Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qtern (saxagliptin / dapagliflozin propanediol...) – áletranir - A10BD21

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsQtern
ATC-kóðiA10BD21
Efnisaxagliptin / dapagliflozin propanediol monohydrate
FramleiðandiAstra Zeneca AB

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Qtern 5 mg/10 mg filmuhúðaðar töflur saxagliptin/dapagliflozin

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur saxagliptin hýdróklóríð sem jafngildir 5 mg saxagliptin og dapagliflozin propanediol einhýdrat sem jafngildir 10 mg dapagliflozin.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Svíþjóð

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/16/1108/001 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/16/1108/002 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/16/1108/003 98 filmuhúðaðar töflur

EU/1/16/1108/004 30 filmuhúðaðar töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

qtern 5 mg/10 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Qtern 5 mg/10 mg töflur saxagliptin/dapagliflozin

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

AstraZeneca AB

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

5.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

DAGATALSÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Qtern 5 mg/10 mg töflur saxagliptin/dapagliflozin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

AstraZeneca AB

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Má Þri Mi Fi Fö Lau Su

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf