Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Obizur (susoctocog alfa) – áletranir - B02

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsObizur
ATC-kóðiB02
Efnisusoctocog alfa
FramleiðandiBaxalta Innovations GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

OBIZUR 500 e. stungulyfsstofn og leysir, lausn susoctocog alfa

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af lausn inniheldur 500 e. af susoctocog alfa storkuþætti VIII gegn dreyrasýki (raðbrigða, svína), eftir blöndun.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

Pólýsorbat 80

Natríumklóríð

Kalsíumklóríð díhýdrat

Súkrósi

Tris-basi

Tris-HCl

Trínatríumsítratdíhýdrat

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Eitt, fimm eða tíu hettuglös

Ein, fimm eða tíu áfylltar sprautur með leysi

Eitt, fimm eða tíu millistykki fyrir hettuglös

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Notið strax eða innan 3 klst. eftir blöndun.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Baxalta Innovations GmbH

A-1221 Vienna

Austurríki

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1035/001

EU/1/15/1035/002

EU/1/15/1035/003

13.LOTUNÚMER

Lot:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MIÐI Á HETTUGLASI FYRIR STUNGULYFSSTOFNINN

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

OBIZUR 500 e. stungulyfsstofn, lausn susoctocog alfa

i.v.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Einnota stungulyf.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4.LOTUNÚMER

Lot:

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

500 e.

6.ANNAÐ

Kennimerki Baxalta

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á ÁFYLLTRI SPRAUTU FYRIR LEYSINN

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir fyrir OBIZUR vatn fyrir stungulyf.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 ml

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf