Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rapilysin (reteplase) – áletranir - B01AD08

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsRapilysin
ATC-kóðiB01AD08
Efnireteplase
FramleiðandiActavis Group PTC ehf

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1.HEITI LYFSINS

Rapilysin 10 ein. stungulyfsstofn og leysir, lausn

Vatn fyrir stungulyf fyrir Rapilysin 10 ein. lausn til notkunar í bláæð

2.VIRK(T) EFNI

Reteplasi 10 ein. (raðbrigða plasmínógen hvati, segavarnarlyf)

3.HJÁLPAREFNI

Stofn: Tranexamsýra

tvíkalíumhýdrógenfosfat

fósfórsýra

súkrósi Pólýsorbat 80

Leysir:

Vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn (inniheldur 2x [0,56 g af dufti í hettuglasi og 10 ml af leysi í áfylltri sprautu með blöndunartengi og nál ).

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notið lausnina strax eftir blöndun

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C

Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/018/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI FYRIR HETTUGLAS

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Rapilysin 10 ein. stungulyfsstofn, lausn

Reteplasi

Til notkunar í bláæð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Notið lausnina strax eftir blöndun

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

10 ein. reteplasi

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI FYRIR SPRAUTU

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Vatn fyrir stungulyf

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

10 ml

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf