Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yargesa (miglustat) – áletranir - A16AX06

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsYargesa
ATC-kóðiA16AX06
Efnimiglustat
FramleiðandiJensonR Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1.HEITI LYFS

Yargesa 100 mg hörð hylki

miglustat

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 100 mg miglustat.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

84 x 1 hörð hylki

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

JensonR+ Limited

Fishleigh Court, Fishleigh Road, Barnstaple, Devon, EX31 3UD

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1176/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Yargesa 100 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Ápakkningunniertvívíttstrikamerkimeðeinkvæmuauðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Yargesa 100 mg hörð hylki

miglustat

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

JensonR+ Ltd.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf