pennahettuna aftur á.

Stilltu saman merkin á pennanum og pennalokinu.

Ýttu hettunni og pennanum saman þar til þú heyrir smell.

22.Settu Natpar pennann í kæli.

Hvernig á að geyma lyfið

Natpar rörlykjur og alla penna með rörlykju sem búið er að blanda á alltaf geyma í kæli (2°C - 8°C).

EKKI frysta rörlykjuna.

EKKI nota rörlykju sem

 

hefur verið fryst.

Fargaðu öllum blönduðum rörlykjum sem eru eldri en 14 daga.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf