Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Veldu tungumál

Pemetrexed Hospira UK Limited (pemetrexed ditromethamine) – Fylgiseðill - L01BA04

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPemetrexed Hospira UK Limited
ATC-kóðiL01BA04
Efnipemetrexed ditromethamine
FramleiðandiHospira UK Limited

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Pemetrexed Hospira UK Limited 100 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn. Pemetrexed Hospira UK Limited 500 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn. Pemetrexed Hospira UK Limited 1.000 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn.

Pemetrexed

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Pemetrexed Hospira UK Limited og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Pemetrexed Hospira UK Limited

3.Hvernig nota á Pemetrexed Hospira UK Limited

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Pemetrexed Hospira UK Limited

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Pemetrexed Hospira UK Limited og við hverju það er notað

Pemetrexed Hospira UK Limited er lyf notað til að meðhöndla krabbamein.

Pemetrexed Hospira UK Limited, er gefið ásamt cisplatini sem er annað krabbameinslyf, sjúklingum sem ekki hafa áður fengið krabbameinslyfjameðferð og eru með illkynja miðþekjuæxli í brjósthimnu sem er ákveðin tegund krabbameins í himnunni sem umlykur lungun.

Pemetrexed Hospira UK Limited er einnig gefið samhliða cisplatini sem fyrsta meðferðarúrræði fyrir sjúklinga með langt gengið lungnakrabbamein.

Þú mátt fá Pemetrexed Hospira UK Limited ef þú er með langt gengið lungnakrabbamein ef sjúkdómurinn hefur svarað meðferð eða haldist óbreyttur eftir upphaflega krabbameinslyfjameðferð.

Pemetrexed Hospira UK Limited er einnig notað sem meðferð hjá sjúklingum með langt gengið lungnakrabbamein þar sem sjúkdómur hefur versnað eftir að önnur krabbameinslyfjameðferð hefur verið notuð í upphafi.

2. Áður en byrjað er að nota Pemetrexed Hospira UK Limited

Ekki má nota Pemetrexed Hospira UK Limited

-ef þú ert með ofnæmi fyrir pemetrexed eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

-ef þú ert með barn á brjósti verður þú að hætta brjóstagjöf meðan á meðferð með Pemetrexed Hospira UK Limited stendur.

-ef þú hefur nýlega fengið eða ert um það bil að fá bólusetningu gegn gulusótt.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi á sjúkrahúsi áður en Pemetrexed Hospira UK Limited er notað.

Ef þú ert með eða hefur haft nýrnasjúkdóm talaðu við lækninn eða sjúkrahúslyfjafræðing vegna þess að þú mátt hugsanlega ekki fá Pemetrexed Hospira UK Limited.

Fyrir hvert innrennsli verður tekið blóðsýni til að meta hvort þú hafir nægjanlega nýrna- og lifrarstarfsemi og til að athuga hvort þú hafir nógu margar blóðfrumur til að fá Pemetrexed Hospira UK Limited. Læknirinn gæti ákveðið að breyta skammti eða fresta meðferð eftir líkamsástandi og ef blóðfrumur eru of fáar. Ef þú færð líka cisplatin mun læknirinn sjá til þess að þú fáir nægan vökva og viðeigandi meðferð fyrir og eftir gjöf cisplatins til að koma í veg fyrir uppköst.

Vinsamlegast láttu lækninn vita ef þú hefur fengið eða ef þú átt von á að fá geislameðferð, þar sem það geta komið fram snemmbúin eða síðbúin alvarleg viðbrögð af völdum geislunar þegar Pemetrexed Hospira UK Limited er notað.

Vinsamlegast láttu lækninn vita ef þú hefur nýlega fengið bólusetningu, þar sem það getur haft slæmar afleiðingar þegar Pemetrexed Hospira UK Limited er notað.

Vinsamlegast láttu lækninn vita ef þú ert með hjartasjúkdóm eða sögu um hjartasjúkdóm.

Ef þú ert með vökvasöfnun í brjóstholi gæti læknirinn ákveðið að fjarlægja vökvann áður en hann gefur þér Pemetrexed Hospira UK Limited.

Börn og unglingar

Notkun Pemetrexed Hospira hjá börnum og unglingum á ekki við.

Notkun annarra lyfja samhliða Pemetrexed Hospira UK Limited

Láttu lækninn vita ef þú tekur einhver verkja- eða bólgueyðandi lyf eins og bólgueyðandi verkjalyf (NSAID) þar með talin lyf fengin án lyfseðils (eins og íbúprófen). Til eru margar tegundir bólgueyðandi verkjalyfja með mismunandi verkunartíma. Byggt á fyrirhuguðum degi sem pemetrexed er gefið og/eða nýrnastarfsemi þinni þarf læknirinn þinn að ráðleggja þér hvaða lyf þú mátt taka og hvenær þú mátt taka þau. Ef þú ert ekki viss spurðu þá lækninn eða lyfjafræðinginn hvort einhver lyfjanna þinna séu bólgueyðandi verkjalyf.

Látið lækninn eða sjúkrahúslyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð einnig þau sem fengin eru án lyfseðils.

Meðganga

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð, segðu lækninum frá því. Forðast skal notkun pemetrexeds meðan á meðgöngu stendur. Læknirinn mun ræða við þig um hugsanlega hættu við notkun pemetrexeds meðan á meðgöngu stendur. Konur verða að nota virka getnaðarvörn meðan á pemetrexed meðferð stendur.

Brjóstagjöf

Láttu lækninn vita ef þú ert með barn á brjósti. Hætta verður brjóstagjöf meðan á pemetrexed meðferð stendur.

Frjósemi

Karlmönnum er ráðlagt að geta ekki barn á meðan þeir fá pemetrexed og í allt að 6 mánuði eftir meðferð og eiga því að nota virka getnaðarvörn meðan á meðferð með pemetrexedi stendur og í allt að 6 mánuði eftir að henni lýkur. Ef þú óskar eftir að geta barn meðan á meðferð stendur eða í 6 mánuði eftir meðferð skalt þú leita ráða hjá lækni eða lyfjafræðingi. Þú gætir viljað leita ráða varðandi sæðisgeymslu áður en þú hefur meðferð.

Akstur og notkun véla

Pemetrexed Hospira UK Limited getur valdið þreytu. Farið varlega þegar bíl er ekið eða tækjum stjórnað.

3.Hvernig nota á Pemetrexed Hospira UK Limited

Pemetrexed Hospira UK Limited skammturinn er 500 milligrömm fyrir hvern fermetra af yfirborði líkama þíns. Hæð þín og þyngd eru mæld til að reikna út yfirborðsflatarmál líkama þíns. Læknirinn mun nota þetta yfirborðsflatarmál til að reikna út réttan skammt fyrir þig. Þessi skammtur getur verið aðlagaður eða meðferð seinkað háð blóðhag og almennu líkamsástandi. Sjúkrahúslyfjafræðingur, hjúkrunarfræðingur eða læknir blandar Pemetrexed Hospira UK Limited stofninn með vatni fyrir stungulyf og 5% glúkósalausn fyrir gjöf.

Þú munt alltaf fá Pemetrexed Hospira UK Limited sem innrennsli í bláæð. Innrennslið varir í um 10 mínútur.

Notkun ásamt cisplatini:

Læknir eða lyfjafræðingur mun reikna út skammtinn sem þú þarft, byggt á hæð og þyngd þinni. Cisplatin er einnig gefið sem innrennsli í bláæð og er gefið um 30 mínútum eftir að innrennsli Pemetrexed Hospira UK Limited hefur klárast. Innrennsli cisplatins varir í um 2 klukkustundir.

Venjulega færðu innrennsli einu sinni á þriggja vikna fresti.

Önnur lyf

Barksterar: læknirinn þinn mun skrifa lyfseðil fyrir steratöflum (jafngildir 4 mg af dexametasóni tvisvar á dag) sem þú þarft að taka daginn fyrir, sama dag og daginn eftir Pemetrexed Hospira UK Limited meðferð. Þetta lyf er gefið til að minnka tíðni og alvarleika húðútbrota sem þú getur fundið fyrir meðan á krabbameinslyfjameðferð stendur.

Vítamín: læknirinn þinn mun skrifa lyfseðil fyrir fólínsýru til inntöku (vítamín) eða fjölvítamíni sem inniheldur fólínsýru (350 – 1.000 míkrógrömm) sem þú þarft að taka einu sinni á dag meðan þú notar Pemetrexed Hospira UK Limited. Þú verður að taka að minnsta kosti 5 skammta á síðustu 7 dögum fyrir fyrsta skammt af Pemetrexed Hospira UK Limited. Þú verður að halda áfram að taka fólínsýru í 21 dag eftir að þú færð síðasta skammt af Pemetrexed Hospira UK Limited. Þú munt einnig fá vítamín B12 sprautu (1.000 míkrógrömm) vikunni fyrir Pemetrexed Hospira UK Limited gjöf og síðan aftur á um það bil 9 vikna fresti (samsvarar 3 hringjum af Pemetrexed Hospira UK Limited meðferð). Vítamín B12 og fólínsýra eru til þess að draga úr hugsanlegum eituráhrifum krabbameinsmeðferðarinnar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á enn frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Þú verður að hafa samband við lækninn þinn samstundis ef þú verður var við eftirfarandi:

Hita eða sýkingu (algengt): ef þú ert með 38°C hita eða hærri, svitnar eða önnur merki um sýkingu (því fjöldi hvítra blóðkorna gæti verið undir viðmiðunarmörkum sem er mjög algengt). Sýking (blóðsýking) getur verið alvarleg og leitt til dauða.

Ef þú ferð að finna fyrir brjóstverkjum (algengt) eða hefur hraðan hjartslátt (sjaldgæft).

Ef þú hefur verki, ert með roða á húð, bólgur eða með sár í munni (mjög algengt).

Ofnæmissvörun: ef þú færð útbrot (mjög algengt) / bruna eða kitlandi tilfinningu (algengt) eða hita (algengt). Húðviðbrögð geta verið alvarleg og leitt til dauða en það er mjög sjaldgæft. Hafðu samband við lækninn ef þú færð alvarleg útbrot, kláða eða blöðrumyndun (Stevens-Johnsons heilkenni eða eitrunardreplos húðþekju).

Ef þú upplifir þreytu, færð yfirliðstilfinningu, verður auðveldlega andstutt(ur) eða ef þú verður föl(ur) (því hemóglóbín gæti verið undir viðmiðunarmörkum sem er mjög algengt).

Ef fer að blæða úr gómum, nefi eða munni eða önnur blæðing sem stoppar ekki, rauðleitt eða bleiklitað þvag, óvænt mar (því fjöldi blóðflagna gæti verið undir viðmiðunarmörkum sem er mjög algengt).

Ef þú upplifir skyndilega andnauð, mikinn brjóstverk eða hósta með blóðugum uppgangi (sjaldgæft) (það getur gefið til kynna blóðsega í lungnaæðum).

Aukaverkanir pemetreseds geta verið:

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Fækkun hvítkorna

Lækkun hemóglóbíns (blóðleysi) Fækkun blóðflagna

Niðurgangur

Uppköst

Sársauki, roði, bólga eða sár í munni Ógleði

Lystarleysi Þreyta Húðútbrot Hárlos Hægðatregða

Tap á skynhrifum Nýru: óeðlilegt blóðpróf

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Ofnæmissvörun: húðútbrot / bruna eða kitlandi tilfinning

Sýking, þar með talin blóðsýking

Hiti

Vökvaskortur

Nýrnabilun

Erting í húð og kláði

Brjóstverkur

Máttleysi í vöðvum

Tárubólga (bólgið auga)

Magaóþægindi

Kviðverkir

Breytingar á bragðskyni

Lifur: óeðlilegt blóðpróf

Táraseyting (rök augu)

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Bráð nýrnabilun Hraður hjartsláttur

Vart hefur verið við bólgu í vélinda samhliða pemetrexedi/geislameðferð.

Ristilbólga (bólga í yfirborði ristils, einnig getur fylgt blæðing í þörmum eða endaþarmi). Millivefsbjúgbólga í lungum (örvefsmyndun í lungnablöðrum).

Bjúgur (umfram vökvi í vefjum, veldur þrota)

Sumir sjúklingar hafa fengið hjartaáfall, heilablóðfall eða tímabundin blóðþurrðarköst meðan þeir hafa verið á meðferð með pemetrexedi, yfirleitt með annarri krabbameinsmeðferð.

Blóðfrumnafæð- sambland af lágri talningu hvítra blóðfrumna, rauðra blóðkorna og blóðflagna. Millivefsbjúgbólga í lungum af völdum geislunar (örvefsmyndun í lungnablöðrum sem tengd er geislameðferð) getur komið fram hjá sjúklingum sem eru einnig meðhöndlaðir með geislun annaðhvort fyrir, á meðan eða eftir meðferð með pemetrexedi.

Tilkynnt hefur verið um verk, kulda og litabreytingu í útlimum. Blóðsegar í lungnaæðum.

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

Alvarleg viðbrögð í húð sem líkjast sólbruna (radiation recall) sem geta komið fram eftir geislun, allt frá nokkrum dögum upp í nokkur ár frá því geislun átti sér stað.

Blöðrumyndun í húð þar með talið Stevens-Johnson heilkenni og eitrunardreplos húðþekju Rauðalosblóðleysi (blóðleysi vegna eyðingar blóðkorna)

Lifrarbólga

Ofnæmislost (alvarleg ofnæmisviðbrögð)

Tíðni ekki þekk:ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum

Þroti í fótleggjum með verk og roða

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Pemetrexed Hospira UK Limited

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á merkimiðanum og öskjunni. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Pemetrexed Hospira UK Limited 100 mg stofn fyrir innreslinsþykkni, lausn

Geyma skal 100 mg hettuglasið við lægri hita en 30°C.

Pemetrexed Hospira UK Limited 500 mg stofn fyrir innreslinsþykkni, lausn

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður 500 mg hettuglassins.

Pemetrexed Hospira UK Limited 1.000 mg stofn fyrir innreslinsþykkni, lausn Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður 1.000 mg hettuglassins.

Blandaðar innrennslislausnir: Sýnt var fram á efna- og eðlisfræðilegan stöðugleika lausnar í geymslu í 24 klukkustundir í kæli (2°C til 8°C) og við 25°C þegar blandað er eftir leiðbeiningum.

Frá örverufræðilegu sjónarmiði ætti að nota lyfið strax. Ef lyfið er ekki notað strax eru geymslutími og geymsluaðstæður fyrir notkun á ábyrgð notandans og ættu venjulega ekki að fara yfir 24 klst. við 2 °C til 8 °C.

Blönduð lausn er tær og getur verið litarlaus til annaðhvort ljósgul eða grængul án þess að það hafi neikvæð áhrif á gæði lyfsins. Kanna þarf hvort agnir séu í lausnum til inndælingar eða hvort þær hafi aflitast fyrir notkun þeirra. Ef agnir sjást skal ekki nota lausnina.

Lyfið er til notkunar í eitt skipti. Farga verður öllum ónotuðum lausnum á viðeigandi hátt í samræmi við gildandi reglur.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Pemetrexed Hospira UK Limited inniheldur

Virka innihaldsefnið er pemetrexed.

Pemetrexed Hospira UK Limited 100 mg stofn til inndælingar, lausn: Hvert hettuglas inniheldur 100 mg af pemetrexed (sem pemetrexed dítrómetamín).

Pemetrexed Hospira UK Limited 500 mg stofn til inndælingar, lausn: Hvert hettuglas inniheldur 500 mg af pemetrexed (sem pemetrexed dítrómetamín).

Pemetrexed Hospira UK Limited 1.000 mg stofn til inndælingar, lausn: Hvert hettuglas inniheldur 1.000 mg af pemetrexed (sem pemetrexed dítrómetamín).

Eftir blöndun samkvæmt leiðbeiningum, inniheldur lausnin 25 mg/ml af pemetrexedi. Heilbrigðisstarfsfólk annast frekari þynningu sem er nauðsynleg fyrir gjöf.

Önnur innihaldsefni eru mannitól.

Lýsing á útliti Pemetrexed Hospira UK Limited og pakkningastærðir

Pemetrexed Hospira UK Limited er stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn í hettuglasi úr gleri. Það er hvítt til annaðhvort ljósgult eða græn gult frostþurrkað duft.

Hver askja inniheldur eitt hettuglas með 100 mg, 500 mg eða 1.000 mg af pemetrexedi (sem pemetrexed dítrómetamín).

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Bretland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

AT

BE / LU / NL

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

BG / EL /

CY

MT / PL / RO / UK

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Hospira UK Ltd

Tel: 24656165

Tel: + 44 (0) 1628 515500

 

CZ

DE

Pfizer, spol. s r.o.

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: +420-283-004-111

Tel: + 49 (0) 800 8535555

DK

EE

Pfizer ApS

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: + 45 44 20 11 00

Tel: +372 666 7500

ES

FI

Pfizer GEP, S.L.

Pfizer PFE Finland Oy

Tel: + 34 91 490 99 00

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

FR

HR

Pfizer PFE France

Pfizer Croatia d.o.o.

Tél: + 33 (0) 1 58 07 34 40

Tel: +358 1 3908 777

HU

IE

Pfizer Kft.

Hospira Ireland Sales Limited

Tel: + 36 1 488 37 00

Tel: 1800 633 363 (toll free)

 

+44 (0) 1304 616161

IS

IT

Icepharma hf.

Pfizer Italia Srl

Sími: +354 540 8000

Tel: + 39 06 33 18 21

LV

LT

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel.: + 371 670 35 775

Tel. + 370 52 51 4000

NO

PT

Pfizer AS

Hospira Portugal Lda

Tlf: +47 67 52 61 00

Tel: + 351 21 423 55 00

SE

SI

Pfizer AB

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel: +386 (0)1 52 11 400

SK

 

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

 

Tel: +421–2–3355 5500

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

 

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

Þessi fylgiseðill er birtur á vef Lyfjastofnunar Evrópu á tungumálum allra ríkja Evrópska efnahagssvæðisins.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsmönnum:

Leiðbeiningar um notkun, meðhöndlun og förgun

1.Blöndun og frekari þynning pemetrexeds þarf að fara fram við smitgátaraðstæður fyrir gjöf innrennslisins í bláæð.

2.Reiknið skammtinn og fjölda Pemetrexed Hospira UK Limited hettuglasa sem þarf. Hvert hettuglas inniheldur aukamagn af pemetrexedi til að auðvelda gjöf á réttu magni.

3.Pemetrexed Hospira UK Limited má aðeins blanda með sæfðu vatni fyrir stungulyf.

Pemetrexed Hospira UK Limited 100 mg hettuglas:

Blandið 100 mg hettuglas með 4,2 ml af sæfðu vatni fyrir stungulyf þannig að úr verði lausn með 25 mg/ml pemetrexedi.

Pemetrexed Hospira UK Limited 500 mg hettuglas:

Blandið 500 mg hettuglas með 20 ml af sæfðu vatni fyrir stungulyf þannig að úr verði lausn með 25 mg/ml af pemetrexedi.

Pemetrexed Hospira UK Limited 1.000 mg hettuglas:

Blandið 1.000 mg hettuglas með 40 ml af sæfðu vatni fyrir stungulyf þannig að úr verði lausn með 25 mg/ml af pemetrexedi.

Snúið hverju hettuglasi varlega í hringi þar til stofninn er algjörlega uppleystur. Lausnin á að vera tær og er frá því að vera litlaus í gul eða græn-gul án þess að hafa áhrif á gæði lyfsins. pH fullbúinnar lausnar er milli 5,7 og 7,7. Frekari þynningar er þörf.

4.Pemetrexed Hospira UK Limited má aðeins þynna meira með 5% glúkósalausn, án rotvarnarefna. Viðeigandi magn af pemetrexed innrennslislausn útbúin eins og lýst er hér fyrir ofan verður að þynna frekar að 100 ml með 5% glúkósalausn fyrir stungulyf, lausn án rotvarnarefna og gefið í innrennsli í bláæð á 10 mínútum.

5.Pemetrexed stungulyf, lausn sem er útbúin eins og lýst er hér að ofan má setja í pólývínýl klóríð og pólýolefin húðað gjafasett og innrennslispoka. Ekki má blanda pemetrexed saman við þynningarlausnir sem innihalda kalsíum, þar með talið Ringer laktat og Ringer stungulyf.

6.Skoða þarf stungulyf, lausn með tilliti til agna og lits áður en lyfið er gefið. Ef agnir sjást skal ekki gefa lyfið.

7.Pemetrexed lausnir eru til notkunar í eitt skipti.

Ónotuðu lyfi eða lyfjaleifum verður að farga í samræmi við gildandi reglur.

Varúðarráðstafanir við blöndun og gjöf

Eins og með önnur hugsanlega eitruð krabbameinslyf skal sýna varúð við meðhöndlun og blöndun pemetrexed innrennslislyfs, lausnar. Ráðlagt er að nota hanska. Ef pemetrexed kemst í snertingu við húð skal skola húðina strax vandlega með vatni og sápu. Ef pemetrexed kemur í snertingu við slímhúð skal skola vel með vatni. Pemetrexed er ekki blöðrumyndandi. Ekki er til sérstakt mótefni við pemetrexed leka úr æð. Nokkrar tilkynningar um pemetrexed leka úr æð hafa borist sem hafa ekki verið metnar alvarlegar af rannsakanda. Leka úr æð skal meðhöndla með venjubundnum aðferðum á hverjum stað eins og önnur efni sem eru ekki blöðrumyndandi.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf