Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vaniqa (eflornithine) – Fylgiseðill - D11AX

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsVaniqa
ATC-kóðiD11AX
Efnieflornithine
FramleiðandiAlmirall, S.A.

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Vaniqa 11,5% krem

Eflornitín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfið.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.>.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Ífylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Vaniqa og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Vaniqa

3.Hvernig nota á Vaniqa

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Vaniqa

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Vaniqa og við hverju það er notað

Vaniqa inniheldur virka innihaldsefnið eflornitín. Eflornitín dregur úr hárvexti með því að hafa áhrif á tiltekið ensím (prótín í líkamanum sem tekur þátt í hármyndun). Vaniqa er notað til að draga úr miklum hárvexti í andliti hjá konum eldri en 18 ára.

2. Áður en byrjað er að nota Vaniqa

Ekki má nota Vaniqa:

Ef um er að ræða ofnæmi fyrir eflornitíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Vaniqa er notað.

Þú skalt upplýsa lækninn um aðra sjúkdóma (einkum þá sem tengjast nýrum og lifur) sem þú kannt að vera með.

Þeir sem eru í vafa leiti ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Óeðlilega mikil hæring getur verið vegna sjúkdóma sem liggja að baki. Ræddu við lækninn ef þú þjáist af fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum (polycystic ovary syndrome, PCOS), hefur tiltekin æxli sem framleiða hormón eða ef þú tekur lyf sem örva hárvöxt, t.d. cíklósporín (eftir líffæraígræðslu), sykurbarkstera (t.d. við gigtar- eða ofnæmissjúkdómum), mínoxídíl (við háum blóðþrýstingi), fenóbarbítón (við flogum), fenýtóín (við flogum), eða hormónauppbótarmeðferð sem hefur karlhormónalík áhrif.

Börn og unglingar

Vaniqa er ekki ráðlagt til notkunar fyrir neinn yngri en 18 ára.

Notkun annarra lyfja samhliða Vaniqa

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð, einnig þau sem fengin eru án lyfseðils.

Talið við lækninn ef nota þarf önnur lyf á sama húðsvæði og kremið er notað.

Meðganga og brjóstagjöf

Ekki á að nota lyfið á meðgöngu eða við brjóstagjöf. Við þungun eða fyrirhugaða þungun skal nota aðra aðferð til að meðhöndla andlitshár.

Akstur og notkun véla

Ekki er búist við að Vaniqa hafi nokkur áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

Vaniqa inniheldur cetosterýl- og sterýlalkóhól sem getur valdið staðbundnum ofnæmisviðbrögðum á húð (t.d. snertiofnæmi). Vaniqa inniheldur einnig metýl parahýdroxýbensóat (E218) og própýl parahýdroxýbensóat (E216) sem kunna að valda ofnæmisviðbrögðum (hugsanlega síðkomnum).

3.Hvernig nota á Vaniqa?

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Notið tvisvar á dag, með minnst 8 klst. millibili.

Ef erting kemur fram (t.d. stingir, sviði) skal minnka notkun Vaniqa og nota það einu sinni á dag þar til ertingin er horfin. Hafið samband við lækninn ef þetta heldur áfram.

Ef svæðið hefur nýlega verið rakað eða aðrar aðferðir viðhafðar til að fjarlægja óæskileg hár, á að láta a.m.k. 5 mínútur líða áður en Vaniqa er notað. Ef kremið er borið á sár eða erta húð getur sviðið undan því.

Kremið er borið á hreina og þurra húð.

Kremið er borið á í þunnu lagi og nuddað vel inn í húðina þar til enginn afgangur af kreminu sést á meðferðarsvæðinu.

Ef mögulegt er á að reyna að komast hjá því að hreinsa húðina fyrr en í fyrsta lagi 4 klst. eftir að kremið hefur verið borið á.

Þvoið hendurnar eftir að kremið hefur verið borið á.

Eftir að kremið hefur verið borið á, þarf að bíða í a.m.k. 5 mínútur þar til snyrtivörur eða sólarvörn eru notaðar á svæðið.

Þegar kremið er notað á andlit skal forðast snertingu við augu eða inni í nefi og munni. Ef Vaniqa kemst í augu, munn eða nef fyrir slysni skal skola vandlega með vatni.

Vaniqa er ekki háreyðingarkrem svo hugsanlegt er að áfram þurfi að nota venjulega háreyðingaraðferð, t.d. með því að raka eða plokka.

Það geta liðið 8 vikur þar til árangur kemur í ljós. Mikilvægt er að halda áfram notkun kremsins. Hafi engin framför komið í ljós eftir 4 mánuði hafðu þá samband við lækninn. Ef þú hættir notkuninni getur upphaflegur hárvöxtur birst á ný á 8 vikum.

Ef stærri skammtur af Vaniqa en mælt er fyrir um er notaður

Þótt of mikið krem hafi verið borið á, er ólíklegt að það hafi skaðleg áhrif.

Hafið tafarlaust samband við lækni ef einhver hefur tekið Vaniqa inn fyrir slysni.

Ef gleymist að nota Vaniqa

Þá á að bera það á strax, en bíða í a.m.k. 8 klst. þar til það er notað aftur.

Ef hætt er að nota Vaniqa

Til þess að hárvöxtur haldist áfram í lágmarki skal halda áfram að nota Vaniqa samfellt eins og mælt er fyrir um.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Aukaverkanir takmarkast yfirleitt við húð og eru vægar. Í slíkum tilvikum hverfa þær yfirleitt án þess að notkun Vaniqa sé hætt.

Tíðni hugsanlegra aukaverkana er skráð hér á eftir og skilgreind á eftirfarandi hátt:

Mjög algengar

(koma fyrir hjá fleiri en 1 notanda af 10)

Algengar

(koma fyrir hjá 1 til 10 notendum af 100)

Sjaldgæfar

(koma fyrir hjá 1 til 10 notendum af 1.000)

Mjög sjaldgæfar

(koma fyrir hjá 1 til 10 notendum af 10.000)

Koma örsjaldan fyrir

(koma fyrir hjá færri en 1 notanda af 10.000)

Tíðni ekki þekkt

(ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum).

Mjög algengar (koma fyrir hjá fleiri en 1 notanda af 10)

o

þrymlabólur

 

Algengar (koma fyrir hjá 1 til 10 notendum af 100)

o

þurr húð

 

o

hárlos

 

o

bólga í hársekk

o

kláði

 

o

útbrot

 

o

roði

 

o erting í húð og misfellur vegna raksturs

o

erting í húð

 

o stingir, náladofi eða sviði í húð

Sjaldgæfar (koma fyrir hjá 1 til 10 notendum af 1.000)

o

upphleypt útbrot (örðuútbrot)

o

frunsur

 

o roði og erting á staðnum þar sem kremið er borið á

o

exem

 

o bólga, þurrkur, sprungur eða dofi í vörum

o

innvaxin hár

 

o fölir blettir á húð

o

húðblæðing

 

o

húðkýli

 

o

roðaþot í húð

 

o

bólga í húð

 

o

eymsli í húð

 

o þroti í munni eða andliti

o óvenjuleg áferð eða vöxtur hárs

Mjög sjaldgæfar (koma fyrir hjá 1 til 10 notendum af 10.000) o afbrigðilegur vöxtur í húð (húðæxli)

o óvenju mikill hárvöxtur

o roðaþot, andlitsroði og bólur, hugsanlega með grefti o aðrar húðraskanir

o bólga í húð ásamt roða, flögnun og kláða (flösuexem) o útbrot ásamt roða, misfellum eða blöðrum

o blöðrur í húð o strekkt húð

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Vaniqa

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og neðst á túpu Vaniqa krems. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Fargið túpunni með afgangs kremi 6 mánuðum eftir að hún hefur verið opnuð í fyrsta sinn.

Gangið úr skugga um að túpunni sé vel lokað eftir notkun.

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Hvað inniheldur Vaniqa

Virka innihaldsefnið er eflornitín. Í hverju g af kremi eru 115 mg eflornitín (sem vetnisklóríðeinhýdrat).

Önnur innihaldsefni eru:

Cetósterýlalkóhól, makrógól cetósterýleter, dímetíkon, glýserýlsterat, makrógól sterat, metýlparahýdroxýbensóat (E218), fljótandi paraffín, fenoxýetanól, própýlparahýdroxýbensóat (E216), hreinsað vatn og sterýlalkóhól. Örlitlu magni af natríumhýdroxíði (E524) er stundum bætt við til að viðhalda eðlilegu sýrustigi (pH).

Útlit Vaniqa og pakkningastærð:

Vaniqa er hvítt eða beinhvítt krem. Það er fáanlegt í 15 g, 30 g og 60 g túpum, en ekki er víst að allar pakkningastærðir séu á markaði.

Markaðsleyfishafi

Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151

08022 Barcelona

Spánn

Sími: + 34 93 291 30 00

Framleiðandi

Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 3 D-21465 Reinbek Þýskaland

Ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið, vinsamlegast hafið þá samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað.

Belgique/België/Belgien

Ireland / United Kingdom

Almirall N.V.

Almirall Limited

Tél/Tel: +32 (0)2 771 86 37

Tel.: +44 (0) 800 0087399

България / Česká republika / Hrvatska / Eesti

Nederland

/ Ελλάδα / España / Κύπρος / Latvija / Lietuva

Almirall BV

/ Magyarország / Malta / România / Slovenija /

Tel.: + 31 (0) 307991155

Slovenská republika

 

Almirall, S.A.

 

Teл/Tel/Tlf/Tηλ/Sími: +34 93 291 30 00

 

Deutschland

Österreich

Luxembourg/Luxemburg

Almirall GmbH

Almirall Hermal GmbH

Tel.: +43 01/595 39 60

 

Danmark / Ísland / Norge / Suomi/Finland /

Polska

Sverige

Almirall Sp. z o.o.

Almirall ApS

Tel.: +48 22 330 02 57

Tel./Puh.: +45 70 25 75 75

 

France

Portugal

Almirall SAS

Almirall - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél.: +33(0)1 46 46 19 20

Tel.: +351 21 415 57 50

Italia

 

Almirall SpA

 

Tel.: +39 02 346181

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

 

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf