Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoledronic acid Actavis (zoledronic acid monohydrate) – áletranir - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsZoledronic acid Actavis
ATC-kóðiM05BA08
Efnizoledronic acid monohydrate
FramleiðandiActavis Group PTC ehf  

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ÖSKJUR FYRIR HETTUGLÖS

1.HEITI LYFS

Zoledronic acid Actavis 4 mg/5 ml innrennslisþykkni, lausn zoledronsýra

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 4 mg af zoledronsýru (sem einhýdrat).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig mannitól, natríumsítrat og vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn

1 x 5 ml hettuglas

4 x 5 ml hettuglös

10 x 5 ml hettuglös

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Einungis til notkunar einu sinni.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð eftir þynningu.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Geymsluþol eftir þynningu: Sjá fylgiseðil.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Ísland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/759/001 1 hettuglas

EU/1/12/759/002 4 hettuglös

EU/1/12/759/003 10 hettuglös

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI HETTUGLASS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Zoledronic acid Actavis 4 mg/5 ml sæft þykkni zoledronsýra

Einungis til notkunar í bláæð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Þynnið fyrir notkun

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

4 mg/5 ml

6.ANNAÐ

[Actavis logo]

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf