Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stayveer (bosentan monohydrate) – áletranir - C02KX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsStayveer
ATC-kóðiC02KX01
Efnibosentan monohydrate
FramleiðandiMarklas Nederlands BV   

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 56 OG 112 TÖFLUM

YTRI ASKJA/ÞYNNUR

1.HEITI LYFS

STAYVEER 62,5 mg filmuhúðaðar töflur

bósentan

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 62,5 mg bósentan (sem einhýdrat)

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

56 filmuhúðaðar töflur

112 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {MM/ÁÁÁÁ}

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 °C

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/832/001

EU/1/13/832/003

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

STAYVEER 62,5 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 56 OG 112 TÖFLUM

YTRI ASKJA/ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

STAYVEER 125 mg filmuhúðaðar töflur

bósentan

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 125 mg bósentan (sem einhýdrat)

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

56 filmuhúðaðar töflur

112 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 °C

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/832/002

EU/1/13/832/004

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

STAYVEER 125 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 56 TÖFLUM

YTRI ASKJA OG MERKIMIÐI Á GLÖSUM/GLÖS

1. HEITI LYFS

STAYVEER 62,5 mg filmuhúðaðar töflur

bósentan

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 62,5 mg bósentan (sem einhýdrat)

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

56 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Gleypið ekki þurrkefnið

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP {MM/ÁÁÁÁ}

Notið innan 30 daga eftir að pakkning hefur verið rofin

Opnunardagsetning:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/832/005

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

STAYVEER 62,5 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 56 TÖFLUM

YTRI ASKJA OG MERKIMIÐI Á GLÖSUM/GLÖS

1. HEITI LYFS

STAYVEER 125 mg filmuhúðaðar töflur

bósentan

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 125 mg bósentan (sem einhýdrat)

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

56 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Gleypið ekki þurrkefnið

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP {MM/ÁÁÁÁ}

Notið innan 30 daga eftir að pakkning hefur verið rofin

Opnunardagsetning:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/832/006

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

STAYVEER 125 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

STAYVEER 62,5 mg töflur

bósentan

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Marklas Nederland BV

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {MM/ÁÁÁÁ}

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

STAYVEER 125 mg töflur

bósentan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Marklas Nederland BV

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP {MM/ÁÁÁÁ}

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

ÖRYGGISSPJALD FYRIR SJÚKLINGA

((Forsíða))

((Bakhlið))

 

 

Mikilvægar öryggisáminningar fyrir sjúklinga sem taka

Getnaðarvarnir

 

STAYVEER (bósentan)

 

Notar þú einhverjar getnaðarvarnir?

Á þessu korti eru mikilvægar upplýsingar um STAYVEER. Lestu kortið

 

Nei

vandlega áður en þú hefur meðferð með STAYVEER.

 

Ef Já, skrifið hér niður hvaða getnaðarvarnir:

Nafn þitt:_________________________________________________

 

____________________________________

Læknir sem ávísaði lyfinu:______________________________________

 

____________________________________

 

Takið þetta kort með til læknisins eða kvensjúkdómalæknisins í næstu

Ef þú hefur einhverjar spurningar um STAYVEER skaltu spyrja lækninn.

heimsókn og hann/hún getur látið þig vita hvort þú þurfir að nota

Marklas Nederland BV

viðbótargetnaðarvörn, eða skipta um getnaðarvörn.

((Innsíða 1))

((Innsíða 2))

 

 

Ef þú ert kona á barneignaraldri skalt þú lesa þessa síðu vandlega

Blóðrannsóknir til að kanna lifrarstarfsemi

Meðganga

Í ljós hefur komið að sumir sjúklingar sem taka STAYVEER fá óeðlilegar

STAYVEER getur valdið fósturskaða. Því mátt þú ekki taka STAYVEER ef

niðurstöður úr rannsóknum á lifrarstarfsemi. Meðan á meðferð með

þú ert þunguð og þú mátt ekki heldur verða þunguð á meðan þú tekur

STAYVEER stendur mun læknirinn láta framkvæma reglulegar blóðrannsóknir

STAYVEER.

til að athuga hvort breytingar verði á lifrarstarfsemi.

Ennfremur, ef þú ert með lungnaháþrýsting, getur þungun aukið verulega

Mundu að fara í blóðrannsókn vegna lifrarinnar mánaðarlega.

einkenni sjúkdómsins. Ef þig grunar að þú sért þunguð, láttu lækninn eða

Ef skammturinn er aukinn verður gerð aukaleg rannsókn 2 vikum síðar.

kvensjúkdómalækninn vita.

Dagsetning fyrstu rannsóknar:______________

Getnaðarvarnir

 

 

 

Hormónagetnaðarvarnir - svo sem hormónagetnaðarvarnalyf til inntöku eða

Áætlun um mánaðarlegar blóðprufur til að kanna lifrarástand

pillan, hormónalyf til inndælingar, vefjalyf, eða plástrar til getnaðarvarna veita

 

 

 

ekki örugga vörn gegn þungun hjá konum sem taka STAYVEER. Þú þarft að

Jan. ______

Maí ______

Sept. _____

nota getnaðarvörn sem felur í sér hindun - svo sem smokk, hettu eða

 

 

 

skeiðarsvamp - til viðbótar við þessar tegundir hormónagetnaðarvarnarlyfja. Ef

Feb. ______

Júní ______

Okt. _____

þú hefur einhverjar spurningar skalt þú ræða við lækninn eða

 

 

 

kvensjúkdómalækninn - fylltu út yfirlitið aftan á þessu korti og taktu það með

Mars ______

Júlí ______

Nóv. _____

næst þegar þú hittir lækninn eða kvensjúkdómalækninn.

 

 

 

Þú skalt gangast undir þungunarpróf áður en meðferð með STAYVEER er

Apr. ______

Ág.______

Des. _____

hafin og mánaðarlega meðan á meðferð stendur, jafnvel þó þú teljir að þú sért

 

 

 

ekki þunguð.

 

 

 

Dagsetning fyrsta mánaðarlega prófs:___________________________

 

 

 

 

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf