Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Regranex (becaplermin) – Fylgiseðill - D03AX06

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsRegranex
ATC-kóðiD03AX06
Efnibecaplermin
FramleiðandiJanssen-Cilag International NV

FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS

REGRANEX 0,01% hlaup.

Becaplermin

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið.

-

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfið.

-

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

 

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef vart verður aukaverkana sem ekki er minnst á í þessum

 

fylgiseðli eða ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvarlegar.

Í fylgiseðlinum:

markaðsleyfi

1.

Upplýsingar um REGRANEX og við hverju það er notað

2.

Áður en byrjað er að nota REGRANEX

3.

Hvernig nota á REGRANEX

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

5.

Hvernig geyma á REGRANEX

6.

Aðrar upplýsingar

 

 

1.UPPLÝSINGAR UM REGRANEX OG VIÐ HVERJU ÞAÐ ER NOTAÐ

Þetta lyf heitir REGRANEX. Það inniheldur efni semmeðh itir b caplermin. Becaplermin er manna raðbrigða Platelet Derived Growth Factor (rhPDGF).

REGRANEX er notað til að hjálpa til við vöxt eðlilegs vefs til þess að sár á húð grói. Það er notað með annarri góðri umhirðu sára til að hjálpa við að sár grói.

Góð umhirða sára felst í eftirfarandi:

Læknirinn eða heilbrigðisstarfsmaður fjarlægir dauða húð/dauðan vef af sárinu þegar þörf er á.

Draga úr þyngd fyrir fæturna, hugsa lega með því að ganga í sérbúnum skóm eða með öðrum aðferðum.

Læknirinn eða heilbrigð sstarfsmaður meðhöndlar sýkingar í sárinu – stöðva skal meðferðlengur

með REGRANEX ef sý ng kemst í sárið.

Áframhaldandi heimsó nir til læknisins eða heilbrigðisstarfsmanns og eftirfylgni við meðferðaráætlunina.ekki

REGRANEX r notað á sár á húð sem:

eru ekki stærri en 5 cm2 (sjá mynd hér að neðan) og fá nægjanlegt blóðstreymi.

stafa af fylgikvillum sykursýki.er

SetiðLyfiðinn mynd af stærð (hringur sem er 2,524 cm í þvermál).

Notkun REGRANEX eykur líkurnar á að sár á húð grói hratt og að fullu.

2. ÁÐUR EN BYRJAÐ ER AÐ NOTA REGRANEX

Ekki má nota REGRANEX

ef þú ert með ofnæmi fyrir becaplermini eða einhverju öðru innihaldsefni REGRANEX (talin upp í kafla 6 hér að aftan).

ef þú ert með eða hefur einhverntíma fengið krabbamein.

ef sýking er í sárinu.

ef sárið er stærra en 5 cm2 (sjá mynd að ofan).

ef þú ert yngri en 18 ára.

Notið ekki lyfið ef eitthvað af ofangreindu á við. Ef þú ert ekki viss, leitaðu þá ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun REGRANEX

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað ef:

þú ert með einhvers konar alvarlega eða stöðugt versnandi gerð af krabbameini.

þú ert með beinsýkingu sem getur komið fram sem hiti, miklir verkir í kringum beinið sem er sýkt, bólga og roði í liðum.

þú ert með slagæðasjúkdóm.

Notkun annarra lyfja

Berið ekki önnur útvortis lyf á sárið á meðan REGRANEX er notað, nema saltlausn eða vatn til að hreinsa sárið.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð, einnig þau sem fengin eru án lyfseðils sem og náttúrulyf.

Meðganga og brjóstagjöf

• Ekki nota þetta lyf ef þú ert þunguð, þig grunar að þú sért þunguð eða ef þú áætlar að verða þunguð.

• Ekki nota þetta lyf ef þú ert með barn á brjósti.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð efmarkaðsleyfiþú ert þunguð eða með barn á

 

brjósti.

 

Mikilvægar upplýsingar um hugsanlegt ofnæmi fyrir ákveðnum innihaldsefnum

 

 

lengur

REGRANEX inniheldur E218 (metýlparahydroxybenzoat)meðog E216 (própýlparahydroxybenzoat).

Þessi efni geta valdið ofnæmisviðbrögðum (h gsanlega síðkomnum).

3.

HVERNIG NOTA Á REGRANEX

 

ekki

 

Notið lyfið alltaf eins og lækn r nn hefur sagt til um. Ef þú ert ekki viss um hvernig á að nota lyfið

leitaðu þá upplýsinga hjá læ ninum eða lyfjafræðingi.

Venjulegur skammtur r að lyfið sé borið á einu sinni á dag í mesta lagi í 20 vikur.

Áður en REGRANEXer er notað

 

Þvoðu h ndurnar vandlega. Gerðu þetta áður en REGRANEX er borið á.

• Skola skal sárið með saltlausn eða vatni. Þetta er mikilvægt til að tryggja að sárið grói eins hratt og vel og hægt er og til þess að fjarlægja eldra REGRANEX hlaup.

REGRANEXLyfiðborið á

Berið REGRANEX hlaup á einu sinni á dag með hreinum bómullarhnoðra eða tréspaða. Berið þunnt lag af REGRANEX hlaupi á allt sárið. Þú getur fengið tréspaða hjá lyfjafræðingi.

Hyljið sárið með grisju vættri í saltlausn. Skipta á um grisju a.m.k. einu sinni á dag til þess að halda sárinu röku.

Aðrar upplýsingar

Aðeins skal bera REGRANEX á sárasvæðið. Forðast skal snertingu við aðra hluta líkamans.

Opið á túpunni má ekki komast í snertingu við sárið.

Notið ekki loft- eða vatnsþéttar (lokandi) umbúðir á sárið. Ef þú ert ekki viss, leitaðu þá ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ekki setja þrýsting á sárið eða ganga á sárinu á meðan meðferð stendur. Farðu eftir læknisráðum um hvernig hægt er að draga úr þrýstingi á sárið.

Læknirinn mun fylgjast með árangri meðferðarinnar.

Leitið strax til læknisins ef fram koma einkenni sýkingar í sárinu (roði, bólga, hiti, verkur eða lykt). Stöðva skal meðferð þangað til sýkingin er horfin.

Hvenær á að hætta að nota REGRANEX

REGRANEX á ekki að nota lengur en 20 vikur samfleytt.

Ef engin merki eru um bata eftir fyrstu 10 vikur af meðferð skaltu hafa samband við lækn nn. Læknirinn mun taka ákvörðun um hvort halda eigi áfram meðferð með REGRANEX.

Ef sárið grær og kemur síðan aftur á ekki að nota REGRANEX aftur nema tala fyrst við lækninn.

Ef stærri skammtur en mælt er fyrir um er notaður

Ef þú berð á of mikið af REGRANEX er ólíklegt að það valdi þér skaða. Reyndu lltaf að fylgja notkunarleiðbeiningunum nákvæmlega.

Ef gleymist að nota REGRANEX

markaðsleyfi

• Berðu næsta skammt á eins fljótt og hægt er. Ef það er næstum kominn tími á næsta skammt skaltu sleppa skammtinum sem gleymdist ogmeðhalda me ferðinni áfram eins og venjulega.

• Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt s m gleymst hefur að bera á. Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.HUGSANLEGAR AUKAVERKANIR

Eins og á við um öll lyf getur REGRANEXlengurvaldið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. Tíðni mögulegra aukaverkana er sk greind á eftirfarandi hátt:

mjög algengar (koma fyrir hjá fle ri en 1 af hverjum 10 notendum) algengar (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 100 notendum)

sjaldgæfar (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 1.000 notendum)

mjög sjaldgæfar (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 10.000 notendum)

 

ekki

koma örsjaldan fy ir (koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum 10.000 notendum)

tíðni ekki þekkt ( kki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Lyfið

er

Hættu að nota REGRANEX og segðu lækninum strax frá því ef þú tekur eftir eða hefur grun um eftir arandi:

• Mikil myndun nýs vefs í sárinu (mjög sjaldgæft).

• Sýking í sári á húð (mjög algengt).

Aðrar aukaverkanir

Algengar

Beinsýkingar sem geta komið fram sem hiti, miklir verkir, bólga og roði í kringum sýkta beinið.

Roði og verkur í húð

Sjaldgæfar

• Sviði þar sem lyfið er borið á

Mjög sjaldgæfar

Blöðrur og bólga undir húðinni

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef vart verður við aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli eða ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvarlegar.

5. HVERNIG GEYMA Á REGRANEX

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota REGRANEX eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á túpunni og ytri umbúðum á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í kæli (2°C - 8°C). Má ekki frjósa.

Loka skal túpunni vandlega eftir hverja notkun.

Notið innan 6 vikna frá því að innsiglið á túpunni er rofið. Skrifið dagsetninguna þegar innsiglið er rofið á merkimiðann á túpunni.

Ekki má fleygja lyfjum í skólplagnir eða heimilissorp. Leitið ráða hjá lyfj fræðingi um hvernig

Önnur innihaldsefni eru: natríumcarm llósa (E466), natríumklóríð, natríumasetat, óþynnt ediksýra

heppilegast er að losna við lyf sem ekki þarf að nota lengur. Þetta er gert til þess að vernda umhverfið.

6. AÐRAR UPPLÝSINGAR

með

markaðsleyfi

 

Innihaldsefni REGRANEX

 

 

 

Virka innihaldsefnið í REGRANEX er becaple min. Hvert gramm af REGRANEX inniheldur

100 míkrógrömm af becaplermini.

 

 

lengur

 

 

(E260), metýlparahydroxybenzoat (m týlparaben) (E218), própýlparahydroxybenzoat (própýlparaben)

(E216), metacresol, lysinhydrok óríð og vatn fyrir stungulyf.

 

ekki

Útlit REGRANEX og pa

ningastærðir

REGRANEX er hlaup s m

r í margskammta túpu sem inniheldur 15 grömm.

er

 

 

REGRANEX r tært, ólitað til hálmgult hlaup.

MarkaðsleyLyfiðshafi

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

Belgía

Framleiðandi

Janssen PHARMACEUTICA NV

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

Belgium

Ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið, vinsamlegast hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað.

Belgique/België/Belgien

JANSSEN-CILAG N.V./S.A.

Tel: +32 3 280 54 11

България

Представителство на Johnson & Johnson, d.o.o. Тел.: +359 2 489 94 00

Česká republika

JANSSEN-CILAG s.r.o. Tel: +420 227 012 222

Danmark

JANSSEN-CILAG A/S

Tlf: +45 45 94 82 82

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Eesti

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Eesti filiaal Tel: +372 617 7410

Tel: +34 93 446 60 00

lengur

Ελλάδα

 

 

JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ:

+30210 809 0000

 

España

 

 

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

 

Tel:

+33 1 55 00 22 00ekki

 

France

 

 

ETHICON

er

 

 

 

 

Info. Méd. Tel: +33 1 55 00 22 33

 

Lyfið

 

 

Ireland

 

 

JANSSEN-CILAG Ltd.

 

United Kingdom

 

Tel:

+44 1 494 567567

 

Ísland

JANSSEN-CILAG AB, c/o Vistor hf Tel: +354 535 7000

Italia

JANSSEN-CILAG SpA

Tel: +39 022510.1

Luxembourg/Luxemburg

JANSSEN-CILAG N.V./S.A.

Belgique/Belgien

Tél: +32 3 280 54 11

Magyarország

JANSSEN-CILAG Kft.

Tel: +36 23 513-800

Malta

A.M.Mangion Ltd

Tel: +356 2397 6000

Nederland

JANSSEN-CILAG B.V.

Tel: +31 13 583 73 73

Norge

JANSSEN-CILAG A.S.

markaðsleyfi

Tlf:

+47

24 12 65 00

með

Öst rr ich

JANSSEN-CILAG Pharma GmbH.

Tel:

+43

1 610 300

Polska

JANSSEN–CILAG Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 237 60 00

Portugal

JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA, LDA

Tel: +351 21-436 88 35

Romania

Johnson & Johnson d.o.o.

Janssen-Cilag Romania

Tel: +40 21 207 1800

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +386 1 401 18 30

Slovenská republika

Johnson & Johnson s.r.o.

Tel: +421 233 552 600

Suomi/Finland

JANSSEN-CILAG OY

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος
Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ
Tηλ: +357 22 755 214
Latvija
Janssen-Cilag Polska Sp.z o.o. filiāle Latvijā Tel: + 371 678 93561
Lietuva
UAB „Johnson & Johnson“ Tel: +370 5 278 68 88

Sverige

JANSSEN-CILAG AB

Tel: +46 8 626 50 00

United Kingdom

JANSSEN-CILAG Ltd.

Tel: +44 1 494 567567

Þessi fylgiseðill var síðast samþykktur

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á heimasíðu Lyfjastofnunar Evrópu (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

markaðsleyfi

 

 

 

 

með

 

 

 

lengur

 

 

 

ekki

 

 

 

er

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf