Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Triumeq (abacavir sulfate / dolutegravir sodium...) – áletranir - J05AR13

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTriumeq
ATC-kóðiJ05AR13
Efniabacavir sulfate / dolutegravir sodium / lamivudine
FramleiðandiViiV Healthcare UK Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR GLAS (AÐEINS STAKAR PAKKNINGAR)

1.HEITI LYFS

Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg filmuhúðaðar töflur dolutegravír/abacavír/lamivúdín

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur

50 mg af dolutegravíri (sem natríum),

600 mg af abacavíri (sem súlfat),

300 mg af lamivúdíni.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

30 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Losið meðfylgjandi aðvörunarkort, á því eru mikilvægar öryggisupplýsingar.

VIÐVÖRUN

Ef einhver einkenni koma fram sem benda til ofnæmisviðbragða skal STRAX hafa samband við lækninn.

Þrýstið hér (með öryggiskortið á)

8.FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka. Geymið glasið vel lokað. Ekki fjarlægja þurrkefnið.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/940/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEINI NGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

triumeq

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR GLAS (AÐEINS FJÖLPAKKNING - MEÐ BLUE BOX)

1. HEITI LYFS

Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg filmuhúðaðar töflur dolutegravír/abacavír/lamivúdín

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur

50 mg af dolutegravíri (sem natríum),

600 mg af abacavíri (sem súlfat),

300 mg af lamivúdíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 90 (3 pakkar með 30) filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

VIÐVÖRUN! Ef einhver einkenni koma fram sem benda til ofnæmisviðbragða skal STRAX hafa samband við lækninn.

8. FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka. Geymið glasið vel lokað. Ekki fjarlægja þurrkefnið.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/940/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEINI NGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

triumeq

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

MILLIASKJA (ÁN BLUE BOX - HLUTI FJÖLPAKKNINGAR)

1. HEITI LYFS

Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg filmuhúðaðar töflur dolutegravír/abacavír/lamivúdín

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur

50 mg af dolutegravíri (sem natríum),

600 mg af abacavíri (sem súlfat),

300 mg af lamivúdíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 filmuhúðaðar töflur. Hluti fjölpakkningar, skal ekki selja sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Losið meðfylgjandi aðvörunarkort, á því eru mikilvægar öryggisupplýsingar.

VIÐVÖRUN

Ef einhver einkenni koma fram sem benda til ofnæmisviðbragða skal STRAX hafa s amband við lækninn.

Þrýstið hér (með öryggiskortið á)

8. FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka. Geymið glasið vel lokað. Ekki fjarlægja þurrkefnið.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/940/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEINI NGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

triumeq

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

MIÐI Á GLAS

1. HEITI LYFS

Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg töflur dolutegravír/abacavír/lamivúdín

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur

50 mg af dolutegravíri (sem natríum),

600 mg af abacavíri (sem súlfat),

300 mg af lamivúdíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka. Geymið glasið vel lokað. Ekki fjarlægja þurrkefnið.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ViiV Healthcare UK Limited

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/940/001

EU/1/14/940/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEINI NGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

TRIUMEQ TÖFLUR AÐVÖRUNARKORT SJÚKLINGS

FRAMHLIÐ

MIKILVÆGT - AÐVÖRUNARKORT SJÚKLINGS

Triumeq (dolutegravír / abacavír / lamivúdín) töflur

Hafðu þetta kort ávallt meðferðis

Þar sem Triumeq inniheldur abacavír geta sumir sjúklingar sem taka Triumeq fengið ofnæmisviðbrögð (alvarlegt ofnæmi) sem geta reynst lífshættuleg ef meðferð með Triumeq er haldið áfram. HAFÐU

SAMSTUNDIS SAMBAND VIÐ LÆKNINN og fáðu ráðleggingar um hvort þú eigir að hætta að taka Triumeq ef:

1)þú færð húðútbrot EÐA

2)fram koma eitt eða fleiri einkenni sem eiga við a.m.k. TVO liði hér á eftir

-hiti

-mæði, særindi í hálsi eða hósti

-ógleði eða uppköst eða niðurgangur eða kviðverkir

-mikil þreyta eða verkir eða almenn vanlíðan

Ef þú hefur hætt að taka Triumeq vegna þessara viðbragða MÁTTU ALDREI TAKA Triumeq eða önnur lyf sem innihalda abacavír aftur, þar sem það gæti valdið lífshættulegu blóðþrýstingsfalli og dauða innan fárra klukkustunda.

(sjá bakhlið kortsins)

BAKHLIÐ

Hafðu strax samband við lækninn ef þú telur að þú sért að fá ofnæmi fyrir Triumeq. Skrifaðu upplýsingar um lækninn hér fyrir neðan:

Læknir:..........................................................

Símanúmer:....................................................................

Ef ekki næst í lækninn þinn verður þú tafarlaust að leita annarrar læknishjálpar (t.d. á neyðarmóttöku á næsta sjúkrahúsi).

Almennar upplýsingar um Triumeq má fá hjá:

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf