Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Possia (ticagrelor) – Fylgiseðill - B01AC24

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPossia
ATC-kóðiB01AC24
Efniticagrelor
FramleiðandiAstraZeneca AB

Hvað er Possia

 

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

 

Possia 90 mg filmuhúðaðar töflur

 

ticagrelor

 

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

 

-

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

 

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

 

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

markaðsleyfi

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.

Upplýsingar um Possia og við hverju það er notað

2.

Áður en byrjað er að nota Possia

3.

Hvernig nota á Possia

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

5.

Hvernig geyma á Possia

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Possia og við hverju það er notað

 

með

Possia inniheldur virka efnið ticagrelor. Það tilheyrir lyfjaflokki sem kallast blóðflöguhemjandi lyf.

mjög hættulegt því að:

lengur

Hvernig Possia verkar

 

Possia verkar á svokallaðar blóðflögur. Þessar ö litlu frumur í blóðinu aðstoða við að stöðva blæðingu með því að loða saman og mynda þannig tappa í örsmá göt í særðum eða skemmdum æðum. Hins vegar geta blóðflögur einnig myndað tappa innan í sjúkum æðum í hjarta eða heila. Þetta getur verið

blóðtappinn getur stöðvað blóðflæðið algjörlega – þetta getur valdið hjartaáfalli (hjartadrepi) eða heilaslagieða

blóðtappinn getur lokað æðum til hjartans að hluta til – þetta dregur úr blóðflæði til hjartans og getur valdið brjóstverk sem kemur og fer (kallað ‚hvikul hjartaöng‘).

Possia aðstoðar viðekkiað stöðva samloðun blóðflagna. Þetta dregur úr líkum á myndun blóðtappa sem geta dregið úr blóðflæði.

Hvað Possia og við hverju það er notað

Possia er inungis fyrir fullorðna. Þú hefur fengið Possia vegna þess að þú hefur fengið:

Lyfið

hjartaáfallereða

hvikula hjartaöng (hjartaöng eða brjóstvekur sem ekki hefur náðst stjórn á).

Possia dregur úr líkum á því að þú fáir annað hjartaáfall, heilaslageða látist af völdum hjarta- eða æðasjúkdóms.

2. Áður en byrjað er að nota Possia

Ekki má nota Possia:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir ticagrelori eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

ef þú ert með eða hefur fengið innvortis blæðingar eins og t.d. blæðingu frá sári í maga eða þörmum.

ef þú ert með í meðallagi alvarlegan til alvarlegan lifrarsjúkdóm.

ef þú tekur eitthvert eftirtalinna lyfja: Ketoconazol (notað við sveppasýkingum), clarithromycin (notað við bakteríusýkingum), nefazodon (lyf við þunglyndi), ritonavir eða atazanavir (notað við HIV-sýkingu og AIDS).

ef þú hefur fengið heilaslagaf völdum blæðingar í heila.

Ekki nota Possia ef eitthvað af ofantöldu á við um þig. Ræddu við lækninn eða lyfjafræðing áður en þú notar Possia ef þú ert ekki viss.

Varnaðarorð og varúðarreglur

 

 

 

Ráðfærðu þig við lækninn, lyfjafræðing eða tannlækni áður en þú notar Possia ef:

lyfjafræðing eða tannlækni áður en þú notar Possia.

 

markaðsleyfi

Auknar líkur eru á að þú fáir blæðingu vegna:

 

 

 

nýlegs alvarlegs áverka

 

 

 

– nýlegrar skurðaðgerðar (þ.m.t. hjá tannlækni)

 

 

– þess að þú ert með sjúkdóm sem hefur áhrif á storknun blóðsins

nýlegrar blæðingar í maga eða þörmum (eins og t.d. vegna magasárs eða ri til epa).

Þú átt að gangast undir skurðaðgerð (þ.m.t. hjá tannlækni) meðan þú notar Possia. Þetta er

 

vegna aukinnar blæðingarhættu. Hugsanlega vill læknirinn að þú hættir að nota Possia

7 sólarhringum fyrir aðgerð.

 

 

Hjartsláttur þinn er óvenjuhægur (yfirleitt hægari en 60 slög á mínútu) og þú ert ekki með tæki

sem stýrir honum (gangráður).

 

 

Þú ert með astma, aðra lungnasjúkdóma eða öndunarerfiðleika.

Komið hefur í ljós í blóðprufu að magn þvagsýru er óeðlilega hátt.

Ef eitthvað af ofantöldu á við um þig (eða ef þú ert ekki viss) skaltu ráðfæra þig við lækninn,

Börn

 

 

 

 

 

Ekki er mælt með Possia fyrir börn og unglinga yngri en 18 ára.

 

 

kólesteróli)

lengur

með

 

Notkun annarra lyfja samhliða Possia

 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um önn r lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. Þetta á einnig við um þau sem fen in eru án lyfseðils, fæðubótarefni og náttúrulyf. Þetta er vegna þess að Possia getur haft áhrif á verkun sumra lyfja og sum lyf geta haft áhrif á Possia.

Segðu lækninum eða lyfjafræðingi frá því ef þú notar eitthvert eftirtalinna lyfja:

meira en 40 mg á sólarhr ng af annaðhvort simvastatíni eða lovastatíni (lyf við of háu

rifampicín (sýklalyf), phenytoin, carbamazepin og phenobarbital (notuð við flogum),

 

dexamethason (notað við bólgum og sjálfsofnæmiskvillum), digoxín (notað við hjartabilun),

 

cyclosporín (notað til að draga úr vörnum líkamans), quinidin og diltiazem (notuð við

 

óeðlilegumekkihjartslætti), betablokka og verapamil (notuð við háum blóðþrýstingi).

Sérstaklegaermikilvægt er að segja lækninum eða lyfjafræðingi frá því ef þú notar eitthvert eftirtalinna lyfja sem auka hættuna á blæðingu:

Segavarnarlyf til inntöku, oft kölluð blóðþynningarlyf, m.a. warfarín.

Bólgueyðandi lyf sem eru ekki sterar (skammstöfuð NSAID), oft tekin sem verkjalyf eins og t.d. íbúprófen og naproxen.

Sérhæfða serótónín endurupptöku hemlar (skammstafað SSRI), notaðir sem þunglyndislyf eins og t.d. paroxetin, sertralin og citalopram.

Önnur lyf eins og ketoconazol (notað við sveppasýkingum), clarithromycin (notað við

bakteríusýkingum), nefazodon (þunglyndislyf), ritonavir eða atazanavir (notað við HIV-sýkingu og AIDS), cisaprid (notað við brjóstsviða), ergot-alkalóíðar (notaðir við mígreni og höfuðverk.Lyfið

Segðu einnig lækninum frá því að þar sem þú tekur Possia er meiri hætta á blæðingu ef læknirinn gefur þér fíbrínleysandi lyf, oft kölluð blóðtappaleysandi lyf, eins og t.d. streptókínasa og alteplase.

Notkun Possia með mat eða drykk

Nota má Possia með eða án fæðu.

Meðganga og brjóstagjöf

Notkun Possia er ekki ráðlögð ef þú ert barnshafandi eða getur orðið barnshafandi. Konur eiga að nota örugga getnaðarvörn til að koma í veg fyrir þungun meðan þær taka þetta lyf.

Ræddu við lækninn áður en þú tekur Possia ef þú ert með barn á brjósti. Hann mun ræða við þig um ávinning og áhættu ef Possia er notað á þessum tíma.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð ef þú ert barnshafandi eða með barn á brjósti.

Akstur og notkun véla

Ekki er talið líklegt að Possia hafi áhrif á getu til aksturs eða notkunar véla.

3. Hvernig nota á Possia markaðsleyfi

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Hversu mikið á að nota

• Upphafsskammturinn er tvær töflur samtímis (180 mg hleðsluskammtur). Þessi skammtur er

venjulega gefinn á sjúkrahúsi.

• Eftir upphafsskammtinn er venjulegur skammtur ein 90 mg tafla tvisvar á sólarhring í allt að

12 mánuði nema læknirinn ráðleggi annað. Taktu Possia alltaf á um það bil sama tíma dagsins (t.d. ein tafla að morgni og ein tafla að kvöldi).

Læknirinn mun líklega segja þér að taka einnig asetýlsalisýlsýru (magnýl). Þetta efni er í mörgum lyfjum sem koma í veg fyrir myndum blóðtappa. Læknirinn un segja þér hversu mikið þú átt að taka (yfirleitt á bilinu 75-150 mg á sólarhring).

með

Hvernig taka skal Possia

Taka má töfluna með eða án fæðu.

Þú getur athugað hvenær þú tókst Possia töflu síðast með því að athuga þynnuna. Á henni er sól

(fyrir töfluna að morgni ti ) og tungl (fyrir töfluna að kvöldi til). Þetta gefur til kynna hvort þú hafir tekið skammtinn. lengur

Ef notaður er stærriekkis ammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður skal hafa samband við lækni eða fara samstundis á sjúkrahús. Hafðu lyfið m ðferðis. Þú getur verið í aukinni hættu á að fá blæðingu.

Ef gleymist að nota Possia

Ef þú gl ymir skammti skaltu taka næsta skammt á venjulegum tíma.

Ekki á að tvöfalda skammt (tvo skammta á sama tíma) til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.er

LyfiðEf hætt er að nota Possia

Ekki hætta töku Possia án þess að ræða við lækninn. Taktu Possia reglulega og eins lengi og læknirinn heldur áfram að ávísa því. Ef þú hættir að taka Possia getur það aukið líkurnar á því að þú fáir annað hjartaáfall eða heilaslageða látist af völdum hjarta- eða æðasjúkdóms.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur Possia valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. Eftirfarandi aukaverkanir geta komið fram við notkun lyfsins:

Tíðni hugsanlegra aukaverkana sem taldar eru upp hér fyrir neðan er skilgreind á eftirfarandi hátt: algengar (koma fyrir hjá 1 til 10 notendum af hverjum 100); sjaldgæfar (koma fyrir hjá 1 til 10 notendum af hverjum 1.000); mjög sjaldgæfar (koma fyrir hjá 1 til 10 notendum af hverjum10.000).

Leitaðu tafarlaust til læknis ef þú finnur fyrir eftirfarandi – þú gætir þurft bráðameðferð á sjúkrahúsi:

Einkennum heilaslagseins og:

skyndilegum doða eða slappleika í handlegg, fótlegg eða andliti, sérstaklega ef þetta gerist öðrum megin í líkamanum

skyndileg ri ringlun, talörðugleikum eða erfiðleikum við að skilja aðra

skyndilegum erfiðleikum við gang eða tapi á jafnvægi eða samhæfingu

skyndilegu sundli eða miklum höfuðverk án þekktrar ástæðu.

Þetta eru merki um heilaslagaf völdum blæðingar í heila. Þetta er sjaldgæft.

Blæðingum – sumar blæðingar eru algengar. Hins vegar eru verulegar blæðing r sjaldgæfar en geta verið lífshættulegar. Tíðni mismunandi blæðinga getur aukist, t.d.:

blóðnasir (algengar)

blóð í þvagi (sjaldgæfar)

svartar hægðir eða blóð í hægðum (algengar)

blóð innan augans (sjaldgæfar)

hósti með blóðugum uppgangi eða blóðuppköst (sjaldgæfar)

blæðing úr leggöngum sem er meiri eða kemur á ö rum tíma en venjulegar tíðablæðingar (sjaldgæfar)

blæðing eftir skurðaðgerð eða úr skurðum eða sárum sem er meiri en eðlilegt getur talist (algengar)

blæðing úr slímhúð magans (magasár) (sjaldgæfar)

blæðing úr tanngómum (sjaldgæfar)

blæðing í eyra (mjög sjaldgæfar)

innvortis blæðing (mjög sjald æfar)

blæðing inn á liði sem veldur sársaukafullum bólgum (mjög sjaldgæfar).markaðsleyfi

Ræddu við lækninn ef þú tekur ftir ftirfarandi:

Þér finnst þú vera móð/móður – þetta er algengt. Þetta gæti verið af völdum hjartasjúkdómsins sem þú ert með eða öðrum orsökum, eða verið aukaverkun Possia. Segðu lækninum frá því ef

þetta versnar eða stendur lengi yfir. Hann mun ákveða hvort þú þarfnast meðhöndlunar eða frekari rannsókna. lengur

Aðrar hugsanlegarekkiaukaverkanir

 

er

Algengar (koma fyrir hjá 1 til 10 notendum af hverjum 100)

Marbl ttir

Sjaldgæfar (koma fyrir hjá 1 til 10 notendum af hverjum 1.000)

Ofnæmisviðbrögð – útbrot, kláði, eða þroti í andliti eða vörum/tungu geta verið merki um ofnæmisviðbrögð (sjá kafla 2: Áður en byrjað er að nota Possia).

Höfuðverkur

Tilfinning um sundl eða að herbergið snúist

Kviðverkur

Niðurgangur eða meltingartruflanir

Ógleði eða uppköst

Útbrot

Kláði

Bólgur í maga (magabólga)Lyfið

Possia er í:

Mjög sjaldgæfar (koma fyrir hjá 1 til 10 notendum af hverjum 10.000)

Hægðatregða

Náladofi

Ringlun

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli, ekki hætta að taka Possia fyrr en þú hefur rætt við lækninn eða lyfjafræðing.

5. Hvernig geyma á Possia

markaðsleyfi

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á þynnunni og öskjunni á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið rá a í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota lengur. M rkmi ið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Possia inniheldur

 

með

 

 

Virka innihaldsefnið er ticagrelor. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 90 mg af ticagrelori.

Önnur innihaldsefni eru:

 

 

 

Töflukjarni: Mannitól (E421), díbasískt kalsíu fosfat, natríumsterkjuglýkólat,

 

hýdroxýprópýlsellulósi (E463), magnesíumsterat (E470b).

 

 

lengur

 

 

Filmuhúð töflu: Hýprómellósi (E464), títantvíoxíð (E171), talkúm, pólýetýlenglýkól 400 og gult

járnoxíð (E172).

Lýsing á útliti Possia og pakkningastærðir

Filmuhúðuð tafla (tafla): Töflurnar ru kringlóttar, tvíkúptar, gular, filmuhúðaðar merktar með „90“ yfir „T“ á annarri hliðinni.

Venjulegum þynnum (með táknum fyrir sól/tungl) í öskjum með 60 og 180 töflum.

Dagatalsþynnum (með táknum fyrir sól/tungl) í öskjum með 14, 56 og 168 töflum.

Rifgötuðum þynnum í öskjum með 100x1 töflu.ekki

 

er

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsl yfishafi og framleiðandi

Lyfið

 

Marka sleyfishafi:

AstraZeneca AB

S-151 85

 

Södertälje

 

Svíþjóð

 

Framleiðandi:

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85

Södertälje

Svíþjóð

Framleiðandi:

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Maccelsfield, Cheshire, SK10 2NA

Bretland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

NV AstraZeneca SA

Tel: +32 2 370 48 11

България

AstraZeneca България ЕООД Тел.: +359 2 971 25 33

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o Tel: +420 222 807 111

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: + 49 41 03 7080

Eesti

 

 

 

AstraZeneca

 

lengur

Tel: +372 6549 600

 

Ελλάδα

 

 

 

AstraZeneca A.E.

 

 

Τηλ: + 30 2 106871500

 

España

 

ekki

 

Laboratorios Almirall, S.A.

 

Tel: + 34 93 31 28 748

 

France

er

 

 

AstraZeneca

 

 

Tél: + 33 1 41 29 40 00

 

Ireland

 

 

 

Lyfið

 

 

 

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: + 353 1609 7100

Ísland

Vistor hf

Sími: + 354 535 7000

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: + 39 02 98011

Luxembourg/Luxemburg

Magyarország

AstraZeneca kft

Tel.: + 36 23 517 300

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: + 356 2277 8000

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

NV AstraZeneca SA

Tél/Tel: + 32 2 markaðsleyfi370 48 11

Norgemeð

AstraZ n ca AS

Tlf: + 47 21 00 64 00

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 874 35 00

Portugal

Medinfar Produtos Farmaceuticos, S.A.

Tel: + 351 21 4997400

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: + 40 21 317 60 41

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: + 386 1 51 35 600

Slovenská republika

AstraZeneca AB o.z.

Tel: + 421 2 5737 7777

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: + 358 10 23 010

Κύπρος
Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ Τηλ: +357 22490305
Latvija
SIA AstraZeneca Latvija Tel: + 371 67377100

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: + 44 1582 836 836

Lietuva

UAB AstraZeneca

Tel: +370 5 2660550

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

markaðsleyfi

 

 

 

 

með

 

 

 

lengur

 

 

 

ekki

 

 

 

er

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf