Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vaniqa (eflornithine) – áletranir - D11AX

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsVaniqa
ATC-kóðiD11AX
Efnieflornithine
FramleiðandiAlmirall, S.A.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR TEXTI

1.HEITI LYFSINS

Vaniqa 11,5% krem

Eflornitín

2.VIRK(T) EFNI

Í hverju g Vaniqa 11,5% kremi eru 115 mg eflornitín (sem vetnisklóríðeinhýdrat).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: Cetósterýlalkóhól, makrógól cetósterýleter, dímetíkon, glýserýlsterat, makrógól sterat, metýlparahýdroxýbensóat (E218), fljótandi paraffín, fenoxýetanól, própýlparahýdroxýbensóat (E216), hreinsað vatn, sterýlalkóhól og natríumhýdroxíð (til að stilla pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Krem 15 g 30 g 60 g

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar á húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

Fargið túpunni 6 mánuðum eftir opnun.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

Markaðsleyfishafi:

Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151

08022 Barcelona

Spánn.

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/173/001/IS

EU/1/01/173/002/IS

EU/1/01/173/003/IS

13.LOTUNÚMER

Lot:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Vaniqa

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

TÚPUR

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Vaniqa 11,5% krem

Eflornitín

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar á húð.

3.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

Fargið túpunni 6 mánuðum eftir opnun.

4.LOTUNÚMER

Lot:

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

15 g

30 g

60 g

6.ANNAÐ

Almirall, S.A.

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf