Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ziagen (abacavir) – áletranir - J05AF06

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsZiagen
ATC-kóðiJ05AF06
Efniabacavir
FramleiðandiViiV Healthcare UK Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR - TÖFLUR

1.HEITI LYFS

Ziagen 300 mg filmuhúðaðar töflur

Abacavír

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg af abacavíri (sem súlfat)

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

60 filmuhúðaðar töflur með deiliskoru

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Losið meðfylgjandi aðvörunarkort. Á því eru upplýsingar um áríðandi öryggisatriði.

VARÚÐ! Hafðu STRAX samband við lækninn ef vart verður við ofnæmiseinkenni.

"Togið hér" (með aðvörunarkortið áfast)

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/99/112/001

13.LOTUNÚMER

Lot {númer}

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ziagen 300mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN: NN

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Ziagen 300 mg töflur

Abacavír

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

ViiV Healthcare UK Limited

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot {númer}

5.ANNAÐ

TEXTI Á AÐVÖRUNARKORTI

HLIÐ 1

ÁRÍÐANDI – AÐVÖRUNARKORT ZIAGEN (abacavír) töflur Berðu þetta kort alltaf á þér

Þar sem Ziagen inniheldur abacavír geta sumir sjúklingar sem taka Ziagen fengið ofnæmisviðbrögð (alvarlegt ofnæmi) sem geta reynst lífshættuleg ef haldið er áfram að taka Ziagen. HAFÐU STRAX

SAMBAND VIÐ LÆKNINN og fáðu ráðleggingar um hvort þú eigir að hætta að taka Ziagen ef:

1)þú færð útbrot EÐA

2)fram koma einkenni sem eiga við TVO EÐA FLEIRI liði hér að neðan:

-hiti,

-mæði, særindi í hálsi eða hósti,

-ógleði eða uppköst eða niðurgangur eða kviðverkir,

-mikil þreyta eða verkir eða almenn vanlíðan.

Ef þú hefur hætt að taka Ziagen vegna ofnæmis MÁTTU ALDREI TAKA Ziagen eða önnur lyf sem innihalda abacavír (t.d. Kivexa, Trizivir eða Triumeq) aftur, þar sem það gæti leitt til lífshættulegs blóðþrýstingsfalls og dauða innan fárra klukkustunda.

(sjá bakhlið kortsins)

HLIÐ 2

Hafðu strax samband við lækninn ef þú heldur að þú sért að fá ofnæmisviðbrögð við Ziagen. Skráðu upplýsingar um lækninn hér fyrir neðan:

Læknir: ................................................

Sími:..............................................................................

Ef ekki næst í lækninn þinn verður þú tafarlaust að leita annarrar læknishjálpar (t.d. á neyðarmóttöku á næsta sjúkrahúsi).

Varðandi almennar upplýsingar um Ziagen, hafðu samband við ……………….s. …………… (nafn og símanúmer fyrirtækis á hverjum stað verða sett hér inn)

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR - MIXTÚRA, LAUSN

1. HEITI LYFS

Ziagen 20 mg/ml mixtúra, lausn

Abacavír

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af mixtúru, lausn inniheldur 20 mg af abacavíri (sem súlfat)

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur m.a. sorbítól (340 mg/ml, E420), metýlparahýdroxýbensóat (E218), própýlparahýdroxýbensóat (E216). Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

240 ml mixtúra, lausn

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Losið meðfylgjandi aðvörunarkort. Á því eru upplýsingar um áríðandi öryggisatriði.

VARÚÐ! Hafðu STRAX samband við lækninn ef vart verður við ofnæmiseinkenni.

"Togið hér" (með aðvörunarkortið áfast)

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C

Fargið tveimur mánuðum eftir að flaskan var fyrst opnuð.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/99/112/002

13. LOTUNÚMER

Lot {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ziagen 20mg/ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM MERKIMIÐI Á FLÖSKU - MIXTÚRA, LAUSN

1. HEITI LYFS

Ziagen 20 mg/ml mixtúra, lausn

Abacavír

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af mixtúru, lausn inniheldur 20 mg af abacavíri (sem súlfat)

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur m.a. sorbítól (340 mg/ml, E420), metýlparahýdroxýbensóat (E218), própýlparahýdroxýbensóat (E216). Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

240 ml mixtúra, lausn

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30

Fargið tveimur mánuðum eftir að flaskan var fyrst opnuð.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/99/112/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

TEXTI Á AÐVÖRUNARKORTI

HLIÐ 1

ÁRÍÐANDI – AÐVÖRUNARKORT ZIAGEN (abacavír) mixtúra, lausn Berðu þetta kort alltaf á þér

Þar sem Ziagen inniheldur abacavír geta sumir sjúklingar sem taka Ziagen fengið ofnæmisviðbrögð (alvarlegt ofnæmi) sem geta reynst lífshættuleg ef haldið er áfram að taka Ziagen. HAFÐU STRAX

SAMBAND VIÐ LÆKNINN og fáðu ráðleggingar um hvort þú eigir að hætta að taka Ziagen ef:

1)þú færð útbrot EÐA

2)fram koma einkenni sem eiga við TVO EÐA FLEIRI liði hér að neðan:

-hiti,

-mæði, særindi í hálsi eða hósti,

-ógleði eða uppköst eða niðurgangur eða kviðverkir,

-mikil þreyta eða verkir eða almenn vanlíðan.

Ef þú hefur hætt að taka Ziagen vegna ofnæmis MÁTTU ALDREI TAKA Ziagen eða önnur lyf sem innihalda abacavír (t.d. Kivexa, Trizivir eða Triumeq) aftur, þar sem það gæti leitt til lífshættulegs blóðþrýstingsfalls og dauða innan fárra klukkustunda.

(sjá bakhlið kortsins)

HLIÐ 2

Hafðu strax samband við lækninn ef þú heldur að þú sért að fá ofnæmisviðbrögð við Ziagen. Skráðu upplýsingar um lækninn hér fyrir neðan:

Læknir: ................................................

Sími:..............................................................................

Ef ekki næst í lækninn þinn verður þú tafarlaust að leita annarrar læknishjálpar (t.d. á neyðarmóttöku á næsta sjúkrahúsi)

Varðandi almennar upplýsingar um Ziagen, hafðu samband við ……………….s. …………… (nafn og símanúmer fyrirtækis á hverjum stað verða sett hér inn)

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf