Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trizivir (abacavir (as sulfate) / lamivudine /...) – Fylgiseðill - J05AR04

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTrizivir
ATC-kóðiJ05AR04
Efniabacavir (as sulfate) / lamivudine / zidovudine
FramleiðandiViiV Healthcare UK Limited  

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg filmuhúðaðar töflur abacavír/lamivúdín/zídóvúdín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing strax vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

ÁRÍÐANDI — Ofnæmisviðbrögð

Trizivir inniheldur abacavír (sem er einnig virkt efni í lyfjum eins og Kivexa, Triumeq og Ziagen). Sumir einstaklingar sem taka abacavír geta fengið ofnæmisviðbrögð (alvarlegt ofnæmi), sem geta reynst lífshættuleg ef þeir halda áfram að taka lyf sem innihalda abacavír.

Lestu vandlega allar upplýsingarnar undir „Ofnæmisviðbrögð“ í rammanum í kafla 4.

Pakkningin fyrir Trizivir inniheldur aðvörunarkort, til að minna þig og heilbrigðisstarfsfólk á ofnæmisviðbrögð. Þetta kort skaltu taka og bera á þér öllum stundum.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

1.Upplýsingar um Trizivir og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Trizivir

3.Hvernig nota á Trizivir

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Trizivir

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Trizivir og við hverju það er notað

Trizivir er notað til meðferðar við sýkingum af völdum HIV (human immunodeficiency virus) hjá fullorðnum.

Trizivir inniheldur þrjú virk efni sem notuð eru til meðferðar við HIV-sýkingum: abacavír, lamivúdín og zídóvúdín. Öll tilheyra þau flokki retróveirulyfja sem kallast núkleósíðahliðstæðu-bakritahemlar.

Trizivir stuðlar að því að bæta ástand þitt. Trizivir læknar ekki HIV-sýkingu; það fækkar veirum í líkamanum og heldur fjölda þeirra niðri. Þetta hjálpar líkamanum við að auka fjölda CD4-frumna í blóðinu. CD4-frumur er tegund hvítra blóðkorna sem gegna mikilvægu hlutverki við að hjálpa líkamanum að verjast sýkingum.

Svörun sjúklinga við meðferð með Trizivir er mismunandi. Læknirinn mun fylgjast með því hversu áhrifarík meðferðin er hjá þér.

2. Áður en byrjað er að nota Trizivir

Ekki má nota Trizivir:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir abacavíri (eða öðrum lyfjum sem innihalda abacavír — Kivexa, Triumeq eða Ziagen), lamivúdíni eða zídóvúdíni, eða öðrum innihaldsefnum lyfisins (talin upp í kafla 6)

Lestu vandlega allar upplýsingarnar um ofnæmisviðbrögð í kafla 4.

ef þú ert með alvarleg nýrnavandamál

ef rauð blóðkorn eru mjög fá (blóðleysi) eða ef hvít blóðkorn eru mjög fá

(hlutleysiskyrningafæð).

Ráðfærðu þig við lækninn ef þú heldur að eitthvað af þessu eigi við um þig.

Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun Trizivir

Sumir sem taka Trizivir eru í meiri hættu á að fá alvarlegar aukaverkanir. Þú þarft að hafa í huga aukaáhættuþætti:

ef þú ert með miðlungsalvarlegan eða alvarlegan lifrarsjúkdóm

ef þú hefur einhvern tímann fengið lifrarsjúkdóm, þ. á m. lifrarbólgu B eða C (ef þú ert með lifrarbólgusýkingu B skaltu ekki hætta að taka Trizivir án ráðlegginga frá lækninum, þar sem lifrarbólgan gæti tekið sig upp að nýju)

ef þú átt við alvarlegt offituvandamál að stríða (sérstaklega ef þú ert kona)

Ráðfærðu þig við lækninn áður en þú notar Trizivir ef eitthvað af þessu á við um þig.

Þú gætir þurft meira eftirlit, s.s. blóðrannsóknir, á meðan þú tekur lyfið. Sjá nánari upplýsingar í kafla 4.

Ofnæmisviðbrögð við abacavíri

Sjúklingar sem ekki eru með HLA-B*5701 genið geta einnig fengið ofnæmi (alvarleg ofnæmisviðbrögð). Lestu vandlega allar upplýsingarnar um ofnæmisviðbrögð í kafla 4 í þessum fylgiseðli.

Hætta á hjartaáfalli

Ekki er hægt að útiloka að abacavír tengist hugsanlega aukinni hættu á hjartaáfalli.

Láttu lækninn vita ef þú ert með hjartakvilla, reykir eða þjáist af sjúkdómum sem auka hættuna á hjartasjúkdómi, s.s. háum blóðþrýstingi og sykursýki. Ekki hætta að taka lyfið nema að læknirinn ráðleggi þér svo.

Vertu á varðbergi gagnvart mikilvægum einkennum

Sumir sem taka Trizivir fá aðra kvilla, sem geta verið alvarlegir. Þú þarft að vita um mikilvæg einkenni sem þú þarft að vera á varðbergi gagnvart á meðan þú tekur Trizivir.

Lestu upplýsingarnar „Aðrar hugsanlegar aukaverkanir af Trizivir“ í kafla 4 í þessum fylgiseðli.

Verndið aðra

HIV-sýking dreifist með kynmökum með einstaklingi sem er sýktur, eða berst með sýktu blóði (t.d. með því að deila sprautunálum með öðrum). Þú getur enn smitað aðra af HIV þrátt fyrir að þú notir þetta lyf, þótt áhættan sé minni með virkri retróveirulyfjameðferð. Ræddu við lækninn um nauðsynlegar varúðarráðstafanir til að forðast að smita aðra.

Notkun annarra lyfja samhliða Trizivir

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð, einnig náttúrulyf og lyf sem fengin eru án lyfseðils.

Mundu að láta lækninn eða lyfjafræðing vita ef þú byrjar að taka ný lyf á meðan þú tekur Trizivir.

Þessi lyf má ekki nota með Trizivir:

stavúdín eða emtrícítabín, við HIV-sýkingu

önnur lyf sem innihalda lamivúdín, notuð við HIV-sýkingu eða lifrarbólgu B

ríbavírín, eða stungulyf sem innihalda gancíklóvír við veirusýkingum

háa skammta af trímetóprími/súlfametoxazóli, sýklalyf.

cladribín, notað til meðferðar á

loðfrumuhvítblæði.

Láttu lækninn vita ef þú færð meðferð með einhverju þessara lyfja.

Sum lyf geta aukið hættuna á aukaverkunum eða gert aukaverkanir verri Þetta eru m.a.:

natríumvalpróat, við flogaveiki

interferón, við veirusýkingum

pýrimetamín, við malaríu og öðrum sníklasýkingum

dapsón, til fyrirbyggjandi meðferðar við lungnabólgu og til meðferðar við húðsýkingum

flúkónazól eða flúcýtósín, við sveppasýkingum eins og candida

pentamídín eða atóvakón, við sníklasýkingum eins og lungnabólgu af völdum pneumocystis carinii

amfóterisín eða trímetóprím/súlfametoxazól, við sveppa- og bakteríusýkingum

próbenesíð, við þvagsýrugigt og sambærilegum kvillum, gefið með sumum sýklalyfjum til að auka virkni þeirra

metadón, notað sem staðgönguefni fyrir heróín

vínkristín, vínblastín eða doxórúbisín, við krabbameini. Láttu lækninn vita ef þú tekur einhver þessara lyfja.

Sum lyf hafa milliverkanir við Trizivir

Þetta eru m.a.:

klaritrómýcín, sýklalyf

Ef þú tekur klaritrómýcín skaltu taka skammtinn a.m.k. 2 klukkustundum fyrir eða eftir að þú tekur Trizivir.

fenýtóín, við flogaveiki.

Láttu lækninn vita ef þú tekur fenýtóín. Læknirinn gæti þurft að fylgjast með þér á meðan þú tekur Trizivir.

Metadón og Trizivir

Abacavír eykur hraðann á útskilnaði metadóns úr líkamanum. Ef þú tekur metadón mun verða fylgst með því hvort fráhvarfseinkenni koma fram. Hugsanlega þarf að breyta metadónskammtinum.

Meðganga

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum um áhættu og ávinning fyrir þig og barnið af töku Trizivir á meðgöngunni.

Trizivir og sambærileg lyf geta valdið aukaverkunum hjá barni í móðurkviði.

Ef þú hefur tekið Trizivir á meðgöngu gæti læknirinn óskað eftir reglulegum blóðprufum og öðrum greiningarprófum til að hafa megi eftirlit með þroska barns þíns. Hjá börnum mæðra sem tóku NRTI-lyf á meðgöngu vó ávinningur af vernd gegn HIV þyngra en áhættan af aukaverkunum.

Brjóstagjöf

HIV-smitaðar konur eiga ekki að vera með barn á brjósti, þar sem HIV-smit getur borist í barnið með brjóstamjólkinni. Lítið magn af innihaldsefnum Trizivir getur einnig borist í brjóstamjólkina.

Ef þú ert með barn á brjósti eða ert að hugsa um að vera með barn á brjósti:

Ráðfærðu þig strax við lækninn.

Akstur og notkun véla

Trizivir getur orsakað sundl/svima og valdið öðrum aukaverkunum sem geta dregið úr árvekni þinni.

Ekki aka eða stjórna vélum nema að þér líði vel.

3.Hvernig nota á Trizivir

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Vertu í sambandi við lækninn og ekki hætta að taka Trizivir án ráðlegginga frá lækninum.

Hversu mikið á að taka

Venjulegur skammtur af Trizivir fyrir fullorðna er ein tafla tvisvar á dag. Taktu töflurnar á ákveðnum tímum, þannig að u.þ.b. 12 klst. séu á milli taflna.

Gleyptu töflurnar heilar með vatni. Trizivir má taka með eða án matar.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef þú tekur í ógáti of mikið af Trizivir skal hafa samband við lækni, lyfjafræðing eða bráðamóttöku næsta sjúkrahúss til frekari ráðlegginga.

Ef gleymist að taka Trizivir

Ef þú gleymir að taka skammt, taktu hann um leið og þú manst. Haltu svo meðferðinni áfram eins og áður. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Mikilvægt er að taka Trizivir reglulega vegna þess að ef þú tekur það óreglulega er ekki víst að það haldi áfram að verka gegn HIV-sýkingunni og hætta á ofnæmisviðbrögðum getur aukist.

Ef hætt er að taka Trizivir

Ef þú hefur hætt að taka Trizivir af einhverjum ástæðum — sérstaklega ef þú heldur að þú hafir fengið aukaverkanir eða vegna annars kvilla:

Ráðfærðu þig við lækninn áður en þú byrjar að taka það aftur. Læknirinn mun athuga hvort einkennin tengjast ofnæmisviðbrögðum. Ef læknirinn telur að svo kunni að vera verður þér sagt að taka aldrei aftur Trizivir eða önnur lyf sem innihalda abacavír (Kivexa, Triumeq eða Ziagen). Mikilvægt er að þú fylgir þessum ráðleggingum.

Ef læknirinn segir að þú getir byrjað að taka Trizivir aftur getur verið að farið verði fram á að þú takir fyrstu skammtana á stað þar sem læknishjálp er tiltæk ef á þarf að halda.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Á meðan á HIV-meðferð stendur getur líkamsþyngd, gildi blóðfitu og glúkósa aukist. Þetta er að hluta tengt betri heilsu og lífsstíl og hvað varðar blóðfitur er það stundum tengt HIV-lyfjunum sjálfum. Læknirinn mun gera próf vegna breytinganna.

Meðferð með Trizvir veldur oft rýrnun fitu á fótleggjum, handleggjum og í andliti (fiturýrnun). Komið hefur fram að þessi rýrnun líkamsfitu er ekki að fullu afturkræf þegar notkun zídóvúdíns er hætt. Læknirinn á að fylgjast með vísbendingum um fiturýrnun. Láttu lækninn vita ef þú verður var/vör við rýrnun fitu á fótleggjum, handleggjum og í andliti. Komi þessar vísbendingar fram á að stöðva notkun Trizivir og breyta HIV-meðferðinni.

Eins og á við um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Ef þú færð meðferð við HIV getur verið erfitt að segja til um hvort tiltekin einkenni séu aukaverkun vegna Trizivir eða annarra lyfja sem tekin eru, eða stafi af HIV-sýkingunni sjálfri. Því er mjög mikilvægt að þú ræðir við lækninn um hvers konar breytingar á heilsu þinni.

Sjúklingar sem ekki hafa HLA-B*5701 genið geta einnig fengið ofnæmi (alvarleg ofnæmisviðbrögð) sem lýst er í þessum fylgiseðli undir fyrirsögninni „Ofnæmisviðbrögð“.

Mjög mikilvægt er að þú lesir og skiljir upplýsingarnar um þessi alvarlegu viðbrögð.

Eins og aukaverkanirnar sem taldar eru upp hér á eftir fyrir Trizivir geta aðrir kvillar komið fram meðan á meðferð stendur.

Mikilvægt er að lesa upplýsingarnar hinum megin á þessum fylgiseðli undir „Aðrar hugsanlegar aukaverkanir vegna Trizivir“.

Ofnæmisviðbrögð

Trizivir inniheldur abacavír (sem er einnig virkt efni í Kivexa, Triumeq og Ziagen).

Abacavír getur valdið alvarlegum ofnæmisviðbrögðum. Þessi ofnæmisviðbrögð hafa oftar komið fram hjá einstaklingum sem taka lyf sem innihalda abacavír.

Hverjir fá þessi viðbrögð?

Hver sá sem tekur Trizivir gæti fengið ofnæmisviðbrögð við abacavíri, sem geta verið lífshættuleg ef haldið er áfram að taka Trizivir.

Líklegra er að þú fáir slík viðbrögð ef þú er með gen sem kallast HLA-B*5701 (en þú getur fengið viðbrögð jafnvel þótt þú sért ekki með þetta gen). Þú átt að hafa verið prófuð/prófaður fyrir þessu geni áður en Trizivir var ávísað þér. Ef þú veist að þú ert með þetta gen skaltu láta lækninn vita áður en þú tekur Trizivir.

Um það bil 3 til 4 af hverjum 100 sjúklingum sem fengu meðferð með abacavíri í klínískri rannsókn og voru ekki með gen sem kallast HLA-B*5701, fengu ofnæmisviðbrögð.

Hver eru einkennin?

Algengustu einkennin eru:

hiti og húðútbrot

Önnur algeng einkenni eru:

ógleði, uppköst, niðurgangur, kviðverkur (magaverkur), mikil þreyta

Önnur einkenni eru m.a.:

Verkir í liðum eða vöðvum, þroti í hálsi, mæði, særindi í hálsi, hósti, stöku sinnum höfuðverkur, bólga í auga (tárubólga), sár í munni, lágur blóðþrýstingur, náladofi eða dofi í höndum eða fótum.

Hvenær koma þessi einkenni fram?

Ofnæmiseinkenni geta komið fram hvenær sem er meðan á meðferð með Trizivir stendur en líklegra er að þau komi fram á fyrstu 6 vikum meðferðar.

Hafðu tafarlaust samband við lækninn:

1ef þú færð útbrot í húð, EÐA

2ef fram koma einkenni af a.m.k. 2 af eftirfarandi flokkum:

-hiti

-mæði, særindi í hálsi eða hósti

-ógleði eða uppköst, niðurgangur eða kviðverkir

-mikil þreyta eða verkir, eða almenn vanlíðan.

Læknirinn ráðleggur þér hugsanlega að hætta að taka Trizivir.

Ef þú hefur hætt að taka Trizivir

Ef þú hefur hætt að taka Trizivir vegna ofnæmisviðbragða, máttu ALDREI AFTUR taka Trizivir eða önnur lyf sem innhalda abacavír (Kivexa, Triumeq eða Ziagen). Ef þú gerir það gæti blóðþrýstingurinn fallið hættulega lágt innan fárra klukkustunda, sem gæti leitt til dauða.

Ef þú hefur hætt að taka Trizivir af einhverjum ástæðum — sérstaklega ef þú heldur að þú hafir fengið aukaverkanir, eða vegna annars kvilla:

Ráðfærðu þig við lækninn áður en þú byrjar aftur. Læknirinn mun athuga hvort einkennin tengjast ofnæmisviðbrögðum. Ef læknirinn telur að svo kunni að vera, verður þér sagt að taka aldrei aftur Trizivir eða önnur lyf sem innihalda abacavír (Kivexa, Triumeq eða Ziagen). Mikilvægt er að þú fylgir þessum ráðleggingum.

Stöku sinnum hafa ofnæmisviðbrögð komið fram hjá einstaklingum sem byrjuðu aftur að taka lyf sem innihélt abacavír, en höfðu aðeins eitt einkennanna á aðvörunarkortinu áður en þeir hættu að taka lyfið.

Örsjaldan hafa viðbrögð komið fram hjá einstaklingum sem byrjuðu að taka lyf sem innihélt abacavír aftur en höfðu engin einkenni ofnæmis áður en þeir hættu að taka það.

Ef læknirinn segir að þú getir byrjað að taka Trizivir aftur getur verið að farið verði fram á að þú takir fyrstu skammtana á stað þar sem læknishjálp er tiltæk ef á þarf að halda.

Ef þú ert með ofnæmi fyrir Trizivir skaltu skila öllum ónotuðum Trizivir töflum til öruggrar förgunar. Leitaðu ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Pakkningin með Trizivir inniheldur aðvörunarkort til að minna þig og heilbrigðisstarfsfólk á ofnæmisviðbrögð. Losaðu þetta kort og berðu á þér öllum stundum.

Mjög algengar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum:

höfuðverkur

ógleði

Algengar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum:

ofnæmisviðbrögð

uppköst

niðurgangur

magaverkir

lystarleysi

sundl/svimi

þreyta, þróttleysi

hiti

almenn vanlíðan

svefnerfiðleikar (svefnleysi)

verkir og óþægindi í vöðvum

liðverkir

hósti

erting í nefi eða nefrennsli

húðútbrot

hárlos

Algengar aukaverkanir sem geta komið fram í blóðrannsóknum eru:

lítill fjöldi rauðra blóðkorna (blóðleysi) eða lítill fjöldi hvítra blóðkorna (hlutleysiskyrningafæð eða hvítkornafæð)

hækkuð gildi lifrarensíma

aukið magn í blóði af bílírúbíni (efni sem framleitt er í lifur), sem getur gert húðina gulleita

Sjaldgæfar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum:

mæði

vindgangur (uppþemba)

kláði

vöðvaslappleiki

Sjaldgæf aukaverkun sem getur komið fram í blóðrannsóknum er:

fækkun frumna sem taka þátt í blóðstorknun (blóðflagnafæð) eða fækkun í öllum gerðum blóðfrumna (blóðfrumnafæð)

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1000 einstaklingum:

lifrarkvillar, svo sem gula, stækkuð lifur eða fitulifur, lifrarbólga

mjólkursýrublóðsýring (yfirmagn mjólkursýru í blóði; sjá næsta kafla, „Aðrar hugsanlegar aukaverkanir af Trizivir“)

brisbólga

brjóstverkur; sjúkdómur í hjartavöðva (hjartavöðvakvilli)

flog (krampar)

þunglyndi eða kvíði, erfiðleikar með einbeitingu, svefndrungi

meltingartruflanir, truflanir á bragðskyni

litabreytingar á nöglum, húð eða slímhúð í munni

flensutilfinning — hrollur og sviti

náladofi í húð

máttleysistilfinning í útlimum

niðurbrot á vöðvavef

dofi

tíðari þvaglát

brjóstastækkun hjá karlmönnum

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir sem geta komið fram í blóðrannsóknum eru:

hækkun á ensími sem kallast amýlasi

brestur á framleiðslu nýrra rauðra blóðkorna í beinmerg (hrein rauðkornafæð)

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir

Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum:

húðútbrot, sem geta myndað blöðrur og líta út eins og markskífa (dökkur blettur í miðju, umkringdur ljósara svæði, með dökkum hring á brúninni) (regnbogaroðasótt)

útbreidd útbrot með blöðrum og flagnandi húð, sérstaklega í kringum munn, nef, augu og kynfæri (Stevens-Johnson-heilkenni) og alvarlegra form sem veldur því að húðin flagnar af á meira en 30% líkamsyfirborðs (eitrunardreplos húðþekju)

Ef þú tekur eftir einhverju þessara einkenna skaltu tafarlaust hafa samband við lækni.

Aukaverkun sem örsjaldan kemur fyrir og getur komið fram í blóðrannsóknum er:

brestur á framleiðslu nýrra rauðra eða hvítra blóðkorna í beinmerg (vanmyndunarblóðleysi).

Ef þú færð aukaverkanir

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef vart verður við aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli eða ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvarlegar.

Aðrar hugsanlegar aukaverkanir af Trizivir

Trizivir getur valdið öðrum kvillum meðan á HIV-meðferð stendur.

Einkenni sýkingar og bólgu

Gamlar sýkingar geta komið fram að nýju

Einstaklingar með langt gengna HIV-sýkingu (alnæmi) eru með veikt ónæmiskerfi og eru líklegri til að fá alvarlegar sýkingar (tækifærissýkingar). Þegar þessir einstaklingar byrja í meðferð geta gamlar sýkingar í dvala, blossað upp og valdið bólgueinkennum. Líklega stafa þessi einkenni af því að ónæmiskerfi líkamans verður sterkara og fer að berjast gegn þessum sýkingum. Einkenni eru yfirleitt hiti, ásamt einhverjum af eftirfarandi atriðum:

höfuðverkur

magaverkur

öndunarerfiðleikar

Ímjög sjaldgæfum tilvikum þegar ónæmiskerfið styrkist getur það einnig ráðist gegn heilbrigðum líkamsvef (sjálfsofnæmissjúkdómar). Einkenni sjálfsofnæmissjúkdóma geta komið fram mörgum mánuðum eftir að þú byrjar að taka lyf við HIV-sýkingunni. Einkenni geta verið m.a.:

hjartsláttarónot (hraður eða óreglulegur hjartsláttur) eða skjálfti

ofvirkni (mikið eirðarleysi og hreyfiþörf)

máttleysi sem byrjar að koma fram í höndum og fótum og berst upp eftir búknum.

Ef þú færð einhver einkenni um sýkingu á meðan þú tekur Trizivir:

Láttu lækninn tafarlaust vita. Ekki taka önnur lyf við sýkingunni án þess að leita ráða hjá lækninum.

Mjólkursýrublóðsýring er mjög sjaldgæf en alvarleg aukaverkun

Hjá sumum einstaklingum sem taka Trizivir eða sambærileg lyf kemur fram kvilli sem kallast mjólkursýrublóðsýring, ásamt stækkaðri lifur.

Mjólkursýrublóðsýring orsakast af uppsöfnun mjólkursýru í líkamanum. Þetta er mjög sjaldgæft og ef þetta gerist þá er það yfirleitt eftir nokkurra mánaða meðferð. Þetta getur verið lífshættulegt og valdið bilun í innri líffærum.

Mjólkursýrublóðsýring er líklegri til að koma fram hjá einstaklingum sem eru með lifrarsjúkdóm og þeim sem eiga við offitu að stríða, sérstaklega konum.

Einkenni mjólkursýrublóðsýringar eru m.a.:

ógleði, uppköst

magaverkur

almenn vanlíðan

lystarleysi, þyngdartap

djúpur, hraður, þungur andardráttur

dofi eða slappleiki í útlimum

Meðan á meðferðinni stendur mun læknirinn fylgjast með þér með tilliti til einkenna um mjólkursýrublóðsýringu. Ef þú ert með einhver af ofangreindum einkennum eða önnur einkenni sem valda þér áhyggjum:

Leitaðu til læknisins eins fljótt og hægt er.

Þú gætir fundið fyrir beinkvillum

Hjá sumum einstaklingum sem fá samsetta meðferð við HIV kemur fram sjúkdómur sem kallast beindrep. Við þennan sjúkdóm deyr hluti af beinvefnum vegna minnkaðs blóðflæðis til beinsins. Líkurnar á að einstaklingar fái þennan sjúkdóm geta verið meiri:

ef þeir hafa fengið samsetta meðferð í langan tíma

ef þeir taka einnig bólgueyðandi lyf sem kallast barksterar

ef þeir neyta áfengis

ef ónæmiskerfi þeirra er mjög veikt

ef þeir eru of þungir.

Einkenni beindreps eru m.a.:

stirðleiki í liðum

verkir og sársauki (sérstaklega í mjöðm, hné eða öxl)

erfiðleikar með hreyfingu.

Ef þú tekur eftir einhverju þessara einkenna:

Láttu lækninn vita.

Önnur einkenni geta komið fram í blóðrannsóknum

Trizivir getur einnig valdið:

hækkuðum mjólkursýrugildum í blóði, sem í mjög sjaldgæfum tilvikum getur leitt til mjólkursýrublóðsýringar

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Trizivir

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

Trizivir inniheldur

Virku efnin í hverri Trizivir filmuhúðaðri töflu eru 300 mg abacavír (sem súlfat), 150 mg lamivúdín og 300 mg zídóvúdín.

Önnur innihaldsefni eru örkristallaður sellulósi, natríumsterkjuglýkólat og magnesíumsterat í töflukjarnanum. Töfluhúðin inniheldur hýprómellósa, títantvíoxíð, pólýetýlenglýkól, álindígókarmín, gult járnoxíð.

Lýsing á útliti Trizivir og pakkningastærðir

Trizivir filmuhúðaðar töflur eru merktar með „GX LL1“ á annarri hliðinni. Þær eru blágrænar og ílangar að lögun og fást í þynnupakkningum sem innihalda 60 töflur eða í glösum, með barnaöryggisloki, sem innihalda 60 töflur.

Markaðsleyfishafi

ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Bretlandi.

Framleiðandi: Glaxo Operations UK Ltd (undir heitinu Glaxo Wellcome Operations), Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG 12 0DJ, Bretlandi.

eða

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Póllandi.

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

ViiV Healthcare sprl/bvba

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

ViiV Healthcare sprl/bvba

Teл.: + 359 2 953 10 34

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Kft.

Tel: + 420 222 001 111

Tel.: + 36 1 225 5300

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Malta

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline Malta

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 356 21 238131

dk-info@gsk.com

 

Deutschland

Nederland

ViiV Healthcare GmbH

ViiV Healthcare BV

Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

Tel: + 31 (0)30 6986060

viiv.med.info@viivhealthcare.com

contact-nl@viivhealthcare.com

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline AS

Tel: + 372 6676 900

Tlf: + 47 22 70 20 00

estonia@gsk.com

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

Österreich

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel: + 43 (0)1 97075 0

 

at.info@gsk.com

España

Polska

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

GSK Services Sp. z o.o.

Tel: + 34 902 051 260

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

es-ci@viivhealthcare.com

 

France

Portugal

ViiV Healthcare SAS

VIIVHIV HEALTHCARE,

Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969

UNIPESSOAL, LDA

Infomed@viivhealthcare.com

Tel: + 351 21 094 08 01

 

viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

Hrvatska

România

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385 1 6051 999

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími:+ 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

ViiV Healthcare S.r.l

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9212611

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

ViiV Healthcare UK Limited

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf