Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalasta (olanzapine) – áletranir - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsZalasta
ATC-kóðiN05AH03
Efniolanzapine
FramleiðandiKrka

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ZALASTA 2,5 mg TÖFLUR

1.HEITI LYFS

Zalasta 2,5 mg töflur

Olanzapin

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 2,5 mg af olanzapini.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósaeinhýdrat. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

tafla

14 töflur

28 töflur

35 töflur

56 töflur

70 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía.

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/415/001 (14 töflur)

EU/1/07/415/002 (28 töflur)

EU/1/07/415/003 (35 töflur)

EU/1/07/415/004 (56 töflur)

EU/1/07/415/005 (70 töflur)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Zalasta 2,5 mg töflur

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR FYRIR ZALASTA 2,5 mg TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Zalasta 2,5 mg töflur

Olanzapin

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ZALASTA 5 mg TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Zalasta 5 mg töflur

Olanzapin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 5 mg af olanzapini.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósaeinhýdrat. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

tafla

-

14 töflur

28 töflur

35 töflur

56 töflur

70 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/415/006 (14 töflur)

EU/1/07/415/007 (28 töflur)

EU/1/07/415/008 (35 töflur)

EU/1/07/415/009 (56 töflur)

EU/1/07/415/010 (70 töflur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Zalasta 5 mg töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR FYRIR ZALASTA 5 mg TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Zalasta 5 mg töflur

Olanzapin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ZALASTA 7,5 mg TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Zalasta 7,5 mg töflur

Olanzapin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 7,5 mg af olanzapini.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósaeinhýdrat. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

tafla

14 töflur

28 töflur

35 töflur

56 töflur

70 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/415/011 (14 töflur)

EU/1/07/415/012 (28 töflur)

EU/1/07/415/013 (35 töflur)

EU/1/07/415/014 (56 töflur)

EU/1/07/415/015 (70 töflur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Zalasta 7,5 mg töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR FYRIR ZALASTA 7,5 mg TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Zalasta 7,5 mg töflur

Olanzapin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ZALASTA 10 mg TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Zalasta 10 mg töflur

Olanzapin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 10 mg af olanzapini.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósaeinhýdrat. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

tafla

7 töflur

14 töflur

28 töflur

35 töflur

56 töflur

70 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/415/016 (7 töflur)

EU/1/07/415/017 (14 töflur)

EU/1/07/415/018 (28 töflur)

EU/1/07/415/019 (35 töflur)

EU/1/07/415/020 (56 töflur)

EU/1/07/415/021 (70 töflur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Zalasta 10 mg töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR FYRIR ZALASTA 10 mg TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Zalasta 10 mg töflur

Olanzapin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ZALASTA 15 mg TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Zalasta 15 mg töflur

Olanzapin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 15 mg af olanzapini.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósaeinhýdrat. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

tafla

14 töflur

28 töflur

35 töflur

56 töflur

70 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/415/022 (14 töflur)

EU/1/07/415/023 (28 töflur)

EU/1/07/415/024 (35 töflur)

EU/1/07/415/025 (56 töflur)

EU/1/07/415/026 (70 töflur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Zalasta 15 mg töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR FYRIR ZALASTA 15 mg TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Zalasta 15 mg töflur

Olanzapin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ZALASTA 20 mg TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Zalasta 20 mg töflur

Olanzapin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 20 mg af olanzapini.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósaeinhýdrat. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

tafla

14 töflur

28 töflur

35 töflur

56 töflur

70 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/415/027 (14 töflur)

EU/1/07/415/028 (28 töflur)

EU/1/07/415/029 (35 töflur)

EU/1/07/415/030 (56 töflur)

EU/1/07/415/031 (70 töflur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Zalasta 20 mg töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR FYRIR ZALASTA 20 mg TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Zalasta 20 mg töflur

Olanzapin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ZALASTA 5 mg MUNNDREIFITÖFLUR

1. HEITI LYFS

Zalasta 5 mg munndreifitöflur

Olanzapin

2. VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur 5 mg af ólanzapíni.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur aspartam. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

munndreifitafla

14 munndreifitöflur

28 munndreifitöflur

35 munndreifitöflur

56 munndreifitöflur

70 munndreifitöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Ekki koma við töflurnar með blautum höndum þar sem töflurnar gætu molnað.

1.Haldið um brúnir þynnunnar og skiljið eitt þynnuhólf frá með því að rífa varlega eftir götunum í kringum það.

2.Dragið brún þynnunnar upp og flettið henni alveg af.

3.Veltið töflunni ofan í lófann.

4.Setjið töfluna á tunguna um leið og hún hefur verið tekin úr umbúðunum.

Kyngið töflunni með eða án vatns.

Þú getur einnig sett töfluna í fullt glas eða bolla af vatni og drukkið það strax.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/415/032 (14 munndreifitöflur)

EU/1/07/415/033 (28 munndreifitöflur)

EU/1/07/415/034 (35 munndreifitöflur)

EU/1/07/415/035 (56 munndreifitöflur)

EU/1/07/415/036 (70 munndreifitöflur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Zalasta 5 mg munndreifitöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR FYRIR ZALASTA 5 mg MUNNDREIFITÖFLUR

1. HEITI LYFS

Zalasta 5 mg munndreifitöflur

Olanzapin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

1.Rífið.

2.Flettið.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ZALASTA 7,5 mg MUNNDREIFITÖFLUR

1. HEITI LYFS

Zalasta 7,5 mg munndreifitöflur

Olanzapin

2. VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur 7,5 mg af ólanzapíni.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur aspartam. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

munndreifitafla

14 munndreifitöflur

28 munndreifitöflur

35 munndreifitöflur

56 munndreifitöflur

70 munndreifitöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Ekki koma við töflurnar með blautum höndum þar sem töflurnar gætu molnað.

1.Haldið um brúnir þynnunnar og skiljið eitt þynnuhólf frá með því að rífa varlega eftir götunum í kringum það.

2.Dragið brún þynnunnar upp og flettið henni alveg af.

3.Veltið töflunni ofan í lófann.

4.Setjið töfluna á tunguna um leið og hún hefur verið tekin úr umbúðunum.

Kyngið töflunni með eða án vatns.

Þú getur einnig sett töfluna í fullt glas eða bolla af vatni og drukkið það strax.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/415/037 (14 munndreifitöflur)

EU/1/07/415/038 (28 munndreifitöflur)

EU/1/07/415/039 (35 munndreifitöflur)

EU/1/07/415/040 (56 munndreifitöflur)

EU/1/07/415/041 (70 munndreifitöflur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Zalasta 7,5 mg munndreifitöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR FYRIR ZALASTA 7,5 mg MUNNDREIFITÖFLUR

1. HEITI LYFS

Zalasta 7,5 mg munndreifitöflur

Olanzapin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

1.Rífið.

2.Flettið.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ZALASTA 10 mg MUNNDREIFITÖFLUR

1. HEITI LYFS

Zalasta 10 mg munndreifitöflur

Olanzapin

2. VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur 10 mg af ólanzapíni.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur aspartam. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

munndreifitafla

14 munndreifitöflur

28 munndreifitöflur

35 munndreifitöflur

56 munndreifitöflur

70 munndreifitöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Ekki koma við töflurnar með blautum höndum þar sem töflurnar gætu molnað.

1.Haldið um brúnir þynnunnar og skiljið eitt þynnuhólf frá með því að rífa varlega eftir götunum í kringum það.

2.Dragið brún þynnunnar upp og flettið henni alveg af.

3.Veltið töflunni ofan í lófann.

4.Setjið töfluna á tunguna um leið og hún hefur verið tekin úr umbúðunum.

Kyngið töflunni með eða án vatns.

Þú getur einnig sett töfluna í fullt glas eða bolla af vatni og drukkið það strax.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/415/042 (14 munndreifitöflur)

EU/1/07/415/043 (28 munndreifitöflur)

EU/1/07/415/044 (35 munndreifitöflur)

EU/1/07/415/045 (56 munndreifitöflur)

EU/1/07/415/046 (70 munndreifitöflur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Zalasta 10 mg munndreifitöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR FYRIR ZALASTA 10 mg MUNNDREIFITÖFLUR

1. HEITI LYFS

Zalasta 10 mg munndreifitöflur

Olanzapin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

1.Rífið.

2.Flettið.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ZALASTA 15 mg MUNNDREIFITÖFLUR

1. HEITI LYFS

Zalasta 15 mg munndreifitöflur

Olanzapin

2. VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur 15 mg af ólanzapíni.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur aspartam. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

munndreifitafla

14 munndreifitöflur

28 munndreifitöflur

35 munndreifitöflur

56 munndreifitöflur

70 munndreifitöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Ekki koma við töflurnar með blautum höndum þar sem töflurnar gætu molnað.

1.Haldið um brúnir þynnunnar og skiljið eitt þynnuhólf frá með því að rífa varlega eftir götunum í kringum það.

2.Dragið brún þynnunnar upp og flettið henni alveg af.

3.Veltið töflunni ofan í lófann.

4.Setjið töfluna á tunguna um leið og hún hefur verið tekin úr umbúðunum.

Kyngið töflunni með eða án vatns.

Þú getur einnig sett töfluna í fullt glas eða bolla af vatni og drukkið það strax.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/415/047 (14 munndreifitöflur)

EU/1/07/415/048 (28 munndreifitöflur)

EU/1/07/415/049 (35 munndreifitöflur)

EU/1/07/415/050 (56 munndreifitöflur)

EU/1/07/415/051 (70 munndreifitöflur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Zalasta 15 mg munndreifitöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR FYRIR ZALASTA 15 mg MUNNDREIFITÖFLUR

1. HEITI LYFS

Zalasta 15 mg munndreifitöflur

Olanzapin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

1.Rífið.

2.Flettið.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ZALASTA 20 mg MUNNDREIFITÖFLUR

1. HEITI LYFS

Zalasta 20 mg munndreifitöflur

Olanzapin

2. VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur 20 mg af ólanzapíni.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur aspartam. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

munndreifitafla

14 munndreifitöflur

28 munndreifitöflur

35 munndreifitöflur

56 munndreifitöflur

70 munndreifitöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Ekki koma við töflurnar með blautum höndum þar sem töflurnar gætu molnað.

1.Haldið um brúnir þynnunnar og skiljið eitt þynnuhólf frá með því að rífa varlega eftir götunum í kringum það.

2.Dragið brún þynnunnar upp og flettið henni alveg af.

3.Veltið töflunni ofan í lófann.

4.Setjið töfluna á tunguna um leið og hún hefur verið tekin úr umbúðunum.

Kyngið töflunni með eða án vatns.

Þú getur einnig sett töfluna í fullt glas eða bolla af vatni og drukkið það strax.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/415/052 (14 munndreifitöflur)

EU/1/07/415/053 (28 munndreifitöflur)

EU/1/07/415/054 (35 munndreifitöflur)

EU/1/07/415/055 (56 munndreifitöflur)

EU/1/07/415/056 (70 munndreifitöflur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Zalasta 20 mg munndreifitöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR FYRIR ZALASTA 20 mg MUNNDREIFITÖFLUR

1. HEITI LYFS

Zalasta 20 mg munndreifitöflur

Olanzapin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

1.Rífið.

2.Flettið.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf