Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Palonosetron Accord (palonosetron) – áletranir - A04AA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPalonosetron Accord
ATC-kóðiA04AA05
Efnipalonosetron
FramleiðandiAccord Healthcare Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Palonosetron Accord 250 míkrógrömm stungulyf, lausn palonósetrón (sem hýdróklóríð)

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 250 míkróg af palonósetróni (sem hýdróklóríð) í 5 ml (50 míkróg/ml).

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: mannitól, sítrónsýrueinhýdrat, natríumsítrat, tvínatríumedetat, natríumhýdroxíð, óblönduð saltsýra, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn 1 x 5 ml hettuglas

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Notist aðeins einu sinni.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal allri afgangslausn.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/16/1104/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

Palonosetron Accord 250 míkrógrömm stungulyf, lausn palonósetrón (sem hýdróklóríð)

Til notkunar í bláæð.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

250 míkróg/5 ml

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf