Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Veldu tungumál

Tenofovir disoproxil Zentiva (tenofovir disoproxil phosphate) – Fylgiseðill - J05AF07

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTenofovir disoproxil Zentiva
ATC-kóðiJ05AF07
Efnitenofovir disoproxil phosphate
FramleiðandiZentiva k.s.

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Tenofovir disoproxil Zentiva 245 mg filmuhúðaðar töflur

Tenofovir disoproxil

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Tenofovir disoproxil Zentiva og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Tenofovir disoproxil Zentiva

3.Hvernig nota á Tenofovir disoproxil Zentiva

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Tenofovir disoproxil Zentiva

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

Athugaðu að ef Tenofovir disoproxil Zentiva hefur verið ávísað handa barni þínu er öllum upplýsingum í fylgiseðli þessum beint til barnsins (ef slíkt á við ber að skilja „þú“ sem „barnið þitt“).

1.Upplýsingar um Tenofovir disoproxil Zentiva og við hverju það er notað

Tenofovir disoproxil Zentiva inniheldur virka efnið tenofovir disoproxil. Þetta virka efni er lyf gegn retróveirum eða veiruhamlandi lyf sem notað er til meðferðar við HIV eða HBV sýkingu, eða hvoru tveggja. Tenofovir er núkleótíða bakritahemill, almennt þekktur sem NRTI-lyf og það verkar með því að hamla eðlilegri starfsemi ensíma (við HIV bakrita; við lifrarbólgu B DNA fjölliðunarensím) sem veirur þurfa nauðsynlega á að halda til þess að geta fjölgað sér. Fyrir HIV ber ávallt að nota Tenofovir disoproxil Zentiva í samsettri meðferð með öðrum lyfjum við HIV-sýkingu.

Tenofovir disoproxil Zentiva er er til meðferðar á HIV-sýkingu (alnæmisveira í mönnum).

Töflurnar henta fyrir:

-fullorðna

-unglinga frá 12 ára allt að 18 ára sem þegar hafa fengið meðferð með öðrum HIV- lyfjum sem ekki veita lengur fullnægjandi verkun þar sem þol hefur myndast eða þau hafa valdið aukaverkunum.

Tenofovir disoproxil Zentiva er einnig til meðferðar við langvinnri lifrarbólgu B, sem er sýking af völdum HBV (lifrarbólguveiru B). Töflurnar henta fyrir:

-fullorðna

-unglinga frá 12 ára allt að 18 ára.

Þú þarft ekki að vera með HIV-sýkingu til að fá Tenofovir disoproxil Zentiva meðferð gegn lifrarbólguveiru B.

Lyfið læknar ekki HIV-sýkingu. Á meðan Tenofovir disoproxil Zentiva er tekið getur samt komið til sýkinga eða annarra sjúkdóma sem tengjast HIV-sýkingu.

HIV og HBV getur einnig borist frá þér til annarra og því er mikilvægt er að gera varúðarráðstafanir til að forðast að smita annað fólk.

2. Áður en byrjað er að nota Tenofovir disoproxil Zentiva

Ekki má nota Tenofovir disoproxil Zentiva

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir tenofoviri, tenofovir disoproxil fosfati eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Ef þetta á við um þig, segðu þá lækninum tafarlaust frá því og ekki taka Tenofovir disoproxil Zentiva.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Tenofovir disoproxil Zentiva er notað.

Gætið þess að smita ekki aðra. Þú getur enn smitað aðra af HIV þrátt fyrir að þú notir þetta lyf, þótt áhættan sé minni með virkri andretróveirumeðferð. Ræddu við lækninn um nauðsynlegar varúðarráðstafanir til að forðast að smita aðra. Tenofovir disoproxil Zentiva minnkar ekki líkurnar á HBV smitun til annarra með kynmökum eða blóðblöndun. Þú þarft að nota varúðarráðstafanir til að forðast slíkt.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi ef þú hefur verið með nýrnasjúkdóm, eða ef þú ert með einhver nýrnavandamál. Tenofovir disoproxil Zentiva skal ekki gefa unglingum með nýrnakvilla. Áður en meðferð hefst gæti læknirinn viljað taka blóðprufur til að meta nýrnastarfsemi. Tenofovir disoproxil Zentiva getur haft áhrif á nýrun á meðan á meðferð stendur. Læknirinn gæti viljað taka blóðprufur meðan á meðferð stendur til þess að fylgjast með starfsemi nýrnanna. Ef þú ert fullorðinn einstaklingur gæti læknirinn ráðlagt þér að taka töflurnar sjaldnar. Ekki minnka skammtinn sem þér hefur verið ávísaður, nema læknirinn hafi mælt svo fyrir.

Tenofovir disoproxil Zentiva er venjulega ekki tekið með öðrum lyfjum sem geta skaðað nýrun (sjá Notkun annarra lyfja samhliða Tenofovir disoproxil Zentiva). Ef hjá því verður ekki komist fylgist læknirinn með nýrnastarfsemi einu sinni í viku.

Beinkvillar.

Hjá sumum fullorðnum sjúklingum með HIV, sem eru í samsettri meðferð gegn retróveirum, getur komið fram sjúkdómur í beinum sem kallast beindrep (beinvefur deyr vegna minnkaðs blóðflæðis til beina). Nokkrir af mörgum áhættuþáttum fyrir myndun þessa sjúkdóms, geta verið lengd samsettrar meðferðar gegn retróveirum, notkun barkstera, áfengisneysla, öflug ónæmisbæling og hár líkamsþyngdarstuðull (BMI). Einkenni um beindrep eru stífleiki, verkir eða sársauki í liðum (einkum í mjöðm, hné og öxl) og erfiðleikar við hreyfingar. Ef þú færð eitthvað af þessum einkennum áttu að láta lækninn vita.

Beinkvillar (sem valda stundum brotum) geta einnig komið fram vegna frumuskemmda í nýrnapíplum (sjá kafla 4, Hugsanlegar aukaverkanir).

Ræðið við lækninn ef þú hefur sögu um lifrarsjúkdóm, þar á meðal lifrarbólgu.

Sjúklingar með lifrarsjúkdóm, þar á meðal langvinna lifrarbólgu B eða C, sem meðhöndlaðir eru með lyfjum gegn retróveirum, eru í aukinni hættu að fá alvarlegar og hugsanlega banvænar

aukaverkanir í lifur. Ef þú ert með sögu um lifrarsjúkdóm eða langvinna sýkingu af lifrarbólgu B gæti læknirinn látið taka blóðprufur til að fylgjast náið með lifrarstarfsemi.

Verið á varðbergi gagnvart sýkingum. Ef þú ert með langt gengna HIV-sýkingu (alnæmi) og jafnframt aðra sýkingu, gætir þú fengið einkenni um sýkingu og bólgu, eða versnun á einkennum vegna sýkingar sem fyrir er, eftir að meðferð með Tenofovir disoproxil Zentiva er hafin. Þessi einkenni gætu bent til þess ónæmiskerfi líkamans hafi eflst og sé að berjast gegn sýkingu. Vertu á varðbergi gagnvart einkennum um bólgu eða sýkingu skömmu eftir að þú byrjar að taka Tenofovir disoproxil Zentiva. Ef þú tekur eftir einkennum um bólgu eða sýkingu, láttu þá lækninn strax vita.

Til viðbótar við tækifærissýkingarnar, geta sjálfsofnæmissjúkdómar (ástand sem kemur fram þegar ónæmiskerfið ræðst á heilbrigðan líkamsvef) einnig komið fram eftir að þú byrjar að taka lyf til meðhöndlunar á HIV-sýkingunni. Sjálfsofnæmissjúkdómar geta komið fram mörgum mánuðum eftir upphaf meðferðar. Ef þú tekur eftir einhverjum einkennum sýkingar eða öðrum einkennum eins og vöðvamáttleysi, máttleysi sem byrjar í höndum og fótum og færist upp eftir líkamanum í átt að bolnum, hjartsláttarónotum, skjálfta eða ofvirkni, skaltu segja lækninum strax frá því til að fá nauðsynlega meðferð.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi ef þú ert eldri en 65 ára. Tenofovir disoproxil Zentiva hefur ekki verið rannsakað í hópi sjúklinga eldri en 65 ára. Ef þú ert eldri en það og þér er ávísað Tenofovir disoproxil Zentiva fylgist læknirinn vandlega með þér.

Börn og unglingar

Tenofovir disoproxil Zentiva henta fyrir:

HIV-1 sýkta unglinga á aldrinum 12 ára til allt að 18 ára sem vega minnst 35 kg og sem þegar hafa fengið meðferð með öðrum HIV-lyfjum sem ekki veita lengur fullnægjandi verkun þar sem þol hefur myndast eða þau hafa valdið aukaverkunum.

HBV sýkta unglinga á aldrinum 12 ára til allt að 18 ára sem vega minnst 35 kg.

Tenofovir disoproxil Zentiva hentar ekki fyrir eftirfarandi hópa:

Ekki fyrir HIV-1 sýkt börn yngri en 12 ára.

Ekki fyrir HBV sýkt börn yngri en 12 ára.

Varðandi skammta sjá kafla 3, Hvernig nota á Tenofovir disoproxil Zentiva.

Notkun annarra lyfja samhliða Tenofovir disoproxil Zentiva

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Ekki hætta töku lyfja gegn HIV sem læknirinn hefur ávísað þér þegar þú hefur töku Tenofovir disoproxil Zentiva ef þú ert með bæði HBV og HIV.

Ekki taka Tenofovir disoproxil Zentiva ef þú tekur nú þegar önnur lyf sem innihalda tenofovir disoproxil eða tenofovir alafenamid. Ekki taka Tenofovir disoproxil Zentiva ásamt öðrum lyfjum sem innihalda adefovir dipivoxil (lyf sem notað er til að meðhöndla langvinna lifrarbólgu B).

Það er mjög mikilvægt að láta lækninn vita ef þú ert að taka önnur lyf sem geta skaðað nýrun.

Þau eru:

amínóglýkósíð, pentamidin eða vancomycin (við bakteríusýkingu)

amphotericin B (við sveppasýkingu)

foskarnet, ganciclovir eða cidofovir (við veirusýkingu)

interleukin-2 (til meðferðar við krabbameini)

adefovir dipivoxil (við lifrarbólguveiru B)

tacrolimus (til bælingar á ónæmiskerfi)

bólgueyðandi gigtarlyf (NSAIDs, til að draga úr verkjum í beinum eða vöðvum)

Önnur lyf sem innihalda didanosin (við HIV-sýkingu): Ef Tenofovir disoproxil Zentiva er tekið með öðrum veiruhamlandi lyfjum sem innihalda didanosin getur magn didanosins í blóði aukist og dregið getur úr CD4 frumutalningu. Í mjög sjaldgæfum tilfellum var tilkynnt um bólgu

íbrisi og mjólkursýrublóðsýringu (of mikla mjólkursýru í blóðinu), sem stundum ollu dauða, þegar lyf sem innihéldu tenofovir disoproxil og didanosin voru tekin samhliða. Læknirinn íhugar vandlega hvort hann meðhöndli þig með samsetningu tenofovirs og didanosins.

Einnig er mikilvægt að láta lækninn vita ef þú tekur ledipasvir/sofosbuvir við meðferð á lifrarbólgu C.

Notkun Tenofovir disoproxil Zentiva með mat eða drykk

Takið Tenofovir disoproxil Zentiva með mat (t.d. máltíð eða snarli).

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Þú mátt ekki taka Tenofovir disoproxil Zentiva á meðgöngu nema þú hafir rætt það sérstaklega við lækninn. Þó takmörkuð klínísk gögn liggi fyrir um notkun Tenofovir disoproxil Zentiva á meðgöngu er það venjulega ekki notað nema brýna nauðsyn beri til.

Forðastu að verða þunguð meðan á Tenofovir disoproxil Zentiva meðferð stendur. Þú verður að nota örugga getnaðarvörn til þess að forðast þungun.

Ef þú verður þunguð, eða ráðgerir að verða þunguð, fáðu þá upplýsingar hjá lækninum um hugsanlegan ávinning og áhættu af meðferð gegn retróveirum fyrir þig og barn þitt.

Ef þú hefur tekið Tenofovir disoproxil Zentiva á meðgöngu gæti læknirinn óskað eftir reglulegum blóðprufum og öðrum greiningarprófum til að hafa megi eftirlit með þroska barnsins. Hjá börnum mæðra sem tóku NRTI-lyf á meðgöngu var ávinningur af vernd gegn HIV meiri en hættan af aukaverkunum.

Ekki má hafa barn á brjósti meðan á meðferð með Tenofovir disoproxil Zentiva stendur. Þetta er vegna þess að virka efnið í lyfinu skilst út í brjóstamjólk kvenna.

Ef þú ert kona með HIV eða HBV skaltu ekki hafa barn á brjósti til þess að forðast smitun veirunnar til ungbarnsins með brjóstamjólkinni.

Akstur og notkun véla

Tenofovir disoproxil Zentiva getur valdið sundli. Ef þú finnur fyrir sundli meðan þú tekur Tenofovir disoproxil Zentiva, aktu þá ekki eða hjólaðu og notaðu hvorki tæki né vélar.

Tenofovir disoproxil Zentiva inniheldur laktósaeinhýdrat

Tenofovir disoproxil Zentiva inniheldur laktósaeinhýdrat. Ef læknirinn hefur sagt þér að þú þolir ekki vissar sykurtegundir skaltu hafa samband við lækninn áður en þú notar lyfið.

3.Hvernig nota á Tenofovir disoproxil Zentiva

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur er:

Fullorðnir: 1 tafla á dag með mat (t.d. máltíð eða snarli).

Unglingar á aldrinum frá 12 ára allt að 18 ára sem vega minnst 35 kg: 1 tafla á dag með mat (t.d. máltíð eða snarli).

Ef þú átt sérstaklega erfitt með að kyngja má beita skeið til að mylja töfluna. Blandaðu síðan duftinu í um það bil 100 ml (hálft glas) af vatni, appelsínusafa eða vínberjasafa og drekktu það samstundis

Takið ávallt þann skammt sem læknirinn ráðleggur. Það er gert til þess að tryggja að lyfið hafi fulla verkun og til þess að draga á líkum á myndun ónæmis gegn meðferðinni. Breytið ekki skammtinum nema samkvæmt fyrirmælum læknisins.

Ef þú ert fullorðin/n og átt við nýrnavandamál að stríða, gæti læknirinn ráðlagt þér að taka Tenofovir disoproxil Zentiva sjaldnar.

Ef þú ert með HBV getur verið að læknirinn bjóði þér upp á HIV próf til að athuga hvort þú hefur bæði HBV og HIV.

Lesið upplýsingarnar á fylgiseðlum hinna lyfjanna gegn retróveirum til að vita hvernig þau lyf skuli tekin.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef teknar eru í ógáti of margar Tenofovir disoproxil Zentiva töflur getur það aukið hættuna á að þú finnir fyrir hugsanlegum aukaverkunum með lyfinu (sjá kafla 4, Hugsanlegar aukaverkanir). Hafðu samband við lækninn eða næstu bráðamóttöku til að fá ráðleggingar. Taktu töfluglasið með þér svo að þú getir auðveldlega lýst því sem þú hefur tekið.

Ef gleymist að taka Tenofovir disoproxil Zentiva

Mikilvægt er að gleyma engum skammti af Tenofovir disoproxil Zentiva. Ef þú gleymir skammti skaltu reikna út hversu langt er síðan þú áttir að taka hann.

Ef minna en 12 klst. hafa liðið frá þeim tíma sem þú tekur það vanalega inn, skal taka lyfið eins fljótt og auðið er og taka síðan næsta skammt á áætluðum tíma.

Ef meira en 12 klst. hafa liðið síðan þú áttir að taka skammtinn á ekki að taka skammtinn sem sleppt var. Bíðið og takið næsta skammt á áætluðum tíma. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp töflu sem gleymst hefur að taka.

Ef kastað er upp innan 1 klst. eftir að Tenofovir disoproxil Zentiva er tekið, skal taka aðra töflu. Ekki er þörf á að taka aðra töflu ef kastað er upp í meira en 1 klst. eftir að Tenofovir disoproxil Zentiva er tekið.

Ef hætt er að nota Tenofovir disoproxil Zentiva

Ekki hætta að taka Tenofovir disoproxil Zentiva nema að læknisráði. Ef hætt er töku á Tenofovir disoproxil Zentiva getur það minnkað virkni meðferðarinnar sem læknirinn hefur ráðlagt.

Ef þú ert með lifrarbólgu B eða HIV-sýkingu ásamt lifrarbólgu B (samhliða sýkingu) er mjög mikilvægt að hætta ekki meðferðinni með Tenofovir disoproxil Zentiva án þess að ræða fyrst við lækninn. Hjá sumum sjúklingum hafa niðurstöður úr blóðprufum eða einkenni bent til þess að lifrarbólga hafi versnað eftir að hætt er að taka Tenofovir disoproxil Zentiva. Þú gætir þurft að fara í blóðprufur í nokkra mánuði eftir að meðferð er hætt. Hjá sjúklingum með langt genginn lifrarsjúkdóm eða skorpulifur er ekki mælt með að meðferð sé hætt þar sem að hjá sumum sjúklingum getur það leitt til versnunar á lifrarbólgu.

Ræddu við lækninn áður en þú hættir að taka Tenofovir disoproxil Zentiva hver sem ástæðan er, einkum ef þú finnur fyrir aukaverkunum eða ert haldin/n öðrum sjúkdómi.

Segðu lækninum samstundis frá öllum nýjum eða óvenjulegum einkennum að meðferð lokinni, einkum einkennum sem þú tengir við sýkinguna af lifrarbólgu B.

Hafðu samband við lækninn áður en þú byrjar aftur að taka Tenofovir disoproxil Zentiva töflur. Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Meðan á HIV-meðferð stendur getur líkamsþyngd, gildi blóðfitu og glúkósa aukist. Þetta er að hluta til tengt bata og lífsstíl en hækkun blóðfitu getur tengst HIV-lyfjunum. Læknirinn athugar þetta með prófunum.

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Hugsanlegar alvarlegar aukaverkanir: hafið strax samband við lækninn.

Mjólkursýrublóðsýring (of mikil mjólkursýra í blóðinu) er mjög sjaldgæf (getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 sjúklingum) en alvarleg aukaverkun sem getur verið banvæn. Eftirfarandi aukaverkanir geta verið einkenni um mjólkursýrublóðsýringu:

djúp, hröð öndun,

sljóleiki,

ógleði, uppköst og kviðverkir.

Ef þú heldur að þú gætir verið með mjólkursýrublóðsýringu, hafðu þá strax samband við lækninn.

Aðrar hugsanlegar alvarlegar aukaverkanir

Eftirfarandi aukaverkanir eru sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

verkir í maga (kvið) vegna bólgu í brisi,

frumuskemmdir í nýrnapíplum.

Eftirfarandi aukaverkanir eru mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum):

bólga í nýrum, mikil þvaglát og þorsti,

breytingar á þvagi og bakverkur af völdum nýrnavandamála, þar á meðal nýrnabilunar,

mýking beina (með beinverkjum og sem veldur stundum brotum) sem geta komið fram vegna frumuskemmda í nýrnapíplum,

fitulifur.

Ef talið er að þú gætir verið með einhverja af þessum alvarlegu aukaverkunum, hafið þá samband við lækninn.

Algengustu aukaverkanirnar

Eftirfarandi aukaverkanir eru mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum):

niðurgangur,

uppköst,

ógleði,

sundl,

útbrot,

slappleiki.

Niðurstöður úr prófum geta einnig leitt í ljós:

minnkað fosfat í blóði

Aðrar hugsanlegar aukaverkanir

Eftirfarandi aukaverkanir eru algengar (geta komið fyrir hjá allt að 10 af hverjum 100 einstaklingum):

höfuðverkur,

kviðverkir,

þreytutilfinning,

tilfinning um þenslu í kvið,

útbrot,

vindgangur.

Niðurstöður úr prófum geta einnig leitt í ljós:

vandamál í lifur.

Eftirfarandi aukaverkanir eru sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

• niðurbrot vöðva, verkir eða slappleiki í vöðvum.

Niðurstöður úr prófum geta einnig leitt í ljós:

minnkað kalíum í blóði,

aukið kreatínín í blóði,

vandamál í brisili.

Niðurbrot vöðva, mýking beina (með beinverkjum og sem veldur stundum brotum), vöðvaverkir, slappleiki í vöðvum og minnkað kalíum eða fosfat í blóði geta komið fram vegna frumuskemmda í nýrnapíplum.

Eftirfarandi aukaverkanir eru mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum):

verkir í maga (kvið) vegna bólgu í lifur,

þroti í andliti, á vörum, tungu eða í hálsi.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Tenofovir disoproxil Zentiva

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á lyfjaglasinu og öskjunni á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Notist innan 60 daga frá fyrstu opnun. Geymið við lægri hita en 30°C. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Tenofovir disoproxil Zentiva inniheldur

-Virka innihaldsefnið er tenofovir. Hver tafla inniheldur tenofovir disoproxil fosfat (jafngildir 245 mg af tenofovir disoproxil).

-Önnur innihaldsefni eru:

Töflukjarni: laktósaeinhýdrat, örkristallaður sellulósi, kroskarmellósi natríum, povidon, magnesíumsterat

Töfluhúðun: laktósaeinhýdrat, hyprómellósi, títantvíoxíð, triacetin, indigótín.

Lýsing á útliti Tenofovir disoproxil Zentiva og pakkningastærðir

Tenofovir disoproxil Zentiva 245 mg filmuhúðaðar töflur eru ílangar, ljósbláar filmuhúðaðar töflur, u.þ.b. 17,2 x 8,2 mm að stærð.

Eftirfarandi pakkningastærðir eru fáanlegar:

Ytri askja sem inniheldur 1 lyfjaglas með 30 filmuhúðuðum töflum og 3 lyfjaglös með 30 filmuhúðuðum töflum.

Ekki er víst að báðar pakkningar séu markaðssettar.

Opnið lyfjaglasið með því að þrýsta niður barnaöryggislokinu og snúa rangsælis.

Hvert lyfjaglas inniheldur rakadrægt kísilgel sem geyma verður í glasinu til verndar töflunum. Rakadræga kísilgelið er í sérstöku íláti sem ekki skal gleypa.

Markaðsleyfishafi

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130 102 37 Prague 10 Tékkland

Framleiðandi

S.C. Zentiva S.A.

50 Theodor Pallady Blvd.

Bucharest 032266

Rúmenía

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf