Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taltz (ixekizumab) – Fylgiseðill - L04

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTaltz
ATC-kóðiL04
Efniixekizumab
FramleiðandiEli Lilly Nederland B.V.

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Taltz 80 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

ixekizumab

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram. Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Taltz og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Taltz

3.Hvernig nota á Taltz

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Taltz

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Taltz og við hverju það er notað

Taltz inniheldur virka efnið ixekizumab.

Ixekizumab tilheyrir flokki lyfja sem kallast interleukínhemlar (IL). Lyfið kemur í veg fyrir virkni próteinsins IL-17A sem stuðlar að psóríasis.

Taltz er notað til að meðhöndla húðsjúkdóm sem kallast „skellupsóríasis“ hjá fullorðnum með miðlungs til alvarlegan sjúkdóm. Taltz dregur úr einkennum sjúkdómsins.

Ávinningur þinn af að nota Taltz er bætt ástand húðar og vægari einkenni á borð við flögnun, kláða og verki.

2. Áður en byrjað er að nota Taltz

Ekki má nota Taltz

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir ixekizumab eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6). Ef þú telur að þú gætir verið með ofnæmi skaltu ráðfæra þig við lækni þinn áður en þú byrjar að nota Taltz.

-ef þú ert með sýkingu sem læknirinn þinn telur að geti haft áhrif (til dæmis virka berkla).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum, hjúkrunarfræðingnum eða lyfjafræðingi áður en Taltz er notað:

-ef þú ert með sýkingu eða ef þú ert með langtíma- eða endurteknar sýkingar.

-ef þú ert með svæðisgarnabólgu (Crohns sjúkdóm).

-ef þú ert með sáraristilbólgu.

-ef þú færð aðra meðferð við psóríasis, svo sem ónæmisbælandi lyf eða ljósameðferð með útfjólubláu ljósi.

Ef þú ert ekki viss um hvort eitthvað af ofantöldu á við um þig skaltu ræða við lækni eða hjúkrunarfræðing áður en þú byrjar að nota Taltz.

Vertu á varðbergi gagnvart sýkingum og ofnæmisviðbrögðum

Taltz getur mögulega valdið alvarlegum aukaverkunum, þar á meðal sýkingum og ofnæmisviðbrögðum. Þú þarft að vera á varðbergi gagnvart slíkum einkennum meðan þú notar Taltz.

Ef þú tekur eftir einkennum um alvarlega sýkingu eða ofnæmisviðbrögðum skaltu hætta töku Taltz og leita læknisaðstoðar tafarlaust. Slík einkenni eru talin upp undir „Alvarlegar aukaverkanir“ í kafla 4.

Börn og unglingar

Ekki er mælt með notkun Taltz hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára þar sem notkun lyfsins hjá þeim aldurshópi hefur ekki verið rannsökuð.

Notkun annarra lyfja samhliða Taltz

Láttu lækni þinn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita

-ef þú notar, hefur nýlega notað eða kynnir að nota önnur lyf.

-ef þú hefur nýlega fengið bólusetningu eða ef bólusetning er fyrirhuguð. Þú mátt ekki fá sumar gerðir bóluefna meðan á meðferð með Taltz stendur.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum áður en lyfið er notað. Það er æskilegt að forðast notkun Taltz á meðgöngu. Áhrif lyfsins á þungaðar konur eru ekki þekkt. Ef þú ert kona á barneignaraldri er þér ráðlagt að forðast þungun og nota viðunandi getnaðarvarnir meðan á meðferð með Taltz stendur og í að minnsta kosti 10 vikur eftir að meðferð með Taltz lýkur.

Ef þú ert með barn á brjósti eða íhugar brjóstagjöf skaltu ráðfæra þig við lækni þinn áður en þú notar þetta lyf. Þú skalt ákveða í samráði við lækni þinn hvort þú gefur brjóst eða notar Taltz. Þú ættir ekki að gera hvort tveggja.

Akstur og notkun véla

Ólíklegt er að Taltz hafi áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Taltz inniheldur natríum

Þetta lyf inniheldur minna en 1 mmól af natríum (23 mg) í 80 mg skammti, sem merkir að magn natríums er óverulegt.

3.Hvernig nota á Taltz

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða hjúkrunarfræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum, hjúkrunarfræðingi eða lyfjafræðingi.

Taltz er gefið með inndælingu undir húð. Þú skalt ákveða í samráði við lækni þinn eða hjúkrunarfræðinginn hvort þú sérð sjálf/sjálfur um inndælingu Taltz.

Mikilvægt er að fá þjálfun hjá lækni eða hjúkrunarfræðingi áður en þú byrjar að sprauta þig sjálf/sjálfur. Þjálfaður umönnunaraðili getur einnig gefið þér Taltz.

Hver sprauta inniheldur einn skammt af Taltz (80 mg). Hver sprauta gefur aðeins einn skammt. Ekki má hrista sprautuna.

Lesið notkunarleiðbeiningar sem fylgja sprautunni vandlega áður en Taltz er notað.

Magn og tímalengd lyfjagjafar með Taltz

Læknir þinn mun ákveða það magn Taltz sem hentar þér og lengd meðferðarinnar.

-Upphafsskammtur er 160 mg (tvær 80 mg inndælingar) undir húð. Læknir eða hjúkrunarfræðingur gefur þér lyfið.

-Eftir upphafsskammtinn notar þú 80 mg skammt (eina inndælingu) í viku 2, 4, 6, 8, 10 og 12. Eftir 12. viku færð þú 80 mg skammt (eina inndælingu) á fjögurra vikna fresti.

Gott er að nota dagatal eða dagbók til að minna sig á næsta lyfjaskammt. Þannig minnka líkur á að gleyma lyfjaskammti eða endurtaka hann.

Taltz er langtímameðferð. Læknir eða hjúkrunarfræðingur mun fylgjast reglulega með ástandi þínu til að meta hvort meðferðin sé að skila æskilegum árangri.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef þú hefur fengið stærri skammt af Taltz en mælt er fyrir um eða ef skammtur hefur verið gefinn fyrr en ráðlagt er skaltu láta lækni þinn vita.

Ef gleymist að nota Taltz

Ef gleymst hefur að gefa skammt af Taltz skaltu láta lækni þinn vita.

Ef hætt er að nota Taltz

Ekki ætti að hætta að nota Taltz nema ráðfæra sig fyrst við lækni. Ef meðferð er hætt gætu psóríasiseinkenni komið fram á ný.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Alvarlegar aukaverkanir

Hætta skal töku Taltz og að láta lækni vita eða leita læknisaðstoðar tafarlaust ef vart verður við einhverjar þessara aukaverkana. Læknir mun ákveða hvort og hvenær óhætt er að hefja meðferð á ný:

Sýkingar sem gætu verið alvarlegar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) - möguleg einkenni:

-sótthiti, flensulík einkenni, nætursviti

-þreytutilfinning, mæði, þrálátur hósti

-hiti, roði eða sviði í húð, eða sársaukafull húðútbrot með blöðrum

Alvarleg ofnæmisviðbrögð (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum) - möguleg einkenni:

-erfiðleikar við öndun eða kyngingu

-bólga í andliti, vörum, tungu eða hálsi

-mikill kláði í húð, ásamt rauðum eða upphleyptum útbrotum

Aðrar aukaverkanir sem greint hefur verið frá

Sumar aukaverkanir eru mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum):

-sýkingar í efri hluta öndunarfæra með einkennum eins og særindum í hálsi og nefstíflu (nefkoksbólgu).

-viðbrögð á stungustað (t.d. húðroði, verkur).

Sumar aukaverkanir eru algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

-ógleði.

-húðsveppasýkingar, t.d. fótsveppir.

-verkur aftarlega í hálsi.

Sumar aukaverkanir eru sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

-þruskusýking í munni.

-inflúensa.

-nefrennsli.

-bakteríusýking í húð.

-ofsakláði.

-útferð frá augum með kláða, roða og bólgu (tárubólga).

-merki um fækkun hvítra blóðkorna í blóði, svo sem sótthiti, hálssærindi eða sár í munni vegna sýkinga (daufkyrningafæð).

-lág talning blóðflagna (blóðflagnafæð).

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint í gegnum fyrirkomulag sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá viðauka V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Taltz

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á merkimiða á sprautunni og á ytri öskjuna á eftir „EXP“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í kæli (2 °C – 8 °C). Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Taltz má geyma utan kælis í allt að 5 daga við ekki hærri hita en 30 °C.

Ekki má nota lyfið ef sprautan er skemmd, eða ef lyfið er skýjað, brúnleitt eða inniheldur agnir.

Lyfið er eingöngu einnota.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða hjá lækni, hjúkrunarfræðingi eða lyfjafræðingi um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Taltz inniheldur

-Virka efnið er ixekizumab.

Hver áfyllt sprauta inniheldur 80 mg af ixekizumab í 1 ml af lausn.

-Önnur innihaldsefni eru natríumsítrat; vatnsfrí sítrónusýra; natríumklóríð; pólýsorbate 80; vatn fyrir stungulyf.

Lýsing á útliti Taltz og pakkningastærðir

Taltz er lausn í gegnsærri glersprautu. Lausnin getur verið litlaus eða gulleit.

Pakkningastærðir með 1, 2 eða 3 áfylltum sprautum. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu í boði í þínu landi.

Markaðsleyfishafi

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

Framleiðandi

Eli Lilly Italia S.p.A.,Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino (FI), Ítalía.

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

тел. + 359 2 491 41 40

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S.

Tel: +372 6 817 280

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Polska

Lilly S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34-91 663 50 00

+48 22 440 33 00

France

Portugal

Lilly France SAS

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Sími + 354 540 8000

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab

Tel: + 39- 055 42571

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +371 67364000

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í

 

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu: http://www.ema.europa.eu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Taltz 80 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna ixekizumab

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram. Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Taltz og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Taltz

3.Hvernig nota á Taltz

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Taltz

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1. Upplýsingar um Taltz og við hverju það er notað

Taltz inniheldur virka efnið ixekizumab.

Ixekizumab tilheyrir flokki lyfja sem kallast interleukínhemlar (IL). Lyfið kemur í veg fyrir virkni próteinsins IL-17A sem stuðlar að psóríasis.

Taltz er notað til að meðhöndla húðsjúkdóm sem kallast „skellupsóríasis“ hjá fullorðnum með miðlungs til alvarlegan sjúkdóm. Taltz dregur úr einkennum sjúkdómsins.

Ávinningur þinn af að nota Taltz er bætt ástand húðar og vægari einkenni á borð við flögnun, kláða og verki.

2. Áður en byrjað er að nota Taltz

Ekki má nota Taltz

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir ixekizumab eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6). Ef þú telur að þú gætir verið með ofnæmi skaltu ráðfæra þig við lækni þinn áður en þú byrjar að nota Taltz.

-ef þú ert með sýkingu sem læknirinn þinn telur að geti haft áhrif (til dæmis virka berkla).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum, hjúkrunarfræðingnum eða lyfjafræðingi áður en Taltz er notað:

-ef þú ert með sýkingu eða ef þú ert með langtíma- eða endurteknar sýkingar.

-ef þú ert með svæðisgarnabólgu (Crohns sjúkdóm).

-ef þú ert með sáraristilbólgu.

-ef þú færð aðra meðferð við psóríasis, svo sem ónæmisbælandi lyf eða ljósameðferð með útfjólubláu ljósi.

Ef þú ert ekki viss um hvort eitthvað af ofantöldu á við um þig skaltu ræða við lækni eða hjúkrunarfræðing áður en þú byrjar að nota Taltz.

Vertu á varðbergi gagnvart sýkingum og ofnæmisviðbrögðum

Taltz getur mögulega valdið alvarlegum aukaverkunum, þar á meðal sýkingum og ofnæmisviðbrögðum. Þú þarft að vera á varðbergi gagnvart slíkum einkennum meðan þú notar Taltz.

Ef þú tekur eftir einkennum um alvarlega sýkingu eða ofnæmisviðbrögðum skaltu hætta töku Taltz og leita læknisaðstoðar tafarlaust. Slík einkenni eru talin upp undir „Alvarlegar aukaverkanir“ í kafla 4.

Börn og unglingar

Ekki er mælt með notkun Taltz hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára þar sem notkun lyfsins hjá þeim aldurshópi hefur ekki verið rannsökuð.

Notkun annarra lyfja samhliða Taltz

Láttu lækni þinn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita

-ef þú notar, hefur nýlega notað eða kynnir að nota önnur lyf.

-ef þú hefur nýlega fengið bólusetningu eða ef bólusetning er fyrirhuguð. Þú mátt ekki fá sumar gerðir bóluefna meðan á meðferð með Taltz stendur.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum áður en lyfið er notað. Það er æskilegt að forðast notkun Taltz á meðgöngu. Áhrif lyfsins á þungaðar konur eru ekki þekkt. Ef þú ert kona á barneignaraldri er þér ráðlagt að forðast þungun og nota viðunandi getnaðarvarnir meðan á meðferð með Taltz stendur og í að minnsta kosti 10 vikur eftir að meðferð með Taltz lýkur.

Ef þú ert með barn á brjósti eða íhugar brjóstagjöf skaltu ráðfæra þig við lækni þinn áður en þú notar þetta lyf. Þú skalt ákveða í samráði við lækni þinn hvort þú gefur brjóst eða notar Taltz. Þú ættir ekki að gera hvort tveggja.

Akstur og notkun véla

Ólíklegt er að Taltz hafi áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Taltz inniheldur natríum

Þetta lyf inniheldur minna en 1 mmól af natríum (23 mg) í 80 mg skammti, sem merkir að magn natríums er óverulegt.

3. Hvernig nota á Taltz

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða hjúkrunarfræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum, hjúkrunarfræðingi eða lyfjafræðingi.

Taltz er gefið með inndælingu undir húð. Þú skalt ákveða í samráði við lækni þinn eða hjúkrunarfræðinginn hvort þú sérð sjálf/sjálfur um inndælingu Taltz.

Mikilvægt er að fá þjálfun hjá lækni eða hjúkrunarfræðingi áður en þú byrjar að sprauta þig sjálf/sjálfur. Þjálfaður umönnunaraðili getur einnig gefið þér Taltz.

Hver lyfjapenni inniheldur einn skammt af Taltz (80 mg). Hver lyfjapenni gefur aðeins einn skammt. Ekki má hrista lyfjapennann.

Lesið notkunarleiðbeiningar sem fylgja lyfjapennanum vandlega áður en Taltz er notað.

Magn og tímalengd lyfjagjafar með Taltz

Læknir þinn mun ákveða það magn Taltz sem hentar þér og lengd meðferðarinnar.

-Upphafsskammtur er 160 mg (tvær 80 mg inndælingar) undir húð. Læknir eða hjúkrunarfræðingur gefur þér lyfið.

-Eftir upphafsskammtinn notar þú 80 mg skammt (eina inndælingu) í viku 2, 4, 6, 8, 10 og 12. Eftir 12. viku færð þú 80 mg skammt (eina inndælingu) á fjögurra vikna fresti.

Gott er að nota dagatal eða dagbók til að minna sig á næsta lyfjaskammt. Þannig minnka líkur á að gleyma lyfjaskammti eða endurtaka hann.

Taltz er langtímameðferð. Læknir eða hjúkrunarfræðingur mun fylgjast reglulega með ástandi þínu til að meta hvort meðferðin sé að skila æskilegum árangri.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef þú hefur fengið stærri skammt af Taltz en mælt er fyrir um eða ef skammtur hefur verið gefinn fyrr en ráðlagt er skaltu láta lækni þinn vita.

Ef gleymist að nota Taltz

Ef gleymst hefur að gefa skammt af Taltz skaltu láta lækni þinn vita.

Ef hætt er að nota Taltz

Ekki ætti að hætta að nota Taltz nema ráðfæra sig fyrst við lækni. Ef meðferð er hætt gætu psóríasiseinkenni komið fram á ný.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Alvarlegar aukaverkanir

Hætta skal töku Taltz og að láta lækni vita eða leita læknisaðstoðar tafarlaust ef vart verður við einhverjar þessara aukaverkana. Læknir mun ákveða hvort og hvenær óhætt er að hefja meðferð á ný:

Sýkingar sem gætu verið alvarlegar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) - möguleg einkenni:

-sótthiti, flensulík einkenni, nætursviti

-þreytutilfinning, mæði, þrálátur hósti

-hiti, roði eða sviði í húð, eða sársaukafull húðútbrot með blöðrum

Alvarleg ofnæmisviðbrögð (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum) - möguleg einkenni:

-erfiðleikar við öndun eða kyngingu

-bólga í andliti, vörum, tungu eða hálsi

-mikill kláði í húð, ásamt rauðum eða upphleyptum útbrotum

Aðrar aukaverkanir sem greint hefur verið frá

Sumar aukaverkanir eru mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum):

-sýkingar í efri hluta öndunarfæra með einkennum eins og særindum í hálsi og nefstíflu (nefkoksbólgu).

-viðbrögð á stungustað (t.d. húðroði, verkur).

Sumar aukaverkanir eru algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

-ógleði.

-húðsveppasýkingar, t.d. fótsveppir.

-verkur aftarlega í hálsi.

Sumar aukaverkanir eru sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

-þruskusýking í munni.

-inflúensa.

-nefrennsli.

-bakteríusýking í húð.

-ofsakláði.

-útferð frá augum með kláða, roða og bólgu (tárubólga).

-merki um fækkun hvítra blóðkorna í blóði, svo sem sótthiti, hálssærindi eða sár í munni vegna sýkinga (daufkyrningafæð).

-lág talning blóðflagna (blóðflagnafæð).

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint í gegnum fyrirkomulag sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá viðauka V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5. Hvernig geyma á Taltz

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á merkimiða á lyfjapennanum og á ytri öskjunni á eftir „EXP“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í kæli (2 °C – 8 °C). Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Taltz má vera utan kælis í allt að 5 daga við ekki hærri hita en 30 °C.

Ekki má nota lyfið ef lyfjapenninn er skemmdur, eða ef lyfið er skýjað, brúnleitt eða inniheldur agnir.

Lyfið er eingöngu einnota.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða hjá lækni, hjúkrunarfræðingi eða lyfjafræðingi um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Taltz inniheldur

-Virka efnið er ixekizumab.

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 80 mg af ixekizumab í 1 ml af lausn.

-Önnur innihaldsefni eru natríumsítrat; vatnsfrí sítrónusýra; natríumklóríð; pólýsorbate 80; vatn fyrir stungulyf.

Lýsing á útliti Taltz og pakkningastærðir

Taltz er lausn í gegnsærri glersprautu. Lausnin getur verið litlaus eða gulleit.

Sprautan er í einnota, stakskammta lyfjapenna.

Pakkningastærðir með 1, 2 eða 3 áfylltum lyfjapennum. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu í boði í þínu landi.

Markaðsleyfishafi

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

Framleiðandi

Eli Lilly Italia S.p.A.,Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino (FI), Ítalía.

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

тел. + 359 2 491 41 40

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S.

Tel: +372 6 817 280

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Polska

Lilly S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34-91 663 50 00

+48 22 440 33 00

France

Portugal

Lilly France SAS

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Sími + 354 540 8000

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab

Tel: + 39- 055 42571

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +371 67364000

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í

 

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu: http://www.ema.europa.eu.

Notkunarleiðbeiningar

Taltz 80 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

Ixekizumab

Áður en þú notar áfylltu sprautuna:

Atriði sem mikilvægt er að vita

Áður en þú notar áfylltu sprautuna með Taltz skaltu lesa leiðbeiningarnar og fara vandlega eftir þeim, skref fyrir skref. Geymið notkunarleiðbeiningarnar og vísið til þeirra eftir þörfum.

Áfyllta sprautan inniheldur 1 skammt af Taltz. Sprautan er EINGÖNGU EINNOTA.

Ekki má hrista sprautuna.

Læknirinn þinn, lyfjafræðingur eða hjúkrunarfræðingur getur aðstoðað þig við að ákveða á hvaða svæði líkamans á að dæla inn skammtinum.

Lestu Taltz fylgiseðilinn sem er í þessum kassa til að fræðast betur um lyfið.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Áður en þú notar áfylltu sprautuna með Taltz skaltu lesa leiðbeiningarnar og fara vandlega eftir þeim, skref fyrir skref.

Útskýringar á hlutum sprautunnar

Flötur fyrir

þumalfingur

Græn stimpilstöng

Grip fyrir fingur

Grár sprautustimpill

Sprautubolur, inniheldur lyfið

Nál

Nálarhetta

UNDIRBÚNINGUR LYFJAGJAFAR

 

1a

Taktu sprautuna úr kæli. Bíddu í 30 mínútur svo sprautan nái stofuhita

 

fyrir notkun.

 

 

 

mínútur

 

EKKI nota neina hitagjafa til að hita lyfið, s.s: örbylgjuofn, heitt vatn eða

 

 

beint sólarljós.

 

1b

Taktu saman það sem þú þarft fyrir inndælingu:

 

 

1 sprittklút

 

 

• 1 bómullarhnoðra eða grisju

 

 

1 ílát fyrir oddhvassa hluti til að henda sprautum í

 

1c

Fyrningardagsetning

Athugaðu hvort einhverjar skemmdir séu sjáanlegar utan á áfylltu sprautunni. Taktu ekki nálarhettuna af sprautunni fyrr en þú ert tilbúinn/tilbúin að dæla inn lyfinu. Athugaðu merkimiðann. Gakktu úr skugga um að nafnið Taltz komi fram á merkimiðanum.

Lyfið ætti að vera tært. Það á að vera litlaust eða gulleitt.

Ef þú tekur eftir einhverju af eftirtöldu SKALTU EKKI NOTA sprautuna heldur farga henni eins og mælt hefur verið fyrir um:

Lyfið er komið fram yfir fyrningardagsetningu.

Lyfið virðist vera skemmt.

Lyfið er skýjað, brúnleitt eða litlar agnir sjást í því.

1d Þvoðu hendur áður en þú dælir inn lyfinu.

1eVeldu inndælingarstað.

Þú mátt dæla í kvið, læri eða aftan á handlegg. Til að

Aftan ádæla í handlegg þarftu að biðja einhvern um aðstoð.

handlegg

Kviður

Læri

EKKI dæla í svæði þar sem húðin er aum, marin, rauð eða hörð eða þar sem sjást ör eða merki um húðslit. EKKI dæla nær naflanum en 2,5 cm.

Skiptu um stungustaði. EKKI nota sama stungustað í hvert sinn. Ef síðasta inndæling var í vinstra læri ætti næsta inndæling til dæmis að vera í hægra læri, kvið eða aftan á annan hvorn handlegginn.

1f Undirbúðu húðina. Hreinsaðu húðina með sprittklút. Láttu stungustaðinn þorna af sjálfu sér áður en þú dælir inn lyfinu.

INNDÆLING

2a

Taktu nálarhettuna af og fleygðu henni.

 

EKKI setja nálarhettuna aftur á - þú gætir

 

skemmt nálina eða skaðað þig fyrir slysni.

EKKI snerta nálina.

2b

Klíptu varlega í húðina á stungustaðnum og

 

haltu takinu.

2cStingdu nálinni inn með 45 gráðu horni.

Slepptu síðan varlega takinu á húðinni. Gættu þess að nálin sé enn á sínum stað.

2d

Græn

stimpilstöng

Grár sprautustimpill

FRÁGANGUR

3a

 

 

 

Þrýstu stimplinum inn.

Þrýstu stimplinum rólega alla leið þar til öllu lyfinu hefur verið dælt inn. Þrýsta á gráa sprautustimplinum alla leið niður í enda sprautunnar. Fjarlægðu nálina varlega úr húðinni.

Þrýstu á stungustaðinn með bómullarhnoðra eða grisju. EKKI nudda stungustaðinn, það getur valdið marblettum. Það getur blætt lítillega frá stungustaðnum. Það er eðlilegt.

Þú átt að geta séð grænu stimpilstöngina í gegnum sprautubolinn þegar inndælingunni er lokið.

Fleygðu áfylltu sprautunni.

EKKI setja nálarhettuna aftur á. Fleygðu sprautunni í ílát fyrir oddhvassa hluti eða samkvæmt leiðbeiningum frá lækni, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingi.

Þegar þú fargar sprautum og íláti fyrir oddhvassa hluti:

Fleygðu sprautunni í ílát fyrir oddhvassa hluti eða samkvæmt leiðbeiningum frá lækni, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingi.

Ekki skal endurvinna ílát fyrir oddhvassa hluti.

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingi um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota.

Til öryggis

Ef þú vilt spyrja að einhverju eða þarft aðstoð við að nota áfylltu sprautuna skaltu hafa samband við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing.

Ef þú ert með sjóngalla SKALTU EKKI nota áfylltu sprautuna án aðstoðar frá einstaklingi sem hefur fengið þjálfun í notkun hennar.

EKKI deila Taltz áfylltri sprautu eða nota hana aftur. Það getur valdið því að þú eða aðrir fái sýkingu

Geymið sprautuna þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef þú átt ekki ílát fyrir oddhvassa hluti skaltu ráðfæra þig við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing um hvar þú færð slíkt ílát.

Algengar spurningar

SPURNING

Hvað ef sjá má loftbólur í sprautunni?

SVAR

Það er eðlilegt að sjá stundum loftbólur í sprautunni. Taltz er dælt inn undir húð.

 

Loftbólur skapa ekki vandamál við slíkar inndælingar. Þær munu ekki skaða þig eða

 

hafa áhrif á skammtinn.

SPURNING

Hvað ef dropi af vökva er á nálaroddinum þegar ég tek nálarhettuna af?

SVAR

Það er allt í lagi þó dropi af vökva sé á nálaroddinum. Það mun ekki skaða þig eða hafa

 

áhrif á skammtinn.

SPURNING

Hvað ef ég get ekki ýtt stimplinum inn?

SVAR

Ef stimpillinn er fastur eða skemmdur:

 

EKKI halda áfram að nota sprautuna.

 

• Fjarlægðu nálina úr húðinni.

SPURNING

Hvernig veit ég hvort inndælingunni er lokið?

SVAR

Þegar inndælingunni er lokið:

Græna stimpilstöngin á að sjást í gegnum sprautubolinn.

Grái sprautustimpillinn á að vera kominn alla leið niður í enda sprautunnar.

Til að fræðast betur um lyfið skaltu lesa notkunarleiðbeiningarnar ásamt fylgiseðli um Taltz sem er í þessum kassa.

Notkunarleiðbeiningar

Taltz 80 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

Ixekizumab

Áður en þú notar áfyllta lyfjapennann:

Atriði sem mikilvægt er að vita

Áður en þú notar áfyllta lyfjapennann með Taltz skaltu lesa leiðbeiningarnar og fara vandlega eftir þeim, skref fyrir skref. Geymið notkunarleiðbeiningarnar og vísið til þeirra eftir þörfum.

Áfyllti lyfjapenninn inniheldur 1 skammt af Taltz. Áfyllti lyfjapenninn er EINGÖNGU

EINNOTA.

Ekki má hrista áfyllta lyfjapennann.

Áfyllti lyfjapenninn inniheldur glerhluta. Meðhöndlaðu hann varlega. Ekki skal nota hann ef hann fellur á hart yfirborð. Notaðu þá nýjan áfylltan lyfjapenna fyrir inndælinguna.

Læknirinn þinn, lyfjafræðingur eða hjúkrunarfræðingur getur aðstoðað þig við að ákveða á hvaða svæði líkamans á að dæla inn skammtinum.

Lestu Taltz fylgiseðilinn sem er í þessum kassa til að fræðast betur um lyfið.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Áður en þú notar áfyllta lyfjapennann með Taltz skaltu lesa leiðbeiningarnar og fara vandlega eftir þeim, skref fyrir skref.

Útskýringar á hlutum lyfjapennans

Efri endi hluti

Inndælingarhnappur

Láshringur

Tákn fyrir læst/opið

Lyf

Nál

Gegnsær hluti

Lok sem snúið er af

Neðri endi

1 UNDIRBÚNINGUR LYFJAGJAFAR

1a Taktu áfyllta lyfjapennann úr kæli. Bíddu í 30 mínútur svo áfyllti lyfjapenninn nái stofuhita fyrir notkun.

EKKI nota neina hitagjafa til að hita lyfið, s.s: örbylgjuofn, heitt vatn eða beint sólarljós.

1b Taktu saman það sem þú þarft fyrir inndælingu:

1 sprittklút

1 bómullarhnoðra eða grisju

1 ílát fyrir oddhvassa hluti til að henda áfyllta lyfjapennanum í

mínútur

1c

Fyrningardagsetning

1d Þvoðu hendur áður en þú dælir inn

1e

Aftan á handlegg

Kviður

Læri

Skoðaðu áfyllta lyfjapennann. Athugaðu merkimiðann.

Gakktu úr skugga um að nafnið Taltz komi fram á merkimiðanum.

Lyfið ætti að vera tært. Það á að vera litlaust eða gulleitt.

Ef þú tekur eftir einhverju af eftirtöldu SKALTU EKKI NOTA áfyllta lyfjapennann heldur farga honum eins og mælt hefur verið fyrir um:

Lyfið er komið fram yfir fyrningardagsetningu.

Lyfið virðist vera skemmt.

Lyfið er skýjað, brúnleitt eða litlar agnir sjást í því.

lyfinu.

Veldu inndælingarstað.

Þú mátt dæla í kvið, læri eða aftan á handlegg. Til að dæla í handlegg þarftu að biðja einhvern um aðstoð.

EKKI dæla í svæði þar sem húðin er aum, marin, rauð eða hörð eða þar sem sjást ör eða merki um húðslit. EKKI dæla nær naflanum en 2,5 cm.

Skiptu um stungustaði. EKKI nota sama stungustað í hvert sinn. Ef síðasta inndæling var í vinstra læri ætti næsta inndæling til dæmis að vera í hægra læri, kvið eða aftan á annan hvorn handlegginn.

1f Undirbúðu húðina. Hreinsaðu húðina með sprittklút. Láttu stungustaðinn þorna af sjálfu sér áður en þú dælir inn lyfinu.

INNDÆLING

2a

Gættu þess að láshringurinn sé í læstri stöðu.

EKKI fjarlægja lokið fyrr en þú ert tilbúinn/tilbúin að dæla inn lyfinu. EKKI snerta nálina.

Snúðu lokinu af.

Hentu lokinu í almennt rusl. Þú þarft ekki að setja lokið aftur á – það gæti skemmt nálina eða skaðað þig fyrir slysni.

2b

Settu gegnsæja hlutann þétt að húðinni.

Inndæling í læri

2cHaltu gegnsæja hlutanum við húðina og snúðu láshringnum í ólæsta stöðu. Nú er allt tilbúið til inndælingar.

2d

Smellur sekúndur

Grár stimpill

FRÁGANGUR

3a

 

 

 

 

Þrýstu á græna inndælingarhnappinn. Það mun heyrast hár smellur.

Haltu gegnsæja hlutanum áfram þétt við húðina. Þú munt heyra annan háan smell um það bil 10 sekúndum eftir fyrri smellinn. Seinni smellurinn gefur til kynna að inndælingunni sé lokið.

Þú munt einnig sjá gráa stimpilinn efst í gegnsæja hlutanum.

Taktu áfyllta pennann af húðinni.

Þrýstu á stungustaðinn með bómullarhnoðra eða grisju. EKKI nudda stungustaðinn, það getur valdið marblettum. Það getur blætt lítillega frá stungustaðnum. Það er eðlilegt.

Fleygðu áfyllta lyfjapennanum.

EKKI setja lokið aftur á. Fleygðu áfyllta lyfjapennanum í ílát fyrir oddhvassa hluti eða samkvæmt leiðbeiningum frá lækni, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingi.

Þegar þú fargar áfyllta lyfjapennanum og íláti fyrir oddhvassa hluti:

Fleygðu lyfjapennanum í ílát fyrir oddhvassa hluti eða samkvæmt leiðbeiningum frá lækni, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingi.

Ekki skal endurvinna ílát fyrir oddhvassa hluti.

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingi um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota.

Til öryggis

Ef þú vilt spyrja að einhverju eða þarft aðstoð við að nota áfyllta lyfjapennann skaltu hafa samband við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing.

Ef þú ert með sjóngalla SKALTU EKKI nota áfyllta lyfjapennann án aðstoðar frá einstaklingi sem hefur fengið þjálfun í notkun hans.

Geymið áfyllta lyfjapennann þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef þú átt ekki ílát fyrir oddhvassa hluti skaltu ráðfæra þig við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing um hvar þú færð slíkt ílát.

Algengar spurningar

SPURNING

Hvað ef sjá má loftbólur í áfyllta lyfjapennanum?

SVAR

Það er eðlilegt að sjá loftbólur í áfyllta lyfjapennanum. Taltz er dælt inn undir húð.

 

Loftbólur skapa ekki vandamál við slíkar inndælingar. Þær munu ekki skaða þig eða

 

hafa áhrif á skammtinn.

SPURNING

Hvað ef dropi af vökva er á nálaroddinum þegar ég tek lokið af?

SVAR

Það er allt í lagi þó dropi af vökva sé á nálaroddinum. Það mun ekki skaða þig eða hafa

 

áhrif á skammtinn.

SPURNING

Hvað ef ég aflæsti áfyllta lyfjapennanum og þrýsti á græna inndælingarhnappinn

SVAR

áður en ég sneri lokinu af?

Ekki taka lokið af. Ráðfærðu þig við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing.

SPURNING

Þarf ég að halda inndælingarhnappinum inni þar til inndælingunni er lokið?

SVAR

Það er ekki nauðsynlegt. Hins vegar gæti það hjálpað þér við að halda áfyllta

 

lyfjapennanum stöðugum á húðinni.

SPURNING

Hvað ef nálin fór ekki til baka eftir inndælinguna?

SVAR

Ekki snerta nálina né setja lokið á. Hentu áfyllta lyfjapennanum í ílát fyrir oddhvassa

 

hluti, sem hægt er að loka. Ráðfærðu þig við lækninn þinn, lyfjafræðing eða

 

hjúkrunarfræðing.

SPURNING

Hvað ef ég heyrði fleiri en 2 smelli við inndælingu – 2 háa smelli og svo einn lægri.

SVAR

Fékk ég allan lyfjaskammtinn?

Sumir sjúklingar kunna að heyra lágan smell rétt á undan seinni háa smellinum. Það er

 

eðlilegt. Ekki taka áfyllta lyfjapennann frá húðinni fyrr en þú heyrir seinni háa

 

smellinn.

SPURNING

Hvernig veit ég hvort inndælingunni er lokið?

SVAR

Eftir að þú þrýstir á græna inndælingarhnappinn heyrir þú 2 háa smelli. Seinni

 

smellurinn gefur þér til kynna að inndælingunni sé lokið. Þú munt einnig sjá gráa

 

stimpilinn efst í gagnsæja hlutanum.

Til að fræðast betur um lyfið skaltu lesa notkunarleiðbeiningarnar vel ásamt fylgiseðli um Taltz sem er í þessum kassa.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf