Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ultibro Breezhaler (indacaterol / glycopyrronium bromide) – Fylgiseðill - R03AL04

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsUltibro Breezhaler
ATC-kóðiR03AL04
Efniindacaterol / glycopyrronium bromide
FramleiðandiNovartis Europharm Ltd

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Ultibro Breezhaler 85 míkrógrömm/43 míkrógrömm innöndunarduft, hörð hylki indacaterol/glycopyrronium

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram. Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

1.Upplýsingar um Ultibro Breezhaler og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Ultibro Breezhaler

3.Hvernig nota á Ultibro Breezhaler

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Ultibro Breezhaler

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Ultibro Breezhaler og við hverju það er notað

Upplýsingar um Ultibro Breezhaler

Lyfið inniheldur tvö virk efni, indacaterol og glycopyrronium. Þau tilheyra flokki lyfja sem kallast berkjuvíkkandi lyf.

Við hverju Ultibro Breezhaler er notað

Lyfið er notað til að auðvelda öndun hjá fullorðnum sjúklingum sem eiga í erfiðleikum með öndun vegna lungnasjúkdóms sem kallast langvinn lungnateppa. Þegar um langvinna lungnateppu er að ræða spennast vöðvarnir umhverfis öndunarveginn. Þetta gerir öndunina erfiðari. Lyfið kemur í veg fyrir að þessir vöðvar í lungunum spennist, sem auðveldar loftstreymi inn og út úr lungunum.

Ef þú notar lyfið einu sinni á sólarhring mun það hjálpa til við að draga úr þeim áhrifum sem langvinn lungateppa hefur á daglegt líf þitt.

2. Áður en byrjað er að nota Ultibro Breezhaler

Ekki má nota Ultibro Breezhaler

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir indacateroli eða glycopyrronium eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en Ultibro Breezhaler er notað ef eitthvað af eftirtöldu á við um þig:

-þú ert með astma - þetta lyf á ekki að nota til meðferðar við astma.

-þú ert með hjartasjúkdóma.

-þú færð flog eða krampaköst.

-þú ert með skjaldkirtilssjúkdóm (ofstarfsemi í skjaldkirtli).

-þú ert með sykursýki.

-þú notar önnur lyf við lungnasjúkdómnum sem innihalda svipuð virk efni (af sama lyfjaflokki) og eru í Ultibro Breezhaler (sjá kaflann „Notkun annarra lyfja samhliða Ultibro Breezhaler“).

-þú ert með nýrnasjúkdóm.

-þú ert með alvarlegan lifrarsjúkdóm.

-þú ert með augnsjúkdóm sem kallast þrönghornsgláka.

-þú átt í erfiðleikum með þvaglát.

Ráðfærðu þig við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing áður en þú notar þetta lyf ef eitthvað af ofangreindu á við um þig (eða þú ert ekki viss).

Meðan á meðferð með Ultibro Breezhaler stendur

-Hættu að nota lyfið og segðu lækninum strax frá því ef þú finnur fyrir einhverju af eftirtöldu:

-verk eða óþægindum í auga, tímabundinni þokusýn, sérð geislabaug eða litaðar flygsur ásamt roða í augum – þetta geta verið einkenni bráðrar þrönghornsgláku.

-erfiðleikum við að anda eða kyngja, þrota í tungu, vörum eða andliti, útbrotum, kláða og ofsakláða (einkenni ofnæmisviðbragða).

-þyngslum fyrir brjósti, hósta, heyrir hvæs við öndun eða færð mæði strax eftir að hafa notað lyfið – þetta geta verið einkenni ástands sem kallast berkjukrampar vegna öfugra áhrifa.

-Segðu lækninum strax frá því ef ekki dregur úr einkennum langvinnrar lungnateppu, t.d. mæði, önghljóðum eða hósta, eða þau versna.

Ultibro Breezhaler er notað sem viðvarandi meðferð við langvinnri lungnateppu. Ekki nota lyfið til að meðhöndla bráð köst mæði eða hvæsandi öndun.

Börn og unglingar

Börn og unglingar yngri en 18 ára mega ekki nota þetta lyf.

Notkun annarra lyfja samhliða Ultibro Breezhaler

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Segðu lækninum eða lyfjafræðingi sérstaklega frá því ef þú notar:

-einhver lyf sem geta líkst Ultibro Breezhaler (innihalda svipuð virk efni).

-lyf sem kallast beta blokkar sem geta verið notuð við háum blóðþrýstingi og sumum hjartasjúkdómum (svo sem propranolol) eða við augnsjúkdómi sem kallast gláka (svo sem timolol).

-lyf sem draga úr magni kalíums í blóði. Þetta eru:

-sterar (t.d. prednisolon),

-þvagræsilyf (bjúgtöflur) notuð við háum blóðþrýstingi (svo sem hýdróklórtíazíð),

-lyf við öndunarerfiðleikum (svo sem teofyllin).

-lyf sem notuð eru til meðferðar við þunglyndi ( eins og þríhringlaga þunglyndislyf, mónóamínoxídasa-hemlar).

Meðganga og brjóstagjöf

Engar upplýsingar liggja fyrir um notkun lyfsins hjá konum á meðgöngu og ekki er vitað hvort virku efnin í lyfinu fara yfir í brjóstamjólk.

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. Þú mátt ekki nota Ultibro Breezhaler nema læknirinn ráðleggi þér að gera það.

Akstur og notkun véla

Ólíklegt er að lyfið hafi áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. Hins vegar getur lyfið valdið sundli (sjá kafla 4 „Hugsanlegar aukaverkanir“). Ef þig sundlar meðan á þú ert að nota lyfið skaltu hvorki aka né nota vélar.

Ultibro Breezhaler inniheldur laktósa (mjólkursykur)

Lyfið inniheldur laktósa (mjólkursykur) (23,5 mg í hverju hylki). Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

3.Hvernig nota á Ultibro Breezhaler

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Skammtur sem á að nota af Ultibro Breezhaler

Venjulegur skammtur er innihald eins hylkis til innöndunar á hverjum degi.

Þú þarft einungis að anda lyfinu að þér einu sinni á sólarhring því áhrif lyfsins vara í 24 klst. Ekki nota meira en læknirinn segir til um.

Aldraðir (75 ára og eldri)

Þeir sem eru 75 ára eða eldri mega nota lyfið í sömu skömmtum og aðrir fullorðnir.

Hvenær nota á Ultibro Breezhaler

Notaðu lyfið á sama tíma dagsins á hverjum degi. Þetta mun einnig hjálpa þér að muna eftir að nota lyfið.

Þú mátt anda Ultibro Breezhaler að þér hvenær sem er, fyrir eða eftir neyslu matar eða drykkjar.

Hvernig nota á Ultibro Breezhaler

Í pakkningunni eru innöndunartæki og hylki (í þynnum) sem innihalda lyfið í innöndunardufti. Notaðu hylkin einungis með innöndunartækinu sem fylgir í pakkningunni (Ultibro Breezhaler innöndunartæki). Hylkin eiga að vera í þynnunni þar til þú þarft að nota þau.

Flettu bakhliðinni af þynnunni til að opna hana - ekki þrýsta hylkinu gegnum þynnuna.

Þegar þú byrjar á nýrri pakkningu skaltu nota nýja Ultibro Breezhaler innöndunartækið sem fylgir með pakkningunni.

Farga skal hverju innöndunartæki eftir 30 daga notkun.

Ekki má gleypa hylkin.

Lestu leiðbeiningarnar aftast í fylgiseðlinum til að fá nánari upplýsingar um hvernig á að nota innöndunartækið.

Ef notaður er stærri skammtur af Ultibro Breezhaler en mælt er fyrir um

Ef þú hefur andað að þér of miklu af lyfinu eða ef einhver annar hefur notað hylkin þín fyrir slysni skaltu tafarlaust láta lækninn vita eða fara á næstu bráðamóttöku. Sýndu Ultibro Breezhaler pakkninguna. Þörf getur verið á læknishjálp.

Ef gleymist að nota Ultibro Breezhaler

Ef þú gleymir að anda að þér skammti á venjulegum tíma, skaltu anda að þér einum skammti eins fljótt og hægt er sama dag. Andaðu síðan að þér næsta skammti eins og venjulega daginn eftir. Ekki anda að þér fleiri en einum skammti sama daginn.

Lengd meðferðar með Ultibro Breezhaler

Haltu áfram að nota Ultibro Breezhaler eins lengi og læknirinn segir til um.

Langvinn lungnateppa er langvinnur sjúkdómur svo að þú skalt nota lyfið á hverjum degi en

ekki einungis þegar þú færð öndunarerfiðleika eða önnur einkenni langvinnrar lungnateppu. Ef þú hefur spurningar um hversu lengi meðferðin með lyfinu á að standa, skaltu ráðfæra þig við lækninn eða lyfjafræðing.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Sumar aukaverkanir geta verið alvarlegar:

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

erfiðleikar við að anda eða kyngja, þroti í tungu, vörum eða andliti, ofsakláði, útbrot – þetta geta verið einkenni ofnæmisviðbragða.

þreyta eða mikill þorsti, aukin matarlyst án þyngdaraukningar og fólk þarf að pissa meira en venjulega – þetta geta verið einkenni of hás blóðsykurs (blóðsykurshækkunar).

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

herpingsverkur fyrir brjósti ásamt aukinni svitamyndun – þetta getur verið alvarlegur hjartasjúkdómur (blóðþurrðarhjartasjúkdómur).

þroti aðallega í tungu, vörum, andliti eða hálsi (hugsanleg einkenni ofnæmisbjúgs).

öndunarerfiðleikar ásamt blásturshljóði eða hósta.

verkur í auga eða óþægindi, tímabundin þokusýn, fólk sér geislabauga eða litaðar flygsur ásamt roða í augum – þetta geta verið einkenni gláku.

óreglulegur hjartsláttur.

Segðu lækninn strax frá því ef þú finnur fyrir einhverjum af þessum alvarlegu aukaverkunum.

Aðrar aukaverkanir geta verið:

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

stíflað nef, hnerri, hósti, höfuðverkur með eða án hita – þetta geta verið einkenni sýkingar í efri hluta öndunarvegar.

Algengar

bæði særindi í hálsi og nefrennsli – þetta geta verið einkenni nefkoksbólgu.

sársaukafull og tíð þvaglát – þetta geta verið einkenni þvagfærasýkingar sem kallast blöðrubólga.

þrýstingur eða verkur í kinnum og enni – þetta geta verið einkenni ennis- og kinnholubólgu.

nefrennsli eða nefstífla.

sundl.

höfuðverkur.

hósti.

særindi í hálsi.

óþægindi í maga, meltingartruflanir.

tannskemmdir.

erfiðleikar og verkir við þvaglát – þetta geta verið einkenni teppu í þvagblöðru eða þvagteppu.

hiti.

brjóstverkur.

Sjaldgæfar

erfiðleikar með svefn.

hraður hjartsláttur.

hjartsláttarónot – einkenni óeðlilegs hjartsláttar.

breyting á rödd (hæsi).

blóðnasir.

niðurgangur eða kviðverkir.

munnþurrkur.

kláði eða útbrot.

verkir sem hafa áhrif á vöðva, liðbönd, sinar, liði og bein.

vöðvakrampar.

vöðvaverkir, sársauki eða eymsli.

verkir í hand- eða fótleggjum.

þroti á höndum ökklum og fótum.

þreyta.

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

náladofi eða dofi.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Ultibro Breezhaler

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnunni á eftir

„Fyrnist“/„EXP“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið við lægri hita en 25°C.

Geymið hylkin í upprunalegu þynnupakkningunni til varnar gegn raka og takið þau ekki úr þynnunni fyrr en rétt fyrir notkun.

Farga skal hverju innöndunartæki eftir 30 daga notkun.

Ekki skal nota lyfið ef vart verður við að pakkningin sé skemmd eða hún ber þess merki að átt hafi verið við hana.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Ultibro Breezhaler inniheldur

-Virku innihaldsefnin eru indacaterol (sem maleat) og glycopyrronium brómíð. Skammturinn sem er gefinn (skammturinn sem kemur úr munnstykki innöndunartækisins) samsvarar

85 míkrógrömmum af indacateroli (samsvarar 110 míkrógrömmum af indacaterol maleati) og 43 míkrógrömmum af glycopyrronium (samsvarar 54 míkrógrömmum af glycopyrronium brómíði).

-Önnur innihaldsefni í innöndunarduftinu eru laktósaeinhýdrat og magnesíumsterat.

Lýsing á útliti Ultibro Breezhaler og pakkningastærðir

Í pakkningunni er tæki sem kallast innöndunartæki, ásamt hylkjum í þynnum. Hver þynna inniheldur annað hvort 6 eða 10 hörð hylki.

Hylki með gegnsærri gulri hettu og náttúrulegum gegnsæjum bol. Þau innihalda hvítt eða því sem næst hvítt duft, með kóða lyfsins „IGP110.50“, áprentuðum með bláu neðan við tvær bláar rendur á bolnum

og merki fyrirtækisins () áprentuðu með svörtu á hettunni.

Eftirtaldar pakkningastærðir eru fáanlegar:

Stakar pakkningar sem innihalda 6x1, 10x1, 12x1 eða 30x1 hart hylki, ásamt einu innöndunartæki.

Fjölpakkningar sem innihalda 90 (3 pakkningar sem hver inniheldur 30x1) hörð hylki og 3 innöndunartæki.

Fjölpakkningar sem innihalda 96 (4 pakkningar sem hver inniheldur 24x1) hörð hylki og 4 innöndunartæki.

Fjölpakkningar sem innihalda 150 (15 pakkningar sem hver inniheldur 10x1) hörð hylki og 15 innöndunartæki.

Fjölpakkningar sem innihalda 150 (25 pakkningar sem hver inniheldur 6x1) hörð hylki og 25 innöndunartæki.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar hérlendis.

Markaðsleyfishafi

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

Framleiðandi

Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 D-90429 Nürnberg Þýskaland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

Notkunarleiðbeiningar fyrir Ultibro Breezhaler innöndunartæki

Lestu eftirfarandi leiðbeiningar vandlega til að læra hvernig á að nota lyfið.

Notaðu einungis Ultibro Breezhaler innöndunartækið sem fylgir í pakkningunni. Ekki nota Ultibro Breezhaler hylki með öðru innöndunartæki og ekki nota Ultibro Breezhaler innöndunartækið með öðrum lyfjum í hylkjum.

Ekki þrýsta hylkinu gegnum þynnuna þegar það er tekið úr þynnunni.

Þegar þú byrjar á nýrri pakkningu skaltu einungis nota nýja Ultibro Breezhaler innöndunartækið sem fylgir í pakkningunni.

Farga skal hverju innöndunartæki eftir 30 daga notkun. Leitaðu ráða hjá lyfjafræðingi um hvernig heppilegast er að losna við lyf og innöndunartæki sem ekki þarf að nota lengur.

Ekki gleypa hylkin. Duftið í hylkjunum er til innöndunar.

Ultibro Breezhaler pakkningin

Hver Ultibro Breezhaler pakkning inniheldur:

-eitt Ultibro Breezhaler innöndunartæki

-eina eða fleiri þynnur, sem hver inniheldur annað hvort 6 eða 10 Ultibro Breezhaler hylki til að nota með innöndunartækinu.

Munnstykki

Hetta

Hlíf

 

 

 

 

 

 

 

Hnappur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hylkishólf

 

 

Grunnur

 

 

 

 

 

Þynnur

 

 

 

 

 

 

innöndunartækisins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innöndunartæki

 

Þynnuspjald

Grunnur innöndunartækis

Leiðbeiningar um notkun innöndunartækisins

Dragðu hettuna af.

Opnaðu innöndunartækið:

Haltu þétt um neðsta hluta innöndunartækisins og hallaðu munnstykkinu. Þetta opnar innöndunartækið.

Hafðu hylkið tiltækt:

Taktu eina þynnuna af þynnuspjaldinu með því að rífa eftir rifgötunarlínunni.

Taktu eina þynnu og flettu bakhliðinni af þannig að hylkið komi í ljós.

Ekki þrýsta hylkinu í gegnum þynnuna.

Fjarlægðu hylki:

Geymdu hylkin ávallt í þynnupakkningunni og taktu þau aðeins úr pakkningunni rétt fyrir notkun. Gættu þess að hendur séu þurrar og taktu hylkið úr þynnunni.

Ekki gleypa hylkið.

Settu hylkið í:

Settu hylkið í hylkishólfið.

Aldrei má setja hylkið beint ofan í munnstykkið.

Lokaðu innöndunartækinu:

Lokaðu innöndunartækinu. Það á að heyrast smellur þegar það er alveg lokað.

Gataðu hylkið:

Haltu innöndunartækinu uppréttu, þannig að munnstykkið vísi upp.

Gataðu hylkið með því að þrýsta samtímis þétt á báða hliðarhnappana. Gerðu þetta einungis einu sinni.

Það á að heyrast smellur þegar hylkið gatast.

Slepptu hliðarhnöppunum alveg.

Andaðu frá þér:

Andaðu alveg frá þér áður en þú setur munnstykkið í munninn.

Ekki blása í munnstykkið.

Andaðu lyfinu að þér:

Til að anda lyfinu djúpt niður í öndunarveginn:

Haltu innöndunartækinu eins og sýnt er á myndinni. Hliðarhnapparnir eiga að vísa til vinstri og hægri. Ekki þrýsta á hliðarhnappana.

Settu munnstykkið í munninn og umluktu það þétt með vörunum.

Andaðu hratt en stöðugt að þér og eins djúpt og þú getur. Ekki þrýsta á hliðarhnappana.

Andaðu lyfinu aftur að þér með því að endurtaka skref 9 og 10.
Athugaðu:
Þegar þú andar að þér gegnum innöndunartækið snýst hylkið í hólfinu og þú ættir að heyra þyt. Þú finnur sætt bragð þegar lyfið fer niður í lungun.
Ef þú heyrir ekki þyt:
Það getur verið að hylkið sé fast í hylkishólfinu. Ef þetta gerist skaltu:
Opna innöndunartækið og losa hylkið varlega með því að slá létt á neðsta hluta innöndunartækisins. Ekki þrýsta á hliðarhnappana.

Haltu niðri í þér andanum:

Eftir að þú hefur andað að þér lyfinu skaltu:

Halda niðri í þér andanum í að minnsta kosti 5-10 sekúndur eða eins lengi og þú getur með góðu móti á meðan þú tekur innöndunartækið úr munninum.

Andaðu síðan frá þér.

Opna innöndunartækið til að athuga hvort eitthvað duft sé eftir í hylkinu.

Ef duft er eftir í hylkinu:

Lokaðu innöndunartækinu.

Endurtaktu skref 9 til 12.

Flestir geta tæmt hylkið með einni eða tveimur innöndunum.

Frekari upplýsingar

Sumir hósta stundum fljótlega eftir að hafa andað lyfi að sér. Ekki hafa áhyggjur þótt þú hóstir skömmu eftir að hafa andað lyfi að þér. Ef hylkið er tómt þá hefur þú fengið nóg af lyfi.

Eftir að þú hefur notað sólarhringsskammtinn af Ultibro Breezhaler:

Opnaðu munstykkið aftur, fjarlægðu tóma hylkið með því að hvolfa því úr hylkishólfinu. Settu tóma hylkið í ruslið.

Lokaðu innöndunartækinu og settu hettuna aftur á.

Ekki geyma ógötuð hylki í innöndunartækinu.

Frekari upplýsingar

Það getur komið fyrir að örlítil brot úr hylkinu fari í gegnum hlífina og inn í munninn. Ef þetta gerist gætir þú fundið fyrir þessum brotum á tungunni. Það er ekki skaðlegt að gleypa þessi brot eða anda þeim að sér. Líkurnar á því að hylkið brotni aukast ef hylkið er gatað oftar en einu sinni (skref 7).

Hvernig hreinsa á innöndunartækið

Aldrei má þvo innöndunartækið með vatni. Ef þú vilt þrífa innöndunartækið, skaltu strjúka af munnstykkinu að innan og utan með hreinum, þurrum, kusklausum klút til að fjarlægja leifar af dufti. Haltu innöndunartækinu þurru.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf