Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Veldu tungumál

Olanzapine Cipla (Olanzapine Neopharma) (olanzapine) – Fylgiseðill - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsOlanzapine Cipla (Olanzapine Neopharma)
ATC-kóðiN05AH03
Efniolanzapine
FramleiðandiCipla (EU) Limited

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

OLANZAPINE CIPLA 2,5 mg húðaðar töflur OLANZAPINE CIPLA 5 mg húðaðar töflur OLANZAPINE CIPLA 7,5 mg húðaðar töflur OLANZAPINE CIPLA 10 mg húðaðar töflur OLANZAPINE CIPLA 15 mg húðaðar töflur

olanzapín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að taka lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum.

- Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingummarkaðsleyfi.

Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé ræða.

- Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1. Upplýsingar um OLANZAPINE CIPLA og við hverju er það notað 2. Það sem þú þarft að vita áður en þú tekur OLANZAPINE CIPLA 3. Hvernig nota OLANZAPINE CIPLA

4. Hugsanlegar aukaverkanir

5. Hvernig geyma á OLANZAPINE CIPLA

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um OLANZAPINE CIPLA og við hverju er það notað

OLANZAPINE CIPLA tilheyrir flokki lyfja sem kallast geðrofslyf og er notað til að meðhöndla eftirfarandi sjúkdóma:

lengur

● Geðklofa, sjúkdómur með ink i eins og þegar menn heyra, sjá og taka eftir hlutum sem eru ekki til staðar, ranghugmyndir, tortryggni og ómannblendni. Einstaklingar sem hafa þessi einkenni geta einnigekkiver ð þunglyndir, kvíðnir og spenntir.

● Meðal til alvarleg geðhæð, sjúkdómur með einkenni eins og æsing eða alsælu.

Sýnt hefur veriðerf am á að OLANZAPINE CIPLA kemur í veg fyrir að einkenni taki sig upp á ný hjá sjúklingum m ð g ðhvörf sem hafa svarað olanzapin meðferð.

2.LyfiðÞað sem þú þarft að vita áður en þú tekur OLANZAPINE CIPLA

Ekki má taka OLANZAPINE CIPLA

-ef þú ert með ofnæmi fyrir olanzapini eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6). Ofnæmissvörunin getur verið útbrot, kláði, bólga í andliti eða vörum eða mæði. Ef þú hefur upplifað þetta skaltu hafa samband við lækni án tafar.

-ef þú hefur verið greindur með augnvandamál eins og til dæmis ákveðna tegund gláku (aukinn þrýstingur í auganu).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en OLANZAPINE CIPLA er notað.

-Ekki er mælt með notkun OLANZAPINE CIPLA hjá öldruðum sjúklingum með vitglöp því það getur valdið alvarlegum aukaverkunum.

-

Lyf af þessari gerð geta orsakað óvenjulegar hreyfingar, sérstaklega í andliti eða tungu. Ef þetta

 

gerist meðan á töku OLANZAPINE CIPLA stendur skaltu hafa samband við lækninn þinn.

-

Í einstaka tilfellum valda lyf af þessari gerð hita, aukinni öndunartíðni, aukinni svitamyndun,

 

vöðvastífleika og sleni eða syfju. Ef þetta kemur fyrir skaltu hætta að taka lyfið og hafa

 

samband við lækni án tafar.

-

Þyngdaraukning hefur sést hjá sjúklingum sem taka OLANZAPINE CIPLA. Þú og læknirinn

 

þinn skuluð fylgjast reglulega með þyngd þinni.

-

Há blóðsykursgildi og há gildi fitu (þríglýseríða og kólesteról) hafa sést hjá sjúklingum sem

 

taka OLANZAPINE CIPLA. Læknirinn ætti að taka blóðpróf og athuga blóðsykursgildi og

 

fitugildi áður en þú byrjar að taka OLANZAPINE CIPLA og reglulega á meðan meðferð

 

stendur.

-

Segðu lækninum ef þú eða einhver annar í fjölskyldu þinni er eð sögu um blóðtappa, þar sem

 

lyf eins og þetta hafa verið tengd myndun blóðtappa.

Ef þú hefur einhverja af eftirtöldum sjúkdómum skaltu láta lækninn vita af því eins fljótt og auðið er:

-

Heilablóðfall eða tímabundin blóðþurrð í heila (tímabundin einkenni heil bló falls)

-

Parkinsonssjúkdómur

 

 

markaðsleyfi

-

Blöðruhálskirtilsvandamál

 

-

Þrálát hægðatregða (þarmalömun)

 

-

Lifrar- eða nýrnasjúkdómar

 

-

Blóðsjúkdómar

 

með

-

Hjartasjúkdóm

 

-

Sykursýki

 

 

-

Flogaveiki

 

 

 

 

 

 

Ef þú ert með vitglöp, skalt þú eða umönnunaraðili/aðstandandi þinn láta lækninn vita ef þú hefur

einhvern tíma fengið heilablóðfall eða tímabundna blóðþurrð í heila.

Ef þú ert eldri en 65 ára er ráðlegt, sem varúðarráðstöfun, að læknirinn fylgist reglulega með

blóðþrýsting.

 

 

 

Börn og unglingar

 

 

 

OLANZAPINE CIPLA er

ætlað sjúklingum undir 18 ára aldri.

 

 

lengur

 

 

Notkun annarra lyfja samhliða

Notaðu einungis önnur lyf samhliða OLANZAPINE CIPLA ef læknirinn hefur sagt þér að gera það.

Þú gætir fundið fy ir sljóvgandiekkiáhrifum ef OLANZAPINE CIPLA er tekið samhliða lyfjum gegn

þunglyndi eða lyfjum sem eru notuð til að meðhöndla kvíða eða svefnleysi (róandi lyf).

 

 

 

er

Látið lækn nn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Nauðs

nlegt er að láta lækninn vita ef þú ert að taka:

-

 

f við parkinsons sjúkdómi

-

 

Karbamazepin (lyf við flogaveiki og geðlyf), fluvoxamin (þunglyndislyf) eða ciprofloxacin

 

 

(sýklalyf) - það getur verið nauðsynlegt að breyta OLANZAPINE CIPLA skammtinum.

 

Lyfið

 

OLANZAPINE CIPLA með áfengi

Þú mátt ekki neyta áfengis af neinu tagi meðan þú færð lyfjameðferð með OLANZAPINE CIPLA þar sem það getur verið sljóvgandi ef það er tekið með áfengi.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum áður en lyfið er notað. Þú ættir ekki að fá lyfið ef þú ert með barn á brjósti, því dálítið magn af OLANZAPINE CIPLA getur borist í brjóstamjólk.

Eftirtalin einkenni geta komið fram hjá nýburum mæðra sem hafa notað OLANZAPINE CIPLA síðustu þrjá mánuði meðgöngu: skjálfti, stífleiki og/eða máttleysi í vöðvum, syfja, óróleiki, öndunarerfiðleikar og erfiðleikar við að matast. Ef eitthver þessara einkenna koma fram hjá barninu getur verið nauðsynlegt að hafa samband við lækninn.

Akstur og notkun véla

Það er hætta á sljóvgandi áhrifum þegar þér er gefið OLANZAPINE CIPLA. Ef það gerist máttu ekki aka eða stjórna vélknúnu tæki eða vélum af neinu tagi. Láttu lækninn þinn vita af þessu.

OLANZAPINE CIPLA inniheldur laktósa. Hafðu samband við lækninn þinn áður en þú tekur þetta lyf ef læknirinn þinn hefur sagt þér að þú sért með óþol fyrir sumum sykrum.

3. Hvernig nota á OLANZAPINE CIPLA

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið kal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Læknirinn segir þér hversu margar OLANZAPINE CIPLA töflur þú átt ta og í hversu langan tíma þú skulir taka þær. Dagsskammtar af OLANZAPINE CIPLA eru á bilinu 5 til 20 mg. Hafðu samband við lækninn ef einkennin koma aftur og ekki hætta að taka OLANZAPINE CIPLA nema læknirinn segi þér að hætta.

markaðsleyfi

Þú átt að taka OLANZAPINE CIPLA töflurnar einu sinnimeðá dag eftir fyrirmælum læknisins. Gættu

þess að taka töflurnar daglega á sama tíma dagsins. Það skiptir kki máli hvort þú tekur töflurnar með mat eða ekki. OLANZAPINE CIPLA húðaðar töflur eru til inntöku. Þú skalt gleypa töflurnar í heilu lagi með vatni.

Ef tekinn er stærri skammtur lengurmælt er fy ir um er tekinn af OLANZAPINE CIPLA

Sjúklingar sem hafa tekið meira af OLANZAPINE CIPLA en þeir ættu að gera hafa fundið fyrir eftirfarandi einkennum: hraðari hjartslætti, æsingi/árásarhneigð, talerfiðleikum, óeðlilegum hreyfingum (sérstaklega í andliti eða tu u) og minnkaðri meðvitund. Önnur einkenni geta verið: mikil ringlun, krampar (flogaveiki), dá, sambland af hita, hraðari öndun, aukinni svitamyndun, vöðvastífleika og svefnhöfga eða syfju, hægari öndunartíðni, ásvelging, hækkaður blóðþrýstingur eða lækkaður blóðþrýstingur,ekkióeðl legur taktur í hjarta. Hafðu samstundis samband við lækni eða sjúkrahús ef þú verður var við ofangreind einkenni.. Sýndu lækninum umbúðir taflnanna.

Ef gleymist að taka OLANZAPINE CIPLA

Taktu töflurnarereins fljótt og auðið er. Ekki á að taka tvöfaldan skammt á einum degi.

EfLyfiðhætt er að nota OLANZAPINE CIPLA

Þú mátt ekki hætta að taka töflurnar þegar þér fer að líða betur. Það er mikilvægt að þú haldir áfram að taka OLANZAPINE CIPLA svo lengi sem læknirinn segir þér að gera það.

Ef þú hættir skyndilega að taka OLANZAPINE CIPLA, geta komið fram einkenni eins og t.d. aukin svitamyndun, svefnleysi, skjálfti, kvíði eða ógleði og uppköst. Læknirinn gæti ráðlagt þér að minnka skammtinn smám saman áður en meðferð er hætt.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum það gerist þó ekki hjá öllum.

Segðu lækninum samstundis frá ef þú færð:

óeðlilegar hreyfingar (algeng aukaverkun sem getur haft áhrif hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) aðallega í andliti eða tungu,

blóðsegar í æðum (sjaldgæf aukaverkun sem getur haft áhrif hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) sérstaklega í fótleggjum (einkennin eru meðal annarra bólga, verkur og roði á fótlegg), sem getur farið með blóði til lungnaæða og orsakað brjóstverk og öndunarerfiðleika. Ef þú verður var við eitthvert þessara einkenna skalt þú samstundis leita eftir upplýsingum hjá lækni,

sambland af hita, örari öndun, svita, vöðvastífleika og sljóleika eða syfju (ekki er hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum).

Mjög algengar aukaverkanir: aukaverkanir (get haft áhrif hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum) fela í sér: þyngdaraukning, syfja og hækkun á gildi prólaktíns í blóði. Í upphafi meðferðar geta sum r einstaklingar fundið fyrir svima eða yfirliði (með hægum hjartslætti) sérstaklega þegar risið er upp úr sitjandi eða liggjandi stöðu. Þetta hverfur vanalega af sjálfu sér, en ef það gerist ekki skaltu láta lækninn vita af því.

Algengar aukaverkanir (geta haft áhrif hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) fela í sér: breytingar á gildum sumra blóðfrumna, þéttni blóðfitu og í upphafi meðferðar, tímabundin ukning lifrarensíma,, hækkun blóðsykurs og á sykri í þvagi, hækkun blóðgilda þvagsýru og kreatín fosfókínasa, aukin hungurtilfinning, svimi, óróleiki skjálfti, óeðilegar hreyfingar (hreyfit uflun), hægðatregða,

munnþurrkur, útbrot, máttleysi, mjög mikil þreyta, vökvasöfnun sem leiðir til þrota í höndum, á

ökklum eða á fótum, hiti, liðverkir og kynlífsvandamál eins og innkuð kynhvöt hjá körlum og

konum eða stinningarvandamál hjá körlum.

markaðsleyfi

með

 

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta haft áhrif hjá allt að 1 af hv rjum 100 einstaklingum) fela í sér: ofnæmi

(t.d. bólgur í munnholi og hálsi, kláði, útbrot). greining á sykursýki eða versnun á einkennum sykursýki, sem einstaka sinnum tengist ketónblóðsýringu (ketónar í blóði og þvagi) eða meðvitundarleysi, krampar, í flestum tilfellum höfðu sjúklingarnir sögu um flog (flogaveiki),

Mjög sjaldgæfar aukaverkan r (getalengurhaft áhrif hjá allt að 1 af hverjum 1000 einstaklingum) fela í sér: hækkun á líkamshita, óeðlilegur taktur í hjarta, skyndileg og óútskýrð dauðsföll, brisbólga sem

vöðvastirðleiki eða krampar (að meðtöldum a gnhreyfingum), talerfiðleikar, hægur hjartsláttur, aukið

næmi fyrir sólarljósi, blóðnasir, þaninn kvið

r, minnistap eða minnisskerðing ,þvagleki, þvagteppa,

hárlos, engar eða litlar tíðablæðingar, breyti

á brjóstum hjá körlum og konum eins og óeðlileg

mjólkurframleiðsla eða óeðlilegur vöxtur.

 

orsakar mikla kviðverki,ekkihita og slappleika, lifrarsjúkdómar sem koma fram sem gullituð húð og hvíta í augum, vöðvasjúkdómur s m kemur fram sem óútskýrðir verkir eða sársauki og lengd og/eða sársaukafull stinning.

Aldraðir sjúklingar með vitglöp geta fengið heilablóðfall, lungnabólgu, þvagleka, geta hrasað, orðið

 

er

mjög þreytt r, fengið ofsjónir, hækkaðan líkamshita, hörundsroða eða átt í erfiðleikum með gang

meðan á töku olanzapins stendur. Dæmi eru um dauðsföll hjá þessum ákveðna sjúklingahópi.

Einkenni parkinsonssjúkdóms geta versnað hjá sjúklingum sem fá OLANZAPINE CIPLA.

Lyfið

 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

5. Hvernig geyma á olanzapine Cipla húðaðar töflur

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni.

Geymið í upprunalegum umbúðum. Geymið við lægra hitastig en 30°C.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Hvað inniheldur Olanzapine Cipla

-

Virka innihaldsefnið er olanzapín. Hver Olanzapine Cipla húðuð tafla inniheldur annað hvort

 

2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg eða 15 mg af virka efninu.

markaðsleyfi

„2,5“ á annarri hliðinni og með „OLZ“ á hinni.

-

Önnur innihaldsefni eru:

 

-

Töflukjarni: laktósaeinhýdrat (sjá einnig aftast í kafla 2 – Mikilvægar upplýsingar um tiltekin

 

innihaldsefni Olanzapine Cipla), maíssterkja, hýdroxýprópýlsellulósi, magnesíumst rat.

-

Töfluhúð:

 

-

2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg og 10 mg töflur: Opadry II hvítt sem inniheldur hýprómelló (E464),

 

títantvíoxíð (E171), laktósaeinhýdrat, pólýetýlenglýkól 3000 og glýserólþrí setat

-

15 mg töflur: Opadry blátt sem inniheldur hýprómellósa (E464), títantvíoxíð (E171),

 

pólýetýlenglýkól 6000, indigótín (E132), briljant blátt FCF (E133) og já noxíðsvart (E172)

Útlit OLANZAPINE CIPLA og pakkningastærð

Olanzapine Cipla 2,5 mg húðaðar töflur eru hvítar, kringlóttar, tvíkúptar, húðaðar töflur merktar með

 

með

Olanzapine Cipla 5 mg húðaðar töflur eru hvítar, kringlóttar, tvíkúptar, húðaðar töflur merktar með

„OLZ 5“ á annarri hliðinni og með „NEO“ á hinni.

 

Olanzapine Cipla 7,5 mg húðaðarlengurtöflur eru hvíta , k inglóttar, tvíkúptar, húðaðar töflur merktar með „OLZ 7,5“ á annarri hliðinni og með „NEO“ á hinni.

Olanzapine Cipla 10 mg húðaðar töflur eru hvítar, kringlóttar, tvíkúptar, húðaðar töflur merktar með „OLZ 10“ á annarri hliðinni og m ð „NEO“ á hinni.

Olanzapine Cipla 15 mg húðaðar töflur eru bláar, sporöskjulaga, kúptar, húðaðar töflur merktar með „NEO“ á annarri hliðinni og ómerktar á hinni.

Olanzapine Cipla 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg og 15 mg húðaðar töflur fást í þynnupakkningum með 28 og

56 töflum.

ekki

 

Markaðsleyfishafi

Olanzapine Cipla 10 mg húðaðar töflur fást í þynnupakkningum með 7, 28 og 56 töflum.

 

er

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Lyfið

 

Markaðsleyfishafi: Cipla (EU) Limited, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, Bretland.

Sími: +44 (0)1372 4614071372 461407

Fax: +44 (0)1372 461401

Framleiðandi

Pharmadox Healthcare Limited, KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta.

Sími: +356 21 808662

Fax: +356 21 808663

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður {MM/ÁÁÁÁ}.

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á heimasíðu Evrópsku lyfjastofnunarinnar: http://www.ema.europa.eu/.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

 

 

lengur

 

 

 

ekki

 

 

 

er

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf