Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tadalafil Generics (tadalafil) – Fylgiseðill - G04BE08

Updated on site: 12-Jul-2017

Nafn lyfsTadalafil Generics
ATC-kóðiG04BE08
Efnitadalafil
FramleiðandiMYLAN S.A.S

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúklinginn

Tadalafil Generics 20 mg filmuhúðaðar töflur tadalafil

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum.

Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Tadalafil Generics og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Tadalafil Generics

3.Hvernig nota á Tadalafil Generics

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Tadalafil Generics

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Tadalafil Generics og við hverju það er notað

Tadalafil Generics inniheldur virka efnið tadalafil.

Tadalafil Generics er meðferð við háþrýstingi í lungnaslagæðum hjá fullorðnum.

Það tilheyrir flokki lyfja sem eru kölluð fosfódíesterasahemlar af gerð 5 (PDE5) sem hjálpa lungnaæðum að slaka á og bæta þannig blóðflæði til lungna. Afleiðingin er bætt líkamleg áreynslugeta.

2. Áður en byrjað er að nota Tadalafil Generics

Ekki má nota Tadalafil Generics:

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir tadalafili eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

-ef þú tekur einhver nítröt eins og amýlnítrít, notað sem meðferð við brjóstverk. Sýnt hefur verið fram á að tadalafil eykur áhrif þessara lyfja. Ef þú tekur einhver nítröt eða ert ekki viss skaltu segja lækninum frá því.

-ef þú hefur einhvern tímann verið með sjónskerðingu sem er ástand sem kalla má augn-slag (framlægur sjóntaugarkvilli vegna blóðþurrðar án slagæðabólgu).

-ef þú hefur fengið hjartaáfall innan síðustu 3 mánaða.

-ef þú hefur lágan blóðþrýsting.

-ef þú tekur riokígúat. Lyfið er notað til að meðhöndla lungnaháþrýsting (þ.e. háan blóðþrýsting í lungum) og langvarandi blóðrekslungnaháþrýsting (e. chronic thromboembolic pulmonary hypertension) (þ.e. hár blóðþrýstingur í lungum vegna blóðtappamyndunar). Komið hefur fram að PDE5 hemlar svo sem Tadalafil Generics, auka blóðþrýstingslækkandi áhrif lyfsins. Láttu lækninn vita ef þú ert að nota riokígúat eða ert ekki viss um að svo sé.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Láttu lækninn eða lyfjafræðing vita ef þú ert með eitthvert eftirtalinna atriða áður en þú tekur lyfið:

-einhver vandamál tengd hjarta önnur en lungnaháþrýsting

-blóðþrýstingsvandamál

-einhverja arfgenga augnsjúkdóma

-óeðlileg rauð blóðkorn (sigðkornablóðleysi)

-krabbamein í beinberg (mergæxli)

-krabbamein í blóðfrumum (hvítblæði)

-aflögun á getnaðarlim eða óæskilegar langvarandi stinningar sem vara í meira en 4 klukkustundir.

-alvarleg lifrarvandamál

-alvarleg nýrnavandamál.

Hafðu tafarlaust samband við lækninn ef þú verður var við skyndilegt sjóntap eða blindu.

Börn og unglingar

Þetta lyf er ekki ætlað til notkunar fyrir börn og unglinga undir 18 ára aldri.

Notkun annarra lyfja samhliða Tadalafil Generics

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. EKKI taka þessar töflur ef þú ert þegar að taka nítröt.

Tadalafil Generics getur haft áhrif á verkun sumra lyfja eða önnur lyf geta haft áhrif á hversu vel Tadalafil Generics verkar. Látið lækni eða lyfjafræðing vita ef þú ert þegar að taka:

-bosentan (annað lyf við lungna slagæðaháþrýstingi)

-nítröt (við brjóstverk)

-alfa blokka sem notaðir eru til að meðhöndla háan blóðþrýsting eða vandamál tengd blöðruhálskirtli

-riokígúat

-rifampicín (til að meðhöndla bakteríusýkingar)

-ketókónazól (til að meðhöndla sveppasýkingar)

-ritanovir (til að meðhöndla HIV)

-töflur við stinningarvandamálum (PDE5 hemla)

Notkun Tadalafil Generics með áfengi

Notkun áfengis getur lækkað blóðþrýsting tímabundið. Forðist mikla notkun áfengis (meira en 5 einingar af alkóhóli) ef þú hefur tekið eða áætlar að taka Tadalafil Generics, þar sem þetta getur aukið hættuna á svima þegar staðið er upp.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum áður en lyfið er notað. Ekki taka þetta lyf á meðgöngu nema það sé nauðsynlegt og þú hefur rætt það við lækninn.

Ekki hafa barn á brjósti meðan á töku taflnanna stendur þar sem ekki er vitað hvort lyfið berst yfir í brjóstamjólk hjá mönnum. Leitið ráða hjá lækni eða lyfjafræðingi áður en lyf eru tekin meðan á þungun stendur eða ef þú ert með barn brjósti.

Þegar hundum var gefið lyfið dró úr sæðismyndun í eistum. Fækkun sæðisfrumna hefur sést hjá sumum körlum. Ólíklegt þykir að þessi áhrif geti leitt til ófrjósemi.

Akstur og notkun véla

Tilkynnt hefur verið um svima. Áður en þú ekur bifreið eða stjórnar vélum skaltu athuga vel hvernig lyfið verkar á þig.

Tadalafil Generics inniheldur laktósa

Ef þér hefur verið sagt af lækni þínum að þú sért með óþol fyrir einhverjum sykrum skaltu hafa samband við lækninn áður en þú tekur þetta lyf.

3.Hvernig nota á Tadalafil Generics

Notið lyfið ávallt eins og læknirinn hefur sagt fyrir um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Tadalafil Generics fæst sem 20 mg töflur. Venjulegur skammtur eru tvær 20 mg töflur einu sinni á dag. Báðar töflurnar á að taka á sama tíma, hverja á eftir annarri. Ef þú ert með væg til miðlungs mikil lifrar- eða nýrnavandamál, getur verið að læknirinn ráðleggi þér að taka aðeins eina 20 mg töflu á sólarhring.

Gleyptu töflurnar heilar með hæfilegu magni af vatni. Þú mátt taka töflurnar með eða án matar.

Ef tekinn er stærri skammtur af Tadalafil Generics en mælt er fyrir um

Ef þú eða einhver annar tekur fleiri töflur en mælt er fyrir um, látið lækninn vita eða farið samstundis á sjúkrahús, taktu lyfjapakkningarnar með þér. Þú getur fundið fyrir einhverjum af þeim aukaverkunum sem lýst er í kafla 4.

Ef gleymist að taka Tadalafil Generics

Taktu skammtinn eins fljótt og þú manst eftir því ef liðnar eru innan við 8 klukkustundir frá því að þú hefðir átt að taka skammtinn. Ekki taka tvöfaldan skammt í stað skammts sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Tadalafil Generics

Ekki hætta að taka töflurnar nema læknirinn hefur sagt til um það.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. Þær eru yfirleitt vægar eða miðlungs miklar.

Hættu að nota þetta lyf og leitaðu samstundis til læknis ef þú finnur fyrir einhverjum af eftirfarandi aukaverkunum:

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

-ofnæmisviðbrögð þar meðtalin húðútbrot.

-brjóstverkur – ekki má nota nítröt, en hafa samstundis samband við lækninn.

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

-lengd og hugsanlega sársaukafull reisn eftir töku þessa lyfs. Ef þú færð slíka reisn og hún stendur samfellt í yfir 4 klst. skaltu samstundis hafa samband við lækni.

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

-skyndileg skerðing á sjón.

Tilkynnt hefur verið um aðrar aukaverkanir:

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

-höfuðverkur,

-roði, nefstífla og kinnholustífla (stíflað nef),

-ógleði, meltingartruflanir (þ.m.t. verkur eða óþægindi í kviðarholi),

-vöðvaverkur, bakverkur og verkur í útlim (þ.m.t. óþægindi í útlim).

Algengar (geta komið fyrir hjá 1 af hverjum 10 einstaklingum)

-þokusýn,

-lækkaður blóðþrýstingur,

-blóðnasir,

-uppköst,

-aukin eða óeðlileg blæðing frá leggöngum,

-þroti í andliti,

-vélindabakflæði,

-mígreni,

-óreglulegur hjartsláttur,

-yfirlið.

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá 1 af hverjum 100 einstaklingum)

-flog,

-tímabundið minnisleysi,

-ofsakláði,

-aukin svitamyndun,

-blæðing úr getnaðarlim,

-blóð í sæði og/eða þvagi,

-hækkaður blóðþrýstingur,

-hraður hjartsláttur,

-skyndilegur hjartadauði,

-suð í eyrum.

PDE5 hemlar eru einnig notaðir til að meðhöndla stinningarvandamál hjá karlmönnum. Örsjaldan hefur verið tilkynnt um sumar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum):

-Að hluta til, tímabundin eða varanleg minnkun eða tap á sjón að hluta í öðru auga eða báðum og alvarleg ofnæmisiðbrögð sem orsaka bólgu í andliti og koki. Einnig hefur verið greint frá skyndilegri heyrnarskerðingu eða heyrnarleysi.

Nokkrar aukaverkanir hafa verið tilkynntar hjá mönnum sem taka tadalafil vegna stinningarvandamála. Þessar aukaverkanir hafa ekki sést í klínískum rannsóknum á lungnaslagæðaháþrýstingi og því er tíðni þeirra ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum):

-þroti í augnlokum, augnverkur, blóðhlaupin augu, hjartaáfall og heilablóðfall.

Í flestum tilvikum en þó ekki öllum hafa þeir karlmenn sem tilkynnt hafa hraðan hjartslátt, óreglulegan hjartslátt, hjartaáfall, heilablóðfall eða skyndilegan hjartadauða verið með undirliggjandi hjartasjúkdóma áður en þeir byrjuðu að taka tadalafil. Ekki er hægt að ákveða hvort tengsl séu á milli þessara aukaverkana og tadalafil.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Tadalafil Generics

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnu á eftir „EXP“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim í heimilissorp. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Tadalafil Generics inniheldur

-Virka innihaldsefnið er tadalafil. Hver tafla inniheldur 20 mg tadalafil.

-Önnur innihaldsefni í töflukjarnanum eru póvídón, natríum laurilsúlfat, pólýoxamer 188, vatnsfrír laktósi (sjá kafla 2 „Tadalafil Generics inniheldur laktósa“), örkristölluð sellulósa (PH 101), kroskarmellosa natríum, vatnsfrí kísilkvoða og magnesíumsterat.

Filmuhúðin inniheldur laktósa einhýdrat (sjá kafla 2 „Tadalafil Generics inniheldur laktósa“), hypromellósa (E464), títantvíoxíð (E171) og triacetin.

Lýsing á útliti Tadalafil Generics og pakkningastærðir

Þetta lyf er hvít, filmuhúðuð, kringlótt, tvíkúpt tafla með skáskorinni brún, merkt með „M“ á annarri hliðinni og „TA20“ á hinni hliðinni.

Þetta lyf fæst í þynnupakkningum sem innihalda 28 eða 56 töflur og í rifgötuðum stakskammtaþynnum sem innihalda 28 x 1 eða 56 x 1 töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest Frakkland

Framleiðendur

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin 35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road, Dublin 13 Írland

Mylan Hungary Kft

Mylan utca 1

Komárom, 2900

Ungverjaland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

Mylan S.A.S.

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Tel: +33 4 37 25 75 00

 

(Prancuzija)

България

Luxembourg/Luxemburg

Майлан ЕООД

Mylan bvba/sprl

Teл.: +359 2 44 55 400

Tel: + 32 02 658 61 00

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

Mylan EPD Kft

Tel: +420 274 770 201

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Malta

Mylan AB

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tlf: + 46 855 522 750

Tel: + 356 21 22 01 74

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

Norge

Mylan S.A.S.

Mylan AB

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 46 855 522 750

(Prantsusmaa)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 34 900 102 712

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S.

Mylan, Lda.

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

România

Mylan EPD d.o.o.

A&G Med Trading SRL

Tel: +385 1 23 50 599

Tel: + 4021 332 49 91

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 236 31 85

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Svíþjóð)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan OY

Tel: + 39 02 612 46921

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

Mylan S.A.S.

Generics [UK] Ltd

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: +44 1707 853000

(Francija)

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður {MM/ÁÁÁÁ}.

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á heimasíðu Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf