Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Visudyne (verteporfin) – áletranir - S01LA01

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsVisudyne
ATC-kóðiS01LA01
Efniverteporfin
FramleiðandiNovartis Europharm Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Visudyne 15 mg innrennslisstofn, lausn verteporfin

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 15 mg verteporfin. Eftir blöndun inniheldur 1 ml 2 mg af verteporfini. Eftir blöndun innihalda 7,5 ml af lausninni 15 mg af verteporfini.

3.HJÁLPAREFNI

Mjólkursykureinhýdrat, dimyristoylfosfatidylcolin, eggjafosfatidylglycerol, ascorbylpalmitat, bútýl- hýdroxýtólúen (E321).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisstofn, lausn.

1 hettuglas með þurrefni.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Ekki má leysa þurrefnið upp í natríumklóríðlausn.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Geymsluþol eftir blöndun og þynningu: Sjá fylgiseðil.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal hettuglasinu og öllum leifum af blönduðu lausninni eftir eina notkun í samræmi við gildandi reglur.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/140/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á HETTUGLASI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Visudyne 15 mg innrennslisstofn, lausn verteporfin

Til notkunar í bláæð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

Hvert hettuglas inniheldur 15 mg verteporfin

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf