Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vizarsin (sildenafil) – áletranir - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsVizarsin
ATC-kóðiG04BE03
Efnisildenafil
FramleiðandiKrka, d.d., Novo mesto

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Vizarsin 25 mg filmuhúðaðar töflur

Síldenafíl

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur síldenafílsítrat sem jafngildir 25 mg af síldenafíli.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 filmuhúðuð tafla

4 x 1 filmuhúðuð tafla

8 x 1 filmuhúðuð tafla

12 x 1 filmuhúðuð tafla

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

1 filmuhúðuð tafla: EU/1/09/551/001

4 x 1 filmuhúðuð tafla: EU/1/09/551/002

8 x 1 filmuhúðuð tafla: EU/1/09/551/003

12 x 1 filmuhúðuð tafla: EU/1/09/551/004

13.LOTUNÚMER

Lot:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Vizarsin 25 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Vizarsin 25 mg filmuhúðaðar töflur

Síldenafíl

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4.LOTUNÚMER

Lot:

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Vizarsin 50 mg filmuhúðaðar töflur

Síldenafíl

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur síldenafílsítrat sem jafngildir 50 mg af síldenafíli.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 filmuhúðuð tafla

4 x 1 filmuhúðuð tafla

8 x 1 filmuhúðuð tafla

12 x 1 filmuhúðuð tafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

1 filmuhúðuð tafla: EU/1/09/551/005

4 x 1 filmuhúðuð tafla: EU/1/09/551/006

8 x 1 filmuhúðuð tafla: EU/1/09/551/007

12 x 1 filmuhúðuð tafla: EU/1/09/551/008

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Vizarsin 50 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Vizarsin 50 mg filmuhúðaðar töflur

Síldenafíl

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Vizarsin 100 mg filmuhúðaðar töflur

Síldenafíl

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur síldenafílsítrat sem jafngildir 100 mg af síldenafíli.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 filmuhúðuð tafla

4 x 1 filmuhúðuð tafla

8 x 1 filmuhúðuð tafla

12 x 1 filmuhúðuð tafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

1 filmuhúðuð tafla: EU/1/09/551/009

4 x 1 filmuhúðuð tafla: EU/1/09/551/010

8 x 1 filmuhúðuð tafla: EU/1/09/551/011

12 x 1 filmuhúðuð tafla: EU/1/09/551/012

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Vizarsin 100 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Vizarsin 100 mg filmuhúðaðar töflur

Síldenafíl

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA fyrir umbúðir með einu eða tveimur tungumálum

I 1. HEITI LYFS

Vizarsin 25 mg munndreifitöflur

Síldenafíl

I 2. VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur 25 mg af síldenafíli.

I 3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur aspartam (E951) og piparmintuolíu (sorbitól (E420)).

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

I 4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1munndreifitafla

2x 1 munndreifitafla

4x 1 munndreifitafla

8x 1 munndreifitafla

12x 1 munndreifitafla

I 5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku. Leysið upp í munninum.

fyrir þynnur með 1 töflu:

fyrir þynnur með 4 töflum:

1.Haldið um brúnir þynnunnar og losið eina þynnueiningu af þynnuspjaldinu með því að rífa varlega eftir rifgötunum í kringum hana.

2.Losið brún þynnunnar upp og flettið henni alveg af.

3.Veltið töflunni í lófann.

4.Setjið töfluna á tunguna um leið og hún hefur verið tekin úr umbúðunum.

I

I

I

I

I

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

1 munndreifitafla: EU/1/09/551/013

2 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/014

4 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/015

8 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/016

12 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/017

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Vizarsin 25 mg munndreifitöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNA fyrir umbúðir með einu eða tveimur tungumálum

1. HEITI LYFS

Vizarsin 25 mg munndreifitöflur

Síldenafíl

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

1.BEYGJIÐ OG RÍFIÐ

2.FLETTIÐ AF

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA fyrir umbúðir með einu eða tveimur tungumálum

I 1. HEITI LYFS

Vizarsin 50 mg munndreifitöflur

Síldenafíl

I 2.

VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur 50 mg af síldenafíli.

I 3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur aspartam (E951) og piparmintuolíu (sorbitól (E420)).

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

I 4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1munndreifitafla

2x 1 munndreifitafla

4x 1 munndreifitafla

8x 1 munndreifitafla

12x 1 munndreifitafla

24x 1 munndreifitafla

I 5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku. Leysið upp í munninum.

fyrir þynnur með 1 töflu:

fyrir þynnur með 4 töflum:

______

;p'

1.Haldið um brúnir þynnunnar og losið eina þynnueiningu af þynnuspjaldinu með því að rífa varlega eftir rifgötunum í kringum hana.

2.Losið brún þynnunnar upp og flettið henni alveg af.

3.Veltið töflunni í lófann.

I

I

I

I

I

4.Setjið töfluna á tunguna um leið og hún hefur verið tekin úr umbúðunum.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

1 munndreifitafla: EU/1/09/551/018

2 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/019

4 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/020

8 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/021

12 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/022

24 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/028

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Vizarsin 50 mg munndreifitöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNA fyrir umbúðir með einu eða tveimur tungumálum

1. HEITI LYFS

Vizarsin 50 mg munndreifitöflur

Síldenafíl

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

1.BEYGJIÐ OG RÍFIÐ

2.FLETTIÐ AF

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA fyrir umbúðir með einu eða tveimur tungumálum

I 1. HEITI LYFS

Vizarsin 100 mg munndreifitöflur

Síldenafíl

I 2.

VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur 100 mg af síldenafíli.

I 3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur aspartam (E951) og piparmintuolíu (sorbitól (E420)).

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

I 4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1munndreifitafla

2x 1 munndreifitafla

4x 1 munndreifitafla

8x 1 munndreifitafla

12x 1 munndreifitafla

24x 1 munndreifitafla

I 5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku. Leysið upp í munninum.

fyrir þynnur með 1 töflu:

fyrir þynnur með 4 töflum:

______

;p'

1.Haldið um brúnir þynnunnar og losið eina þynnueiningu af þynnuspjaldinu með því að rífa varlega eftir rifgötunum í kringum hana.

2.Losið brún þynnunnar upp og flettið henni alveg af.

3.Veltið töflunni í lófann.

I

I

I

I

I

4.Setjið töfluna á tunguna um leið og hún hefur verið tekin úr umbúðunum.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

1 munndreifitafla: EU/1/09/551/023

2 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/024

4 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/025

8 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/026

12 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/027

24 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/029

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Vizarsin 100 mg munndreifitöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNA fyrir umbúðir með einu eða tveimur tungumálum

1. HEITI LYFS

Vizarsin 100 mg munndreifitöflur

Síldenafíl

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

1.BEYGJIÐ OG RÍFIÐ

2.FLETTIÐ AF

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA fyrir umbúðir með þremur tungumálum

I 1. HEITI LYFS

Vizarsin 25 mg munndreifitöflur

Síldenafíl

I 2. VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur 25 mg af síldenafíli.

I 3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur aspartam (E951) og piparmintuolíu (sorbitól (E420)).

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

I 4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1munndreifitafla

2x 1 munndreifitafla

4x 1 munndreifitafla

8x 1 munndreifitafla

12x 1 munndreifitafla

I 5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

fyrir þynnur með 1 töflu:

/

/I

fyrir þynnur með 4 töflum:

__

1.Haldið um brúnir þynnunnar og losið eina þynnueiningu af þynnuspjaldinu með því að rífa varlega eftir rifgötunum í kringum hana.

2.Losið brún þynnunnar upp og flettið henni alveg af.

3.Taktu töfluna í hendina og leggðu hana svo á tunguna.

4.Leysist í munni.

I

I

I

I

I

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

1 munndreifitafla: EU/1/09/551/013

2 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/014

4 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/015

8 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/016

12 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/017

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Vizarsin 25 mg munndreifitöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNA fyrir umbúðir með þremur tungumálum

1. HEITI LYFS

Vizarsin 25 mg munndreifitöflur

Síldenafíl

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

1.Rífið

2.Flettið af

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA fyrir umbúðir með þremur tungumálum

I 1. HEITI LYFS

Vizarsin 50 mg munndreifitöflur

Síldenafíl

I 2. VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur 50 mg af síldenafíli.

I 3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur aspartam (E951) og piparmintuolíu (sorbitól (E420)).

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

I 4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1munndreifitafla

2x 1 munndreifitafla

4x 1 munndreifitafla

8x 1 munndreifitafla

12x 1 munndreifitafla

24x 1 munndreifitafla

I 5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

fyrir þynnur með 1 töflu:

fyrir þynnur með 4 töflum:

1.Haldið um brúnir þynnunnar og losið eina þynnueiningu af þynnuspjaldinu með því að rífa varlega eftir rifgötunum í kringum hana.

2.Losið brún þynnunnar upp og flettið henni alveg af.

3.Taktu töfluna í hendina og leggðu hana svo á tunguna.

I

I

I

I

I

4.Leysist í munni.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

1 munndreifitafla: EU/1/09/551/018

2 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/019

4 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/020

8 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/021

12 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/022

24 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/028

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Vizarsin 50 mg munndreifitöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNA fyrir umbúðir með þremur tungumálum

1. HEITI LYFS

Vizarsin 50 mg munndreifitöflur

Síldenafíl

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

1.Rífið

2.Flettið af

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA fyrir umbúðir með þremur tungumálum

I 1. HEITI LYFS

Vizarsin 100 mg munndreifitöflur

Síldenafíl

I 2. VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur 100 mg af síldenafíli.

I 3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur aspartam (E951) og piparmintuolíu (sorbitól (E420)).

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

I 4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1munndreifitafla

2x 1 munndreifitafla

4x 1 munndreifitafla

8x 1 munndreifitafla

12x 1 munndreifitafla

24x 1 munndreifitafla

I 5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

fyrir þynnur með 1 töflu:

fyrir þynnur með 4 töflum:

1.Haldið um brúnir þynnunnar og losið eina þynnueiningu af þynnuspjaldinu með því að rífa varlega eftir rifgötunum í kringum hana.

2.Losið brún þynnunnar upp og flettið henni alveg af.

3.Taktu töfluna í hendina og leggðu hana svo á tunguna.

I

I

I

I

I

4.Leysist í munni.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

1 munndreifitafla: EU/1/09/551/023

2 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/024

4 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/025

8 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/026

12 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/027

24 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/551/029

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Vizarsin 100 mg munndreifitöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNA fyrir umbúðir með þremur tungumálum

1. HEITI LYFS

Vizarsin 100 mg munndreifitöflur

Síldenafíl

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

1.Rífið

2.Flettið af

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf