Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Palonosetron Accord (palonosetron) – Fylgiseðill - A04AA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPalonosetron Accord
ATC-kóðiA04AA05
Efnipalonosetron
FramleiðandiAccord Healthcare Ltd

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Palonosetron Accord 250 míkrógrömm stungulyf, lausn palonósetrón

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að gefa lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Palonosetron Accord og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að gefa Palonosetron Accord

3.Hvernig gefa á Palonosetron Accord

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Palonosetron Accord

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Palonosetron Accord og við hverju það er notað

Palonosetron Accord tilheyrir flokki lyfja sem nefnast serótónín (5HT3) hemlar.

Þau geta hamlað virkni efnisins serótóníns, sem getur valdið ógleði og uppköstum.

Palonosetron Accord er notað til að koma í veg fyrir ógleði og uppköst í tengslum við krabbameinslyfjameðferð hjá fullorðnum, unglingum og börnum eldri en 1 mánaðar að aldri.

2. Áður en byrjað er að gefa Palonosetron Accord

Ekki má nota Palonosetron Accord:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir palonósetróni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en Palonosetron Accord er notað

Ef þú ert haldin/n bráðri þarmastíflu eða hefur sögu um endurtekna hægðatregðu.

Ef þú notar Palonosetron Accord ásamt öðrum lyfjum sem geta valdið óeðlilegum hjartslætti svo sem amiodaron, nicardipin, quinidine, moxifloxacin, erytromycin, haloperidol, chlorpromazin, quetiapin, tioridazin eða domperidon.

Ef þú eða fjölskylda þín hefur sögu um breytingar á hjartsláttartakti (QT lengingu).

Ef þú hefur aðra hjartasjúkdóma.

Ef um er að ræða truflun á jafnvægi blóðsalta svo sem kalíums og magnesíums, sem þú hefur ekki fengið meðferð við.

Ekki er mælt með því að taka Palonosetron Accord dagana eftir krabbameinslyfjameðferð nema þú fáir aðra lotu af krabbameinslyfjameðferð.

Notkun annarra lyfja samhliða Palonosetron Accord

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð, þ.m.t.:

Sértækir serótónín endurupptökuhemlar sem notaðir eru til meðferðar við þunglyndi og/eða kvíða þ.m.t. flúoxetín, paroxetín, sertralín, flúvoxamín, cítalópram og escítalópram.

Sértækir serótónín noradrenalín endurupptökuhemlar sem notaðir eru til meðferðar við þunglyndi og/eða kvíða þ.m.t. venlafaxín og duloxetín.

Meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Ef þú ert eða telur að þú gætir verið þunguð gefur læknirinn þér ekki Palonosetron Accord nema hann telji augljósa nauðsyn á því.

Ekki er vitað hvort Palonosetron Accord hefur skaðleg áhrif á meðgöngu.

Leitaðu ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en þú notar nokkur lyf ef þú ert eða telur að þú gætir verið þunguð.

Brjóstagjöf

Ekki er vitað hvort Palonosetron Accord skilst út í brjóstamjólk.

Leitaðu ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en þú notar Palonosetron Accord ef þú hefur barn á brjósti.

Akstur og notkun véla

Palonosetron Accord getur valdið sundli eða þreytu. Ef það á við um þig áttu ekki að nota tæki eða vélar.

Mikilvægar upplýsingar um tiltekin innihaldsefni Palonosetron Accord

Palonosetron Accord inniheldur minna en 1 mmól af natríum (23 mg) í hverju hettuglasi og er því í raun „natríumfrítt“.

3.Hvernig gefa á Palonosetron Accord

Að jafnaði dælir læknir eða hjúkrunarfræðingur Palonosetron Accord í bláæð 30 mínútum áður en krabbameinslyfjameðferð er gefin.

Fullorðnir

Ráðlagður skammtur af Palonosetron Accord er 250 míkrógrömm sem gefinn er með hraðri inndælingu í bláæð.

Börn og unglingar (á aldrinum 1 mánaðar til 17 ára)

Læknirinn ákveður skammtinn með tilliti til líkamsþyngdar, en hámarksskammtur er 1.500 míkrógrömm.

Palonosetron Accord verður gefið með hægri inndælingu í bláæð.

Leitaðu til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Fullorðnir

Algengar

Þær geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum

-Höfuðverkur

-sundl

-hægðatregða og niðurgangur.

Sjaldgæfar

Þær geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum

-Hár eða lágur blóðþrýstingur

-óeðlileg hjartsláttartíðni eða ófullnægjandi blóðflæði til hjartans

-litabreytingar eða útvíkkun bláæða

-óeðlilega há eða lág gildi kalíums í blóði

-hár blóðsykur eða sykur í þvagi

-lág kalsíumgildi í blóði

-há gildi litarefnisins bílirúbíns í blóði

-há gildi ákveðinna lifrarensíma

-andleg vellíðan eða kvíðatilfinning

-syfja eða erfiðleikar með svefn

-minnkuð matarlyst eða lystarleysi

-máttleysi, þreyta, hiti eða flensulík einkenni

-dofi, sviði, eða náladofi í húð

-húðútbrot með kláða

-sjónskerðing eða erting í augum

-ferðaveiki

-suð fyrir eyrum

-hiksti, vindgangur, munnþurrkur eða meltingartruflanir

-kviðverkir (magaverkir)

-erfiðleikar við þvaglát

-liðverkir

-breytingar á hjartalínuriti (QT lenging).

Koma örsjaldan fyrir

Þær geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000

Ofnæmisviðbrögð við Palonosetron Accord.

Einkennin geta m.a. verið þroti í vörum, andliti, tungu eða koki, erfiðleikar við öndun eða yfirlið, einnig geta komið fram upphleypt húðútbrot með kláða (ofsakláði)), sviði eða verkir á stungustað.

Börn og unglingar

Algengar

Þær geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum

-Höfuðverkur.

Sjaldgæfar

Þær geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum

-Sundl

-rykkjóttar líkamshreyfingar

-óeðlilegur hjartsláttur

-hósti og mæði

-blóðnasir

-húðútbrot með kláða eða ofsakláði

-hiti

-verkur á innrennslisstað.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Palonosetron Accord

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og hettuglasinu á eftir „EXP“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins. Notist aðeins einu sinni. Farga ber ónotaðri lausn.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Palonosetron Accord inniheldur

-Virka innihaldsefnið er palonósetrón (sem hýdróklóríð).

Hver ml af lausn inniheldur 50 míkrógrömm af palonósetróni. Í einu hettuglasi með 5 ml af lausn eru 250 míkrógrömm af palonósetróni.

-Önnur innihaldsefni eru mannitól, tvínatríumedetat (sjá upplýsingar um natríuminnihald í kafla 2), natríumsítrat, sítrónsýrueinhýdrat, natríumhýdroxíð (sjá upplýsingar um natríuminnihald í kafla 2), saltsýra (sjá upplýsingar um natríuminnihald í kafla 2).

Lýsing á útliti Palonosetron Accord og pakkningastærðir

Palonosetron Accord stungulyf, lausn, er tær, litlaus lausn í 6 ml hettuglasi úr gleri sem er lokað með klóróbútýl-gúmmítappa og innsiglað með smelluinnsigli úr áli. Í hverju hettuglasi er einn skammtur.

Pakkningastærð með einu hettuglasi.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road, North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Bretland

Framleiðendur

Accord Healthcare Limited Ground floor, Sage House

319, Pinner Road, North Harrow Middlesex HA1 4HF

Bretland

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56, Budapest H-1047,

Ungverjaland

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf