Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Veldu tungumál

Sprimeo HCT (aliskiren / hydrochlorothiazide) – Fylgiseðill - C09XA52

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsSprimeo HCT
ATC-kóðiC09XA52
Efnialiskiren / hydrochlorothiazide
FramleiðandiNovartis Europharm Ltd.

FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS

Sprimeo HCT 150 mg/12,5 mg filmuhúðaðar töflur

Sprimeo HCT 150 mg/25 mg filmuhúðaðar töflur

Sprimeo HCT 300 mg/12,5 mg filmuhúðaðar töflur

Sprimeo HCT 300 mg/25 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren/hýdróklórtíazíð

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið.

-

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfið.

-

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

 

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef vart verður aukaverkana sem ekki er minnst á í þessum

 

fylgiseðli eða ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvarlegar.

Í fylgiseðlinum:

markaðsleyfi

 

1.

Upplýsingar um Sprimeo HCT og við hverju það er notað

2.

Áður en byrjað er að nota Sprimeo HCT

 

3.

Hvernig nota á Sprimeo HCT

 

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

 

5.

Hvernig geyma á Sprimeo HCT

 

6.

Aðrar upplýsingar

 

1.UPPLÝSINGAR UM SPRIMEO HCT OG VIÐ HVERJU ÞAÐ ER NOTAÐ

lengur

með

Í Sprimeo HCT töflum eru tvö virk innihaldsefni sem nefnast aliskiren og hýdróklórtíazíð. Bæði efnin hjálpa til við að ná stjórn á háum blóðþrýstin i (háþrýstingi).

Aliskiren er efni sem tilheyrir nýjum yfjaflokki sem kallast renínhemlar. Þeir minnka það magn

angíótensíns II sem líkaminn getur myndað. Angíótensín II veldur því að æðarnar dragast saman, sem hækkar blóðþrýsting. Þegar magn angíótensíns II minnkar slaknar á æðunum, sem lækkar blóðþrýsting.

 

 

ekki

Hýdróklórtíazíð er þvagræsilyf af flokki tíazíða. Hýdróklórtíazíð eykur þvaglosun, sem einnig lækkar

blóðþrýsting.

er

 

Hár blóðþrýstingurLyfiðeykur álag á hjarta og slagæðar. Ef þetta ástand varir lengi getur það leitt til skemmda á æðum í heila, hjarta og nýrum og getur leitt til heilaslags, hjartabilunar, hjartaáfalls eða nýrnabilunar. Með því að lækka blóðþrýsting niður í eðlileg gildi dregur úr hættu á þessum sjúkdómum.

Sprimeo HCT er notað til meðferðar við háum blóðþrýstingi.

2. ÁÐUR EN BYRJAÐ ER AÐ NOTA SPRIMEO HCT

Ekki má nota Sprimeo HCT

-ef þú ert með ofnæmi fyrir aliskireni eða hýdróklórtíazíði, súlfónamíðafleiðum (lyf sem notuð eru við sýkingum í brjóstholi eða þvagfærum) eða einhverju öðru innihaldsefni Sprimeo HCT. Þeir sem telja sig hugsanlega hafa ofnæmi fyrir lyfinu eiga að leita ráða hjá lækni áður en byrjað er að nota Sprimeo HCT.

-ef þú hefur fundið fyrir eftirtöldum gerðum ofsabjúgs (öndunarerfiðleikar eða kyngingarerfiðleikar, eða þroti í andliti, á höndum og fótum, kringum augu, í vörum og/eða tungu):

-ofsabjúg við notkun aliskirens.

-arfgengum ofsabjúg.

-ofsabjúg án þekktrar ástæðu.

-eftir þriðja mánuð meðgöngu. (Einnig er betra að forðast að nota Sprimeo HCT snemma á meðgöngu – sjá kaflann „Meðganga“.)markaðsleyfi

-ef þú ert á þriðja til níunda mánuði meðgöngu.

-ef þú ert með alvarlegan lifrar- eða nýrnasjúkdóm.

-ef þú getur ekki myndað þvag (þvagþurrð).

-ef þú ert með of lítið kalíum eða natríum í blóði, þrátt fyrir meðferð.

-ef þú ert með of mikið kalsíum í blóði, þrátt fyrir meðferð.

-ef þú ert með þvagsýrugigt (þvagsýrukristallar í liðum).

-ef þú notar ciclosporin (lyf sem notað er við líffæraígræðslur til að koma í veg fyrir höfnun á líffæri eða við öðrum sjúkdómum, t.d. iktsýki eða ofnæ ishúðbólgu), itraconazol (lyf sem notað er við sveppasýkingum) eða kínidín (lyf sem notað er til að laga hjartsláttartruflanir).

-ef þú ert með sykursýki eða skerta nýrnastarfsemi og þú ert á meðferð með lyfi af öðrum hvorum eftirtalinna flokka lyfja sem notuð eru við háum blóðþrýstingi:með

-

„ACE hemli“, t.d. enalapril, lisinop il, a ipril o.s.frv.,

eða

 

-„angíótensín II viðtakablokka“, t.d. valsartan, telmisartan, irbesartan o.s.frv.

 

 

 

lengur

Ef eitthvað af framangreindu á við um þig, skaltu ekki nota Sprimeo HCT og hafa samband við

lækninn.

 

 

 

 

 

er

ekki

 

Lyfið

 

 

 

 

Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun Sprimeo HCT

-ef þú ert með skerta nýrnastarfsemi mun læknirinn íhuga vandlega hvort Sprimeo HCT henti þér og hann gæti viljað hafa náið eftirlit með þér.

-ef þú hefur fengið ígrætt nýra.

-ef þú ert með lifrarsjúkdóm.

-ef þú ert með hjartasjúkdóm.

-ef þú færð ofsabjúg (öndunarerfiðleika eða kyngingarerfiðleika, eða þrota í andlit, á hendur og fætur, kringum augu, í varir og/eða tungu). Ef þetta á sér stað skaltu hætta að nota Sprimeo HCT og hafa samband við lækninn.

-ef þú ert með sykursýki (mikið magn sykurs í blóði).

-ef þú ert með mikið magn af kólesteróli eða þríglýseríðum í blóði.

-ef þú ert með sjúkdóm sem kallast rauðir úlfar.

-ef þú ert með ofnæmi eða astma.

-ef þú ert á meðferð með lyfi af öðrum hvorum eftirtalinna flokka lyfja sem notuð eru við háum blóðþrýstingi:

 

-

„ACE hemli“, t.d. enalapril, lisinopril, ramipril o.s.frv.,

 

Sprimeo HCT er hafin. Þetta getur leitt til viðvarandi sjónskerðingarmarkaðsleyfief það er ekki meðhöndlað.

 

eða

 

 

-

„angíótensín II viðtakablokka“, t.d. valsartan, telmisartan, irbesartan o.s.frv.

-

ef þú ert á saltsnauðu mataræði.

-

ef þú ert með einkenni eins og óeðlilegan þorsta, munnþurrk, almennt þróttleysi, syfju,

 

vöðvaverki eða krampa, ógleði, uppköst eða óeðlilega hraðan hj rtslátt, sem geta bent til of

 

mikilla áhrifa hýdróklórtíazíðs (innihaldsefni Sprimeo HCT).

-

ef þú færð húðviðbrögð svo sem útbrot eftir að hafa verið í sól.

-

ef þú finnur fyrir sjónskerðingu eða verkjum í augum. Það gætu verið einkenni um hækkun

 

þrýstings í augunum og getur komið fram innan klukkustunda eða vikna eftir að meðferð með

Segðu lækninum frá því ef eitthvað af framangreindu á við um þig.

Þú verður að segja lækninum frá því ef þú heldur að þú sért (eða gætir orðið) þunguð. Ekki er mælt

 

með

með notkun Sprimeo HCT snemma á meðgöng nni og ekki má nota það eftir þriðja mánuð meðgöngu

því það getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir barnið ef það er notað á því tímabili (sjá kaflann

„Meðganga“).

lengur

 

Ekki er mælt með notkun Sprimeo HCT handa börnum og unglingum yngri en 18 ára.

Notkun annarra lyfja

Látið lækninn eða lyfjaferæðingekkivita um önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð, einnig þau sem fengin u án lyfseðils.

-litíum (lLyfiðf við sumum gerðum þunglyndis).

-lyf eða efni sem auka magn kalíums í blóði. Þetta getur verið kalíumuppbót eða saltauppbót sem inniheldur kalíum, kalíumsparandi lyf og heparín.

-lyf sem geta dregið úr magni kalíums í blóði, svo sem þvagræsilyf (bjúgtöflur), barksterar, hægðalyf, carbenoxolon, amphotericin eða penicillin G.

-lyf sem geta valdið “torsades de pointes” (óreglulegum hjartslætti), svo sem lyf við hjartsláttaróreglu (lyf við hjartasjúkdómum) og sum geðrofslyf.

-lyf sem geta dregið úr magni natríums í blóði, svo sem þunglyndislyf, geðrofslyf og flogaveikilyf (carbamazepin).

-verkjalyf, svo sem bólgueyðandi gigtarlyf (NSAID-lyf), þ.m.t. sértækir cýclóoxýgenasa-2 hemlar (Cox-2 hemlar).

-blóðþrýstingslækkandi lyf, þ.m.t. metyldopa.

-lyf til að hækka blóðþrýsting, svo sem noradrenalín og adrenalín.

-digoxin eða aðrir digitalis glýkósíðar (lyf við hjartasjúkdómum).

-D-vítamín og kalsíum sölt.

-lyf við sykursýki (lyf til inntöku, svo sem metformin, eða insúlín).

-lyf sem geta aukið magn blóðsykurs, svo sem beta-blokkar og diazoxid.

-lyf til meðferðar við þvagsýrugigt, svo sem allopurinol.

-andkólínvirk lyf (lyf við ýmsum kvillum, svo sem maga- og garnakrömpum, krömpum í þvagblöðru, astma, ferðaveiki, vöðvakippum, parkinsonsveiki og sem viðbót við svæfingu).

-amantadin (lyf við parkinsonsveiki, einnig notað við ákveðnum sjúkdómum af völdum veira).

-colestyramin, colestipol eða önnur resín (lyf sem eru aðallega notuð við of miklum blóðfitum).

-frumueyðandi lyf (lyf við krabbameini), svo sem metotrexat og cyclofosfamid.

-vöðvaslakandi lyf (lyf sem valda vöðvaslökun og eru notuð við skurðaðgerðir).

-áfengi, svefntöflur og svæfingalyf (lyf sem gefin eru sjúklingum fyrir skurðaðgerðir og aðrar aðgerðir).

-joðskuggaefni (sem notuð eru við myndgreiningarrannsóknir).

-gigtarlyf.

Vera má að læknirinn þurfi að breyta skömmtum og/eða grípa til annarra varúðarráðstafana ef þú notar einhver eftirtalinna lyfja:

- Furosemíð, sem tilheyrir flokki lyfja sem nefnast þvagræsilyf, eða bjúgtöflur, og notuð eru til að

 

auka þvagmyndun.

Þú verður að segja lækninum frá því ef þú heldur að þú sért (e markaðsleyfia gætir orðið) þunguð. Læknirinn mun

-

Sum lyf við sýkingum, svo sem ketoconazol.

-

Verapamil, lyf sem notað er til að lækka blóðþrýsting, til að laga hjartsláttartruflanir eða

 

meðhöndla hjartaöng.

Ef Sprimeo HCT er notað með mat eða drykk

Sprimeo HCT á að taka ásamt léttri máltíð einu sinni á sólarhring, helst llt f á sama tíma sólarhringsins. Þú átt ekki að taka Sprimeo HCT með greipaldinsafa.

Meðganga

með

 

yfirleitt ráðleggja þér að hætta að nota Sprimeo HCT áður n þú verður þunguð eða um leið og þú veist að þú ert þunguð og mun ráðleggja þér að nota önnur lyf í staðinn fyrir Sprimeo HCT. Ekki er ráðlagt að nota Sprimeo HCT á meðgöngu, og ekki á nota það eftir þriðja mánuð meðgöngu því það getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir barnið ef það er notað eftir þriðja mánuð meðgöngu.

Brjóstagjöf

Segðu lækninum frá því ef þú ert með barn á brjósti eða ert við það að hefja brjóstagjöf. Ekki er mælt

með notkun Sprimeo HCT handa mæðrum sem eru með barn á brjósti og vera má að læknirinn velji

 

 

 

lengur

aðra meðferð handa þér ef þú vilt hafa barn á brjósti.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

 

 

ekki

 

Akstur og notkun véla

 

 

 

er

 

 

Eins og á við um mörg önnur lyf sem notuð eru til meðferðar við háum blóðþrýstingi getur þetta lyf

valdið sundli. Ef þú innur fyrir þessu mátt þú ekki aka bifreið eða stjórna vélum eða tækjum.

Mikilvægar upplýsingarLyfið

um tiltekin innihaldsefni Sprimeo HCT

Sprimeo HCT inniheldur laktósa (mjólkursykur). Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

Sprimeo HCT inniheldur hveitisterku. Sjúklingar með glútenóþol mega nota lyfið. Sjúklingar með ofnæmi fyrir hveiti (sem er ekki það sama og glútenóþol skulu ekki nota lyfið).

3. HVERNIG NOTA Á SPRIMEO HCT

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef þú ert ekki viss um hvernig á að nota lyfið leitaðu þá upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Venjulegur skammtur af Sprimeo HCT er ein tafla á sólarhring. Gleypið töfluna í heilu lagi með vatni. Sprimeo HCT á að taka ásamt léttri máltíð einu sinni á sólarhring, helst alltaf á sama tíma sólarhringsins. Þú átt ekki að taka Sprimeo HCT með greipaldinsafa. Vera má að læknirinn breyti skammtinum meðan á meðferðinni stendur eftir því hvaða áhrif lyfið hefur á blóðþrýstinginn.

Vera má að Sprimeo HCT hafi verið ávísað handa þér vegna þess að fyrri meðferð lækkaði blóðþrýstinginn ekki nægjanlega. Ef svo er mun læknirinn segja þér hvernig skipta á úr þeirri meðferð yfir á Sprimeo HCT.

Ef stærri skammtur en mælt er fyrir um er notaður

Ef gleymist að nota Sprimeo HCT

Ef þú hefur fyrir slysni tekið inn of margar Sprimeo HCT töflur skaltu tafarlaust ráðfæra þig við lækni. Þú gætir þurft á læknisaðstoð að halda.markaðsleyfi

Ef gleymist að nota lyfið skal taka það inn strax og eftir því er munað. Sí an kal taka næsta skammt á venjulegum tíma. Ef hins vegar er nánast komið að næsta skammti skal t ka næstu töflu á venjulegum tíma og sleppa skammtinum sem gleymdist. Ekki á að tvöfalda skammt (tvær töflur í einu) til að bæta upp töflu sem gleymst hefur að taka.

Ekki hætta að taka lyfið, jafnvel þótt þér líði vel (nema læknirinn hafi ráðlagt þér það).

Þeir sem eru með of háan blóðþrýsting eru oft einkennalausir. Mörgum getur liðið alveg eðlilega. Það er mjög mikilvægt að þú notir þetta lyf nákvæmlega eins og læknirinn hefur mælt fyrir um, til þess að ná sem bestum árangri og draga úr hættu á aukaverkunum. Mættu í reglulegt eftirlit hjá lækninum

jafnvel þó þér líði vel.

 

 

með

 

 

 

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á f ekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4. HUGSANLEGAR AUKAVERKANIR

 

 

 

lengur

 

Eins og við á um öll lyf getur Sprimeo HCT valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

 

ekki

 

 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef vart verður við aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum

fylgiseðli eða ef aukav rkanir sem taldar eru upp reynast alvarlegar. Þú gætir þurft að hætta að nota

Sprimeo HCT.

er

AukaverkanirLyfiðsem greint var frá í klínískum rannsóknum hjá sjúklingum sem fengu meðferð með Sprimeo HCT voru:

Algengar (koma fyrir hjá innan við 1 af hverjum 10 sjúklingum):Niðurgangur

Eins og við á um samsetningar tveggja virkra efna, er ekki hægt að útiloka aukaverkanir vegna hvors innihaldsefnis fyrir sig.

Aliskiren:

Algengar (koma fyrir hjá innan við 1 af hverjum 10 sjúklingum):

Niðurgangur

Liðverkir

Mikið magn kalíums í blóði

Sundl

Sjaldgæfar (koma fyrir hjá innan við 1 af hverjum 100 sjúklingum):

Útbrot (þetta geta einnig verið merki um ofnæmisviðbrögð eða ofsabjúg – sjá „Mjög sjaldgæfar“ aukaverkanir hér á eftir)

Nýrnasjúkdómur þar með talið bráð nýrnabilun (verulega minnkuð þvaglosun)

Þroti á höndum, ökklum eða fótum (bjúgur á útlimum)

Veruleg viðbrögð í húð (eitrunardreplos húðþekju og/eða áhrif á slímhúð í munni – húðroði, blöðrumyndun á vörum, augum eða í munni, húðflögnun, hiti)

Lágur blóðþrýstingur

Mjög sjaldgæfar (koma fyrir hjá innan við 1 af hverjum 1.000 sjúklingum):

Ofnæmisviðbrögð (ofnæmi) og ofsabjúgur (einkenni þess geta verið öndunarerfiðleikar eða kyngingarerfiðleikar, útbrot, kláði, ofsakláði eða þroti í andliti, á höndum og fótum, kringum augu, í vörum og/eða tungu, sundl)

Aukið magn kreatíníns í blóði

Hýdróklórtíazíð:

Mjög algengar (koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 sjúklingum):

Lítið af kalíum í blóði

Aukið magn af fitum í blóði

Algengar (koma fyrir hjá innan við 1 af hverjum 10 sjúklingum):

 

Mikið magn af þvagsýru í blóði

 

markaðsleyfi

 

 

Lítið af magnesíum í blóði

 

 

Lítið af natríum í blóði

með

 

 

Sundl, yfirlið þegar staðið er upp

 

 

 

 

Minnkuð matarlyst

 

 

 

Ógleði og uppköst

 

 

Lítið af blóðflögum (stundum ásamtlengurblæðingum í húð eða marblettum)

Mikið magn kalsíums ekkií blóði

Mikið magn sykurs í blóði

Versnun efnaskipta við sykursýki

Depurð (þunglyndi)er

Svefntruflanir

Sundl Lyfið

Höfuðverkur

Dofi eða náladofi

Sjóntruflanir

Óreglulegur hjartsláttur

Óþægindi í kvið

Hægðatregða

Niðurgangur

Lifrarsjúkdómar sem geta komið fram ásamt gulnun húðar og augna

Aukin viðkvæmni húðar fyrir sólarljósi

Sykur í þvagiÚtbrot með kláða og annars konar útbrot

Máttleysi

Koma örsjaldan fyrir (koma fyrir hjá innan við 1 af hverjum 10.000 sjúklingum):

Hiti, hálssærindi eða sár í munni, tíðari sýkingar (skortur á eða lítið af hvítum blóðkornum)

Föl húð, þreyta, mæði, dökkleitt þvag (blóðlýsublóðleysi)

Útbrot, kláði, ofsakláði, öndunarerfiðleikar eða kyngingarerfiðleikar, sundl (ofnæmisviðbrögð)

Rugl, þreyta, vöðvakippir og krampar, hröð öndun (blóðlýting vegna blóðklóríðlækkunar)

Öndunarerfiðleikar ásamt hita, hósti, hvæsandi öndun, mæði, (andnauð, þ.m.t. millivefslungnabólga og lungnabjúgur)

Verulegur verkur í efri hluta kviðar (brisbólga)

Útbrot í andliti, liðverkir, vöðasjúkdómar, hiti (rauðir úlfar)

Æðabólga með einkennum svo sem útbrotum, rauðfjólubláum blettum, hiti (æðabólga)

Alvarlegur húðsjúkdómur sem veldur útbrotum, húðroða, blöðrum á vörum, augum eða í munni, húðflögnun, hita (drep í þekjuvef)

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum):

Ekki skal nota Sprimeo HCT eftir fyrningarda setningu sem tilgreind er á öskjunni. Fyrningardagsetning er síðasti dagur má aðarins sem þar kemur fram.

 

Marblettir og tíðar sýkingar (vanmyndunarblóðleysi)

 

 

Sjóntap eða verkir í augum vegna þrýstingshækkunar í augum (hugsanlega einkenni bráðrar

 

þrönghornsgláku)

 

 

 

Alvarlegur húðsjúkdómur sem veldur útbrotum, húðroða, blöðrum á vörum, augum eða í munni,

 

húðflögnun, hita (regnbogaroðaþot)

 

 

 

Vöðvakrampar

 

 

 

Verulega minnkuð þvagmyndun (hugsanlega einkenni skertrar nýrnastarfsemi eða

 

nýrnabilunar), máttleysi

 

markaðsleyfi

 

Hiti

með

 

 

5.

HVERNIG GEYMA Á SPRIMEO HCT

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

 

lengur

 

 

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðumekkit l varnar gegn raka

6. AÐRAR UPPLÝSINGAR Hvað inniheldur SprimeoerHCT

-Hver Sprimeo HCT 150 mg/12,5 mg filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg aliskiren (sem hemifumarat) og 12,5 mg hýdróklórtíazíð. Önnur innihaldsefni eru: örkristölluð sellulósa, crospovidon, mjólkursykurseinhýdrat, hveitisterkja, povidon, magnesíumsterat, vatnsfrí kísilkvoða, talkúm, hýprómellósa, macrogol, títantvíoxíð (E171).

-Hver Sprimeo HCT 150 mg/25 mg filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg aliskiren (sem hemifumarat) og 25 mg hýdróklórtíazíð. Önnur innihaldsefni eru: örkristölluð sellulósa, crospovidon, mjólkursykurseinhýdrat, hveitisterkja, povidon, magnesíumsterat, vatnsfrí kísilkvoða, talkúm, hýprómellósa, macrogol, títantvíoxíð (E171), rautt járnoxíð (E172), gult járnoxíð (E172).

-Hver Sprimeo HCT 300 mg/12,5 mg filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg aliskiren (sem hemifumarat) og 12,5 mg hýdróklórtíazíð. Önnur innihaldsefni eru: örkristölluð sellulósa, crospovidon, mjólkursykurseinhýdrat, hveitisterkja, povidon, magnesíumsterat, vatnsfrí

kísilkvoða, talkúm, hýprómellósa, macrogol, títantvíoxíð (E171), rautt járnoxíð (E172), svart járnoxíð (E172).Lyfið

-Hver Sprimeo HCT 300 mg/25 mg filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg aliskiren (sem hemifumarat) og 25 mg hýdróklórtíazíð. Önnur innihaldsefni eru: örkristölluð sellulósa, crospovidon, mjólkursykurseinhýdrat, hveitisterkja, povidon, magnesíumsterat, vatnsfrí kísilkvoða, talkúm, hýprómellósa, macrogol, títantvíoxíð (E171), rautt járnoxíð (E172), gult járnoxíð (E172).

Útlit Sprimeo HCT og pakkningastærðir

Sprimeo HCT 150 mg/12,5 mg filmuhúðaðar töflur eru hvítar, sporöskjulaga, filmuhúðaðar töflur, með áletruninni „LCI“ á annarri hliðinni og „NVR“ á hinni hliðinni.

Sprimeo HCT 150 mg/25 mg filmuhúðaðar töflur eru fölgular, sporöskjulaga, filmuhúðaðar töflur, með áletruninni „CLL“ á annarri hliðinni og „NVR“ á hinni hliðinni.

Sprimeo HCT 300 mg/12,5 mg filmuhúðaðar töflur eru hvítar með fjólubláum undirtóni, sporöskjulaga, filmuhúðaðar töflur, með áletruninni „CVI“ á annarri hliðinni og „NVR“ á hinni hliðinni.

Sprimeo HCT 300 mg/25 mg filmuhúðaðar töflur eru ljósgular, sporöskjulaga, filmuhúðaðar töflur, með áletruninni „CVV“ á annarri hliðinni og „NVR“ á hinni hliðinni.

Sprimeo HCT fæst í pakkningum sem innihalda 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90 eða 98 töflur. Pakkningar sem innihalda 90 (3x30), 98 (2x49) eða 280 (20x14) töflur eru fjö pakkningar.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir eða styrkleikar séu markaðssettir.

Markaðsleyfishafi

 

 

markaðsleyfi

Novartis Europharm Limited

 

 

Wimblehurst Road

 

með

Horsham

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

Bretland

 

 

Framleiðandi

lengur

 

 

 

Novartis Farma S.p.A.

 

 

Via Provinciale Schito 131

 

 

I-80058 Torre Annunziata/NA

 

 

Ítalía

 

 

 

 

 

Ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið, vinsamlegast hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á

hverjum stað:

 

ekki

 

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien

 

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

er

 

Novartis Pharma GmbH

 

 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Lyfið

 

 

Magyarország

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Тел.: +359 2 489 98 28

 

 

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

 

 

Malta

Novartis s.r.o.

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

 

 

Tel: +356 2298 3217

Danmark

 

 

 

Nederland

Novartis Healthcare A/S

 

Novartis Pharma B.V.

Tlf: +45 39 16 84 00

 

 

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

 

 

 

Norge

Novartis Pharma GmbH

 

 

Novartis Norge AS

Tel: +49 911 273 0

 

 

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Österreich

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma GmbH

Tel: +372 66 30 810

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Polska

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel.: +48 22 375 4888

España

Portugal

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel: +351 21 000 8600

France

România

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Κύπρος

 

 

lengur

Novartis Pharma Services Inc.

 

Τηλ: +357 22 690 690

 

 

 

Latvija

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Tel: +371 67 887 070

 

ekki

 

 

 

 

Lietuva

er

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Servic s Inc.

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

 

Lyfið

 

 

 

Þessi fylgiseðill var síðast samþykktur

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Slovenijamarkaðsleyfi

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Suomi/Finland meðNovartis Finland Oy

Puh/T l: +358 (0)10 6133 200

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á heimasíðu Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf